Lng9p690
Lng9p690
На главную страницу "НЕДВИЖИМОСТЬ"
Tri
P-t_4p
Добавить недвижимость
 Регистрация               Забыл логин/пароль
Lng3p690
Новостройки   Продажа     Аренда      Спрос      Зарубеж     Компании       Ипотека       Новости       Форум   
Lng5p690
       Реклама и сервисы на портале sent e-mail     НЕДВИЖИМОСТЬ - для печати     вниз   
   КВЕД - REALT.UA

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ПРИЙНЯТО
наказом Держспоживстандарту України
вiд 26 грудня 2005 р. N 375

 

НАЦIОНАЛЬНИЙ КЛАСИФIКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФIКАЦIЯ ВИДIВ ЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

Чинний вiд 01.04.2006 р.

З М I С Т

        Роздiл
1   Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги
2   Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги
5   Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги
10  Добування вугiлля, лiгнiту i торфу
11  Добування вуглеводнiв та пов'язанi з ним послуги
12  Добування уранової та торiєвої руд
13  Добування металевих руд
14  Iншi галузi добувної промисловостi
15  Виробництво харчових продуктiв, напоїв
16  Виробництво тютюнових виробiв
17  Текстильне виробництво
19  Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
21  Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробiв з них
22  Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв iнформацiї
23  Виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення та ядерних матерiалiв
24  Хiмiчне виробництво
26  Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
27  Металургiйне виробництво
28  Виробництво готових металевих виробiв
30  Виробництво офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин
31  Виробництво електричних машин та устатковання
32  Виробництво апаратури для радiо, телебачення та зв'язку
33  Виробництво медичної технiки, вимiрювальних засобiв, оптичних приладiв та устатковання, годинникiв
34  Виробництво автомобiлiв, причепiв та напiвпричепiв
35  Виробництво iнших транспортних засобiв
36  Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї
37  Оброблення вiдходiв
40  Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, пари та гарячої води
41  Збирання, очищення та розподiлення води
45  Будiвництво
50  Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт
51  Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi
52  Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
55  Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв
60  Дiяльнiсть наземного транспорту
61  Дiяльнiсть водного транспорту
63  Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї
64  Дiяльнiсть пошти та зв'язку
65  Грошове та фiнансове посередництво
66  Страхування
67  Допомiжнi послуги у сферi фiнансового посередництва та страхування
70  Операцiї з нерухомим майном
71  Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку
72  Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї
73  Дослiдження i розробки
74  Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг пiдприємцям
75  Державне управлiння
80  Освiта
85  Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги
91  Дiяльнiсть громадських органiзацiй
92  Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг
93  Надання iндивiдуальних послуг
95  Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги
96  Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання
97  Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання

 

1. ВСТУП

Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi (КВЕД) є складовою системи нацiональних класифiкаторiв. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцiю побудови нацiональної статистики України та Державну програму переходу на мiжнародну систему облiку i статистики". Розроблення КВЕД здiйснено на базi мiжнародної статистичної класифiкацiї видiв дiяльностi Європейського Союзу - Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.l, mod.7).

Метою розроблення другої редакцiї КВЕД є приведення її у вiдповiднiсть до нової редакцiї базової мiжнародної статистичної класифiкацiї видiв дiяльностi NACE (Rev.1.1-2002 р.) та перегляд певних позицiй нацiонального рiвня класифiкацiї.

На мiжнародному рiвнi перегрупування класифiкацiйних позицiй здiйснено у восьми роздiлах класифiкацiї, а саме:

 розгрупування позицiй класифiкацiї у 29, 40, 72, 74 та 90 роздiлах;

 перекодування всiх класiв групи 51.6 у групу 51.8 з подальшим утворенням 2-х нових класiв на базi класу 51.64;

 згрупування позицiй у 27 та 55 роздiлах.

Змiни до КВЕД на мiжнародному рiвнi, головним чином, стосуються методологiчного супроводження класифiкацiї: надано коментарi щодо вiднесення видiв дiяльностi до певних секцiй, пiдсекцiй, роздiлiв та основних принципiв утворення включених до них класифiкацiйних позицiй, уточнено пояснення до позицiй. У семи роздiлах класифiкацiї (27, 29, 40, 51, 55, 72, 74) здiйснено перегрупування позицiй. Розгрупування позицiй 90 роздiлу на мiжнародному рiвнi спiвпало з вже iснуючими позицiями на нацiональному рiвнi КВЕД. Також утворено два нових роздiли - 96 та 97 з метою задоволення потреб соцiальної статистики щодо класифiкацiї недиференцiйованої дiяльностi домашнiх господарств як виробникiв товарiв та послуг для власного споживання. Роздiли 96 та 97 не призначенi для застосування у статистицi пiдприємств та статистичних реєстрах.

Пiд час розроблення другої редакцiї КВЕД було переглянуто доцiльнiсть та методологiчну обiрунтованiсть утворення нацiонального рiвня КВЕД. В основу перегляду нацiонального рiвня класифiкацiї, крiм методологiчних аспектiв, було покладено аналiз даних Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) щодо кiлькостi об'єктiв за видами економiчної дiяльностi, а також практичний досвiд впровадження КВЕД.

Крiм того, до другої редакцiї КВЕД включено європейську регламентну частину класифiкацiї видiв дiяльностi - термiни та визначення, якi використовуються в контекстi класифiкацiї, правила визначення та змiни основного виду економiчної дiяльностi тощо. Регламентна частина класифiкацiї забезпечує застосування єдиної термiнологiї, типiв статистичних одиниць, правил та порядку визначення основного виду дiяльностi, що є передумовою зiставностi та узгодженостi нацiональної статистики зi статистикою країн свiтового спiвтовариства та сприяє процесу iнтеграцiї України до Європейського Союзу.

За методологiчними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД є статистичною класифiкацiєю, створеною як iнструментарiй для систематизацiї та групування економiчної та соцiальної iнформацiї у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналiзувати значнi обсяги iнформацiї.

У разi використання статистичних класифiкацiй з метою адмiнiстративного управлiння, треба враховувати це їхнє первiсне та переважне призначення, оскiльки тип використовуваних одиниць, порядок визначення та змiни основного виду економiчної дiяльностi, принципи побудови цих класифiкацiй тiсно пов'язанi з метою статистичної дiяльностi.

Код виду дiяльностi є одним з основних показникiв стратифiкацiї статистичної сукупностi для органiзацiї суцiльних та вибiркових статистичних спостережень i основним його призначенням є забезпечення:

- статистичного облiку пiдприємств i органiзацiй за видами економiчної дiяльностi у Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

- проведення статистичних обстежень економiчної дiяльностi та аналiзу статистичної iнформацiї на макрорiвнi (складання мiжгалузевого балансу виробництва i розподiлу товарiв та послуг вiдповiдно до системи нацiональних рахункiв);

- зiставлення нацiональної статистичної iнформацiї з мiжнародною шляхом застосування єдиної статистичної термiнологiї, статистичних одиниць та принципiв визначення та змiни видiв економiчної дiяльностi пiдприємств та органiзацiй.

Об'єктами класифiкацiї в КВЕД є види економiчної дiяльностi статистичних одиниць (юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв тощо), якi на вищих рiвнях класифiкацiї групуються у галузi.

У Господарському кодексi України та статистичних класифiкацiях термiн "галузь" визначається як дiяльнiсть сукупностi виробничих (статистичних) одиниць, що беруть участь у переважно однакових або подiбних видах економiчної дiяльностi.

Користуючись термiном "галузь", треба враховувати, що подiбнiсть видiв дiяльностi не є чiтко визначеною категорiєю i для рiзних цiлей може розглядатись як в бiльш загальному, так i в конкретному контекстi. Так, наприклад, цiлком правомiрно розглядати як галузi економiки у загальному контекстi сiльське господарство та промисловiсть. В той же час, зважаючи на ознаку подiбностi здiйснюваних видiв дiяльностi, металургiйне виробництво, вугiльна промисловiсть чи виробництво харчових продуктiв мають пiдстави також розглядатись, як окремi галузi економiки.

У КВЕД найбiльш узагальненi групування видiв дiяльностi на рiвнi секцiй (у сферi промисловостi - на рiвнi пiдсекцiй) дозволяє видiлити основнi галузi економiки. Однак, деякi галузi можуть бути видiленi i на менш агрегованих рiвнях класифiкацiї. Наприклад, секцiя I "Дiяльнiсть транспорту та зв'язку" об'єднує двi галузi - транспорт та зв'язок, якi можна виокремити тiльки на рiвнi роздiлiв, а у роздiлi 92 "Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг" дiяльнiсть у сферi культури вiд сфери спорту можна виокремити на рiвнi груп.

КВЕД побудовано за iєрархiчною системою кодування iз застосуванням лiтерно-цифрового коду. Лiтернi позначення секцiй та пiдсекцiй використовуються як рубрикатор та не використовуються при кодуваннi. Подальша деталiзацiя секцiй та пiдсекцiй КВЕД - роздiл, група, клас, пiдклас - позначається цифровими кодами.

Загальне кодове позначення об'єктiв КВЕД має таку структуру:

Y YY XX.XX.X  
Де - секцiя (лiтери латинської абетки вiд A до Q) 
 YY - пiдсекцiя (є тiльки у секцiях "C" та "D") 
 XX - роздiл 
 XX.X - група 
 XX.XX - клас 
 XX.XX.X - пiдклас 

 

Структура КВЕД на рiвнi Y YY XX (роздiл) вiдповiдає мiжнароднiй класифiкацiї ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.3.1), прийнятiй Статистичною комiсiєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

Структура КВЕД на рiвнi Y YY XX.XX (клас) вiдповiдає класифiкацiї Європейського Союзу NACE (Rev.1.1-2002 р.).

Нацiональний рiвень КВЕД Y YY XX.XX.X (пiдклас) утворено шляхом деталiзацiї класiв NACE.

Код КВЕД мiстить крапки пiсля другого та четвертого знакiв, якi вiдокремлюють вiдповiднi рiвнi класифiкацiї - свiтовий, європейський та нацiональний.

Структура Класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi за класифiкацiйними рiвнями

СекцiяКiлькiсть 
Пiдсекцiй Роздiлiв
(XX)
 
Груп
(XX.X)
 
Класiв
(XX.XX)
 
Пiдкласiв
(XX.XX.X)
 
A 2 6 14 15
B 1 1 2 2
C2 5 1316 20
D14 23 103 242 278
E 2 4 7 7
F 1 5 17 26
G 3 19 79 104
H 1 5 8 9
I 5 14 21 30
J 3 5 12 12
K 5 23 39 45
L 1 3 10 17
M 1 4 6 8
N 1 3 7 10
O 4 12 30 33
P 3 3 3 3
Q 1 1 1 1
17 16 62 224 514 620

 

Для забезпечення можливостi порiвняння нацiональних статистичних даних з мiжнародними статистичними даними у КВЕД наведенi коди ISIC.

Класифiкацiйнi позицiї складаються з коду, назви та пояснень (коментарiв). Для правильного вiдзначення коду виду дiяльностi першою процедурою має бути пошук роздiлу класифiкацiї, назва якого вiдповiдає сферi дiяльностi суб'єкта, що класифiкують. При цьому слiд врахувати, що назви класифiкацiйних позицiй можуть не завжди у повнiй мiрi охоплювати всi вiднесенi до цих позицiй напрями дiяльностi, i у цьому випадку, щоб розкрити наповнення такої позицiї, треба звернутись до пояснень. Необхiдно спочатку ознайомитись з поясненнями до роздiлу, оскiльки цi пояснення, зазвичай, не повторюються для всiх груп та класiв, що входять до цього роздiлу. Крiм основного наповнення позицiї, у поясненнях можуть зазначатись також нетиповi випадки, тобто, коли на перший погляд вiднесення дiяльностi до даної позицiї не є достатньо очевидним або, навпаки, дiяльнiсть не повинна вiдноситись до даної позицiї (з вiдсиланням до потрiбної позицiї). Поряд з цим, певнi позицiї класифiкацiї можуть мати i цiлком самодостатню назву, тобто таку, яка не потребує додаткових пояснень.

Ведення КВЕД здiйснюється Держкомстатом України та Науково-технiчним комплексом статистичних дослiджень Держкомстату України.

Пiдставою для змiн є вiдповiднi змiни у базовiй мiжнароднiй статистичнiй класифiкацiї NACE або обiрунтована потреба у внесеннi змiн на нацiональному рiвнi КВЕД у зв'язку iз структурними змiнами в економiцi України.

2. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО МIЖНАРОДНI СТАНДАРТНI СТАТИСТИЧНI КЛАСИФIКАЦIЇ

Метою розроблення статистичних класифiкацiй є групування, систематизацiя та перетворення iнформацiї у стандартний формат, який дає змогу визначити подiбнiсть понять, подiй, об'єктiв, людей тощо. Розроблення класифiкацiй передбачає створення вичерпного та структурованого набору взаємовиключних та детально описаних категорiй. Цi категорiї часто представленi у виглядi iєрархiї, яка вiдображається наданням вiдповiдних числових або лiтерних кодiв.

Мета гармонiзацiї статистики полягає у тому, щоб дозволити комбiнувати або порiвнювати данi, якi були зiбранi для рiзних сукупностей, протягом рiзних перiодiв та (або) рiзними методами збору даних та (або) за рiзними статистичними одиницями. Це можливо здiйснити за допомогою однакових або узгоджених стандартiв та класифiкацiй для рiзних наборiв даних.

Мiжнароднi стандартнi статистичнi класифiкацiї розробляються та приймаються мiжнародними органiзацiями, наприклад, Статистичною комiсiєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (ООН) або iншою компетентною мiжурядовою органiзацiєю - Мiжнародною органiзацiєю працi (МОП), Всесвiтньою митною органiзацiєю (ВМО) чи iншими мiжнародними органiзацiями залежно вiд предметної сфери.

Мiжнароднi стандартнi статистичнi класифiкацiї створюються як моделi (базовi класифiкацiї) для розроблення вiдповiдних нацiональних, багатонацiональних, регiональних статистичних класифiкацiй i саме тому називаються стандартними.

Таким чином, з мiжнародної системи стандартних статистичних класифiкацiй органiчно походять європейська i нацiональнi системи статистичних класифiкацiй.

При розробленнi системи класифiкацiй Європейського Союзу за основу було прийнято структуру та опис Мiжнародної стандартної галузевої класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi ISIC (Rev.3.1 - 1989, ООН). Незмiнними в європейськiй класифiкацiї видiв дiяльностi (NACE, Rev.1) залишились вищi рiвнi класифiкацiї ISIC - секцiї (лiтернi), та роздiли (двозначний цифровий код), у секцiї C та D введено пiдсекцiї, а третiй та четвертий рiвень був суттєво деталiзований вiдповiдно до потреб європейських країн. Далi було розроблено класифiкацiю продукцiї (Classifikation of Products according to their Activities - CPA), яка описує види дiяльностi, класифiкованi у NACE.

Так само, при створеннi нацiональних статистичних класифiкацiй видiв економiчної дiяльностi та продукцiї, модельнi (базовi) європейськi класифiкацiї брались за основу у незмiнному виглядi, а деталiзацiя (дезагрегацiя), що враховує нацiональнi особливостi, здiйснювалася на подальших рiвнях класифiкацiї. Таким чином, у мiжнароднiй статистичнiй практицi забезпечується можливiсть зiставлення статистичних даних. Щоб пiдкреслити рiзницю в системах кодування, свiтова, європейська та нацiональнi системи у кодi класифiкацiї видiв дiяльностi вiддiленi крапками - мiж другим i третiм знаками, четвертим та п'ятим вiдповiдно.

Саме такий пiдхiд забезпечує єдину iнтерпретацiю нацiональних класифiкацiй з мiжнародними, стандартизацiю термiнiв, визначень, пояснень.

Центральнi статистичнi класифiкацiї утворюють взаємоузгоджену трирiвневу систему (свiтовий, європейськiй та нацiональний рiвнi), яка базується на поняттях "дiяльнiсть-продукцiя", узгоджується з номенклатурами зовнiшньої торгiвлi та зi списками промислових товарiв, щодо яких проводяться обстеження у європейськiй статистицi.

3. ТЕРМIНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КВЕД

Основним призначенням КВЕД є визначення та кодування основного та другорядних видiв економiчної дiяльностi юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб (статистичних одиниць), яке здiйснюється органами державної статистики, та їх вiдображення у ЄДРПОУ.

Основний вид дiяльностi є визначальною ознакою у формуваннi сукупностей статистичних одиниць для проведення статистичних спостережень. Основний вид дiяльностi може бути змiнений органами державної статистики на пiдставi даних державних статистичних спостережень.

Тобто, класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi є статистичним iнструментом для впорядкування економiчної iнформацiї. В той же час, класифiкацiя є механiзмом спiльної мови, що має використання у багатьох iнших, не статистичних сферах: соцiальне та податкове регулювання, система тарифiв, торговi угоди тощо. Важливо, щоб користувачi в iнших сферах були свiдомi вiдносно того, що для використання в iнших цiлях класифiкацiя може бути не завжди адаптованою повною мiрою. Отже, класифiкацiя може не вiдповiдати всiм можливим потребам. У зв'язку з цим можуть виникати спори стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слiд мати на увазi, що наданий органами державної статистики код виду дiяльностi не створює само по собi прав чи обов'язкiв для пiдприємств та органiзацiй, не тягне жодних правових наслiдкiв як такий. Код виду дiяльностi не обов'язково є достатнiм критерiєм для виконання умов, передбачених нормативними актами. При застосуваннi нормативних актiв чи контрактiв, код виду дiяльностi є припущенням, а не доказом. Наприклад, згiдно з Законом України "Про охорону здоров'я", аптеки вiдносяться до закладiв охорони здоров'я, а за визначенням виду економiчної дiяльностi вiдповiдно до КВЕД, аптеки здiйснюють торгiвлю фармацевтичними товарами. Це означає, що форми звiтностi та показники, за якими здiйснюються статистичнi спостереження за дiяльнiстю аптек, визначаються статистиками торгiвлi. В той же час, на аптеки розповсюджуються встановленi законом податковi пiльги закладiв охорони здоров'я.

Тобто, використання КВЕД для статистичних потреб передбачає необхiднiсть дотримання методологiчних правил, структури класифiкацiї та визначених меж мiж позицiями, структурних зв'язкiв мiж класифiкацiями дiяльностi, продукцiї та товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, методу "зверху-вниз" (top down) щодо основного виду дiяльностi, визначень статистичних одиниць тощо.

Будь-яке iнше використання КВЕД не для статистичних потреб (адмiнiстративних чи нормативних) може здiйснюватися за власними правилами, пiд вiдповiдальнiсть користувачiв та з належними поясненнями.

3.1 Термiни та визначення

У цьому пiдроздiлi наведенi основнi термiни та визначення, якi використовуються у контекстi класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi. В iнших контекстах цi термiни можуть мати iнше значення.

Продукцiя є результатом виробничого процесу. Це загальний термiн, який використовується як для позначення товарiв, так i послуг.

Товар - це продукцiя, яка включається до обмiну, тобто є предметом купiвлi та продажу. Це може бути продукцiя серiйного виробництва, унiкальнi витвори або матерiальнi засоби для надання послуг (дискета програмного забезпечення). Це поняття використовується у митних номенклатурах.

Процес промислового виробництва - це процес перероблення (механiчного, хiмiчного, ручного тощо), який використовується для виготовлення нової продукцiї (споживчих товарiв, напiвфабрикатiв чи товарiв виробничого призначення); оброблення уживаних товарiв на сировину; надання промислових послуг.

Виробниче устатковання - це машини та обладнання, якi пiдлягають установленню та призначенi для виробництва продукцiї. Наприклад, металорiзальнi верстати, пральнi машини для пралень.

Перероблення - це технологiчний процес, здiйснення якого змiнює форму, властивостi або склад сировини, напiвфабрикатiв або, в окремих випадках, готової продукцiї з метою отримання нової продукцiї.

Оброблення - це технологiчний процес, який здiйснюється з метою збереження певних видiв продукцiї, надання їм деяких властивостей або для упередження шкiдливого впливу, який може виявлятися у результатi їх використання. Наприклад, оброблення сiльськогосподарських культур, деревини, металiв або оброблення вiдходiв.

Побутова технiка - це машини та обладнання, призначенi для використання у домашнiх господарствах. Наприклад, побутовi пральнi машини.

Напiвфабрикати - це продукцiя, яка вже зазнала певних видiв перероблення, але ще не є готовою до вжитку. Вони можуть бути проданi iншим виробникам для подальшого перероблення. Наприклад, литi заготовки, якi продаються для кiнцевого перероблення будь-де ще.

Готова промислова продукцiя - це продукцiя, процес перероблення якої завершено.

Валова додана вартiсть - це вартiсть валової виробленої продукцiї за вiдрахуванням вартостi витрат на сировину та матерiали, а також iнших витрат промiжного споживання.

Промiжне споживання - це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергiю, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), якi були використанi статистичними одиницями для виробничих потреб.

Вертикальна iнтеграцiя видiв економiчної дiяльностi виникає у тому випадку, коли рiзнi стадiї виробництва здiйснюються однiєю i тiєю ж одиницею послiдовно, тобто продукцiя, яка випускається на однiй стадiї, служить фактором виробництва на наступнiй. Наприклад, заготiвля деревини, поєднана з її виробництвом та виготовленням виробiв з деревини; видобування глини, поєднане з виробництвом цегли; виробництво синтетичного волокна, поєднане з ткацьким виробництвом. Зазвичай, класифiкацiя такої одиницi з вертикальною iнтеграцiєю повинна здiйснюватись за видом економiчної дiяльностi з найбiльшим внеском у додану вартiсть товарiв та послуг. Проте, на практицi, у зв'язку з вiдсутнiстю даних про валову додану вартiсть визначальною для класифiкацiї є кiнцева продукцiя.

Виняток з цього правила - дiяльнiсть виноградарiв-виноробiв, якi поєднують вирощування винограду з виробництвом вина з цього винограду. Їх дiяльнiсть вiдноситься до виноградарства. Аналогiчний пiдхiд застосовується до виробникiв рослинної олiї з рослин власного врожаю, а також до оброблення каменю, поєднаного з його видобутком.

Горизонтальна iнтеграцiя видiв економiчної дiяльностi. Класифiкацiя одиницi за кiнцевою продукцiєю застосовується також для одиниць, в межах яких здiйснюються декiлька видiв дiяльностi з використанням одних i тих самих виробничих чинникiв (навiть з одним i тим самим промiжним споживанням), але якi не можна подiлити на окремi статистичнi одиницi. Наприклад, випiкання хлiбу та виготовлення свiжих кондитерських виробiв.

Субпiдрядники - це одиницi, якi виробляють товари чи послуги повнiстю на засадах субпiдряду (за винагороду або на договiрнiй основi), i класифiкуються так само, як i одиницi, якi випускають аналогiчнi товари або послуги самостiйно. Розрiзняють два основних типи робiт:

а) роботи, якi виконуються за документацiєю замовника. У цьому випадку пiдрядник подає субпiдряднику всю технiчну документацiю, необхiдну для виробництва замовленої продукцiї. Ця ситуацiя зустрiчається, головним чином, у металообробному секторi (кування, механiчне оброблення, штампування, а також литво);

б) роботи, якi виконуються на замовлення. Субпiдрядник пiддає певному обробленню об'єкт, який поставляє пiдрядник. Це може бути будь-який об'єкт: вiд сировини i до деталей машин, що зазнали механiчного оброблення. Робота, що виконується, може полягати в обробленнi металiв (наприклад, хромуваннi).

Замовники - це одиницi, якi продають вiд власного iменi товари або послуги, але замовляють їх виготовлення третiм особам. Цi одиницi класифiкують у секцiї G "Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку", за винятком випадкiв, коли вони є власниками давальницької сировини, розробки чи торгової марки та беруть на себе ризик, пов'язаний iз виробництвом. У цьому випадку замовникiв класифiкують так, немов би вони самi виробляють цю продукцiю (а саме, у промисловостi чи в сферi послуг).

Установлення та монтаж устатковання на мiсцi його використання.

Одиницi, якi займаються установленням, монтажем та розмiщенням устатковання, необхiдного для функцiонування або такого, що входить до складу конструкцiй будинкiв та будiвель цивiльного будiвництва i є їх невiд'ємною частиною, вiдносяться до сфери будiвництва (секцiя F "Будiвництво"). Сюди включають, наприклад, установлення та монтаж вентиляцiйного обладнання, лiфтiв та ескалаторiв, електроустатковання, систем електро-, газо- та водопостачання, вiконних та дверних блокiв тощо.

Установлення та монтаж промислового устатковання класифiкують у вiдповiдних позицiях секцiї D "Переробна промисловiсть".

Установлення та монтаж включають також пусковi та налагоджувальнi роботи, тобто всi роботи, необхiднi для нормального функцiонування устатковання, включаючи навчання осiб, якi здiйснюють експлуатацiю та технiчне обслуговування цього устатковання.

Установлення устатковання, яке здiйснюється як послуга, що супроводжує його продаж в торговельнiй мережi, є допомiжним видом економiчної дiяльностi i вiдноситься, зазвичай, до роздрiбної торгiвлi (роздiл 52 "Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку"). Наприклад, доставка та установлення покупцю придбаного ним електроустатковання. Така дiяльнiсть не має окремого класифiкацiйного коду i її класифiкують разом з основним видом дiяльностi у роздрiбнiй торгiвлi.

Ремонт та технiчне обслуговування. Одиницi, якi здiйснюють ремонт та технiчне обслуговування промислового устатковання, класифiкують разом з одиницями, якi виробляють це устатковання, за винятком таких випадкiв:

- одиниць, якi здiйснюють ремонт або технiчне обслуговування автомобiлiв та мотоциклiв (вiдносяться до групи 50.2 чи 50.4);

- одиниць, якi ремонтують предмети особистого вжитку та побутовi вироби (вiдносяться до групи 52.7);

- одиниць, якi здiйснюють ремонт або технiчне обслуговування обчислювальної технiки та офiсного обладнання (вiдносяться до групи 72.5).

Надання послуг з ведення домашнього господарства. До роздiлу 95 включенi тiльки тi види економiчної дiяльностi, якi здiйснюються приватними домашнiми господарствами за участю найманих робiтникiв. Результат цiєї дiяльностi розглядається у системi нацiональних рахункiв як продукцiя. У зв'язку з цим, а також з урахуванням потреби у проведеннi певних обстежень, цей клас включений до КВЕД. Самi робiтники домашнiх господарств не пiдлягають класифiкацiї у даному роздiлi.

Роздiли 96 та 97 створенi для потреб соцiальної статистики з метою видiлення виробництва домашнiми господарствами товарiв та послуг для власного вжитку. Цi роздiли не призначенi для використання у статистицi пiдприємств та ведення реєстрiв.

Статистичнi одиницi. Економiчна дiяльнiсть властива економiчним одиницям, певнi характеристики яких, що фiксуються статистиками, дозволяють за допомогою умовно прийнятих правил структурувати та класифiкувати такi одиницi. Для побудови повної статистичної картини виробничої дiяльностi органiзацiйний рiвень, на якому можна збирати iнформацiю, змiнюється залежно вiд типу даних. Наприклад, данi щодо прибуткiв компанiї можна отримати тiльки централiзовано за одним iз її мiсцезнаходжень, хоч дiяльнiсть компанiї може здiйснюватись у рiзних мiсцях. У той же час, данi щодо обсягу продаж можна отримувати для кожної окремої структурної одиницi (мiсцезнаходження). Тому, щоб мати можливiсть правильно спостерiгати та аналiзувати данi, необхiдно визначити сукупнiсть статистичних одиниць. Саме iз статистичних одиниць формуються базовi елементи для класифiкацiї та збору даних. Типологiя статистичних одиниць визначена європейським регламентом1):

____________
1) Постанова Ради ЕЕС N 696/93 вiд 15 березня 1993 про статистичнi одиницi спостереження та аналiзу виробничої системи Європейської Спiльноти (Official Journal of the European Communities N L 76, 30.03.1993, с. 1)

 пiдприємство;

 iнституцiйна одиниця;

 група пiдприємств;

 мiсцева одиниця;

 одиниця за видом економiчної дiяльностi (ОВЕД);

 одиниця гомогенного виробництва (ОГВ);

 мiсцева одиниця за видом економiчної дiяльностi (мiсцева ОВЕД);

 мiсцева одиниця гомогенного виробництва (мiсцева ОГВ).

В Українi основними статистичними одиницями є пiдприємства (чи iншi юридичнi особи) та мiсцевi одиницi (структурно i топографiчно вiдокремленi одиницi пiдприємства), якi iдентифiкуються у Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ). Також може застосовуватися нове поняття, яке введено європейським регламентом - одиниця за видом економiчної дiяльностi (ОВЕД), як частина пiдприємства, яка окремо не iдентифiкується у ЄДРПОУ, але має певну господарську та фiнансову самостiйнiсть. Це поняття цiкавить статистика тiльки у тих випадках, коли спецiалiзацiя ОВЕД визначається на деталiзованому рiвнi КВЕД та якщо є доступ до аналiтичного бухгалтерського облiку.

Економiчна дiяльнiсть - процес виробництва продукцiї (товарiв та послуг), який здiйснюється з використанням певних ресурсiв: сировини, матерiалiв, устатковання, робочої сили, технологiчних процесiв тощо. Економiчна дiяльнiсть характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукцiї.

Основний вид економiчної дiяльностi - вид дiяльностi статистичної одиницi, на який припадає найбiльший внесок у валову додану вартiсть (або визначений iнший критерiй). При цьому, вибiр показника для визначення основного виду дiяльностi, як правило, не впливає на результат. Якщо на рiвнi пiдкласу понад 50 % валової доданої вартостi виробляється даним видом дiяльностi, то класифiкацiя одиницi визначається цим видом дiяльностi. У всiх iнших випадках слiд дотримуватись визначених правил класифiкацiї за методом "зверху-вниз" (top down).

Другорядний вид економiчної дiяльностi - будь-який iнший (крiм основного) вид економiчної дiяльностi статистичної одиницi з виробництва товарiв або надання послуг.

Допомiжнi види економiчної дiяльностi - види дiяльностi, якi здiйснюються переважно у сферi обслуговування виробництва та призначаються для використання тiльки цiєю одиницею (управлiння пiдприємством, бухгалтерський облiк, транспортування, складування, закупiвля, збут, ремонт, технiчне обслуговування тощо).

Дiяльнiсть вважається допомiжною, якщо вона вiдповiдає таким умовам:

а) вона спрямована на обслуговування тiльки тiєї виробничої одиницi, до якої вона належить;

б) її результати - послуги або виробленi промiжнi товари - не входять до складу кiнцевої продукцiї даної одиницi;

в) вона пов'язана з поточними витратами самої одиницi (не призводить до утворення основного капiталу);

г) вона iснує в iнших подiбних за типом виробничих одиницях.

Статистичну одиницю, яка здiйснює тiльки допомiжну дiяльнiсть (наприклад, управлiння пiдприємством) класифiкують як таку, що здiйснює цю допомiжну дiяльнiсть або за основною дiяльнiстю материнської одиницi.

Не вiдносяться до допомiжних такi види економiчної дiяльностi:

а) виробництво товарiв або послуг, якi сприяють накопиченню основного капiталу: наприклад, будiвельнi роботи, якi виконуються за власний рахунок, слiд вiдносити до секцiї F "Будiвництво" (якщо про них є данi);

б) виробництво продукцiї, значна частина якої продається на комерцiйнiй основi, навiть якщо частина її споживається у процесi основної дiяльностi одиницi;

в) виробництво товарiв, якi у подальшому стають складовою частиною продукцiї, яка випускається в результатi основного або другорядних видiв економiчної дiяльностi (наприклад, виготовлення одним iз пiдроздiлiв пiдприємства ящикiв для пакування своєї продукцiї);

г) виробництво енергiї, яке здiйснюється електростанцiєю, що входить до складу пiдприємства, навiть якщо вся вироблена енергiя споживається головною одиницею;

д) закупiвля товарiв для їх перепродажу без переробки;

е) дослiдження та розробки, якщо цi види дiяльностi не є наданням послуг, що споживаються у виробничому процесi.

Цi види дiяльностi головної одиницi є другорядними, але для їх облiку можуть бути утворенi вiдповiднi статистичнi одиницi.

При включеннi до статистичних реєстрiв (реєстрiв респондентiв статистичних спостережень) кожну статистичну одиницю класифiкують за видами дiяльностi, якi здiйснюються в її рамках.

Статистичнi одиницi класифiкують до найдетальнiшого рiвня КВЕД (пiдкласу). Кожну одиницю класифiкують за основним видом економiчної дiяльностi, який визначається за найбiльшою часткою валової доданої вартостi.

На практицi не завжди можливо отримати данi щодо валової доданої вартостi за кожним видом дiяльностi. У цьому випадку основний вид економiчної дiяльностi визначається на базi iнших показникiв:

- обсягу реалiзованої (виробленої) продукцiї:

 обсяг виробленої продукцiї статистичної одиницi у виглядi товарiв або послуг, якi вiдносяться до кожного виду економiчної дiяльностi;

 обсяг реалiзованої продукцiї, який припадає на окремi види економiчної дiяльностi. Це, зазвичай, приймається як цiлком достатнє наближення до обсягу виробленої продукцiї статистичних одиниць;

- кiлькiсть зайнятих за видами економiчної дiяльностi;

- показникiв, якi характеризують ресурси виробництва:

 обсяг заробiтної плати за видами економiчної дiяльностi;

 якщо вид економiчної дiяльностi є капiталомiстким, то заробiтна плата становить вiдносно малу частку загальної доданої вартостi. За таких умов для визначення основного виду дiяльностi можна використовувати розмiр основних засобiв.

На практицi, зазвичай, для визначення основного виду дiяльностi у промисловостi використовують показник кiлькостi зайнятих за видами економiчної дiяльностi, в iнших галузях - обсяг реалiзованої (виробленої) продукцiї.

3.2 Правила визначення основного виду економiчної дiяльностi методом "зверху-вниз" (top down)

Для визначення основного фактичного виду дiяльностi одиницi необхiдно:

1. Скласти перелiк видiв економiчної дiяльностi одиницi з кодами на рiвнi пiдкласу та даними щодо валової доданої вартостi (або iншого показника) за останнi 12 мiсяцiв.

2. Визначити секцiю КВЕД, вiдносна частка якої за обраним показником є найбiльшою.

3. В межах цiєї секцiї визначити роздiл КВЕД, вiдносна частка якого за обраним показником є найбiльшою.

4. В межах цього роздiлу визначити групу КВЕД, вiдносна частка якої за обраним показником є найбiльшою.

5. В межах цiєї групи визначити клас, вiдносна частка якого за обраним показником є найбiльшою. Цей клас i визначає основний вид економiчної дiяльностi.

Приклад.
Етап 1: статистична одиниця здiйснює такi види економiчної дiяльностi

СекцiяРоздiл 

Клас 

Найменування класу Частка доданої вартостi 
28 28.71 Виробництво бочок та аналогiчних металевих ємностей 7 % 
 29

29.31

Виробництво тракторiв для сiльського та лiсового господарства 8 % 
  

29.41

Виробництво електромеханiчних та пневматичних iнструментiв 3 % 
  

29.53

Виробництво машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв 21 % 
  

29.55

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 8 % 
 34

34.30

Виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв 5 % 
51

51.14

Посередництво в торгiвлi машинами, промисловим устаткованням, суднами та лiтаками 7 % 
  

51.88

Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою 28 % 
74

74.20

Дiяльнiсть у сферах iнжинiрингу, геологiї та геодезiї 13 % 

 

Етап 2: визначення основної секцiї

Секцiя D Переробна промисловiсть 52 % 
Секцiя G Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 35 % 
Секцiя K Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг пiдприємцям 13 % 

 

Етап 3: визначення основного роздiлу

Роздiл 28

Виробництво готових металевих виробiв 

7 % 
Роздiл 29 Виробництво машин та устатковання 40 % 
Роздiл 34 Виробництво автомобiлiв, причепiв та напiвпричепiв 5 % 

 

Етап 4: визначення основної групи

Група 29.3 Виробництво машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства 8 % 
Група 29.4 Виробництво верстатiв  3 %  
Група 29.5 Виробництво iнших машин та устатковання спецiального призначення 29 % 

 

Етап 5: визначення основного класу

Клас 29.53 Виробництво машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв 21 % 
Клас 29.55 Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 8 % 

 

Отже, основний вид економiчної дiяльностi вiдповiдає класу 29.53 "Виробництво машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв", не зважаючи на те, що класом з найбiльшою вiдносною часткою доданої вартостi є клас 51.88 "Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою".

Класифiкацiя цiєї одиницi безпосередньо у класi з найбiльшою вiдносною часткою доданої вартостi (28 %) призвело б до нелогiчного наслiдку, а саме до виключення цього пiдприємства зi сфери переробної промисловостi, сумарна частка якої становить 52 %.

3.3 Правила змiни основного виду економiчної дiяльностi

Основний вид дiяльностi статистичної одиницi може змiнюватись iнодi раптово, iнодi поступово, протягом тривалого перiоду. Протягом одного року можуть вiдбуватися змiни основного виду дiяльностi або через сезоннi чинники, або внаслiдок рiшення, прийнятого дирекцiєю пiдприємства i спрямованого на змiну структури свого виробництва. В обох випадках вiдбувається вiдчутне порушення спiввiдношення мiж рiзними видами дiяльностi.

Порядок змiни основного виду дiяльностi залежить вiд розмiру пiдприємства.

Великi та середнi пiдприємства, на яких обстеження проводяться щорiчно, зазвичай, займаються одночасно багатьма видами дiяльностi, питома вага яких може постiйно коливатись, залежно вiд економiчних умов. Тому, при визначеннi основного виду дiяльностi такого пiдприємства можна з року в рiк одержувати рiзнi результати. Однак, внесення таких змiн основного виду дiяльностi до реєстру може значно ускладнити його використання у статистичних цiлях.

У таких випадках вiдповiдно до правил класифiкацiї видiв дiяльностi та Рекомендацiй Євростату по реєстрах, пропонується застосовувати правило стабiльностi.

Загальним правилом є змiна основного виду дiяльностi на великому та середньому пiдприємствi тiльки в тому випадку, якщо новий вид дiяльностi був пiдтверджений двiчi або тричi при проведеннi щорiчних обстежень.

Це правило застосовується в бiльшостi випадкiв, але може мати ряд виняткiв. Наприклад:

а) вiдбулась якась суттєва демографiчна подiя - реорганiзацiя пiдприємства:

 злиття двох i бiльше пiдприємств в одне;

 подiл пiдприємств на декiлька;

 видiл - вiдокремлення вiд дiючого пiдприємства структурного пiдроздiлу (одного або декiлькох);

 приєднання структурних пiдроздiлiв iнших пiдприємств тощо.

б) вiдбулись iстотнi змiни складi основних засобiв пiдприємства:

 придбанi або взятi в оренду основнi засоби iншого пiдприємства;

 проданi або переданi в оренду основнi засоби свого пiдприємства;

 взятi в оренду сiльськогосподарськi угiддя;

 переданi iншому пiдприємству свої сiльськогосподарськi угiддя тощо.

У вищезазначених випадках основний вид дiяльностi пiдприємства може бути змiнено пiсля отримання вiдповiдної iнформацiї, але не частiше одного разу на рiк в єдиний технологiчно визначений термiн.

Малi та мiкропiдприємства, звичайно, класифiкують тiльки за основним видом дiяльностi, другоряднi види дiяльностi враховуються в статистичному реєстрi тiльки за умови суттєвої частки в обсягах виробництва.

Новоствореним пiдприємствам основний вид дiяльностi може змiнюватися за результатами першого рiчного обстеження (пiсля повного року роботи) за фактичним видом дiяльностi замiсть заявленого при включеннi до реєстру.

Малим пiдприємствам, якi обстежуватимуться на вибiрковiй основi, основний вид дiяльностi у бiльшостi випадкiв змiнюється за результатами рiчних обстежень, до яких вони були включенi.

За загальним правилом класифiкацiю статистичних одиниць за основним видом дiяльностi не змiнюють бiльше одного разу на рiк i вiдбувається це за результатами даних рiчного обстеження. У результатi бiльш частих змiн можуть виникати невiдповiдностi мiж короткостроковими (щомiсячними чи щоквартальними) i рiчними статистичними даними.

 

======================================

 

4. Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi

Код КВЕД   Назва   Код ISIC    
Роздiл
Група
Клас
 
Пiдклас  
Секцiя A Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство

Ця секцiя включає вирощування рослинних i тваринних природних ресурсiв. Вона включає дiяльнiсть з рослинництва, тваринництва, лiсiвництва, лiсозаготiвлi, заготiвлi лiсових дикорослих продуктiв i продукцiї розведення, мисливства чи вiдлову тварин у природному середовищi.

Ця секцiя не включає дiяльнiсть з вирощування, вилову (секцiя B) та переробки риби та рибопродуктiв (секцiя D). 

 
01 Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги

В роздiлi визначаються два основнi види дiяльностi:
- одержування продукцiї рослинництва (01.1 "Рослинництво");
- одержування продукцiї тваринництва (01.2 "Тваринництво"), а також
- рослинництво у поєднаннi з тваринництвом (01.3 "Змiшане сiльське господарство");
- надання допомiжних послуг у рослинництвi i тваринництвi; облаштування ландшафту (01.4).

У групi 01.1 "Рослинництво" розрiзняють:
- основнi культури, що вирощуються, зазвичай, за рiчним циклом: зерновi, овочi або квiти тощо (01.11 та 01.12);
- культури тривалого циклу вирощування: багаторiчнi насадження типу садiв, виноградникiв, плантацiй тощо (01.13).

У групi 01.2 "Тваринництво" види дiяльностi згрупованi залежно вiд типу тварин, а не вiд виду продукцiї (м'ясо, молоко, шкiра тощо), при цьому не видiляються окремо утримання та випас тварин.

У групi 01.3 "Змiшане сiльське господарство" визначення основного виду дiяльностi має таку особливiсть: до цiєї групи вiдносяться господарства, у товарнiй продукцiї яких частка рослинництва чи тваринництва не перебiльшує 66 %. i тiльки у разi, якщо частка рослинництва чи тваринництва перевищує 66 %, господарство буде класифiковане у групi 01.1 чи 01.2 вiдповiдно. Такий пiдхiд дає можливiсть уникнути частої змiни спецiалiзацiї господарства.

У групi 01.4 класифiкують надання послуг (виконання робiт), таких, як пiдготовка iрунту, сiвба, збирання врожаю тощо, якi звичайно є складниками дiяльностi господарства, можуть виконуватися окремими сiльськогосподарськими одиницями, що працюють на користь третiх осiб, i в такому разi є допомiжними послугами в сферi рослинництва (01.41) чи тваринництва (01.42).

Дiяльнiсть з перероблення сiльськогосподарської продукцiї не вiдноситься до сiльськогосподарської дiяльностi, а вiдноситься до вiдповiдних роздiлiв переробної промисловостi: 15 "Харчова промисловiсть", 16 "Тютюнова промисловiсть". Проте, як виняток з загального правила кодування щодо комплексних видiв дiяльностi, одиниця, що переробляє власне вирощену сiльськогосподарську продукцiю безпосередньо в господарствi, вiднесена до роздiлу 01, незважаючи на те, що звичайно перероблення сiльськогосподарської продукцiї класифiковане у роздiлах 15 та 16. Наприклад, виноградарство i виробництво вина з цього винограду, вирощування олив i виробництво олiї з них.

Цей роздiл не включає:
- пiдготовку iрунту (землянi роботи, дренаж, облаштування рисових полiв тощо) (див. секцiю F "Будiвництво ")

- реалiзацiю сiльськогосподарської продукцiї закупiвельними органiзацiями та кооперативами (див. секцiю G "Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку ") 

01  
01.1 Рослинництво

Ця група включає також:
- рослинництво на закритому iрунтi 

011  
01.1101.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур

Цей пiдклас включає:
- вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насiння
- вирощування бобових культур, якi пiдлягатимуть сушiнню, лущiнню на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насiння
- вирощування картоплi для продовольчого споживання, технiчних цiлей, на насiння
- вирощування фабричного цукрового буряку
- вирощування тютюну i махорки, первинне оброблення листя (збирання, сушiння, сортування тощо), вирощування розсади
- вирощування насiння та плодiв олiйних культур (арахiсу, сої, соняшнику, кользи, рапсу, рижiю тощо) для продовольчого споживання, технiчних цiлей, а також на насiння
- вирощування однорiчних i багаторiчних трав на зелений корм, випас, сiно, сiнаж i силос
- вирощування кормових коренеплодiв (буряку, брукви, турнепсу тощо)
- вирощування баштанних кормових культур
- вирощування зернових i зернобобових, а також їх сумiшей на зелений корм, випас, сiно, сiнаж, силос
- одержування насiння цукрового буряку та насiння кормових культур (включаючи трави)
- вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур
- вирощування ефiроолiйних культур
- вирощування лiкарських однорiчних i багаторiчних трав'янистих, напiвчагарникових, лiано- та деревоподiбних культур
- вирощування садивного матерiалу ефiроолiйних та лiкарських культур
- вирощування коренеплодiв i бульбоплодiв з високим вмiстом крохмалю або iнулiну (топiнамбуру, батату тощо)
- вирощування шишок хмелю, цикорiю
- вирощування iнших культур, не вiднесених до класiв 01.12 i 01.13

Цей пiдклас не включає:
- вирощування динь (див. 01.12)
- вирощування цукрової кукурудзи (див. 01.12)
- вирощування квiтiв (див. 01.12)
- вирощування насiння овочевих культур та квiтiв (див. 01.12)
- вирощування декоративних рослин (див. 01.12)
- вирощування бобових, якi не пiдлягатимуть лущiнню, та овочiв для продовольчого споживання (див. 01.12)
- вирощування рослин (в тому числi дернини) для посадки та декоративного оформлення (див. 01.12)
- вирощування маслин, горiхiв, мигдалю (див. 01.13)
- вирощування культур для виробництва напоїв, таких як чай (див. 01.13)
- вирощування культур для виробництва прянощiв (див. 01.13)
- збирання лiсових продуктiв та iнших дикорослих сировинних матерiалiв (див. 02.01.2)
- збирання матерiалiв для плетiння (див. 02.01.2)
- виробництво соняшникової олiї з соняшника, вирощеного iншим господарством (див. 15.4)
- виробництво готових кормiв для тварин (див. 15.7)
 

0111  
01.1201.12.0 Овочiвництво; декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв

Цей пiдклас включає:
- вирощування овочевих та баштанних культур для продовольчого споживання: помiдорiв, огiркiв, капусти, столової моркви та буряку, кабачкiв, баклажанiв, динь, кавунiв, бобових, якi не пiдлягатимуть лущiнню, салатiв, цибулi, цукрової кукурудзи та iнших
- вирощування зеленi: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо
- вирощування овочевої розсади, насiння овочевих культур
- вирощування мiцелiю та грибiв, збирання лiсових грибiв
- вирощування квiтiв, насiння, розсади, квiткових цибулин, бульб тощо
- вирощування рослин (в тому числi дернини) для посадки та декоративного оформлення
- вирощування садивного матерiалу (саджанцiв, паросткiв, живцiв, вусикiв тощо) декоративних i квiткових культур
- вирощування садивного матерiалу плодово-ягiдних i горiхоплiдних культур та винограду
- вирощування iнших культур, вiднесених до цього пiдкласу

Цей пiдклас не включає:
- вирощування картоплi (див. 01.11)
- вирощування фабричного цукрового буряку (див. 01.11)
- вирощування насiння та плодiв олiйних культур (див. 01.11)
- вирощування коренеплодiв i бульбоплодiв з високим вмiстом крохмалю або iнулiну (топiнамбуру, батату тощо) (див. 01.11)
- вирощування прядивних культур (див. 01.11)
- вирощування культур для виробництва прянощiв (див. 01.13)
- вирощування маслин (див. 01.13)
- вирощування лiсосадивних матерiалiв (див. 02.01.1)
- вирощування рiздвяних ялинок (див. 02.01.1)
 

0112  
01.1301.13.0 Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Цей пiдклас включає:
- вирощування фруктiв: яблук, слив тощо
- вирощування ягiд: суницi, малини, смородини тощо
- вирощування винограду
- вирощування цитрусових: апельсинiв, лимонiв тощо
- вирощування субтропiчних культур: хурми, гранатiв тощо
- вирощування маслин
- виробництво оливкової олiї в межах господарства
- вирощування горiхiв (горiхiв волоських, мигдалю, фiсташок, фундука тощо)
- збирання лiсових горiхiв
- вирощування культур для виробництва напоїв, таких як чай
- вирощування культур для виробництва прянощiв (листя, квiтiв, насiння, плодiв)
- вирощування садивного матерiалу рослин для виробництва прянощiв
- збирання дикорослих фруктiв та ягiд
- перероблення фруктiв, ягiд i винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує

Цей пiдклас не включає:
- вирощування насiння та плодiв олiйних культур (див. 01.11)
- вирощування шишок хмелю (див. 01.11)
- вирощування плодово-овочевих культур: помiдорiв, динь, огiркiв тощо (див. 01.12)
- вирощування зеленi: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо (див. 01.12)
- виробництво оливкової олiї з маслин, вирощуваних iншим господарством (див. 15.42)
- виробництво чаю та кави (див. 15.86)
- виробництво вин з винограду, вирощуваного iншим господарством (див. 15.93)
 

0113  
01.2 Тваринництво 012  
01.2101.21.0 Розведення великої рогатої худоби

Цей пiдклас включає:
- вiдтворювання поголiв'я великої рогатої худоби
- вирощування великої рогатої худоби
- одержування сирого молока корiв, буйволиць, ячих
- одержування сперми бугаїв

Цей пiдклас не включає:
- утримання тварин та послуги з догляду за ними (див. 01.42)
- одержування сирих шкур великої рогатої худоби (див. 15.11)
- перероблення молока за межами господарства та виробництво молочних продуктiв (див. 15.51)
 

0121x  
01.2201.22.0 Розведення овець, кiз, коней

Цей пiдклас включає:
- вiдтворювання поголiв'я овець, кiз, коней, мулiв, вiслюкiв
- вирощування овець, кiз, коней, мулiв, вiслюкiв
- одержування сирого овечого i козячого молока
- одержування сирого кобилячого молока
- одержування овечої вовни
- одержування козячої вовни та козячого пуху
- одержування волос тварин
- одержування сперми баранiв, козлiв, жеребцiв

Цей пiдклас не включає:
- стриження овець за винагороду або на договiрнiй основi (див. 01.42)
- одержування вовни шляхом згону зi шкур (див. 15.11)
- одержування сирих шкур овець, кiз, коней (див. 15.11)
- дiяльнiсть конюшень для утримання скакових та бiгових коней (див. 92.62)
- дiяльнiсть кiнноспортивних манежiв та шкiл верхової їзди (див. 92.62)
 

0121x  
01.2301.23.0 Розведення свиней

Цей пiдклас включає:
- вiдтворювання поголiв'я свиней
- вирощування свиней
- одержування сперми кнурiв 

0122x  
01.2401.24.0 Розведення птицi

Цей пiдклас включає:
- вiдтворювання поголiв'я свiйської птицi (курей, гусей, iндикiв, цесарок, перепiлок, страусiв тощо)
- вирощування свiйської птицi
- одержування яєць

Цей пiдклас не включає:
- розведення iншої птицi (див. 01.25)
- забiй свiйської птицi, одержування пера та пуху (див. 15.12)
 

0122x  
01.2501.25.0 Розведення iнших тварин

Цей пiдклас включає:
розведення тварин на фермах:
- розведення кролiв, одержування продукцiї кролiвництва (шкурки)
- розведення бджiл, одержування меду, воску тощо
- розведення домашнiх тварин (собак, кiшок тощо)
- розведення декоративних птахiв (голубiв, папуг тощо)
- розведення хутрових звiрiв, одержування хутрової сировини
- розведення водоплавних тварин (нутрiї, ондатри тощо)
- розведення водяних рептилiй, п'явок, жаб тощо
- розведення шовкопряда, одержування коконiв шовкопряда
- вирощування калiфорнiйського червоного черв'яка та iнших вермiкультур
- одержування бiогумусу
- розведення iнших тварин (верблюдiв, оленiв, лабораторних тварин тощо)
- одержування iншої продукцiї тварин

Цей пiдклас включає також:
- одержування сирої шкури свиней

Цей пiдклас не включає:
- утримання тварин та послуги з догляду за худобою i птицею (див. 01.42)
- одержування шкур, якi отриманi в результатi мисливства та ловлi тварин (див. 01.50)
- дiяльнiсть товарних бiрж (див. 67.11)
- дресирування собак-охоронцiв (див. 74.60)
- дiяльнiсть з органiзацiї виставок (див. 74.87)
- дiяльнiсть товариств захисту тварин (див. 91.33)
- дресирування домашнiх тварин (див. 92.72)
 

013  
01.3 Змiшане сiльське господарство

Ця група включає:
- рослинництво у поєднаннi з тваринництвом, при цьому рiвень спецiалiзацiї в однiй областi не перевищує 66 % обсягу товарної продукцiї

Ця група не включає:
- змiшанi рослинницькi та змiшанi тваринницькi господарства (якщо частка товарної продукцiї перебiльшує 66 % обсягу товарної продукцiї - див. їх основний вид дiяльностi) 

013  
01.3001.30.0 Змiшане сiльське господарство 0130  
01.4 Надання послуг у рослинництвi i тваринництвi; облаштування ландшафту 014  
01.4101.41.0 Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту

Цей пiдклас включає:
- надання послуг у рослинництвi за винагороду або на договiрнiй основi: передпосiвну пiдготовку полiв i насiння сiльськогосподарських культур; посiв i садiння сiльськогосподарських культур; обприскування сiльськогосподарських культур, у тому числi з повiтря; обрiзання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку; надання послуг зi збирання урожаю та пiдготування продукцiї до первинної реалiзацiї: очищення, рiзання, сортування, сушiння, дезiнфекцiя, покривання воском, полiрування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом включно з фасуванням у безкисневому середовищi; захист рослин вiд хвороб i шкiдникiв; агрохiмiчне обслуговування
- надання послуг сiльськогосподарською технiкою разом з обслуговуючим персоналом
- облаштування, догляд i переоблаштування ландшафту, включаючи закладення та утримання паркiв i садiв, кладовищ тощо, приватних i комунальних житлових будинкiв, адмiнiстративних будинкiв, шкiл, лiкарень, церков тощо, зелених насаджень уздовж автошляхiв, залiзниць, берегiв, портiв та iнших шляхiв сполучення, зелених насаджень бiля промислових та торгiвельних споруд, а також садiв на дахах, фасадної зеленi, зимових садiв тощо, зелених насаджень спортивних майданчикiв, iгрових майданчикiв, галявин для сонячних ванн, майданчикiв для гри в гольф тощо
- насадження та облаштування ландшафту коло водойм, ставкiв, басейнiв, водостокiв, розбризкувальних установок
- насадження та облаштування ландшафту для захисту вiд шуму, вiтру, ерозiї, видимостi та заслiплення
- облаштування i догляд ландшафту з метою захисту навколишнього середовища (вiдновлення природного стану, рекультивацiя, мелiорацiя земель, створення зон затримки вологи, вiдстiйникiв дощової води тощо)
- експлуатацiю зрошувальних i осушувальних систем
- насадження i догляд за декоративними деревами, включаючи пiдрiзання дерев i живоплоту, пересадження великих дерев

Цей пiдклас не включає:
- вирубування дерев (лiсу) з метою зробити землi придатними для сiльськогосподарського виробництва (див. 02.01.1)
- пiдготування рослинних волокон до прядiння (див. 17.1)
- розчищення земельних дiлянок з метою зробити їх придатними для сiльськогосподарського виробництва (див. 45.11)
- посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною (див. 51.11)
- консультування фермерiв з питань управлiння, а також спецiалiстами у галузi сiльського господарства (агрономами, економiстами тощо) (див. 74.14)
- проектування садiв, паркiв та спортивних споруд (див. 74.20.1)
- дiяльнiсть з органiзацiї сiльськогосподарських ярмарок та виставок (див. 74.87)
 

0140x  
01.4201.42.0 Надання послуг у тваринництвi

Цей пiдклас включає:
- надання послуг у тваринництвi за винагороду або на договiрнiй основi: утримання тварин та послуги з догляду за свiйською худобою i птицею; послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби, очищення та дезiнфiкування тваринницьких примiщень тощо; послуги зi стимулювання розведення худоби i птицi та зростання їх продуктивностi; штучне заплiднення тварин; стриження овець

Цей пiдклас не включає:
- надання послуг по вiдгодiвлi худоби (див. 01.2)
- послуги з сприяння мисливству в комерцiйних цiлях (див. 01.50)
- посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, торгiвельну дiяльнiсть кооперативних органiзацiй (див. 51.11)
- консультування фермерiв з питань управлiння, а також спецiалiстами у галузi сiльського господарства (агрономами, економiстами тощо) (див. 74.14)
- ветеринарнi послуги (див. 85.20)
 

0140x  
01.5 Мисливство   
01.5001.50.0 Мисливство

Цей пiдклас включає:
- мисливство i ловлю тварин для продовольчих цiлей, одержування шкури i хутра, використання в дослiдницькiй роботi або в зоопарках
- ловлю дичини для утримання її в домашнiх умовах
- розведення дичини
- полювання на моржiв, тюленiв тощо
- послуги з розведення та селекцiї дичини
- послуги з сприяння мисливству в комерцiйних цiлях
- одержування шкур, якi отриманi в результатi мисливства та ловлi тварин

Цей пiдклас не включає:
- одержування хутра, шкiри плазунiв та шкурок птахiв внаслiдок розведення тварин на фермах (див. 01.25)
- розведення тварин на фермах (див. 01.25)
- ловлю китiв (див. 05.01)
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- ветеринарнi послуги (див. 85.20)
- мисливство як вид спорту чи дозвiлля (див. 92.62)
 

0150  
02 Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги

Лiсове господарство включає лiсiвництво, лiсозаготiвлi, одержування та первинне оброблення технiчної або паливної деревини, збирання дикорослих лiсових продуктiв.

Подальше оброблення деревини, яке починається з розпиляння i лущення, переважно, за межами лiсових майданчикiв, вiдноситься до роздiлу 20 "Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв"; виробництво деревного вугiлля - до роздiлу 24 "Хiмiчне виробництво". 

02  
02.0 Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги020  
02.01 Лiсiвництво, лiсове господарство 0200x  
02.01.1 Лiсiвництво та лiсозаготiвлi

Цей пiдклас включає:
- вирощування будiвельного лiсу: посадка, пiдсадка саджанцiв, охорона лiсу та лiсосiк
- вирощування молодого порослевого лiсу та балансової деревини
- вирощування лiсосадивних матерiалiв
- вирощування рiздвяних ялинок
- лiсозаготiвлi, рубання лiсу та виробництво дiлової деревини такої як колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини
- вирубування (дерев) лiсу з метою зробити землi придатними для сiльськогосподарського виробництва
- вирощування рослинних матерiалiв для плетiння

Цей пiдклас не включає:
- оброблення лiсоматерiалiв (див. 20)
- отримання стружки, трiски (див. 20.10)
 

  
02.01.2 Одержування продукцiї лiсового господарства

Цей пiдклас включає:
- збирання лiсових продуктiв (жолудiв, каштанiв, моху тощо)
- збирання сокiв (березового, кленового тощо)
- збирання живицi, природних смол
- збирання матерiалiв для декоративного використання
- збирання матерiалiв для плетiння (верби, очерету, бамбуку тощо)
- збирання насiння дерев i чагарникiв для лiсонасаджень
- збирання корка, шелаку, камедi, бальзамiв, дикорослих луб'яних рослин

Цей пiдклас не включає:
- вирощування лiкарських однорiчних i багаторiчних трав'янистих, напiвчагарникових, лiано- та деревоподiбних культур (див. 01.11)
- збирання лiсових грибiв (див. 01.12)
- збирання дикорослих фруктiв та ягiд (див. 01.13)
- збирання лiсових горiхiв (див. 01.13)
- виготовлення декоративних та плетених виробiв (див. 20.52)
 

  
02.0202.02.0 Надання послуг у лiсовому господарствi

Цей пiдклас включає:
- послуги з лiсiвництва (таксацiя, оцiнка промислового використання лiсу, посадка саджанцiв, залiсення та лiсовiдновлення тощо)
- захист лiсу вiд пожеж
- боротьбу з шкiдниками та хворобами лiсу
- послуги з лiсозаготiвлi (транспортування необробленої деревини в межах лiсу) 

0200x  
Секцiя B Рибальство, рибництво

Ця секцiя включає: дiяльнiсть у сферi рибальства, яка пов'язана з використанням рибних запасiв у морському середовищi та прiсних водах з метою вилову риби чи збирання ракоподiбних, молюскiв та iнших морських продуктiв (перлiв, губок тощо).

Ця секцiя включає також рибництво - дiяльнiсть з розведення риби, водних тварин i рослин. Вона включає види дiяльностi, якi звичайно входять до складу процесу самостiйного виробництва (наприклад, щеплення перлинних устриць).

Ця секцiя не включає:
- будування та ремонт суден (див. 35.11)
- рибальство як вид спорту чи дозвiлля (див. 92.72)
- дiяльнiсть суден або набережних рибозаводiв, якi займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктiв (див. 15.20 "Перероблення та консервування риби та рибної продукцiї"). Проте, перероблення на борту рибальських суден також вiдноситься до секцiї B.
 

 
05 Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги 05  
05.0 Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги 050  
05.0105.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальствi

Цей пiдклас включає:
- ловлю риби у внутрiшнiх водоймах, морях та океанах
- ловлю в морях та прiсних водах ракоподiбних та молюскiв
- ловлю водяних тварин (черепах, морських їжакiв тощо)
- ловлю китiв

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть суден та набережних рибзаводiв, якi займаються одночасно ловлею риби, її переробленням i консервуванням
- одержування свiжої та охолодженої риби в кусках з кiстками або цiлої
- збирання морепродуктiв: натуральних перлiв, коралiв, губок та морських водоростей
- послуги, пов'язанi з рибальством

Цей пiдклас не включає:
- полювання на моржiв, тюленiв тощо (див. 01.50)
- дiяльнiсть суден або набережних рибозаводiв, якi займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктiв (див. 15.20)
- рибальство як вид спорту чи дозвiлля (див. 92.72)
 

050x  
05.0205.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництвi

Цей пiдклас включає:
- вирощування рибопосадкового матерiалу (молодi устриць, мiдiй, креветок, ракоподiбних, малькiв риб тощо)
- вирощування червоних та iнших морських водоростей, якi придатнi для споживання
- морське i прiсноводне рибництво
- розведення устриць
- надання послуг, пов'язаних з дiяльнiстю риборозплiдникiв та рибних ферм, обстеження стану водоймищ

Цей пiдклас не включає:
- розведення жаб (див. 01.25)
- рибальство як вид спорту чи дозвiлля (див. 92.72)
 

050x  
Секцiя C Добувна промисловiсть

Ця секцiя включає добування корисних копалин у виглядi твердих порiд (вугiлля, руда та мiнерали), в рiдкому (нафта) та газоподiбному станi (природний газ). Добування може здiйснюватися пiдземним та вiдкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатацiї свердловин.

Ця секцiя включає також додатковi процеси, якi здiйснюються з метою пiдготовки сировини до реалiзацiї: подрiбнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерацiя вугiлля i руд, зневоднення та знесолення нафти, зрiдження природного газу.

Добування корисних копалин класифiкують за основними видами корисних копалин.

Пiдсекцiя CA включає добування енергоносiїв (вугiлля, лiгнiту i торфу, вуглеводнiв, уранової руди).

Пiдсекцiя CB включає добування неенергетичних мiнералiв (металевих руд, рiзних мiнералiв та продукцiї кар'єрiв).

Деякi технiчнi операцiї цiєї секцiї, зокрема щодо добування вуглеводнiв, можуть виконуватися на користь третiх осiб спецiалiзованими органiзацiями як промисловi послуги.

Ця секцiя не включає:
- перероблення видобутих речовин (див. секцiю D)
- розлив по пляшках природних та мiнеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
- подрiбнення та iншi види оброблення деяких мiнеральних неметалевих речовин, що не пов'язанi з пiдземним або вiдкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- збирання, очищення та розподiлення води (див. 41)
- розвiдувальне бурiння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвiдувальних робiт (див. 74.20.2)
 

 
Пiдсекцiя CA Добування паливно-енергетичних корисних копалин   
10 Добування вугiлля, лiгнiту i торфу 10  
10.1 Добування, збагачення та агломерацiя кам'яного вугiлля 101  
10.10 Добування, збагачення та агломерацiя кам'яного вугiлля

Цей клас включає також:
- добування кам'яного вугiлля з вiдвалiв

Цей клас не включає:
- виробництво коксопродуктiв (див. 23.10) 

1010  
10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугiлля

Цей пiдклас включає:
- пiдземне та вiдкрите добування рiзних видiв кам'яного вугiлля: антрациту, вугiлля для коксування
- збагачення кам'яного вугiлля
- промивання, калiбрування, сортування, подрiбнення кам'яного вугiлля 

  
10.10.3 Агломерацiя кам'яного вугiлля

Цей пiдклас включає:
- виробництво вугiльних брикетiв, окатишiв 

  
10.2 Добування, збагачення та агломерацiя лiгнiту 102  
10.20 Добування, збагачення та агломерацiя лiгнiту 1020  
10.20.1 Добування та збагачення лiгнiту

Цей пiдклас включає:
- вiдкрите або пiдземне добування та збагачення лiгнiту (бурого вугiлля)
- промивання, дегiдратацiю, подрiбнення лiгнiту 

  
10.20.2 Агломерацiя лiгнiту

Цей пiдклас включає також:
- виробництво брикетiв з лiгнiту 

  
10.3 Добування та агломерацiя торфу 103  
10.3010.30.0 Добування та агломерацiя торфу

Цей пiдклас включає:
- добування, висушування торфу
- виробництво торф'яних брикетiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво виробiв з торфу (див. 26.82) 

1030  
11 Добування вуглеводнiв та пов'язанi з ним послуги

Цей роздiл включає дiяльнiсть з експлуатацiї нафтових i газових родовищ.

Ця дiяльнiсть включає бурiння та оснащення свердловин; введення в дiю сепараторiв, деемульгаторiв, обладнання для очищення труб та мережi збирання сирої нафти та всi iншi види дiяльностi з добування та пiдготовки нафти чи газу до транспортування. В цей роздiл включено добування сирої нафти, добування нафти зi сланцевих родовищ i з бiтумiнозних пiскiв, а також добування газу та рiдких вуглеводнiв.

Надання послуг з обслуговування процесу добування нафтових та газових свердловин на договiрнiй основi чи за винагороду вiднесенi до класу 11.20.

Цей роздiл не включає:
- розвiдувальне бурiння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвiдувальних робiт (див. 74.20.2)
 

11  
11.1 Добування сирої нафти та природного газу 111  
11.10 Добування сирої нафти та природного газу 1110  
11.10.1 Добування нафти

Цей пiдклас включає:
- добування сирої нафти та конденсатiв, попутного нафтового газу
- екстрагування газового конденсату
- пiдготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо)

Цей пiдклас не включає:
- обслуговування процесу добування нафти за винагороду або на договiрнiй основi (див. 11.20)
- виробництво нафтопродуктiв (див. 23.20)
- виробництво скраплених нафтових газiв у процесi перероблення нафти (див. 23.20)
- транспортування сирої нафти та нафтопродуктiв трубопроводами (див. 60.30.1)
- проведення геологорозвiдувальних робiт (див. 74.20.2)
 

  
11.10.2

 
11.10.4 Добування бiтумiнозних сланцiв та пiсковику

Цей пiдклас включає також:
- виробництво сирої нафти та нафтопродуктiв з бiтумiнозних сланцiв та пiсковику 

 
11.2.  Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти i газу 

 
11.20 11.20.0 Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти i газу

Цей пiдклас включає:
- надання послуг з обслуговування процесу добування нафти i газу за винагороду або на договiрнiй основi: спрямоване та повторне бурiння свердловин, експлуатацiйне бурiння свердловин, монтаж на мiсцi бурових установок, ремонт та демонтаж, цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин, викачування, забивання та консервування свердловин тощо

Цей пiдклас не включає:
- розвiдувальне бурiння (див. 45.12)
- експлуатацiю нафтопроводiв та газопроводiв (див. 60.30.1, 60.30.2)
- проведення геологорозвiдувальних робiт (див. 74.20.2)
 

1120  
12 Добування уранової та торiєвої руд  12  
12.0 Добування уранової та торiєвої руд 120  
12.0012.00.0 Добування уранової та торiєвої руд

Цей пiдклас включає:
- добування та первинне збагачення уранової i торiєвої руд
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану)

Цей пiдклас не включає:
- виробництво паливних тепловидiльних елементiв для ядерних реакторiв, радiоактивних елементiв (див. 23.30) 

1200  
Пiдсекцiя CB Добування корисних копалин, крiм паливно-енергетичних   
13 Добування металевих руд

Цей роздiл включає:
- пiдземне або вiдкрите добування металевих руд та самородних металiв
- пiдготовку руд: подрiбнення та промивання, магнiтне або гравiтацiйне збагачення, флотацiю, просiювання, сортування, сушiння, кальцинування та випалювання руд

Цей роздiл не включає:
- добування уранової i торiєвої руд (див. 12)
- випалення пiриту (залiзного i магнiтного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво оксиду алюмiнiю (див. 27.42)
 

13  
13.1 Добування залiзних руд 131  
13.1013.10.0 Добування залiзних руд

Цей пiдклас включає:
- пiдземне та вiдкрите добування залiзних руд
- збагачення та агломерацiю залiзних руд

Цей пiдклас не включає:
- добування та збагачення залiзного та магнiтного колчедану (див. 14.30)
- випалення пiриту (залiзного i магнiтного колчедану) (див. 24.13)
 

1310  
13.2 Добування руд кольорових металiв 132  
13.2013.20.0 Добування руд кольорових металiв

Цей пiдклас включає:
- добування та збагачення руд, цiнних, переважно, вмiстом у них кольорових металiв, крiм уранової та торiєвої руд:
алюмiнiєвої руди (бокситiв), мiдi, свинцю, цинку, олова, хрому, нiкелю, кобальту, молiбдену, танталу, нiобiю, ванадiю тощо дорогоцiнних металiв: золота, срiбла, платини

Цей пiдклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової i торiєвої руд (див. 12)
- виробництво оксиду алюмiнiю, мiдного та нiкелевого штейну (див. 27.42, 27.44, 27.45)
 

1320  
14 Iншi галузi добувної промисловостi

Цей роздiл включає добування каменю, iншої мiнеральної сировини в кар'єрах, експлуатацiю соляних озер.

Цей роздiл включає також первинне оброблення в кар'єрах (дроблення, розмелювання, очищення, сушiння, сортування та змiшування).

Добування солi включає очищення солi з метою зробити її придатною для споживання.

Продукцiя, яку описано в цьому роздiлi, як сировина використовується для рiзних галузей промисловостi та в будiвництвi (пiсок, камiнь, глина, гiпс тощо).

Цей роздiл не включає перероблення мiнеральних корисних копалин. 

14  
14.1 Добування каменю 141x  
14.1114.11.0 Добування декоративного та будiвельного каменю

Цей пiдклас включає:
- добування вiдкритим способом та первинне оброблення каменю: мармуру, гранiту, пiсковику, вапнякового каменю та iншого подiбного монументального чи будiвельного каменю

Цей пiдклас не включає:
- добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив (див. 14.30)
- рiзання, фасонування та кiнцеве оброблення декоративного та будiвельного каменю поза кар'єрами (див. 26.70)
 

1411x  
14.1214.12.0 Добування вапняку, гiпсу та крейди

Цей пiдклас включає:
- добування та подрiбнення вапняку та гiпсового каменю, ангiдриту, крейди та доломiту (якi використовують для виробництва вапна та цементу)

Цей пiдклас не включає:
- добування та первинне оброблення вапнякового каменю та iншого подiбного монументального чи будiвельного каменю (див. 14.11)
- добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi i виробництва добрив (див. 14.30)
 

1412x  
14.1314.13.0 Добування глинистого сланцю 1429x  
14.2 Добування пiску та глини 141x  
14.2114.21.0 Добування пiску та гравiю

Цей пiдклас включає:
- добування гравiю та пiску для промисловостi та будiвництва
- подрiбнення та сортування гравiю та пiску

Цей пiдклас не включає:
- добування бiтумiнозного пiсковику (див. 11.10.4)
- добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив (див. 14.30)
 

1410  
14.2214.22.0 Добування глини та каолiну

Цей пiдклас включає:
- добування глини, вогнетривкої глини, каолiну i глин каолiнових для промисловостi та будiвництва
- збагачення каолiну i глин каолiнових

Цей пiдклас не включає:
- добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив (див. 14.30) 

1410x  
14.3 Добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив 142x
1421
 
14.3014.30.0 Добування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив

Цей пiдклас включає:
- добування природних фосфатiв i природних калiйних солей
- добування природної сiрки
- добування та збагачення залiзного та магнiтного колчедану
- добування природних сульфатiв i природних карбонатiв барiю (бариту i вiтериту), природних боратiв, природних сульфатiв магнiю (кiзериту)
- добування мiнеральних барвникiв та плавикового шпату
- добування гуано

Цей пiдклас не включає:
- добування та виробництво солi (див. 14.40)
- випалювання пiриту (залiзного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15)
 

1421  
14.4 Добування та виробництво солi 142x
1422
 
14.4014.40.0 Добування та виробництво солi

Цей пiдклас включає:
- добування солi, включаючи розчинення i викачування
- добування солi шляхом випарювання морської води та iнших соляних вод
- виробництво розсолу та iнших соляних розчинiв
- подрiбнення, очищення та рафiнування солi

Цей пiдклас не включає:
- опрiснювання морської води для виробництва прiсної води як основного продукту (див. 41) 

 
14.5 Iншi галузi добувної промисловостi, не вiднесенi до iнших групувань 142  
14.5014.50.0 Iншi галузi добувної промисловостi, не вiднесенi до iнших групувань

Цей пiдклас включає:
- добування пiдземним та вiдкритим способом мiнералiв та матерiалiв, не вiднесених до iнших групувань: абразивних матерiалiв, азбесту, природного графiту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо; дорогоцiнного камiння, кварцу, слюди тощо; природного асфальту та бiтуму 

1429  
Секцiя D Переробна промисловiсть  
  Перероблення - технологiчний процес, здiйснення якого змiнює форму, властивостi або склад сировини, напiвфабрикатiв або готової продукцiї з метою отримання нової продукцiї.

Нова продукцiя є результатом перероблення сировини, виробленої сiльським, лiсовим чи рибним господарством, галузями добувної промисловостi, а також продукцiї iнших видiв переробної дiяльностi (напiвфабрикатiв). Нова продукцiя може бути як готовою для використання та споживання, так i напiвфабрикатом, призначеним для iншого виробництва. Наприклад, продукцiя глиноземного заводу є базовим матерiалом, що використовується в первинному виробництвi алюмiнiю; первинний алюмiнiй є основною сировиною для заводу, що виготовляє алюмiнiєвий дрiт; а алюмiнiєвий дрiт є основною сировиною для виготовлення промислових виробiв з цього дроту.

До переробної промисловостi вiдноситься не тiльки дiяльнiсть пiдприємств, що випускають серiйну продукцiю, а й дiяльнiсть iндивiдуальних виробникiв, що виготовляють продукцiю вручну або вдома.

Ця секцiя включає також пiдприємства, якi виготовляють продукцiю (одяг, взуття, меблi тощо) за iндивiдуальним замовленням населення.

Пiдприємства безпосередньо переробляють матерiали або можуть передавати їх перероблення на субпiдряд iншим пiдприємствам. Дiяльнiсть пiдприємств обох типiв вiдноситься до переробної промисловостi.

Монтаж (складання) та установлення машин i устатковання на пiдприємствах класифiкують в тих позицiях секцiї D, до яких вiдноситься виробництво цих машин i устатковання. Винятком є установлення або монтаж будiвельних елементiв та устатковання, необхiдних для експлуатацiї будiвлi як такої, що класифiкують у секцiї F "Будiвництво". Крiм того, складання, установлення машин i устатковання, яке здiйснюється як послуга, що супроводить його продаж, є допомiжним видом дiяльностi, який класифiкують разом з вiдповiдною основною дiяльнiстю (секцiя G "Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку").

Ремонт та технiчне обслуговування машин i устатковання, зазвичай, вiдносяться до того самого виду дiяльностi, що й їх виробництво за винятком:
- пiдприємств, якi здiйснюють ремонт або технiчне обслуговування автомобiлiв та мотоциклiв (вiдносяться до групи 50.2 чи 50.4);
- пiдприємств, якi ремонтують предмети особистого вжитку та побутовi вироби (вiдносяться до групи 52.7);
- пiдприємств, якi здiйснюють ремонт або технiчне обслуговування систем центрального опалення (вiдносяться до класу 45.33);
- пiдприємств, якi здiйснюють ремонт або технiчне обслуговування обчислювальної технiки та офiсного обладнання (вiдносяться до групи 72.5).

Суттєва змiна, вiдновлення та реконструкцiя продукцiї, зазвичай, вважаються переробною дiяльнiстю.

Виготовлення спецiалiзованих компонентiв i деталей, приладдя та крiплення для машин й устатковання, вiдноситься, зазвичай, до того самого класу, що й виробництво машин i устатковання, для яких призначенi деталi та приладдя.

Виготовлення неспецiалiзованих компонентiв i деталей машин i устатковання, таких як двигуни, поршнi, генератори, електричнi з'єднання, клапани, зубчастi колеса, пiдшипники, вiдноситься до вiдповiдного класу промислової дiяльностi, незалежно вiд машин i устатковання, до яких цi елементи можуть бути прилаштованi.

Межi мiж переробною промисловiстю та iншими видами дiяльностi класифiкацiї можуть бути недостатньо явними.

Переробна промисловiсть є виробництвом нового виду продукцiї. Проте визначення того, що є новим видом продукцiї може бути досить суб'єктивним. Так, до переробної галузi вiдносяться такi види дiяльностi:
- пастеризацiя та розлив молока у пляшки
- перероблення свiжої риби (розкриття устриць, нарiзання рибного фiле)
- типографська дiяльнiсть та допомiжнi види дiяльностi
- виробництво бетону, готового до застосування для рiзних користувачiв (за винятком його виробництва будiвельними органiзацiями для власних потреб безпосередньо на будiвельному майданчику)
- оброблення деревини (послуги з просочування лiсоматерiалiв та хiмiчного оброблення рiзними способами з метою їх зберiгання)
- оброблення електролiтичне, шикування, гаряче оброблення та полiрування металiв
- виготовлення дорожнiх знакiв i рекламних щитiв
- реконструкцiя або переобладнання машин та устатковання
- ремонт i вiдновлення суден
- наварювання протекторiв шин

З iншого боку, не класифiкують як переробнi такi види дiяльностi:
- лiсозаготiвля вiднесена до секцiї A "Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство"
- збагачення та агломерацiя корисних копалин та iнших мiнеральних речовин, вiднесенi до секцiї C "Добувна промисловiсть"
- встановлення та монтаж конструкцiй, будiвельних елементiв та устатковання, що виконуються на будiвельному об'єктi, вiднесенi до секцiї F "Будiвництво"
- дiяльнiсть з подрiбнення та перерозподiлу на меншi партiї, включаючи фасування, перефасування та розлив у пляшки напоїв чи продукцiї хiмiчної промисловостi; комплектацiю та модернiзацiю комп'ютерiв на замовлення, що здiйснюється як допомiжна послуга при їх продажi; розрублення на частини закуплених у забiйнiй вазi м'ясних туш, включаючи вiдруби, з яких видаленi всi кiстки у торгiвельнiй мережi, що здiйснюється як допомiжна послуга при їх продажi; закупiвля, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої реалiзацiї на молокопереробнi пiдприємства; сортування вiдходiв; змiшування фарб на замовлення; розрiзання металу на замовлення, вiднесенi до секцiї G "Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку". 

  
Пiдсекцiя DA Виробництво харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв 

Харчова промисловiсть переробляє продукти рослинництва, тваринництва або рибальства в харчовi продукти та напої для споживання людьми чи тваринами, включаючи також виробництво рiзних промiжних продуктiв, що не є безпосередньо харчовими. Результатом цiєї дiяльностi часто є супутнi продукти вищої або меншої цiнностi (наприклад, шкури як продукт боєнь або макуха, як продукт олiйного виробництва).

Виробництво харчових продуктiв групується за напрямками: виробництво м'ясної, рибної продукцiї, перероблення фруктiв та овочiв, виробництво жирiв, молочної продукцiї, перероблення зерна, виробництво кормiв для тварин, напоїв та iнших харчових продуктiв, виробiв з тютюну.

Виробництво може здiйснюватися самостiйно, а також на користь третiх осiб, зокрема, приватний забiй худоби.

Переробними вважаються пiдприємства, якi торгують власною продукцiєю у власному магазинi (наприклад, хлiбопекарнi, кондитерськi, ковбаснi лавки тощо).

Проте, якщо перероблення є мiнiмальним (м'яснi, рибнi лавки тощо), то пiдприємство вiдноситься до секцiї G "Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку".

Перероблення вiдходiв боєнь для виробництва корму для тварин вiднесене до групи 15.7.

Перероблення вiдходiв харчових продуктiв, напоїв i тютюну у вторинну сировину вiднесене до класу 37.20.

Знищення вiдходiв харчових продуктiв, напоїв i тютюну вiднесене до роздiлу 90. 

- 
15 Виробництво харчових продуктiв, напоїв 15  
15.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв 151x  
15.1115.11.0 Виробництво м'яса

Цей пiдклас включає:
- забiй худоби
- виробництво свiжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах
- виробництво свiжого, охолодженого, замороженого м'яса у вiдрубах
- одержування харчових субпродуктiв
- одержування та очищення смальцю та iнших тваринних харчових жирiв
- одержування та первинне оброблення сирих шкур (крiм свинячих), отриманих з боєнь
- одержування вовни шляхом згону зi шкур
- перероблення вiдходiв, отриманих з боєнь, виробництво кiсткового борошна
- одержування ендокринно-ферментної i спецiальної сировини
- одержування щетини свиней

Цей пiдклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирої шкури свиней (див. 01.25)
- виробництво м'яса свiйської птицi i кролiв (див. 15.12)
- отримання жиру свiйської птицi (див. 15.12)
- виробництво м'ясних продуктiв, ковбасних виробiв та м'ясних напiвфабрикатiв (див. 15.13)
- дублення шкур та оздоблення шкiри (див. 19.10)
- фасування м'яса за рахунок пiдприємств оптової торгiвлi (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договiрнiй основi (див. 74.82)
 

1511x  
15.1215.12.0 Виробництво м'яса свiйської птицi та кролiв

Цей пiдклас включає:
- забiй свiйської птицi
- пiдготовку м'яса свiйської птицi
- виробництво свiжого, охолодженого або замороженого м'яса свiйської птицi
- отримання жиру свiйської птицi
- забiй та пiдготовку м'яса кролiв та аналогiчних тварин
- одержування пiр'я та пуху свiйської птицi i шкурок кролiв
- забiй та пiдготовку м'яса дичини та дикої птицi
- забiй та пiдготовку м'яса морських ссавцiв (китiв)

Цей пiдклас не включає:
- фасування м'яса за рахунок пiдприємств оптової торгiвлi (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договiрнiй основi (див. 74.82)
 

1511x  
15.1315.13.0 Виробництво м'ясних продуктiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво сушених, солених, копчених м'ясних продуктiв
- виробництво ковбасних виробiв: ковбас напiвкопчених, твердокопчених, сирокопчених, сиров'ялених; ковбас варених, кров'яних, лiверних, паштетних, сосисок, сардельок; паштетiв, м'яса у желе, рулетiв, окорокiв тощо
- виробництво екстрактiв i сокiв з м'яса, риби, ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервiв 
- виробництво м'ясного борошна та м'ясних субпродуктiв, не придатних для харчування людей
- виробництво готових м'ясних страв, консервiв та напiвфабрикатiв 

1511x  
15.2 Виробництво рибних продуктiв 152  
15.2015.20.0 Виробництво рибних продуктiв

Цей пiдклас включає:
- перероблення i консервування риби, ракоподiбних та молюскiв: заморожування, сушiння, копчення, солiння, вимочування в розсолi, консервування тощо
- виробництво охолодженого рибного фiле
- виробництво продуктiв з риби, ракоподiбних, молюскiв: вареної риби, рибного фiле, iкри, штучної iкри тощо
- виробництво рибного борошна для годування тварин
- виробництво готових страв з риби та напiвфабрикатiв

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть суден (плавучих рибозаводiв), якi займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктiв

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть суден та набережних рибзаводiв, якi займаються одночасно ловлею риби, її переробленням i консервуванням (див. 05.01)
- одержування свiжої та охолодженої риби в кусках з кiстками або цiлої (див. 05.01)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавцiв (див. 15.41)
- виробництво рибних супiв (див. 15.89)
 

1512  
15.3 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв 1513  
15.3115.31.0 Перероблення та консервування картоплi

Цей пiдклас включає:
- виробництво виробiв з мороженої картоплi
- виробництво сухого картопляного пюре
- виробництво закусочних продуктiв з картоплi
- виробництво картопляних чiпсiв
- виробництво борошна з картоплi
- промислове очищення (механiчне) картоплi

Цей пiдклас не включає:
- виробництво продуктiв з картоплi для немовлят та малюкiв (див. 15.88) 

1513x  
15.3215.32.0 Виробництво фруктових та овочевих сокiв

Цей пiдклас включає також:
- виробництво сокiв натуральних, купажованих та концентрованих
- виробництво нектарiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих сокiв для немовлят та малюкiв (див. 15.88)
- виробництво фруктових сиропiв, призначених для приготування лимонадiв та iнших напоїв (див. 15.89)
- виробництво рослинних сокiв та екстрактiв (див. 15.89)
- виробництво фруктових напоїв (див. 15.98)
 

1513x  
15.3315.33.0 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань

Цей пiдклас включає:
- консервування фруктiв, горiхiв та овочiв, в т. ч. грибiв: заморожування, квашення та солiння, сушiння, сублiмацiю, консервування в герметичнiй тарi тощо
- виробництво харчових продуктiв з фруктiв або овочiв
- розроблення нових рецептiв харчових продуктiв з овочiв та фруктiв
- виготовлення варення, джему, повидла, желе, мармеладу, конфiтюрiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервiв (див. 15.13) 
- виробництво борошна iз бобових культур (див. 15.61)
- виробництво глазурованих фруктiв (див. 15.84)
- виробництво консервiв для малюкiв (див. 15.88)
 

1513x  
15.4 Виробництво олiї та тваринних жирiв

Клас 15.41 включає виробництво неочищеної олiї та жирiв, що не були змiненi хiмiчними методами.

Клас 15.42 включає виробництво олiї та жирiв рафiнованих та їх фракцiй, частково або повнiстю гiдрогенiзованих, етерифiкованих, реетерифiкованих чи елаїдинiзованих. 

1514  
15.4115.41.0 Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво нерафiнованої олiї з соняшнику, рiпаку, льону та iнших рослинних культур
- виробництво нехарчових тваринних жирiв та масел
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавцiв
- одержування макухи з олiйних культур
- виробництво борошна та шроту з олiйного насiння, горiхiв чи кiсточкових олiйних культур (мигдалю)

Примiтка.

Бавовняний пух (лiнт), макуха та iншi вiдходи пiд час виробництва олiї є вторинною продукцiєю цього ж пiдкласу.

Цей пiдклас не включає:
- одержування та очищення смальцю та iнших тваринних харчових жирiв (див. 15.11)
- виробництво рафiнованої (очищеної) олiї (див. 15.42)
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. 15.51)
- виробництво олiї з кукурудзи (див. 15.62)
- виробництво ефiрних олiй (див. 24.63)
 

1514x  
15.4215.42.0 Виробництво рафiнованих олiї та жирiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво рафiнованої олiї з соняшнику, рiпаку, сої, льону та iнших рослинних культур
- виробництво оливкової олiї з олив, якi були вирощенi iншим господарством
- оброблення олiї та жирiв (гiдрогенiзацiю, етерифiкацiю тощо), але без подальшого перероблення

Цей пiдклас не включає:
- виробництво нехарчових тваринних жирiв та масел (див. 15.41)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавцiв (див. 15.41)
 

1514x  
15.4315.43.0 Виробництво маргарину та аналогiчних харчових жирiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво маргарину, спредiв, жирових сумiшей та iнших подiбних бутербродних паст
- виробництво сумiшей вершкового масла та рослинних олiй з вмiстом молочних жирiв не бiльше 15 мас. %

Цей пiдклас не включає:
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. 15.51)
- виробництво майонезу (див. 15.87)
- виробництво сумiшей вершкового масла та рослинних олiй, якi мiстять понад 15 мас. % вершкового масла, або iншого молочного жиру (див. 15.89)
 

1514x  
15.5 Виробництво молочних продуктiв та морозива 152  
15.5115.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру

Цей пiдклас включає:
- виробництво незбираного молока визначеної жирностi, пастеризованого, стерилiзованого, гомогенiзованого, а також пiдданого iншiй високотемпературнiй обробцi
- виробництво вершкiв пастеризованих, стерилiзованих, гомогенiзованих
- виробництво молочних консервiв: згущеного молока, вершкiв тощо
- виробництво тваринного масла, виготовленого виключно з молока, в якому вмiст молочного жиру є рiвним або понад 80 мас. %, але не бiльше 95 мас. % та яке не мiстить доданих емульгаторiв, але може мiстити хлорид натрiю, харчовi барвники, нейтралiзуючi солi та нешкiдливi культури молочнокислих бактерiй
- виробництво топленого тваринного масла
- виробництво твердих та м'яких сирiв
- виробництво кефiру, йогуртiв, ряжанки, сметани, кисломолочного сиру, сухих молока та вершкiв, казеїну, лактози, молочної сироватки та iнших молочних продуктiв
- виробництво безалкогольних напоїв з молока

Цей пiдклас не включає:
- одержування сирого коров'ячого молока та молока iнших тварин (див. 01.21, 01.22)
- закупiвлю, очищення, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої його реалiзацiї молокопереробним пiдприємствам (див. 51.33)
- виробництво сумiшей вершкового масла та рослинних олiй з вмiстом молочних жирiв не бiльше 15 мас. % (див. 15.43)
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягiдного морозива, пломбiру, заморожених десертiв (див. 15.52)
- виробництво сухих молочних сумiшей та молочних консервiв для немовлят i малюкiв (див. 15.88)
- виробництво сумiшей вершкового масла та рослинних олiй, якi мiстять понад 15 мас. % вершкового масла, або iншого молочного жиру (див. 15.89)
 

1520x  
15.5215.52.0 Виробництво морозива

Цей пiдклас включає:
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягiдного морозива, пломбiру, заморожених десертiв
- виробництво харчового льоду

Цей пiдклас не включає:
- послуги кафе-морозиво (див. 55.30.2) 

1520x  
15.6 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi, крохмалю та крохмальних продуктiв 153  
15.6115.61.0 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi

Цей пiдклас включає:
- перероблення зерна: виробництво борошна, круп та гранул iз зернових культур
- оброблення рису: виробництво обрушеного, шлiфованого, полiрованого, глазурованого, пропареного рису; виробництво рисового борошна
- виробництво борошна з бобових культур, включаючи сушенi, коренеплодiв та бульбоплодiв, споживних горiхiв
- виробництво лущеного, полiрованого (цiлого чи колотого) гороху
- виробництво продуктiв з зерна для снiданкiв (геркулесу, корнфлексiв тощо)
- виробництво борошнистих сумiшей для випiкання хлiба, тiстечок, тортiв, млинцiв
- отримання висiвок та iнших вiдходiв вiд перероблення зернових культур

Цей пiдклас не включає:
- виробництво сушеного, лущеного, неполiрованого гороху в межах господарства, що його вирощує (див. 01.11)
- виробництво борошна з картоплi (див. 15.31)
- вологий помел кукурудзи (див. 15.62)
 

1531x  
15.6215.62.0 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво крохмалю з картоплi, рису, кукурудзи та iнших видiв сировини
- вологий помел кукурудзи
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози, глютену (клейковини), карамельного кульору, фруктози та сиропу з фруктози
- виробництво штучного меду
- виробництво кукурудзяної олiї

Цей пiдклас не включає:
- виробництво лактози (див. 15.51) 

1532  
15.7 Виробництво готових кормiв для тварин 1533  
15.7115.71.0 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах

Цей пiдклас включає:
- виробництво готових кормiв, включаючи кормовi добавки, пiдготування незбалансованих (однорiдних) кормiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво рибного борошна для годування тварин (див. 15.20)
- одержування макухи з олiйних культур (див. 15.41)
- виробництво кормових дрiжджiв (див. 15.89)
 

1533x  
15.7215.72.0 Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин

Цей пiдклас включає:
- виробництво готових кормiв для домашнiх тварин, включаючи спецiальнi консерви 

1533x  
15.8 Виробництво iнших харчових продуктiв 154  
15.8115.81.0 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
- виробництво борошняних кондитерських виробiв нетривалого зберiгання: свiжих пирогiв, тiстечок, тортiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво сухарiв, печива, соломки, iнших "сухих" хлiбопродуктiв та пирогiв, тiстечок тривалого зберiгання (див. 15.82)
- виробництво макаронних виробiв, локшини та iнших подiбних виробiв, у тому числi з начинкою (див. 15.85)
- послуги ресторанiв, кафе тощо з виготовлення хлiба та хлiбобулочних виробiв (див. 55.30)
 

1541x  
15.8215.82.0 Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання

Цей пiдклас включає:
- виробництво сухарiв, печива, соломки, вафель, пряникiв, бубликiв, сушки та iнших "сухих" хлiбобулочних виробiв
- виробництво борошняних кондитерських виробiв тривалого зберiгання: тортiв, тiстечок тощо
- виробництво рiзних закусочних продуктiв солодких або солоних

Цей пiдклас не включає:
- виробництво борошняних кондитерських виробiв нетривалого зберiгання (див. 15.81) 

1541x  
15.8315.83.0 Виробництво цукру

Цей пiдклас включає:
- виробництво (включаючи рафiнацiю) цукру з цукрового буряку та тростини
- отримання жому, меляси та iнших вiдходiв цукроварiння
- виробництво сахарози

Цей пiдклас не включає:
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози тощо (див. 15.62) 

1542  
15.8415.84.0 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво какао у виглядi порошку, масла, жиру, пасти
- виробництво шоколаду та шоколадних кондитерських виробiв
- виробництво драже та таблеток
- виробництво цукристих кондитерських виробiв
- виробництво жувальної гумки
- виробництво халви, глазурованих фруктiв та горiхiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво сахарози (див. 15.83) 

1543  
15.8515.85.0 Виробництво макаронних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво макаронних виробiв, локшини та iнших подiбних виробiв, у тому числi з начинкою (пельменiв, вареникiв тощо) 

1544  
15.8615.86.0 Виробництво чаю та кави

Цей пiдклас включає:
- перероблення чайних листкiв, виробництво гранул, таблеток, плиток
- розфасування чаю в паковання масою не бiльше 3 кг для роздрiбного продажу, включаючи аналогiчнi продукти, виготовленi з шипшини, iншої рослинної сировини (м'яти, вербени, ромашки тощо)
- приготування сумiшi чаю чи мате
- виробництво кави в зернах чи меленої, розчинної, екстрактiв та концентратiв з кави
- вилучення кофеїну з кави, смаження зерен кави
- виробництво замiнникiв кави
- виробництво iнших напоїв з кави

Цей пiдклас не включає:
- виробництво трав'яних настоянок для лiкувальних цiлей (див. 24.42) 

1549x  
15.8715.87.0 Виробництво прянощiв та приправ

Цей пiдклас включає:
- виробництво i фасування оброблених прянощiв, спецiй
- виробництво соусiв (у тому числi майонезу), оцту, приправ, гiрчицi (включаючи порошок) тощо

Цей пiдклас не включає:
- вирощування культур для виробництва прянощiв (див. 01.13)
- добування та виробництво солi (див. 14.40)
 

1549x  
15.8815.88.0 Виробництво продуктiв дитячого харчування та дiєтичних продуктiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво продуктiв харчування для немовлят та малюкiв за спецiальними формулами i технологiями, включаючи фруктовi, овочевi, молочнi, м'яснi консерви та сухi молочнi сумiшi
- виробництво продуктiв, якi використовуються для спецiальних дiєт: продуктiв за спецiальними формулами для низькокалорiйного харчування; лiкувальних дiєтичних продуктiв (включаючи харчовi продукти без глютену зi зниженим вмiстом солi i цукру або без солi i цукру); продуктiв харчування для осiб, якi мають велике фiзичне навантаження, особливо для спортсменiв; продуктiв харчування для осiб, якi страждають вiд порушення метаболiзму вуглеводнiв (дiабетикiв) 

1549x  
15.8915.89.0 Виробництво харчових продуктiв, не вiднесених до iнших групувань

Цей пiдклас включає:
- виробництво заготовок для супiв та бульйонiв (порошкоподiбних, кубикiв тощо)
- виробництво дрiжджiв (включаючи кормовi), яєчного порошку
- виробництво екстрактiв хмелю, солоду тощо
- виробництво екстрактiв рослинних та згущувачiв харчових тощо
- виробництво фруктових сиропiв, призначених для приготування лимонадiв та iнших напоїв
- виробництво сумiшей вершкового масла та рослинних олiй, якi мiстять понад 15 мас. % вершкового масла, або iншого молочного жиру

Цей пiдклас не включає:
- виробництво сумiшей вершкового масла та рослинних олiй з вмiстом молочних жирiв не бiльше 15 мас. % (див. 15.43) 

1549  
15.9 Виробництво напоїв 155  
15.9115.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв

Цей пiдклас включає:
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горiлки, лiкерiв, коньяку, брендi, джину тощо
- виробництво етилового спорту неденатурованого з вмiстом спирту менше 80 об. %

Цей пiдклас не включає:
- виробництво недистильованих алкогольних напоїв (див. 15.92, 15.93, 15.94)
- розлив у пляшки без додаткового перероблення купованих алкогольних напоїв (див. 51.34)
 

1551x  
15.9215.92.0 Виробництво етилового спирту iз зброджуваних продуктiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво етилового спирту неденатурованого та денатурованого зi зброджуваних продуктiв з вмiстом спирту бiльше 80 об. % 

1551x  
15.9315.93.0 Виробництво виноградних вин

Цей пiдклас включає:
- виробництво виноградних вин: столових вин та високоякiсних вин певних районiв
- виробництво iгристих вин
- виробництво виноградного сусла

Цей пiдклас включає також:
- виробництво безалкогольних або слабоалкогольних вин

Цей пiдклас не включає:
- перероблення фруктiв, ягiд i винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує (див. 01.13)
- розливу пляшки та пакування без перероблення (витримки) вина (див. 51.34)
- розлив у пляшки та пакування за винагороду, або на договiрнiй основi (див. 74.82)
 

1552  
15.9415.94.0 Виробництво сидру та iнших плодово-ягiдних вин

Цей пiдклас включає:
- виробництво сидру, грушiвки, медового напою, iнших фруктових вин та змiшаних напоїв, що мiстять алкоголь

Цей пiдклас не включає:
- виробництво виноградних вин (див. 15.93) 

1552x  
15.9515.95.0 Виробництво iнших напоїв iз зброджуваних продуктiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво вермутiв та iнших вин цього типу 

1552x  
15.9615.96.0 Виробництво пива

Цей пiдклас включає також:
- виробництво безалкогольного або слабоалкогольного пива

Цей пiдклас не включає:
- виробництво солодового екстракту (див. 15.89)
- виробництво солоду (див. 15.97)
 

1553x  
15.9715.97.0 Виробництво солоду

Цей пiдклас включає:
- виробництво солоду та iнших солодових продуктiв з ячменю та iнших видiв зерна

Цей пiдклас не включає:
- виробництво замiнникiв кави з солоду (див. 15.86)
- виробництво екстракту солоду (див. 15.89)
 

1553x  
15.9815.98.0 Виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв

Цей пiдклас включає:
- виробництво та розлив по пляшках природних та мiнеральних вод з джерел та свердловин
- виробництво безалкогольних напоїв: лимонаду, оранжу, коли тощо
- виробництво фруктових напоїв
- виробництво квасу

Цей пiдклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих сокiв (див. 15.32)
- виробництво цукрових ароматизованих (фруктових та iнших) сиропiв (див. 15.89)
 

1554x  
16 Виробництво тютюнових виробiв16  
16.0 Виробництво тютюнових виробiв 160  
16.0016.00.0 Виробництво тютюнових виробiв

Цей пiдклас включає:
- ферментацiю тютюну
- виробництво сигарет, сигар, сигаретного i люлькового тютюну, жувального та нюхального тютюну
- виробництво гомогенiзованого i вiдновленого тютюну

Цей пiдклас не включає:
- вирощування та первинне оброблення тютюну та махорки (див. 01.11) 

1600  
Пiдсекцiя DB Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробiв з хутра   
17 Текстильне виробництво

Цей роздiл включає пiдготовку та прядiння текстильних волокон, ткацьке виробництво, виробництво нетканих матерiалiв, кiнцеве оздоблення текстильних виробiв, включаючи одяг, виготовлений третiми особами, виготовлення готових виробiв з текстилю (наприклад, постiльної, столової бiлизни, ковдр, килимiв, мотузок тощо), за винятком готового одягу.

Цей роздiл включає також виробництво трикотажного полотна, панчiшно-шкарпеткових виробiв та виробiв з трикотажу типу светрiв, джемперiв, пуловерiв, жилетiв.

Цей роздiл не включає: первинне оброблення (замочування) натуральних волокон, яке вiдноситься до роздiлу 01 "Сiльське господарство, мисливство; допомiжнi послуги", а виготовлення хiмiчного (синтетичного та штучного) волокна є хiмiчною операцiєю, яка має бути вiднесена до класу 24.70 "Виробництво штучних та синтетичних волокон" (якщо не було здiйснено кардочесання, гребенечесання чи iнших пiдготовчих операцiй до прядiння). Виробництво одягу вiдноситься до роздiлу 18. 

17  
17.1 Прядiння текстильних волокон 171x  
17.1117.11.0 Прядiння бавовняних волокон

Цей пiдклас включає:
- операцiї з пiдготовки бавовняних волокон: кардочесання, гребенечесання
- виробництво бавовняної пряжi та пряжi з бавовни, змiшаної з хiмiчними волокнами для ткацького, трикотажного та iншого виробництва

Цей пiдклас не включає:
- виробництво швацьких ниток (див. 17.16) 

1711x  
17.1217.12.0 Кардне прядiння вовняних волокон

Цей пiдклас включає:
- операцiї з пiдготовки вовняних волокон: знежирення i карбонiзацiю вовни, кардочесання
- виробництво пряжi вовняної кардочесаної та пряжi з вовни кардочесаної, змiшаної з хiмiчними волокнами для ткацького, трикотажного та iнших виробництв 

1711x  
17.1317.13.0 Камвольне прядiння вовняних волокон

Цей пiдклас включає:
- гребiнне чесання вовняних волокон
- виробництво пряжi вовняної гребенечесаної та пряжi з вовни гребенечесаної, змiшаної з хiмiчними волокнами для ткацького, трикотажного та iнших виробництв
- пiдготування i прядiння напiвкамвольної вовни (кардочесаної, але не повнiстю гребенечесаної) 

1711x  
17.1417.14.0 Прядiння лляних волокон

Цей пiдклас включає:
- тiпання льону
- виробництво пряжi лляної та пряжi з лляного волокна, змiшаного з хiмiчними волокнами для ткацького, трикотажного та iнших виробництв 

1711x  
17.1517.15.0 Прядiння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон

Цей пiдклас включає:
- кокономотання, промивання та скручування шовкових ниток
- кардочесання, гребенечесання та iншi пiдготовчi операцiї до прядiння шовку, вiдходiв шовку, хiмiчних волокон
- виробництво шовкової пряжi та пряжi з шовку, змiшаного з хiмiчними волокнами для ткацького, трикотажного та iнших виробництв
- виробництво пряжi з хiмiчних волокон
- текстурування, скручування, складання в декiлька шарiв синтетичних або штучних комплексних ниток 

1711x  
17.1617.16.0 Виробництво швацьких ниток

Цей пiдклас включає:
- виробництво ниток з рiзних текстильних матерiалiв, включаючи змiшанi

Цей пiдклас не включає:
- виробництво пряжi для виробництва трикотажного полотна (див. 17.11 - 17.15, 17.17) 

1711x  
17.1717.17.0 Пiдготовка та прядiння iнших текстильних волокон

Цей пiдклас включає:
- операцiї з пiдготовки та прядiння iнших текстильних волокон, таких як джутове волокно та iншi луб'янi волокна

Цей пiдклас включає також:
- виробництво паперової пряжi

Цей пiдклас не включає:
- виробництво хiмiчних (штучних та синтетичних) волокон та джгутiв (див. 24.70)
- виробництво фiламентних високомiцних ниток з хiмiчних (штучних та синтетичних) волокон (див. 24.70)
- виробництво скловолокна (див. 26.14)
- виробництво неметалевої мiнеральної пряжi з азбесту (див. 26.82)
 

1711x  
17.2 Ткацьке виробництво 1711x  
17.2117.21.0 Виробництво бавовняних тканин

Цей пiдклас включає:
- виробництво тканин з бавовни або тканин з бавовни, змiшаної з хiмiчною пряжею

Цей пiдклас включає також:
- виробництво ворсових тканин (бархату, плюшу тощо), махрових тканин, марлi тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво килимiв та килимових виробiв (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матерiалiв (див. 17.53)
- виробництво вузьких тканин (див. 17.54)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60)
 

1711x  
17.2217.22.0 Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядiння

Цей пiдклас включає:
- виробництво тканин з вовни кардочесаної або тканин з вовни кардочесаної, змiшаної з хiмiчною пряжею

Цей пiдклас не включає:
- виробництво килимiв та килимових виробiв (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матерiалiв (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60)
 

1711x  
17.2317.23.0 Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядiння

Цей пiдклас включає:
- виробництво тканин з вовни гребенечесаної або тканин з вовни гребенечесаної, змiшаної з хiмiчною пряжею

Цей пiдклас не включає:
- виробництво килимiв та килимових виробiв (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матерiалiв (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60}
 

1711x  
17.2417.24.0 Виробництво шовкових тканин

Цей пiдклас включає:
- виробництво тканин з шовку чи вiдходiв шовку або тканин з шовку, змiшаного з хiмiчною пряжею

Цей пiдклас не включає:
- виробництво нетканих текстильних матерiалiв (див. 17.53) 

1711x  
17.2517.25.0 Виробництво iнших текстильних тканин

Цей пiдклас включає:
- виробництво iнших тканин з пряжi, яка виготовлена з волокон льону, рами, коноплi, джуту та iнших луб'яних волокон
- виробництво тканин з хiмiчних волокон

Цей пiдклас включає також:
- виробництво тканин iз скловолокна

Цей пiдклас не включає:
- виробництво килимiв та килимових виробiв (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матерiалiв (див. 17.53)
- виробництво тканин з азбестової пряжi (див. 26.82)
 

1711x  
17.3 Оздоблення тканин та текстильних виробiв 1712  
17.3017.30.0 Оздоблення тканин та текстильних виробiв

Цей пiдклас включає:
- вибiлювання, фарбування, набивання (включаючи термонабивання) тканин та текстильних виробiв, включаючи одяг, виготовлений третiми особами
- апретування, сушiння, оброблення паром, декатирування, протиусадкове оздоблення (санфоризацiю), мерсеризацiю тканин та текстильних виробiв, включаючи одяг, виготовлений третiми особами

Цей пiдклас включає також:
- кiнцеве оздоблення шкiряного одягу
- знебарвлення джинсiв
- плiсирування та iншi подiбнi операцiї з текстилем

Цей пiдклас не включає:
- оздоблення текстилю та текстильних виробiв власного виробництва (див. 17.1, 17.2, 17.5)
- термiновi послуги з нанесення зображень на текстильнi вироби (див. 52.74)
 

1712  
17.4 Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу 1721  
17.4017.40.0 Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

Цей пiдклас включає:
- виробництво готових виробiв з будь-якого текстильного матерiалу, в тому числi трикотажного полотна: ковдр, в тому числi дорожнiх пледiв; постiльної, столової, туалетної та кухонної бiлизни; ватних та пухових стьобаних ковдр, подушок, в тому числi диванних подушок, пуфiв, спальних мiшкiв тощо 
- виробництво готових виробiв господарсько-побутового та iншого призначення: гардин, портьєр, штор, постiльних покривал, чохлiв для меблiв тощо; брезентiв, тентiв, спорядження для кемпiнгiв, вiтрил, маркiз (сонцезахисних жалюзi), чохлiв для автомобiлiв тощо; прапорiв, стягiв, вимпелiв; ганчiрок для видалення пилу, мiшкiв та пакетiв; пакувальних та аналогiчних виробiв, рятувальних жилетiв, парашутiв тощо
- ремонт брезенту, навiсiв, тентiв

Цей пiдклас включає також:
- виробництво текстильних частин електроковдр

Цей пiдклас не включає:
- виробництво текстильних виробiв технiчного призначення (див. 17.54) 

1721  
17.5 Виробництво iнших текстильних виробiв 172  
17.5117.51.0 Виробництво килимiв та килимових виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво килимiв та килимових виробiв: вузликових, тафтингових та iнших

Цей пiдклас не включає:
- виробництво циновок з матерiалiв для плетiння (див. 20.52)
- виробництво покриттiв для пiдлоги з корка, гуми та пластмас, навiть на текстильнiй основi (див. 20.52, 25.13, 25.23)
- виробництво лiнолеуму та iнших твердих непластмасових покриттiв для пiдлоги (див. 36.63)
 

1722  
17.5217.52.0 Виробництво канатiв, мотузок, шпагату та сiток

Цей пiдклас включає:
- виробництво канатно-мотузкових виробiв, шпагату, тросiв, стрiчок та аналогiчних виробiв з текстильних рослинних волокон, з просочуванням та без просочування, з армуванням та без армування металiзованими нитками, з покриттям та без покриття, захищених або не захищених оболонкою з гуми або пластмас
- виробництво сiток з шпагату, канатiв та мотузки
- виробництво виробiв з мотузки та сiткового полотна: рибальських сiток, запобiжних сiток на суднах, захисних засобiв, якi використовуються при розвантажувальних роботах, стропiв, мотузок або тросiв з металевими кiльцями тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво сiток для волосся (див. 18.24)
- виробництво канатiв i мотузкових драбин (див. 36.40)
 

1723  
17.5317.53.0 Виробництво нетканих текстильних матерiалiв та виробiв з них

Цей пiдклас включає:
- виробництво нетканих матерiалiв без покриття та з покриттям, виробiв з них

Цей пiдклас не включає:
- виробництво паперу туалетного та побутового (див. 21.22) 

1721x  
17.5417.54.0 Виробництво текстильних виробiв, не вiднесених до iнших групувань

Цей пiдклас включає виробництво решти текстильних виробiв, не вiднесених до iнших групувань, зокрема, таких:
- виробництво тюлi, мережива, тканин вузьких, матерiалiв оздоблювальних (тасьми, китицi, помпонiв тощо)
- виробництво вишивок
- виробництво фетру, повстi та виробiв з них, в т. ч. валянкiв
- виробництво вати з текстильної сировини та виробiв з неї: гiгiєнiчних серветок i тампонiв
- виробництво ниток та корду гумових
- виробництво ниток та пряжi металiзованих та тканин з них
- виробництво ниток позументних, стрiчки декорованої; пряжi синельної, пряжi фасонної петлястої
- виробництво тканин кордних для шин
- виробництво тканин з просочуванням чи покриттям
- виробництво матерiалiв та виробiв текстильних для технiчних цiлей: iнотiв, шлангiв, привiдних пасiв тощо
- виробництво виробiв текстильних стьобаних

Цей пiдклас не включає:
- виробництво постiльної бiлизни або аналогiчних виробiв, простьобаних або з внутрiшнiм набиванням (див. 17.40)
- виробництво покриттiв для пiдлоги з тканої повстi (див. 17.51)
- виробництво виробiв з мережива (див. 18.24)
- виробництво целюлозної вати та виробiв з неї (див. 21.12)
- виробництво вати та виробiв з неї, просочених чи покритих фармацевтичними речовинами, або перетворених у форми чи пакування для роздрiбної торгiвлi, для медичних, хiмiчних, стоматологiчних або ветеринарних цiлей (див. 24.42)
- виробництво тканин з металевого дроту (див. 28.73)
 

1729  
17.6 Виробництво трикотажного полотна 1730x  
17.6017.60.0 Виробництво трикотажного полотна

Цей пiдклас включає:
- виробництво та оброблення трикотажного полотна: ворсового (бархату, плюшу тощо) та махрового полотна; ажурних полотен, iмiтацiї тюлi та мережива, виконаних на трикотажних та в'язальних машинах; iншого трикотажного полотна

Цей пiдклас не включає:
- виробництво тюлi, мережива та тканин сiтчастих iнших (див. 17.54)
- виробництво штучного хутра (див. 18.30)
 

1730x  
17.7 Виробництво трикотажних виробiв 173x   
17.7117.71.0 Виробництво трикотажних панчiшно-шкарпеткових виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв машинного чи ручного в'язання, включаючи шкарпетки, панчохи та колготки

Цей пiдклас не включає:
- виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв для маленьких дiтей зростом не бiльше 86 см (див. 18.24) 

1730  
17.7217.72.0 Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво трикотажних светрiв, пуловерiв, кардиганiв, джемперiв, жилетiв та аналогiчних виробiв машинного чи ручного в'язання 

1730x  
18 Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра

Цей роздiл включає:
- виробництво (серiйне та iндивiдуальне) всiх видiв одягу зi шкiри, тканин, трикотажного полотна тощо (верхнього i спiднього одягу для чоловiкiв, жiнок, дiтей; робочого одягу, одягу для вiдпочинку тощо) та аксесуарiв. В роздiлi не вирiзняється одяг для дорослих i для дiтей, а також сучасний та традицiйний одяг
- виробництво хутра та виробiв з нього

Цей роздiл не включає:
- оздоблення предметiв одягу, що здiйснюється третiми особами (див. 17.30)
- виробництво трикотажних виробiв машинного чи ручного в'язання (див. 17.7)
 

18  
18.1 Виробництво одягу зi шкiри 181x
1810
 
18.1018.10.0 Виробництво одягу зi шкiри

Цей пiдклас включає:
- виробництво одягу з натуральної шкiри або її замiнникiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво шкiряних рукавичок та ременiв (див. 18.24)
- виробництво спортивних шкiряних рукавичок та спортивних головних уборiв (див. 36.40)
- ремонт одягу з натуральної шкiри та її замiнникiв (див. 52.71.2)
 

1810x  
18.2 Виробництво одягу з текстилю 181x  
18.2118.21.0 Виробництво робочого одягу

Цей пiдклас не включає:
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- виробництво захисних головних уборiв (див. 25.24, 28.75)
- виробництво одягу з азбесту (див. 26.82)
- ремонт одягу (див. 52.74)
 

1810x  
18.2218.22.0 Виробництво верхнього одягу

Цей пiдклас включає:
- виробництво верхнього одягу з тканин, трикотажного полотна, нетканих матерiалiв тощо: пальт, плащiв, костюмiв, комплектiв, пiджакiв, жакетiв, суконь, брюк, спiдниць тощо

Цей пiдклас включає також:
- пошиття одягу на замовлення

Цей пiдклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво одягу та доповнень до нього для маленьких дiтей зростом не бiльше 86 см (див. 18.24)
- виробництво спортивних костюмiв та iнших видiв одягу (див. 18.24)
- виробництво одягу з хутра (див. 18.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- ремонт одягу (див. 52.74)
 

1810x  
18.2318.23.0 Виробництво спiднього одягу

Цей пiдклас включає:
- виробництво спiднього одягу з текстильних тканин, трикотажу, мережива тощо: сорочок, плавок, кальсонiв, майок, трусiв, фуфайок, тенiсок, пiжам, нiчних сорочок, халатiв, блузок, бюстгальтерiв, корсетiв (поясiв) тощо

Цей пiдклас не включає:
- ремонт одягу (див. 52.74) 

1810x  
18.2418.24.0 Виробництво iншого одягу та аксесуарiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво одягу для немовлят та спортивного одягу
- виробництво капелюхiв та iнших головних уборiв з фетру, трикотажу, тканин, штучних квiтiв тощо
- виробництво iнших аксесуарiв одягу: рукавичок, ременiв (поясiв), шалей, шийних хусток, краваток, сiток для волосся тощо
- виробництво одягу для церковнослужителiв, вiдомчого обмундирування, спецiальної форми для занять деякими видами спорту тощо
- виробництво спецiального одягу з рiзних матерiалiв, просочених чи покритих гумою, пластмасами та iншими речовинами
- виробництво виробiв з мережива

Цей пiдклас включає також:
- виробництво хутряних та шкiряних головних уборiв
- виробництво верху взуття з текстильних матерiалiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво захисних головних уборiв (див. 25.24, 28.75)
- виробництво спортивних шкiряних рукавичок та спортивних головних уборiв (див. 36.40)
- ремонт одягу (див. 52.74)
 

1810x  
18.3 Виробництво хутра та виробiв з хутра 182  
18.3018.30.0 Виробництво хутра та виробiв з хутра

Цей пiдклас включає:
- вичинення та фарбування хутряних шкурок: мiздрiння, жирування, дублення, вибiлювання, стриження, щипання та фарбування хутра
- виробництво виробiв з хутра: наборiв хутряних шкурок, вичинених, суцiльних чи в кусках, пластинах, смугах тощо; одягу з хутра та його аксесуарiв; хутряних виробiв (килимкiв, ненабивних пуфiв, кускiв для полiрування тощо)

Цей пiдклас включає також:
- виробництво штучного хутра та виробiв з нього

Цей пiдклас не включає:
- одержування шкур i хутра (див. 01.2, 01.50)
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво ворсових тканин та ворсового трикотажного полотна (див. 17.2, 17.60)
- виробництво хутряних головних уборiв (див. 18.24)
- виробництво одягу оздобленого хутром (див. 18.10, 18.22, 18.24)
- виробництво взуття, оздобленого хутром (див. 19.30)
 

1820  
Пiдсекцiя DC Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв

Ця пiдсекцiя включає виробництво шкiри (дублення, оздоблення) та взуття, дорожнiх, галантерейних виробiв як з натуральної шкiри, так i з будь-яких iнших подiбних матерiалiв. Первинне оброблення шкури вiдноситься до групи 15.1. 

  
19 Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв 19  
19.1 Виробництво шкiри 191x
1911
 
19.1019.10.0 Виробництво шкiри

Цей пiдклас включає:
- пiдготовлення шкури до дублення
- дублення шкури з природною лицьовою поверхнею
- оздоблення шкiри
- виробництво замшi, пергаменту, лакованої, металiзованої та iнших видiв шкiри
- виробництво взуттєвих, лимарно-сiдельних, одягово-галантерейних та технiчних шкiр
- виробництво композицiйної шкiри

Цей пiдклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво одягу зi шкiри (див. 18.10)
- дублення та вичинення хутряних шкурок (див. 18.30)
- виробництво штучної шкiри без застосування натуральної шкiри (див. 17.2, 24.16, 25.13, 25.24)
 

1911x  
19.2 Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв 1912  
19.2019.20.0 Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво валiз, дорожнiх сумок i аналогiчних виробiв зi шкiри, композицiйної шкiри та iнших матерiалiв (пластмас, текстильних матерiалiв, фiбри чи картону тощо)
- виробництво неметалевих ремiнцiв для годинникiв
- виробництво лимарно-сiдельних виробiв
- виробництво рiзноманiтних виробiв зi шкiри чи композицiйної шкiри, включаючи вироби шкiрянi для технiчних цiлей: прокладок, привiдних пасiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво одягу зi шкiри (див. 18.10)
- виробництво шкiряних рукавичок та головних уборiв (див. 18.24)
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво металевих браслетiв та ремiнцiв для наручних годинникiв (див. 33.50)
 

1912  
19.3 Виробництво взуття 192  
19.3019.30.0 Виробництво взуття

Цей пiдклас включає:
- виробництво взуття будь-якого призначення (включаючи домашнє) з будь-якого матерiалу та виготовленого за будь-якими технологiями: формуванням та виливанням пiд тиском, формуванням в'язкої маси, ротацiйним вiдливанням, високочастотним зварюванням, склеюванням тощо 
- виробництво гетр, краг та аналогiчних виробiв
- виробництво деталей взуття: верху та деталей верху, пiдошви, каблукiв, устiлок тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво верху взуття з текстильних матерiалiв (див. 18.24)
- виробництво взуття з азбесту (див. 26.82)
- виробництво ортопедичного взуття (див. 33.10)
- ремонт взуття всiх видiв (див. 52.71.1)
 

1920  
Пiдсекцiя DD Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв   
20 Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв

Цей роздiл включає механiчне оброблення деревини: розпилювання, стругання та iншi види оброблення на верстатах чи за допомогою iнструментiв, просочування та хiмiчне оброблення консервантами чи iншими хiмiкатами, виготовлення дерев'яних будiвельних конструкцiй, столярних виробiв, шпону, фанери, плит та панелей.

Цей роздiл не включає виробництво меблiв (див. 36.1), встановлення столярних виробiв та конструкцiй невласного виробництва (див. 45.42). 

20  
20.1 Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 201  
20.1020.10.0 Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

Цей пiдклас включає:
- лiсопильне та стругальне виробництво, iншi види механiчного оброблення деревини
- виробництво дерев'яних залiзничних шпал
- виробництво дерев'яних покриттiв для пiдлоги та паркету, незiбраних
- виробництво борошна та вовни з деревини
- отримання стружки, трiски та тирси
- сушiння деревини
- просочування та хiмiчне оброблення деревини консервантами чи iншими хiмiкатами

Цей пiдклас не включає:
- лiсозаготiвлi, виробництво дiлової деревини (див. 02.01.1)
- виробництво гонту, дранки з деревини (див. 20.30)
 

2010  
20.2 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 202x  
20.2020.20.0 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону

Цей пiдклас включає:
- виробництво шпону, клеєної фанери, деревоволокнистих i деревостружкових плит, iнших панелей та плит 

2021  
20.3 Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв 202x  
20.3020.30.0 Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво дерев'яних виробiв, призначених, головним чином, для використання в будiвництвi: балок, стропил, ферм для покрiвель, вiкон, дверей, вiконниць i рам для них, драбин, перил, гонту i дранки, паркетних планок, блокiв для покриття пiдлоги i т. п. зiбраних в панелi 
- виробництво дерев'яних збiрних будинкiв або деталей для них
- установлення конструкцiй та столярних будiвельних виробiв власного виробництва

Цей пiдклас не включає:
- виробництво дерев'яних покриттiв для пiдлоги та паркету, незiбраних (див. 20.10)
 

2022  
20.4 Виробництво дерев'яної тари 202x
2023
 
20.4020.40.0 Виробництво дерев'яної тари

Цей пiдклас включає:
- виробництво дерев'яних пакувальних ящикiв, коробок, барабанiв i аналогiчної дерев'яної тари
- виробництво дерев'яних пiддонiв, стелажiв та iнших дерев'яних вантажних платформ
- виробництво дерев'яних дiжок, чанiв, бочок та iнших бондарних виробiв
- виробництво дерев'яних кабельних барабанiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво дерев'яних валiз (див. 19.20)
- виробництво виробiв з корка, соломки та матерiалiв для плетiння (див. 20.52)
 

2023  
20.5 Виробництво iнших виробiв з деревини та корка, соломки i матерiалiв для плетiння 202
2029
 
20.5120.51.0 Виробництво iнших виробiв з деревини

Цей пiдклас включає:
- виробництво рiзноманiтних виробiв з деревини: ручок i держакiв для iнструменту, мiтел, щiток; колодок для взуття, форм для розтягування взуття; предметiв домашнього вжитку та кухонного посуду, вiшалок для пальт та капелюхiв; статуеток та декоративних виробiв, мозаїки та iнкрустованих виробiв; шкатулок, футлярiв для зберiгання ювелiрних виробiв та бiжутерiї, ножових та подiбних виробiв; уточок, котушок, шпульок для ниток та iнших аналогiчних виробiв виточених з деревини; сiрникової соломки; iнших виробiв з деревини

Цей пiдклас не включає:
- виробництво дерев'яних валiз (див. 19.20)
- виробництво дерев'яного взуття та дерев'яних деталей для взуття (див. 19.30)
- виробництво свiтильникiв та освiтлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво корпусiв для годинникiв (див. 33.50)
- виробництво меблiв (див. 36.1)
- виробництво дерев'яних iграшок (див. 36.50)
- виробництво бiжутерiї (див. 36.61)
- виробництво мiтел та щiток (див. 36.62)
- виробництво сiрникiв (див. 36.63)
- виробництво тростин i ручок для парасольок (див. 36.63)
 

2029x  
20.5220.52.0 Виробництво виробiв з корка, соломки та матерiалiв для плетiння

Цей пiдклас включає:
- оброблення натурального корка
- виробництво рiзних виробiв з натурального корка i пресованої коркової крихти
- виробництво плетеницi та виробiв з матерiалiв для плетiння: матiв, циновок, ширм тощо
- виробництво корзин i iнших плетених виробiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво килимiв та килимових виробiв з текстильних матерiалiв (див. 17.51)
- виробництво меблiв (див. 36.1)
 

2029x  
Пiдсекцiя DE Целюлозно-паперове виробництво; видавнича дiяльнiсть   
21 Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробiв з них

Цей роздiл включає виробництво паперової маси, паперу, картону та паперових виробiв. Виробництво цих виробiв об'єднане у цьому роздiлi тому, що воно є низкою операцiй, зв'язаних по вертикалi. Деякi з них виконуються на одному й тому самому пiдприємствi.

У цьому роздiлi вирiзняються три основнi види дiяльностi:
- виробництво паперової маси (у т. ч. з макулатури), яке полягає в очищеннi целюлозного волокна вiд домiшок, що мiстяться в деревинi чи в макулатурi;
- виробництво паперу, яке полягає у з'єднаннi целюлозних волокон в рулонах чи аркушах;
- вироби з паперу та картону, якi виготовляються за допомогою рiзноманiтних технологiй розрiзання та фасонування, що включають, зокрема, операцiї з покривання та прокатки.

Паперовi вироби можуть бути друкованi (шпалери, подарунковий папiр тощо), якщо надрукована iнформацiя не є головною метою. 

21  
21.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону 210x
2101
 
21.11. 21.11.0 Виробництво паперової маси

Цей пiдклас включає:
- виробництво деревної маси, у тому числi хiмiчної деревної маси, термомеханiчної та хiмiко-термомеханiчної маси, включаючи вибiлену
- виробництво целюлози або напiвцелюлози невибiленої або вибiленої з деревини або iнших волокнистих рослинних матерiалiв
- виробництво вибiленої, напiввибiленої та невибiленої паперової маси
- виробництво паперової маси механiчним, хiмiчним (з розчиненням або без розчинення) або напiвхiмiчним методами
- виробництво паперової маси з макулатури з облагороджуванням або без нього та видалення чорнила зi старого паперу 

2101x  
21.12. 21.12.0 Виробництво паперу та картону

Цей пiдклас включає:
- виробництво паперу та картону, призначених для подальшого промислового оброблення

Цей пiдклас також включає:
- виробництво паперу та картону з покриттям i просочуванням
- виробництво крепованого паперу та паперу для гофрування
- виробництво газетного, письмового та типографського паперу
- виробництво медичного алiгнiну та паперового полотна з целюлозного волокна
- виробництво целюлозної вати та виробiв з неї

Цей пiдклас не включає:
- виробництво виробiв з паперу та картону (див. 21.2)
- виробництво гофрованого картону та паперу (див. 21.21)
 

2101x  
21.2 Виробництво виробiв з паперу та картону 210x  
21.2121.21.0 Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари

Цей пiдклас включає:
- виробництво гофрованого паперу та картону
- виробництво тари з гофрованого паперу та картону
- виробництво складної картонної тари
- виробництво паперових мiшкiв, пакетiв та iншої паперової i картонної тари
- виробництво ящикiв для картотек, лоткiв для листiв та аналогiчних виробiв з картону

Цей пiдклас не включає:
- виробництво конвертiв та поштових листiвок без малюнкiв (див. 21.23)
- виготовлення виробiв з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць (див. 21.25)
 

2102  
21.2221.22.0 Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення

Цей пiдклас включає:
- виробництво виробiв господарсько-побутового призначення та для особистої гiгiєни з паперу i медичного алiгнiну: косметичних серветок, носових хустинок, рушникiв i серветок для сервiрування столу, туалетного паперу, гiгiєнiчних серветок i тампонiв, пелюшок та пiдгузникiв, стаканчикiв, тарiлок i пiдносiв 

2109x  
21.2321.23.0 Виробництво паперових канцелярських виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво готового для використання друкарського та письмового паперу: для принтерiв, факсiв
- виробництво самокопiювального паперу
- виробництво ротаторного i копiювального паперу
- виробництво гумованого i клейкого паперу
- виробництво конвертiв та поштових листiвок без малюнкiв
- виробництво коробок, пакетiв i аналогiчних виробiв для зберiгання кореспонденцiї
- виробництво поштових наборiв

Цей пiдклас не включає:
- видавництво та друкування iлюстрованих поштових карток, поздоровних листiвок (див. 22)
- друкування нотаткових книжок, зошитiв, бланкiв, розкладiв, плакатiв (див. 22.22)
 

2109x  
21.2421.24.0 Виробництво шпалер

Цей пiдклас включає:
- виробництво паперових шпалер та аналогiчних виробiв, включаючи паперовi шпалери з вiнiловим покриттям
- виробництво шпалер на текстильнiй основi тощо 

2109x  
21.2521.25.0 Виробництво iнших виробiв з паперу та картону

Цей пiдклас включає:
- виробництво паперових етикеток
- виробництво фiльтрувального паперу та картону
- виробництво паперових i картонних бобiн, котушок, шпульок тощо
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин
- виготовлення виробiв з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць
- виробництво iнших виробiв з паперу та картону

Цей пiдклас не включає:
- виробництво паперу та картону, не розрiзаних за форматом (див. 21.12)
- виробництво гральних карт (див. 36.50)
- виробництво iгор та iграшок з паперу i картону (див. 36.50)
 

2109x  
22 Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв iнформацiї

Цей роздiл включає дiяльнiсть видавництв щодо видання газет, журналiв та iнших перiодичних видань, книг, карт, атласiв, афiш, плакатiв, марок тощо.

Видавництва є власниками авторських прав на продукцiю, що готується до видання. Продукцiя може видаватись як в одному, так i в декiлькох форматах: друкованiй формi, на звукових касетах, компакт-дисках або шляхом оперативної електронної публiкацiї (iнтернет).

Цей роздiл включає полiграфiчну дiяльнiсть, яка полягає у друкуваннi газет, перiодичних видань, книг, бланкiв та iншої друкованої продукцiї. До роздiлу включенi також допомiжнi види дiяльностi як невiд'ємна частина полiграфiчного процесу, результатом якого є друкарська форма, оздоблена книга, записи на магнiтних носiях тощо.

У полiграфiї використовуються рiзноманiтнi способи перенесення iнформацiї та зображення з пластини, екрану чи комп'ютерної бази даних на вiдповiдний носiй з паперу, пластика, металу, тканини, дерева, магнiтний носiй тощо (лiтографiя, фотомеханiчний спосiб виготовлення клiше, трафаретний друк, друк з пружних форм). Новi технологiї використовують комп'ютернi програми для безпосереднього управлiння процесом друку та новi види устатковання (цифровий та безконтактний друк).

Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть може здiйснюватись як одним пiдприємством (наприклад, видання та друк газет), так i окремими.

Цей роздiл не включає:
- видання програмного забезпечення (див. 72.21)
- видання будь-якої iнформацiї у iнтернетi, у т. ч. книг, газет, журналiв, якщо вони не мають iншої форми публiкацiї, крiм iнтернет (див. 72.40)
 

22  
22.1 Видавнича дiяльнiсть 221  
22.1122.11.0 Видання книг

Цей пiдклас включає:
- видання книг, брошур, буклетiв та аналогiчних видань, в т. ч. словникiв та енциклопедiй
- видання карт та атласiв

Цей пiдклас не включає:
- видання музичних партитур (див. 22.14)

2211x  
22.1222.12.0 Видання газет

Цей пiдклас включає:
- видання газет, журналiв та iнших перiодичних видань, якi виходять щонайменше чотири рази на тиждень 

2212x  
22.1322.13.0 Видання журналiв та перiодичних публiкацiй

Цей пiдклас включає:
- видання газет, журналiв та iнших перiодичних видань, що виходять менше чотирьох разiв на тиждень 

2212x  
22.1422.14.0 Видання звукозаписiв

Цей пiдклас включає:
- випуск музичних та iнших звукозаписiв на грамплатiвках, компакт-дисках, дисках системи DVD i магнiтних стрiчках
- видання музичних партитур 

2213  
22.1522.15.0 Iншi види видавничої дiяльностi

Цей пiдклас включає:
- видання фотографiй, естампiв, iлюстрованих поштових листiвок, календарiв, художнiх репродукцiй та iнших друкованих матерiалiв, репродукованих механiчним або фотомеханiчним способом, таких як поштовi картки, поздоровнi листiвки тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво конвертiв та поштових листiвок без малюнкiв (див. 21.23)
- друкування нотаткових книжок, зошитiв, бланкiв, розкладiв, плакатiв (див. 22.22)
 

2219  
22.2 Полiграфiчна дiяльнiсть та пов'язанi з нею послуги 222  
22.2122.21.0 Друкування газет

Цей пiдклас включає:
- друкування газет, журналiв та iнших перiодичних видань, якi виходять щонайменше чотири рази на тиждень 

2221x  
22.2222.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- друкування газет, журналiв та iнших перiодичних видань, що виходять менше чотирьох разiв на тиждень
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географiчних карт, атласiв, афiш, плакатiв, рекламних каталогiв, проспектiв та iнших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документiв на право власностi, журналiв облiку, регiстрiв, чекiв та iнших цiнних паперiв, щоденникiв, альбомiв, зошитiв, календарiв, iлюстрованих поштових листiвок i конвертiв, дiлових форм, бланкiв та iншої комерцiйної друкованої продукцiї (наприклад, пластикових етикеток, пластикових пакетiв, скляних пластинок, голограм, металевих виробiв), особистих бланкiв i iнших друкованих матерiалiв, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах для друку з пружних форм, для трафаретного друку та iнших друкарських машинах, репродукувальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопiювальних та термокопiювальних машинах

Цей пiдклас не включає:
- виробництво паперових етикеток (див. 21.25)
- видавничу дiяльнiсть (див. 22.1)
 

2221x  
22.2322.23.0 Брошурувально-палiтурна та оздоблювальна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- оздоблення надрукованих листiв, наприклад, книг, брошур, журналiв, каталогiв i т. п.: фальцювання, пiдбiр зошитiв, зшивання дротом в накидку, склеювання, пiдбiр i комплектацiя блокiв з зошитiв, пiдрiзування, тиснення золотом
- оздоблення друкарських листiв паперу та картону, наприклад бланкiв, етикеток, вiзитних карток, календарiв, рекламної лiтератури, проспектiв шляхом фальцювання, блiнтового i конгревного тиснення, просвердлювання, проколювання, перфорацiї, скрiплення, склеювання, ламiнування 

  
22.2422.24.0 Виготовлення друкованих форм

Цей пiдклас включає:
- набiр та виготовлення текстового оригiналу i iлюстрованого матерiалу на плiвцi, фотопаперi та звичайному паперi
- пiдготовку даних для електронної публiкацiї (за умови, що публiкацiя має не тiльки електронний вигляд)
- електронну верстку
- репродукцiйнi процеси: виготовлення друкарських форм для високого друку (наприклад, гумових, пластмасових друкарських форм, полiамiдних, цинкових та фотополiмерних друкарських форм, штампiв для тиснення рельєфного вiдображення), офсетних репродукцiйних i друкарських форм, друкарських форм i цилiндрiв глибокого друку 

2222x  
22.2522.25.0 Надання iнших послуг у полiграфiчнiй дiяльностi

Цей пiдклас включає:
- виробництво продукцiї для репродукцiйних процесiв: проекцiйних плiвок, макетiв видань, виконання розмiтки для монтажу фотоформ i т. п.
- пiдготовку цифрових даних, наприклад, актуалiзацiю даних, їх вiдбiр, формування на машинних носiях
- iншi види полiграфiчної дiяльностi, як от гравiрування та тиснення матриць, брайлiвський друк, проколювання та перфорування, гофрування, лакування, ламiнування плiвкою, складання та вкладання, фальцювання
- iншу дiяльнiсть з обробки графiчної iнформацiї 

2222  
22.3 Тиражування записаних носiїв iнформацiї 223  
22.3122.31.0 Тиражування звукозаписiв

Цей пiдклас включає:
- тиражування на грамплатiвки, компакт-диски, диски системи DVD та магнiтнi стрiчки музичних i iнших звукозаписiв з оригiнальної матрицi (майстер-копiї) 

2230x  
22.3222.32.0 Тиражування вiдеозаписiв

Цей пiдклас включає:
- тиражування на компакт-диски, диски системи DVD та вiдеокасети фiльмiв та iнших вiдеозаписiв з оригiнальної матрицi (майстер-копiї)

Цей пiдклас не включає:
- розповсюдження фiльмiв (див. 92.12) 

2230x  
22.3322.33.0 Тиражування програмного забезпечення

Цей пiдклас включає:
- тиражування на диски та магнiтнi стрiчки програм i даних з оригiнальної матрицi 

2230x  
Пiдсекцiя DF Виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення та ядерних матерiалiв   
23 Виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення та ядерних матерiалiв

Цей роздiл включає перероблення вугiлля та сирої нафти в придатну для використання продукцiю, а також виробництво ядерних матерiалiв. Основним процесом перероблення нафти є подiл сирої нафти на складники шляхом крекiнгу та перегонки.

Цей роздiл включає виробництво коксу, пропану, бутану, гасу, мазуту, ядерного палива тощо, а також вторинне перероблення (на замовлення) ядерного палива та опромiнених вiдходiв.

Цей роздiл включає отримання газу тiльки нижчого ступеня чистоти (менше 95 % щодо етану, етилену та бутану, менше 90 % щодо пропану (пропiлену), бутену (бутiлену) та бутадiєну).

Цей роздiл не включає:
- добування природного газу (метану, етану, бутану чи пропану) (див. 11.10.2)
- отримання промислових газiв (див. 24.11)
- виробництво газу вищого ступеня чистоти (див. 24.14)
- виробництво газоподiбного палива (крiм нафтового газу), наприклад, вугiльного газу, водяного газу, генераторного газу, газу газових заводiв (див. 40.21)
- захоронення та зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива (див. 90.02)
 

23  
23.1 Виробництво коксу 231  
23.1023.10.0 Виробництво коксу

Цей пiдклас включає:
- виробництво коксу
- виробництво коксу газового
- виробництво кам'яновугiльної та лiгнiтової смол

Цей пiдклас не включає:
- збагачення та агломерацiю кам'яного вугiлля (див. 10.10)
- збагачення та агломерацiю лiгнiту (див. 10.20)
- виробництво пеку та пекового коксу (див. 24.14)
- виробництво газу коксових печей, що використовують для газопостачання (див. 40.21)
 

2310  
23.2 Виробництво продуктiв нафтоперероблення 232  
23.2023.20.0 Виробництво продуктiв нафтоперероблення

Цей пiдклас включає:
- виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо
- виробництво палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистилятного палива, газiв, одержаних в процесi нафтоперероблення (таких як етан, пропан, бутан) тощо
- виробництво мастильних масел та консистентних мастил з нафти (включаючи залишки її перегонки) та з вiдпрацьованого масла
- виробництво продуктiв для нафтохiмiчної промисловостi та для виробництва дорожнiх покриттiв
- виробництво iнших нафтопродуктiв: уайт-спiриту, вазелiну, парафiну тощо 

2320  
23.3 Виробництво ядерних матерiалiв 233  
23.3023.30.0 Виробництво ядерних матерiалiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво збагаченого урану
- виробництво паливних тепловидiльних елементiв для ядерних реакторiв
- виробництво радiоактивних елементiв для промислових та медичних потреб
- перероблення ядерних вiдходiв

Цей пiдклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової i торiєвої руд (див. 12.00)
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (див. 12.00)
- захоронення та зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива, радiоактивних елементiв промислового призначення тощо (див. 90.02)
- оброблення i знищення перехiдних радiоактивних вiдходiв лiкарень тощо (див. 90.02)

Примiтка.
Вид радiоактивних вiдходiв (переважно медичного походження), якi розпадаються пiд час тимчасового захоронення, можуть оброблятися поза рамками нормативної системи контролю. 

2330  
Пiдсекцiя DG Хiмiчне виробництво

Ця пiдсекцiя включає перероблення органiчної та неорганiчної сировини хiмiчним способом. В пiдсекцiї передбачений подiл на виробництво основної хiмiчної продукцiї (група 24.1), виробництво промiжної та кiнцевої продукцiї шляхом перероблення основної хiмiчної продукцiї, яка належить до решти груп класифiкацiї (24.2 - 24.7). 

  
24 Хiмiчне виробництво 24  
24.1 Виробництво основної хiмiчної продукцiї 241  
24.1124.11.0 Виробництво промислових газiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво промислових та неорганiчних медичних газiв скраплених та стиснених, якi подiляються на простi промисловi гази, складнi промисловi гази та повiтря.

Примiтка.
До простих промислових газiв вiдносяться тiльки iнертнi гази (аргон, гелiй, крiптон, ксенон, неон), водень, азот та кисень.
До складних промислових газiв вiдносяться дiоксид вуглецю та iншi неорганiчнi кисневi сполуки неметалiв, у тому числi ангiдрид вуглецевий, а також гази медичнi (протоксид i пероксид азоту тощо).

Цей пiдклас не включає:
- добування природного газу (див. 11.10.2)
- виробництво горючих газiв, таких як етан, бутан та пропан, на нафтопереробних пiдприємствах (див. 23.20)
- розподiлення стисненого повiтря по трубопроводах (див. 40.30)
 

2411x  
24.1224.12.0 Виробництво барвникiв та пiгментiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво оксидiв i пероксидiв металiв (мiнеральних пiгментiв)
- виробництво барвникiв з будь-якої сировини в основнiй формi або у виглядi концентрату - виробництво продуктiв, що використовуються як флуоресцентнi речовини та люмiнофори 
- виробництво рослинних та хiмiчних (органiчних та неорганiчних) дубильних речовин

Цей пiдклас не включає:
- виробництво готових барвникiв та пiгментiв (див. 24.30)
- виробництво оксиду алюмiнiю (див. 27.42)
 

2411  
24.1324.13.0 Виробництво iншої основної неорганiчної хiмiчної продукцiї

Цей пiдклас включає:
- виробництво хiмiчних елементiв, крiм металiв, промислових газiв та радiоактивних елементiв, одержаних пiд час виробництва ядерного палива
- виробництво неорганiчних кислот, крiм азотної кислоти
- виробництво лугiв та iнших неорганiчних сполук, крiм амiаку
- виробництво обпаленого залiзного колчедану
- виробництво iнших неорганiчних речовин

Цей пiдклас не включає:
- виробництво азотної кислоти та сульфоазотної кислоти (див. 24.15)
- виробництво амiаку (див. 24.15)
- виробництво хлориду амонiю (див. 24.15)
- виробництво нiтритiв та нiтратiв калiю (див. 24.15)
- виробництво триамонiйфосфатiв, карбонату амонiю (див. 24.15)
 

2411x  
24.1424.14.0 Виробництво iншої основної органiчної хiмiчної продукцiї

Цей пiдклас включає:
- виробництво ациклiчних та циклiчних, насичених та ненасичених вуглеводнiв вищого ступеня чистоти
- виробництво циклiчних та ациклiчних спиртiв, включаючи синтетичний етиловий спирт
- виробництво моно- i полiкарбонових кислот, включаючи оцтову кислоту
- виробництво iнших кисневих сполук, включаючи альдегiди, кетони, хiнони
- виробництво азотних органiчних сполук, включаючи амiни
- виробництво iнших органiчних сполук, у тому числi продуктiв, одержаних шляхом перегонки деревини
- виробництво деревного вугiлля
- виробництво пеку та пекового коксу
- виробництво синтетичних ароматичних речовин
- перегонку кам'яновугiльної смоли

Цей пiдклас не включає:
- виробництво етилового спирту iз зброджуваних продуктiв (див. 15.92)
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах (див. 24.17)
- виробництво хiмiчних сполук, що використовуються у фармацевтичнiй промисловостi (див. 24.41)
- виробництво неочищеного глiцерину (див. 24.51)
- виробництво ефiрних олiй (див. 24.63)
 

2411x  
24.1524.15.0 Виробництво добрив та азотних сполук

Цей пiдклас включає:
- виробництво добрив: чистих або змiшаних азотних, фосфорних та калiйних добрив; мочевини, неочищених природних фосфатiв та неочищених природних калiйних солей
- виробництво азотовмiсних продуктiв: азотної та сульфоазотної кислот, амiаку, хлориду амонiю, нiтритiв та нiтратiв калiю, триамонiйфосфатiв та карбонату амонiю
- виробництво добрив шляхом змiшування або хiмiчним обробленням рослинних чи тваринних продуктiв (виробництво компосту)

Цей пiдклас не включає:
- добування гуано (див. 14.30)
- виробництво агрохiмiчної продукцiї (див. 24.20)
- оброблення вiдходiв шляхом компостування рослинних продуктiв для видалення та отримання похiдного продукту (компосту) (див. 90.02)
 

2412  
24.1624.16.0 Виробництво пластмас у первинних формах

Цей пiдклас включає:
- виробництво пластмас у первинних формах: полiмерiв (включаючи полiетилен, полiпропiлен, полiстирол, полiвiнiлхлорид, полiвiнiлацетат), полiакрилатiв тощо; полiамiдiв; фенольних та епоксидних смол i полiуретанiв; алкiдних та iнших складних полiефiрних смол та простих полiефiрiв; кремнiйорганiчних полiмерiв (силiконiв); iонообмiнних смол на базi полiмерiв (полiмерних iонiтiв)

Цей пiдклас включає також:
- перероблення целюлози

Цей пiдклас не включає:
- оброблення вiдходiв пластмас (див. 37.20) 

2413x  
24.1724.17.0 Виробництво синтетичного каучуку

Цей пiдклас включає:
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах: синтетичного каучуку; латексiв та фактису (пластифiкатора для гумових сумiшей)
- виробництво сумiшей синтетичного i натурального каучукiв та каучуко-подiбних смол, наприклад, балати 

2413  
24.2 Виробництво агрохiмiчної продукцiї 242x
2421
 
24.2024.20.0 Виробництво агрохiмiчної продукцiї

Цей пiдклас включає:
- виробництво iнсектицидiв, акарицидiв, родентицидiв, фунгiцидiв, гербiцидiв, засобiв проти проростання, регуляторiв росту рослин, дезинфiкуючих засобiв та iнших агрохiмiчних речовин i продуктiв, не вiднесених до iнших групувань

Цей пiдклас не включає:
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15) 

2421  
24.3 Виробництво лакiв та фарб 242x
2422
 
24.3024.30.0 Виробництво лакiв та фарб

Цей пiдклас включає:
- виробництво фарб, емалей, лакiв
- виробництво готових пiгментiв, глушникiв та фарб
- виробництво склоподiбної емалi, глазурi, ангобiв та аналогiчних продуктiв
- виробництво мастик
- виробництво iрунтовок та iнших невогнетривких шпаклiвок та засобiв для оброблення поверхнi
- виробництво складних органiчних розчинникiв та розрiджувачiв
- виробництво готових розчинникiв лакiв та фарб
- виробництво художнiх та друкарських фарб

Цей пiдклас не включає:
- виробництво барвникiв та пiгментiв (див. 24.12)
- виробництво чорнил та тушi (див. 24.66)
 

2422  
24.4 Фармацевтичне виробництво 242x
2423
 
24.4124.41.0 Виробництво основних фармацевтичних продуктiв

Цей пiдклас включає:
- розробку та виробництво медично-активних речовин, включаючи субстанцiї, для виготовлення готових лiкарських засобiв
- перероблення кровi

Цей пiдклас включає також:
- виробництво хiмiчно чистих цукрiв
- перероблення залоз та виробництво екстрактiв iз залоз 

2423x  
24.4224.42.0 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво медикаментiв: iмунних сироваток та iнших елементiв кровi, вакцин; рiзноманiтних лiкiв, включаючи гомеопатичнi препарати
- виробництво хiмiчних протизаплiдних препаратiв зовнiшнього застосування та гормональних протизаплiдних препаратiв
- виробництво стоматологiчного цементу та цементу для вiдновлення кiсткових тканин

Цей пiдклас включає також:
- виробництво вати, марлi, бинтiв та iнших перев'язувальних матерiалiв з лiкарським просочуванням, кетгуту для накладання хiрургiчних швiв тощо
- виробництво трав'яних настоянок для лiкувальних цiлей
- виробництво лiкарських препаратiв для ветеринарiї 

2423x  
24.5 Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування; парфумерних та косметичних засобiв 242x
2424
 
24.5124.51.0 Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування

Цей пiдклас включає:
- виробництво глiцерину, органiчних поверхнево-активних речовин, мила
- виробництво пральних засобiв в твердiй i рiдкiй формi та синтетичних мийних засобiв (детергентiв); засобiв для миття посуду; засобiв для пом'якшення тканин
- виробництво засобiв для ароматизацiї i дезодорацiї повiтря в примiщеннях, штучного воску та воскових виробiв, полiрувальних та iнших засобiв догляду за деревом, полiрувальних засобiв для кузовiв, скла та металу, паст та порошкiв для чищення тощо 

2424x  
24.5224.52.0 Виробництво парфумерних та косметичних засобiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво парфумерних та косметичних засобiв: парфумiв та туалетної води, косметичних засобiв та засобiв для макiяжу, засобiв для захисту шкiри вiд сонячних опiкiв та засобiв для загару, засобiв для манiкюру та педикюру, шампунiв, лакiв для волосся, засобiв для завивки та випрямлення волосся, зубних порошкiв i паст, засобiв гiгiєни порожнини рота, в тому числi фiксуючих засобiв для зубних протезiв, засобiв для голiння, дезодорантiв та солей для ванн, депiляторiв, iнших засобiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво ефiрних олiй (див. 24.63) 

2424x  
24.6 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї 242x
2429
 
24.6124.61.0 Виробництво вибухових речовин

Цей пiдклас включає:
- виробництво вибухових речовин
- виробництво пiротехнiчних виробiв 

2429x  
24.6224.62.0 Виробництво клею та желатину

Цей пiдклас включає:
- виробництво желатину та його похiдних, клею та iнших засобiв для склеювання, в тому числi на гумовiй основi 

2429x  
24.6324.63.0 Виробництво ефiрних олiй

Цей пiдклас включає:
- виробництво есенцiй натуральних ароматичних продуктiв
- виробництво смолистих речовин
- виробництво дистильованих ароматичних вод
- виробництво сумiшей духмяних речовин для виготовлення парфумiв та харчових продуктiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво синтетичних ароматичних речовин (див. 24.14)
- виробництво парфумерних та косметичних засобiв (див. 24.52)
 

2429x  
24.6424.64.0 Виробництво фотоматерiалiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво фотопластинок, фотоплiвок, фотопаперу тощо
- виробництво фотохiмiкатiв

Цей пiдклас включає також:
- виробництво кiнематографiчних плiвок, пiдготовлених для запису, незаписаних 

2429x  
24.6524.65.0 Виробництво електронних носiїв даних

Цей пiдклас включає:
- виробництво незаписаних носiїв для аудiо- та вiдеозапису
- виробництво незаписаних дискiв та магнiтних стрiчок для комп'ютерiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво кiнематографiчних плiвок, пiдготовлених для запису, незаписаних (див. 24.64) 

2429x  
24.6624.66.0 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї для промислових цiлей

Цей пiдклас включає:
- виробництво рiзноманiтної хiмiчної продукцiї: пептонiв та їх похiдних, iнших бiлкових сполук та їх похiдних, не вiднесених до iнших групувань, хiмiчно модифiкованих олiй та жирiв, матерiалiв, що використовують для оброблення текстилю та шкiри, флюсiв, порошкiв та паст для зварювання та паяння, речовин, якi використовуються для травлення металiв, готових складникiв для цементу, активованого вугiлля, присадок до мастильних масел, готових прискорювачiв вулканiзацiї каучуку, каталiзаторiв та iнших хiмiчних продуктiв промислового призначення, антидетонаторiв, антифризiв, робочих рiдин для гiдравлiчних передач, дiагностичних речовин та лабораторних реактивiв
- виробництво напiвпровiдникових матерiалiв

Цей пiдклас включає також:
- виробництво чорнил та тушi, в т. ч. в балончиках 

2429x  
24.7 Виробництво штучних та синтетичних волокон 243  
24.7024.70.0 Виробництво штучних та синтетичних волокон

Цей пiдклас включає:
- виробництво джгутiв iз штучних та синтетичних волокон
- виробництво штучних та синтетичних штапельних волокон, якi не пройшли процеси кардочесання, гребенечесання чи iнших процесiв пiдготування до прядiння
- виробництво фiламентних високомiцних ниток

Цей пiдклас не включає:
- прядiння синтетичних та штучних волокон (див. 17.15)
- виробництво швацьких ниток з штучних та синтетичних волокон (див. 17.16)
 

2430  
Пiдсекцiя DH Виробництво гумових та пластмасових виробiв 25  
25  Виробництво гумових та пластмасових виробiв 25  
25.1 Виробництво гумових виробiв 251  
25.1125.11.0 Виробництво гумових шин, покришок та камер

Цей пiдклас включає:
- виробництво гумових шин для транспортних засобiв, обладнання та iншого призначення: пневматичних шин, безкамерних i камерних шин
- виробництво гумових камер для шин
- виробництво знiмних покришок та ободових стрiчок для шин, заготовок для вiдновлення протекторiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- вiдновлення протектора гумових шин та покришок (див. 25.12)
- виробництво гумових матерiалiв для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або замiну шин, покришок та камер (див. 50.20)
 

2511x  
25.1225.12.0 Вiдновлення протектора гумових шин та покришок

Цей пiдклас не включає:
- виробництво гумових матерiалiв для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або замiну шин, покришок та камер (див. 50.20)
 

2511x  
25.1325.13.0 Виробництво iнших гумових виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво iнших виробiв з натуральної i синтетичної гуми, вулканiзованої або невулканiзованої: гумових плит, листiв, смуг, брусiв та профiлiв, труб, шлангiв та рукавiв, конвеєрних стрiчок та привiдних пасiв, санiтарно-гiгiєнiчних виробiв (презервативiв, сосок, рукавичок, грiлок тощо), предметiв одягу, покриттiв для пiдлоги, прогумованих текстильних виробiв, пряжi та тканин, гумових ниток, канатiв, кiлець, фiтингiв та прокладок, надувних матрацiв, покриття для роликiв тощо 

Цей пiдклас включає також:
- виробництво гумових матерiалiв для ремонту

Цей пiдклас не включає:
- виробництво кордних тканин для шин (див. 17.54)
- виробництво одягу з прогумованих тканин (див. 18.2)
- виробництво гумового взуття (див. 19.30)
- виробництво клею на гумовiй основi (див. 24.62)
- виробництво заготовок для вiдновлення протекторiв (див. 25.11)
- виробництво гумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво надувних човнiв та плотiв (див. 35.12)
- виробництво необтягнутих матрацiв з пористої гуми (див. 36.15)
- виробництво спортивного iнвентарю з гуми (див. 36.40)
- виробництво гумових iгор та iграшок (див. 36.50)
- утилiзацiю гуми (див. 37.20)
 

2519  
25.2 Виробництво пластмасових виробiв 252  
25.2125.21.0 Виробництво плит, штаби, труб та профiлiв з пластмас

Цей пiдклас включає:
- виробництво напiвфабрикатiв з пластмас: плит, штаби, блокiв, плiвки, фольги тощо
- виробництво готових виробiв з пластмас: труб, шлангiв та рукавiв, фiтингiв для шлангiв та рукавiв

Цей пiдклас включає також:
- виробництво штучних оболонок для ковбасного виробництва

Цей пiдклас не включає:
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво оптичних елементiв з пластмас (див. 33.40)
- виробництво необтягнутих матрацiв з пiнопласту (див. 36.15)
 

2520x  
25.2225.22.0 Виробництво тари з пластмас

Цей пiдклас включає:
- виробництво виробiв з пластмас для пакування товарiв: мiшкiв, сумок, футлярiв, ящикiв, коробок, балонiв, пляшок тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожнiх виробiв (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво виробiв з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- послуги з пакування (див. 74.82)
 

2520x  
25.2325.23.0 Виробництво будiвельних виробiв з пластмас

Цей пiдклас включає:
- виробництво будiвельних виробiв з пластмас: дверних та вiконних блокiв (дверних полотен та коробок, вiкон, вiконних коробок), ставень, штор, жалюзi, плiнтусiв, бакiв, резервуарiв, покриттiв для пiдлоги, стiн, стель у виглядi рулонiв або в формi плиток, збiрних конструкцiй тощо; санiтарно-технiчних виробiв: ванн, душових кабiн, умивальникiв, унiтазiв, зливних бачкiв тощо 

Цей пiдклас не включає:
- виробництво виробiв з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- виробництво лiнолеуму та iнших твердих непластмасових покриттiв для пiдлоги (див. 36.63)
 

2520x  
25.2425.24.0 Виробництво iнших виробiв з пластмас

Цей пiдклас включає:
- виробництво пластмасового столового та кухонного посуду, туалетних належностей
- виробництво рiзних пластмасових виробiв: головних уборiв, iзоляцiйної арматури, деталей освiтлювальної арматури, канцелярських та шкiльних виробiв, одягу, фурнiтури для меблiв, статуеток, конвеєрних стрiчок, привiдних пасiв тощо

Цей пiдклас включає також:
-
виробництво гумових купальних шапочок

Цей пiдклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожнiх виробiв (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво взуття з пластмас (див. 19.30)
- виробництво медичних та стоматологiчних виробiв з пластмас (див. 33.10)
- виробництво оптичних елементiв з пластмас (див. 33.40)
- виробництво меблiв з пластмас (див. 36.1)
- виробництво необтягнутих матрацiв з пiнопласту (див. 36.15)
- виробництво спортивного iнвентарю з пластмас (див. 36.40)
- виробництво iгор та iграшок з пластмас (див. 36.50)
- виробництво лiнолеуму та iнших твердих непластмасових покриттiв для пiдлоги (див. 36.63)
 

2520x  
Пiдсекцiя DI Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї

Ця пiдсекцiя включає перероблення сировини мiнерального походження: виробництво скла в усiх його формах (скло листове, порожнисте, волокно, технiчнi вироби тощо), керамiчних виробiв, плитки, цегли, черепицi, виробництво цементу й гiпсу тощо.

Ця пiдсекцiя включає також оброблення каменю та iнших мiнеральних виробiв. 

26  
26 Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї 26  
26.1 Виробництво скла та виробiв зi скла 261  
26.1126.11.0 Виробництво листового скла

Цей пiдклас включає:
- виробництво листового скла, включаючи армоване, пофарбоване, забарвлене тощо 

2610x  
26.1226.12.0 Формування та оброблення листового скла

Цей пiдклас включає:
- виробництво листового загартованого та багатошарового скла
- виробництво скляних дзеркал
- виробництво склопакетiв 

2610x  
26.1326.13.0 Виробництво ємностей зi скла

Цей пiдклас включає:
- виробництво пляшок та iнших ємностей зi скла та кришталю
- виробництво стаканiв, iншого столового та кухонного посуду зi скла та кришталю

Цей пiдклас не включає:
- виробництво iграшок зi скла (див. 36.50) 

2610x  
26.1426.14.0 Виробництво скловолокна

Цей пiдклас включає:
- виробництво скловолокна (в тому числi скловати), нетканих матерiалiв з нього

Цей пiдклас не включає:
- виробництво тканин зi скловолокна (див. 17.25)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних. (див. 31.30)
- виробництво волоконних свiтловодiв та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопiї, освiтлення, отримання прямого зображення (див. 33.40)
 

2610x  
26.1526.15.0 Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво лабораторних, гiгiєнiчних, фармацевтичних скляних виробiв, скла для наручних та iнших годинникiв, оптичного скла i оптичних елементiв без оптичного оброблення; деталей для бiжутерiї; електроiзоляторiв i скляної iзоляцiйної арматури; скляних блокiв для мостiння; скляних трубок i стрижнiв, колб для ламп тощо
- монтаж, ремонт та формування скляних труб, трубок та трубопроводiв на промислових пiдприємствах

Цей пiдклас не включає:
- виробництво медичних шприцiв (див. 33.10)
- виробництво оптично оброблених елементiв (див. 33.40)
 

2610x  
26.2 Виробництво керамiчних виробiв не для будiвництва 269x  
26.2126.21.0 Виробництво господарських та декоративних керамiчних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво столового керамiчного посуду, iнших господарських та побутових належностей
- виробництво статуеток та iнших декоративних керамiчних виробiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво iграшок з керамiки (див. 36.50)
- виробництво бiжутерiї (див. 36.61)
 

2691x  
26.2226.22.0 Виробництво керамiчних санiтарно-технiчних виробiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамiчних виробiв (див. 26.26)
- виробництво керамiчних будiвельних матерiалiв (див. 26.30, 26.40)
 

2691x  
26.2326.23.0 Виробництво керамiчних електроiзоляторiв та iзоляцiйної арматури

Цей пiдклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамiчних виробiв (див. 26.26)
- монтаж електричних iзоляторiв на лiнiях електропередач, який здiйснюється пiд час будiвництва (див. 45.34)
 

2691x  
26.2426.24.0 Виробництво iнших технiчних керамiчних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво керамiчних виробiв лабораторного, хiмiчного та технiчного призначення 

2691x  
26.2526.25.0 Виробництво iнших керамiчних виробiв не для будiвництва, н. в. i. г.

Цей пiдклас включає:
- виробництво керамiчних виробiв, якi використовуються для пакування та транспортування товарiв: горшкiв, банок, кухлiв, глечикiв тощо
- виробництво iнших керамiчних виробiв

Цей пiдклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамiчних виробiв (див. 26.26)
- виробництво керамiчних будiвельних матерiалiв (див. 26.30, 26.40)
 

2691x  
26.2626.26.0 Виробництво вогнетривких керамiчних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво вогнетривких будiвельних розчинiв тощо
- виробництво вогнетривких керамiчних виробiв: теплоiзоляцiйних з силiкатного борошна, цегли та блокiв, реторт, тиглiв, муфелiв, форсунок, труб, трубок тощо

Цей пiдклас включає також:
- виробництво виробiв, якi мiстять магнезит, доломiт та хромiт 

2692  
26.3 Виробництво керамiчних плиток та плит 269x  
26.3026.30.0 Виробництво керамiчних плиток та плит

Цей пiдклас включає:
- виробництво невогнетривких керамiчних плиток для облицювання камiнiв та стiн, пiдлоги, мозаїчної плитки тощо
- виробництво невогнетривких керамiчних плит та блокiв для мостiння

Цей пiдклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамiчних виробiв (див. 26.26) 

2693x  
26.4 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини 269x  
26.4026.40.0 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини

Цей пiдклас включає:
- виробництво невогнетривкої будiвельної керамiчної цегли та блокiв, покрiвельної черепицi, дефлекторiв, труб тощо

Цей пiдклас включає також:
- виробництво плит для пiдлоги з випаленої глини

Цей пiдклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамiчних виробiв (див. 26.26)
- виробництво невогнетривких керамiчних плит та блокiв для мостiння (див. 26.30)
 

2693x  
26.5 Виробництво цементу, вапна та гiпсових сумiшей 269x  
26.5126.51.0 Виробництво цементу

Цей пiдклас включає:
- виробництво цементного клiнкера та гiдравлiчних цементiв, у тому числi портландцементу, глиноземного, шлакового, суперфосфатного цементу

Цей пiдклас не включає:
- виробництво стоматологiчного цементу (див. 24.42)
- виробництво вогнетривких будiвельних розчинiв (див. 26.26)
- виробництво виробiв з бетону для будiвництва (див. 26.61)
- виробництво готових до використання бетонних сумiшей та будiвельних розчинiв (див. 26.63, 26.64)
 

2694x  
26.5226.52.0 Виробництво вапна

Цей пiдклас включає:
- виробництво гашеного, негашеного, гiдравлiчного вапна 

2694x  
26.5326.53.0 Виробництво гiпсових сумiшей

Цей пiдклас не включає:
- добування гiпсового каменю та ангiдриту (див. 14.12)
- виробництво виробiв з гiпсу (див. 26.62, 26.66)
 

2694x  
26.6 Виробництво виробiв з бетону, гiпсу та цементу 269x
2695
 
26.6126.61.0 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

Цей пiдклас включає:
- виробництво будiвельних виробiв з бетону, цементу та штучного каменю: плиток, плит, цегли, панелей, щитiв, листiв, труб, стовпiв тощо
- виробництво збiрних будiвельних конструкцiй з цементу, бетону та штучного каменю

Цей пiдклас не включає:
- виробництво готових до використання бетонних сумiшей та будiвельних розчинiв (див. 26.63, 26.64) 

2695x  
26.6226.62.0 Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва

Цей пiдклас включає:
- виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва: панелей, плит, листiв тощо 

2695x  
26.6326.63.0 Виробництво готових для використання бетонних сумiшей

Цей пiдклас не включає:
- виробництво вогнетривких будiвельних розчинiв (див. 26.26) 

2695x  
26.6426.64.0 Виробництво сухих будiвельних сумiшей

Цей пiдклас включає:
- виробництво готових до використання будiвельних розчинiв та невогнетривких бетонiв в порошкоподiбнiй формi

Цей пiдклас не включає:
- виробництво вогнетривких будiвельних розчинiв (див. 26.26) 

2695x  
26.6526.65.0 Виробництво виробiв з азбестоцементу та волокнистого цементу

Цей пiдклас включає:
- виробництво будiвельних матерiалiв з рослинної сировини (вовни з деревини, соломи, очерету), змiшаних з цементом, гiпсом та iншими зв'язувальними мiнеральними матерiалами
- виробництво виробiв з азбестоцементу, волокнистого цементу з волокнами целюлози або аналогiчних матерiалiв: гофрованих листiв (шиферу), iнших листiв, панелей, черепицi, труб, трубок, резервуарiв, чанiв, мийок, раковин, ємностей, меблiв, вiконних коробок тощо 

2695x  
26.6626.66.0 Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу

Цей пiдклас включає:
- виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу, цементу, штучного каменю: скульптур, меблiв, барельєфiв, горельєфiв, ваз, горщикiв для квiтiв тощо 

2695x  
26.7 Оброблення декоративного та будiвельного каменю 269x
2696
 
26.7026.70.0 Оброблення декоративного та будiвельного каменю

Цей пiдклас включає:
- рiзання, фасонування, обтiсування, кiнцеве оброблення декоративного та будiвельного каменю поза кар'єрами, який використовується у будiвництвi, в якостi дорожнього покриття, покрiвель, для облаштування кладовищ тощо
- кiнцеве оброблення каменю, первинне обробленого в кар'єрах

Цей пiдклас не включає:
- первинне оброблення каменю в кар'єрах (див. 14.11)
- виробництво жорен та iнших абразивних виробiв (див. 26.81)
 

2696  
26.8 Виробництво рiзної неметалевої мiнеральної продукцiї 269x
2699
 
26.8126.81.0 Виробництво абразивних виробiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво жорен, точильних i шлiфувальних каменiв та виробiв з природних або штучних абразивних матерiалiв, у тому числi на м'якiй основi 

2699x  
26.8226.82.0 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н. в. i. г.

Цей пiдклас включає:
- виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, не вiднесених до iнших групувань: неметалевої мiнеральної пряжi та тканин i виробiв з них, в т. ч. одягу, головних уборiв, взуття; корду, мотузок, паперу, повстi тощо; фрикцiйних матерiалiв на основi мiнеральних речовин або целюлози та незмонтованих виробiв з них; мiнеральних iзоляцiйних матерiалiв: шлаковати, мiнеральної вати та аналогiчної продукцiї, розшарованого вермикулiту, спученої глини i подiбних теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних та звукопоглинаючих матерiалiв; виробiв з iнших мiнеральних матерiалiв: обробленої слюди i виробiв з неї, торфу, графiту (крiм того, що використовується в електротехнiцi) тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво скловати (див. 26.14) 

2699  
Пiдсекцiя DJ Металургiйне виробництво та виробництво готових металевих виробiв 27  
27 Металургiйне виробництво 27x  
Цей роздiл включає дiяльнiсть з виплавки та рафiнування чорних i кольорових металiв з руди, ливарного чавуну чи брухту за допомогою електрометалургiйних та iнших технологiй  
Цей роздiл включає також виробництво сплавiв та суперсплавiв металiв шляхом сполучення хiмiчних домiшок з чистими металами. Продукцiя виплавки та рафiнування, зазвичай у виглядi зливкiв, використовується в операцiях прокату, протягування та продавлювання для виготовлення листiв, штаби, прутку, дроту, або в розплавленому виглядi для виготовлення деталей та iнших основних виробiв з металу  
27.1 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв   
27.10 27.10.0 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 271x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво переробного, ливарного, дзеркального чавуну, губчастого залiза, нелегованої, нержавiючої, легованої сталi
- виробництво гранул та порошкiв з чавуну, залiза або сталi
- виробництво феросплавiв
- виробництво напiвфабрикатiв
- виробництво виробiв з нержавiючої сталi
- виробництво гарячекатаних виробiв зi швидкорiзальної сталi
- виробництво листових гарячекатаних i холоднокатаних виробiв з нелегованої та легованої сталi
- виробництво пруткiв гарячекатаних
- виробництво профiлiв високосортних, паль шпунтових, профiлiв зварних та деталей для залiзничних колiй 
 
Цей пiдклас не включає:
- виготовлення плоских холоднокатаних сталевих виробiв з покриттям та без покриття завширшки не бiльше 600 мм (див. 27.32)
- лиття виливкiв з чавуну та сталi (див. 27.51, 27.52)
 
 
27.2 Виробництво труб 271x  
27.21 27.21.0 Виробництво труб та фiтингiв для труб з чавуну 2710x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво труб i трубок, профiлiв порожнистих з ливарного чавуну
- виробництво фiтингiв (муфт, колiн, фланцiв тощо) з ковкого та нековкого чавуну 
 
27.22 27.22.0 Виробництво труб та фiтингiв для труб зi сталi 2710x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво безшовних труб з чавуну (крiм ливарного) та сталi гарячим або холодним катанням, волочiнням, гарячим пресуванням
- виробництво зварних труб гарячим або холодним формуванням i зварюванням, формуванням та холодним волочiнням або гарячим формуванням та редукуванням
- виробництво порожнистих профiлiв з чавуну (крiм ливарного) та сталi
- виробництво фiтингiв для труб з чавуну (крiм ливарного) та сталi 
 
27.3 Iншi види первинного оброблення сталi 271x  
27.31 27.31.0 Холодне волочiння 2710x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво стрижнiв, пруткiв, кутикiв та профiлiв холодним волочiнням, шлiфуванням та зачищенням 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво сталевого дроту (див. 27.34) 
 
27.32 27.32.0 Холодний прокат штаби 2710  
Цей пiдклас включає:
- виготовлення виробiв плоского прокату зi сталi з покриттям та без покриття, рулонних i не рулонних, завширшки менше 600 мм, шляхом повторного холодного прокату плоских гарячекатаних виробiв 
 
27.33 27.33.0 Холодне штампування та гнуття 2710x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво вiдкритих профiлiв послiдовною деформацiєю на прокатному станi або гнуттям на профiлезгинальному станi плоского сталевого прокату 
 
27.34 27.34.0 Виробництво дроту 2710x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво сталевого дроту холодним волочiнням, з покриттям або без покриття 
 
27.4 Виробництво кольорових металiв 2710x  
27.41 27.41.0 Виробництво дорогоцiнних металiв 272  
Цей пiдклас включає:
- виробництво та афiнаж необроблених дорогоцiнних металiв: золота, срiбла, платини тощо
- виробництво сплавiв з дорогоцiнних металiв
- виробництво напiвфабрикатiв з дорогоцiнних металiв
- нанесення покриття з срiбла на недорогоцiннi метали
- нанесення покриття з золота на недорогоцiннi метали та срiбло
- нанесення покриття з платини або металiв платинової групи на золото, срiбло та недорогоцiннi метали 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво годинникових корпусiв з дорогоцiнних металiв (див. 33.50)
- виробництво ювелiрних виробiв з дорогоцiнних металiв (див. 36.22)
 
 
27.42 27.42.0 Виробництво алюмiнiю 2720x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво алюмiнiю з оксиду алюмiнiю
- виробництво алюмiнiю шляхом електролiтичної рафiнацiї алюмiнiєвих вiдходiв та брухту
- виробництво алюмiнiєвих сплавiв
- виробництво алюмiнiєвої фольги
- виробництво напiвфабрикатiв з алюмiнiю i алюмiнiєвих сплавiв 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво оксиду алюмiнiю (глинозему) 
 
27.43 27.43.0 Виробництво свинцю, цинку та олова 2720x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво свинцю, цинку та олова з руди
- виробництво свинцю, цинку та олова шляхом електролiтичної рафiнацiї вiдходiв та брухту свинцю, цинку та олова
- виробництво сплавiв свинцю, цинку та олова
- виробництво напiвфабрикатiв з свинцю, цинку, олова чи сплавiв на їх основi 
 
27.44 27.44.0 Виробництво мiдi 2720x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво мiдi з мiдної руди
- виробництво мiдi шляхом електролiтичної рафiнацiї мiдних вiдходiв та брухту
- виробництво сплавiв з мiдi
- виробництво напiвфабрикатiв з мiдi чи мiдних сплавiв
- виробництво дроту, стрижнiв i пластин для плавких запобiжникiв 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво мiдного штейну 
 
27.45 27.45.0 Виробництво iнших кольорових металiв 2720x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво нiкелю, хрому, марганцю, кобальту та iнших кольорових металiв з руд чи оксидiв
- виробництво кольорових металiв шляхом електролiтичної та алюмiнотермiчної рафiнацiї вiдходiв та брухту цих металiв
- виробництво сплавiв з нiкелю, хрому, марганцю тощо
- виробництво напiвфабрикатiв з нiкелю, хрому, марганцю тощо 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво нiкелевого штейну 
 
27.5  Лиття металiв 2720x  
Ця група включає:
- лиття напiвфабрикатiв та виливкiв, виготовлених для третiх осiб 
 
Ця група не включає:
- лиття готових литих виробiв (за каталогом), таких як труби та деталi до них (див. 27.21, 27.22)
- лиття котлiв та радiаторiв (див. 28.22, 28.30)
- лиття побутових виробiв (див. 28.75)
 
 
27.51 27.51.0 Лиття чавуну 273  
Цей пiдклас включає:
- лиття напiвфабрикатiв та виливкiв з чавуну (у т. ч. сiрого, ковкого)
- лиття виливкiв з чавуну з кулястим графiтом 
 
Цей пiдклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробiв (див. 27 - 36) 
 
27.52 27.52.0 Лиття сталi 2731x  
Цей пiдклас включає:
- лиття напiвфабрикатiв та виливкiв зi сталi 
 
Цей пiдклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробiв (див. 27 - 36) 
 
27.53 27.53.0 Лиття легких кольорових металiв 2731x  
Цей пiдклас включає:
- лиття напiвфабрикатiв з алюмiнiю, магнiю, титану, берилiю, скандiю, iтрiю
- виробництво виливкiв з легких металiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробiв (див. 27 - 36) 
 
27.54 27.54.0 Лиття iнших кольорових металiв 2732x  
Цей пiдклас включає:
- лиття виливкiв з важких кольорових i дорогоцiнних металiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробiв (див. 27 - 36) 
 
28 Виробництво готових металевих виробiв 28  
Цей роздiл включає виготовлення виробiв з "чистого" металу (деталей, контейнерiв, конструкцiй), якi виконують переважно статичну функцiю i не повиннi знiматися. До роздiлiв 29 - 36 включенi комбiнацiї або з'єднання таких виробiв з металу (iнколи з iншими матерiалами) в бiльш складнi вузли, якi функцiонують з рухомими деталями  
28.1 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй та виробiв   
28.11 28.11.0 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй   
Цей пiдклас включає:
- виробництво будiвельних збiрних металоконструкцiй
- виробництво мостiв i секцiй мостiв, башт, iратчастих щогл з чорних металiв
- виробництво iнших конструкцiй та їх частин з чорних металiв та алюмiнiю
- монтаж та установлення на мiсцi металевих конструкцiй 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво секцiй для суден (див. 35.11) 
 
28.12 28.12.0 Виробництво будiвельних металевих виробiв 2811x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво металевих дверних i вiконних блокiв, дверних полотен, вiконних рам, жалюзi, ворiт тощо 
  
28.2 Виробництво металевих резервуарiв, радiаторiв та котлiв центрального опалення 281x  
28.21 28.21.0 Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв 2812  
Цей пiдклас включає:
- виробництво металевих резервуарiв, бакiв, цистерн та подiбних ємностей мiсткiстю понад 300 л
- виробництво металевих ємностей для стиснених i скраплених газiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво металевих ємностей мiсткiстю до 300 л: бочок, банок, бакiв, барабанiв, канiстр, вiдер тощо (див. 28.71)
- виробництво транспортних вантажних контейнерiв (див. 34.20)
 
 
28.22 28.22.0 Виробництво радiаторiв та котлiв центрального опалення 2812x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво радiаторiв та котлiв центрального опалення, вузлiв та деталей до них
- установлення, технiчне обслуговування та ремонт котлiв центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинкiв, дистанцiйного опалення 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво електричних радiаторiв (див. 29.71)
- установлення, технiчне обслуговування та ремонт радiаторiв (див. 45.33.1)
 
 
28.3 Виробництво парових котлiв 281x 2813  
28.30 28.30.0 Виробництво парових котлiв 2813  
Цей пiдклас включає:
- виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення, для отримання водяної та iншої пари
- виробництво генераторiв водяної та iншої пари
- виробництво частин та допомiжного обладнання для парових котлiв: конденсаторiв, економайзерiв, пiдiгрiвачiв, парозбiрникiв та акумуляторiв пари тощо
- виробництво незмонтованих ядерних реакторiв, вузлiв та деталей до них 
 
Цей пiдклас включає також:
- сумiжнi роботи з прокладання, ремонту та обслуговування трубопровiдних систем на промислових об'єктах (хiмiчних, нафтових тощо), включаючи монтаж вентилiв та резервуарiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво приладiв для роздiлення iзотопiв (див. 29.56) 
 
28.4 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя 2891  
28.40 28.40.0 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя 2891  
Цей пiдклас включає:
- кування, пресування, об'ємне i листове штампування та профiлювання, карбування та фасонування металiв для третiх осiб
- порошкову металургiю: виробництво виробiв з металевого порошку, якi одержують в умовах високої температури або пiд високим тиском 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво тонкоподрiбнених металевих порошкiв (див. 27) 
 
28.5  Оброблення металiв 2892  
Ця група включає оброблення та нанесення покриттiв на метали, загальнi механiчнi операцiї, якi здiйснюються, зазвичай, для третiх осiб  
28.51 28.51.0 Оброблення та нанесення покриттiв на метали 2892x  
Цей пiдклас включає:
- нанесення покриттiв на метали, анодування металiв тощо
- термiчне оброблення металiв
- обрубання, зачищення поверхнi, пiскоструминне оброблення, оброблення деталей у обертовому барабанi (гаптування), очищення поверхнi металiв тощо
- фарбування, гравiрування, нанесення друкованих знакiв (вiзерункiв) на метал тощо
- покривання металiв неметалами: пластифiкацiя, емалювання, лакування
- змiцнення (гартування, азотування тощо), полiрування металiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- нанесення покриттiв з дорогоцiнних металiв на метали (див. 27.41)
- термiновi послуги з гравiрування (див. 52.74)
 
 
28.52 28.52.0 Загальнi механiчнi операцiї 2892x  
Цей пiдклас включає:
- свердлiння, точiння, фрезерування, вирiвнювання, електроерозiйне оброблення, стругання, притирання, протягування, рихтування, рiзання, шлiфування, зварювання, скручування, рифлення, витравлювання, закладання, набивання, заточування, з'єднання тощо
- рiзання та виконання написiв на металi лазерним променем
- загальне технiчне обслуговування та ремонт машин 
 
Цей пiдклас не включає:
- кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкову металургiю (див. 28.40)
- оброблення та покривання металiв (див. 28.51)
 
 
28.6 Виробництво ножових виробiв, iнструментiв та залiзних виробiв 289x
2893
 
28.61 28.61.0 Виробництво ножових виробiв 2893x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво столових приборiв, таких як ножi, виделки, ложки тощо
- виробництво рiзноманiтних рiзальних виробiв: бритв та лез для голiння, ножиць та машинок для пiдстригання волосся, манiкюрних та педикюрних iнструментiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво ножiв та рiзальних деталей для машин та механiчних приладiв (див. 28.62)
- виробництво столового, кухонного та iншого посуду (див. 28.75)
- виробництво столових приборiв з дорогоцiнних металiв (див. 36.22)
 
 
28.62 28.62.0 Виробництво iнструментiв 2893x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво ножiв та рiзальних деталей для машин та механiчних приладiв
- виробництво ручних iнструментiв, таких як щипцi, обценьки, викрутки, лопати, сокири, секатори тощо
- виробництво пилок та рiзальних полотен для пилок, включаючи дисковi та ланцюговi пилки
- виробництво змiнних робочих частин для ручних та механiзованих iнструментiв (ручних машин), а також iнструментiв для машин та верстатiв: свердел, пробiйникiв, матриць, фрез тощо
- виробництво ковальських iнструментiв
- виробництво лещат та затискачiв, ключiв (для крiплення нарiзних з'єднань) та iнших ручних iнструментiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво ручних iнструментiв з електроприводом (див. 29.41) 
 
28.63 28.63.0 Виробництво замкiв 2893x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво замкiв, запорiв, клямок, шпiнгалетiв, ключiв, петель шарнiрiв та iнших залiзних виробiв для будiвель, меблiв, транспортних засобiв тощо 
 
28.7 Виробництво iнших готових металевих виробiв 2899  
28.71 28.71.0 Виробництво бочок та аналогiчних металевих ємностей 2899x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво металевих ємностей мiсткiстю до 300 л: бочок, вiдер, бiдонiв, банок, цистерн, канiстр, барабанiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво металевих цистерн та резервуарiв мiсткiстю понад 300 л (див. 28.21) 
 
28.72 28.72.0 Виробництво паковань з легких металiв 2899x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво консервних банок для харчових продуктiв, тубiв, коробок, ящикiв тощо з легких металiв
- виробництво металевих кришок, пробок та iнших виробiв для закупорювання банок, пляшок тощо 
 
28.73 28.73.0 Виробництво виробiв з дроту 2899x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво металевих канатiв, тросiв, кабелю, плетених стрiчок та подiбних виробiв без електричної iзоляцiї
- виробництво виробiв з металевого дроту: дротяної загорожi, решiток, сiток, тканин тощо
- виробництво електродiв та аналогiчних виробiв для паяння та зварювання
- виробництво цвяхiв, шпильок, штиркiв, кнопок, скрiпок, голок швацьких, спиць в'язальних тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво iзольованого проводу та кабелю (див. 31.30) 
 
28.74 28.74.0 Виробництво крiпильних засобiв, ланцюгiв i пружин 2899  
Цей пiдклас включає:
- виробництво заклепок, шайб та подiбних неiвинтових виробiв
- виробництво iвинтонарiзних виробiв: болтiв, iвинтiв, гайок, шурупiв тощо
- виробництво пружин: плоских, пластинчастих, листових, iвинтових, торсiонiв, ресор тощо
- виробництво листiв для пружин
- виробництво ланцюгiв, крiм привiдних ланцюгiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво шарнiрних привiдних ланцюгiв (див. 29.14)
- виробництво пружин для годинникiв (див. 33.50)
 
 
28.75 28.75.0 Виготовлення iнших готових металевих виробiв 2899  
Цей пiдклас включає:
- виробництво металевих виробiв господарсько-побутового призначення: каструль, сковорiд та iншого побутового неелектричного столового та кухонного посуду, плоского посуду з недорогоцiнних металiв, дрiбного приладдя та належностей для кухнi, металевих сiток для миття посуду
- виробництво ванн, мийок, мийниць, умивальникiв, корит та подiбних виробiв з недорогоцiнних металiв
- виробництво металевого канцелярського приладдя
- виробництво сейфiв, броньованих дверей тощо
- виробництво холодної зброї: щабель, мечiв, шпаг, штикiв тощо
- виробництво гребних iвинтiв
- виробництво iнших виробiв з недорогоцiнних металiв: захисних шлемiв, застiбок, пряжок, гачкiв, iнформацiйних покажчикiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво столових приборiв з дорогоцiнних металiв (див. 36.22) 
 
Пiдсекцiя DK Виробництво машин та устатковання 29  
29  Виробництво машин та устатковання 29  
Цей роздiл включає виробництво машин та устатковання, якi призначенi для механiчного, термiчного оброблення матерiалiв або здiйснення iнших операцiй, наприклад, пiдiймально-транспортних, операцiй з розмелювання, зважування, пакування тощо, у тому числi елементiв механiчних передач та приводiв, спецiально виготовлених запасних частин до них. В структурi роздiлу розрiзняється виробництво машин та устатковання загального i спецiального призначення.
Роздiл включає види дiяльностi з виробництва:
- двигунiв (крiм електричних), турбiн, насосiв, компресорiв, елементiв механiчних передач та приводiв;
- печей, пальникiв, пiдiймально-транспортного, промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання, iнших машин та устатковання загального призначення (для зважування, фасування та пакування товарiв, фiльтрування та очищення води тощо);
- машин та устатковання спецiального призначення: для сiльського та лiсового господарства, металургiї, добувної промисловостi, будiвництва, харчової та легкої промисловостi тощо;
- верстатiв;
- зброї та боєприпасiв;
- побутових приладiв (електричних i неелектричних). 
 
Цей роздiл не включає:
- оброблення металiв (див. 28.5)
- виробництво офiсної технiки та комп'ютерного обладнання (див. 30)
- виробництво електричних машин та устатковання (див. 31)
- виробництво апаратури для радiо, телебачення та зв'язку (див. 32)
- виробництво медичної технiки, вимiрювальних засобiв, оптичних приладiв та устатковання, годинникiв тощо (див. 33)
- виробництво транспортних засобiв та устатковання (див. 34, 35)
 
 
29.1 Виробництво механiчного устатковання 291  
29.11 Виробництво двигунiв та турбiн 2911  
 29.11.1 Виробництво двигунiв та турбiн   
Цей пiдклас включає:
- виробництво поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння та їх частин (крiм авiацiйних, автомобiльних та мотоциклетних двигунiв): суднових двигунiв, двигунiв для залiзничного та iншого рейкового транспорту, двигунiв промислового типу тощо
- виробництво турбiн та їх частин: водяної та iншої пари, гiдравлiчних турбiн, їх робочих колiс та керувальних механiзмiв (напрямного апарату), виробництво газових турбiн 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво та ремонт повiтряних двигунiв (див. 29.12)
- виробництво та ремонт електродвигунiв та генераторiв змiнного та постiйного струму (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунiв внутрiшнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво двигунiв для автомобiлiв, мотоциклiв (див. 34.10), лiтакiв (див. 35.30)
- виробництво та ремонт турбоiвинтових та турбореактивних двигунiв (див. 35.30)
 
 
 29.11.3 Ремонт i технiчне обслуговування двигунiв та турбiн   
 29.11.4 Монтаж двигунiв та турбiн   
29.12 Виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем 2912x  
 29.12.1 Виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем   
Цей пiдклас включає:
- виробництво повiтряних або вакуумних насосiв, повiтряних та iнших газових компресорiв
- виробництво гiдравлiчних насосiв, обладнаних або необладнаних вимiрювальними приладами
- виробництво вузлiв i деталей до насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво гiдравлiчного привiдного устатковання, а також пневматичних та повiтряних двигунiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво гiдродинамiчних передач (гiдромуфт та гiдротрансформаторiв) (див. 29.14) 
 
 29.12.2 Ремонт i технiчне обслуговування насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем   
 29.12.3 Монтаж насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем   
29.13 29.13.0 Виробництво кранiв i клапанiв 2912x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво промислових трубопровiдних кранiв i клапанiв, включаючи регулювальнi, запобiжнi та впускнi клапани, тощо
- виробництво водопровiдних вентилiв, кранiв i клапанiв
- виробництво вентилiв, кранiв i клапанiв для опалювальних систем тощо
- виробництво деталей до вентилiв, кранiв i клапанiв та подiбних виробiв
- монтаж, технiчне обслуговування та ремонт промислових кранiв i клапанiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво клапанiв з незмiцненої iуми, скла чи керамiки (див. 25.13, 26.15, 26.24)
- виробництво впускних та випускних клапанiв двигунiв внутрiшнього згоряння (див. 34.30, 35.30)
- сантехнiчнi роботи в будинках (див. 45.33)
 
 
29.14 29.14.0 Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач та приводiв 2913  
Цей пiдклас включає:
- виробництво кулькових та роликових пiдшипникiв
- виробництво елементiв механiчних передач: передавальних валiв та кривошипiв, кулачкових валiв, колiнчастих валiв, карданних механiзмiв тощо, корпусiв та вкладникiв пiдшипникiв
- виробництво зубчастих колiс, зубчастих передач, редукторiв, мультиплiкаторiв, фрикцiйних передач та iнших механiзмiв для змiнювання швидкостей
- виробництво махових колiс та шкiвiв, включаючи полiспасти
- виробництво роликових та шарнiрних привiдних ланцюгiв
- виробництво зчеплень i з'єднань для валiв
- виробництво муфт
- виробництво гiдродинамiчних передач (гiдромуфт та гiдротрансформаторiв)
- виробництво деталей до пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач та приводiв
- монтаж, технiчне обслуговування i ремонт зубчастих передач та елементiв механiчних передач 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво ланцюгiв, крiм привiдних (див. 28.74)
- виробництво електромагнiтних муфт (31.62)
- установлення, технiчне обслуговування та ремонт елементiв механiчних передач для автомобiлiв та мотоциклiв (див. 50.20, 50.40.4)
 
 
29.2 Виробництво машин та устатковання загального призначення 291x  
29.21 29.21.0 Виробництво печей та пiчних пальникiв 2914x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво електричних та iнших промислових та лабораторних печей, включаючи смiттєспалювальнi печi
- виробництво пальникiв, форсунок
- виробництво деталей до печей та пiчних пальникiв
- монтаж, технiчне обслуговування i ремонт печей та пiчних пальникiв 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво автоматичних топок, колосникових решiток, пристроїв для механiчного чи автоматичного завантаження печей та видалення золи тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво сiльськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво неелектричних хлiбопекарських печей (див. 29.53)
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56)
- виробництво побутових печей (див. 29.71)
- виробництво медичних та лабораторних стерилiзаторiв (див. 33.10)
 
 
29.22 Виробництво пiдiймально-транспортного устатковання 2915  
 29.22.1 Виробництво пiдiймально-транспортного устатковання   
Цей пiдклас включає:
- виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання з ручним або механiчним приводом: талiв, лебiдок, кабестанiв, домкратiв, дерик-кранiв, мостових та баштових кранiв, мостових перевантажувачiв, портальних кранiв та iнших пiдiймальних кранiв, навантажувачiв промислового типу, забезпечених або не забезпечених пiдiймальними та вантажно-розвантажувальними пристроями (самохiдними або несамохiдними), механiчних манiпуляторiв та промислових роботiв, призначених для пiдiймальних та вантажно-розвантажувальних робiт
- виробництво конвеєрiв, канатних дорiг, транспортерiв тощо
- виробництво лiфтiв, ескалаторiв та рухомих дорiжок тощо
- виробництво вузлiв та деталей до пiдiймально-транспортного устатковання 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво пiдйомникiв безперервної дiї та конвеєрiв для пiдземних робiт (див. 29.52)
- виробництво екскаваторiв, включаючи однокiвшевi, та кiвшових навантажувачiв (див. 29.52)
- виробництво промислових роботiв широкого застосування (див. 29.56)
- виробництво плавучих, залiзничних та автомобiльних кранiв (див. 35.11, 35.20, 34.10)
- установлення та монтаж лiфтiв та ескалаторiв (див. 45.31)
 
 
 29.22.2 Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж пiдiймально-транспортного устатковання   
Цей пiдклас включає також:
- ремонт та технiчне обслуговування лiфтiв та ескалаторiв 
 
29.23 29.23.0 Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання 2919x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво промислового холодильного та морозильного устатковання, теплових насосiв
- виробництво кондицiонерiв
- виробництво теплообмiнникiв
- виробництво промислових вентиляторiв
- виробництво вузлiв та деталей до промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання
- монтаж, технiчне обслуговування та ремонт промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво сiльськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво побутових холодильних та морозильних приладiв, вентиляторiв (див. 29.71)
- установлення вентиляцiйних, охолоджувальних систем, систем кондицiювання повiтря в житлових та службових примiщеннях (див. 45.33)
- ремонт та технiчне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляцiйного устатковання (52.72.2)
 
 
29.24 Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення 2919x  
 29.24.1 Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення   
Цей пiдклас включає:
- виробництво устатковання для зважування: побутових ваг та ваг для магазинiв, стацiонарних та конвеєрних ваг, гир тощо
- виробництво устатковання для очищення i фiльтрацiї рiдин
- виробництво устатковання для розкидання, розсiювання, розбризкування, розпилювання рiдин або порошкiв: розпилювачiв, вогнегасникiв, пiскоструминних та пароструминних пристроїв тощо
- виробництво пакувальних та загортальних машин: машин для наповнення та розливання, закупорювання, закочування, закривання, пломбування, наклеювання етикеток тощо
- виробництво машин для миття, сушiння пляшок та газування напоїв
- виробництво дистиляцiйних установок та ректифiкацiйних колон для нафтопереробних заводiв, хiмiчної промисловостi, виробництва напоїв тощо
- виробництво газогенераторiв
- виробництво каландрiв та каландрового устатковання промислового типу
- виробництво центрифуг
- виробництво прокладок та ущiльнювачiв з листового металу в поєднаннi з iншим матерiалом, або таких, якi мiстять два чи бiльше шарiв металу
- виробництво торгових автоматiв
- виробництво посудомийних машин промислового типу
- виробництво вузлiв i деталей до машин та устатковання загального призначення, вiднесених до цього пiдкласу 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво сiльськогосподарських обприскувачiв (див. 29.32)
- виробництво прокатних станiв та валкiв до них, устатковання для виробництва листового скла (див. 29.51, 29.56)
- виробництво молочних сепараторiв (див. 29.53)
- виробництво побутових вентиляторiв (див. 29.71)
- виробництво високочутливих лабораторних ваг (див. 33.20)
 
 
 29.24.3 Монтаж iнших машин та устатковання загального призначення   
 29.24.4 Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устатковання загального призначення   
29.3 Виробництво машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства 292x 2921  
29.31 29.31.0 Виробництво тракторiв для сiльського та лiсового господарства   
Цей пiдклас включає:
- виробництво тракторiв для сiльського та лiсового господарства
- виробництво тракторiв, якi керуються водiєм, що йде поруч
- монтаж, технiчне обслуговування i ремонт тракторiв для сiльського та лiсового господарства 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво тягачiв для напiвпричепiв (див. 34.10)
- виробництво причепiв та напiвпричепiв (див. 34.20)
 
 
29.32 Виробництво iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства 2921x  
 29.32.1 Виробництво iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства   
Цей пiдклас включає:
- виробництво косарок, включаючи газонокосарки
- виробництво сiльськогосподарських самозавантажувальних та саморозвантажувальних причепiв та напiвпричепiв
- виробництво сiльськогосподарських машин для пiдготування iрунту, садiння рослин, внесення добрив: плугiв, розкидачiв добрив, сiвалок, борiн тощо
- виробництво машин для збирання урожаю: комбайнiв, молотарок, сортувальних машин тощо
- виробництво доїльних апаратiв
- виробництво машин для захисту сiльськогосподарських культур, включаючи обприскувачi
- виробництво iнших сiльськогосподарських машин та устатковання для птахiвництва, бджiльництва, пiдготування кормiв тощо, для очищення, сортування та маркування яєць, фруктiв, насiння, зерна тощо
- виробництво вузлiв та деталей до машин для сiльського та лiсового господарства, вiднесених до цього пiдкласу 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво ручних iнструментiв для сiльського та лiсового господарства й садiвництва (див. 28.62)
- виробництво навантажувачiв (див. 29.22)
- виробництво молочних сепараторiв (див. 29.53)
- виробництво причепiв та напiвпричепiв (див. 34.20)
 
 
 29.32.4 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства   
29.4 Виробництво верстатiв 292x 2922  
29.41 29.41.0 Виробництво портативних електромеханiчних та пневматичних ручних iнструментiв   
Цей пiдклас включає:
- виробництво електромеханiчних та пневматичних ручних iнструментiв будь-якого призначення, але обов'язково портативних, та деталей до них
- виробництво ручних iнструментiв з електроприводом 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво змiнних робочих частин ручних та механiзованих iнструментiв, а також iнструментiв для верстатiв (див. 28.62) 
 
29.42 29.42.0 Виробництво верстатiв для оброблення металу   
Цей пiдклас включає:
- виробництво верстатiв, що працюють за спецiальною технологiєю
- виробництво оброблювальних центрiв, верстатних агрегатiв
- виробництво спецiальних верстатiв для оброблення металу шляхом видалення його частини, включаючи лазерне, ультразвукове та електроерозiйне оброблення: токарних, свердлильних, розточувальних та iнших верстатiв
- виробництво верстатiв для оброблення металу без видалення його частини пiд час оброблення: ковальсько-пресового обладнання, волочильних верстатiв тощо
- виробництво iнших верстатiв для оброблення металу
- виробництво вузлiв та приладдя до верстатiв для оброблення металу 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво змiнних робочих частин ручних та механiзованих iнструментiв, а також iнструментiв для верстатiв (див. 28.62)
- виробництво машин та устатковання для металургiї (див. 29.51)
- виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi (див. 29.52)
 
 
29.43 Виробництво iнших верстатiв   
 29.43.1 Виробництво iнших верстатiв   
Цей пiдклас включає:
- виробництво верстатiв для оброблення деревини, каменю та iнших подiбних твердих матерiалiв; пресiв для виготовлення панелей зi стружки та подiбних виробiв
- виробництво устатковання для зварювання та паяння
- виготовлення пристроїв для крiплення iнструментiв до верстатiв, рiзенарiзних автоматичних головок, дiлильних головок та iнших спецiальних пристроїв для верстатiв
- виготовлення вузлiв i пристроїв до верстатiв для оброблення дерева та iнших матерiалiв, зварювального устатковання 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво змiнних робочих частин ручних та механiзованих iнструментiв, а також iнструментiв та оснащення для верстатiв (див. 28.62) 
 
 29.43.2 Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж верстатiв   
  Цей пiдклас включає:
- ремонт, технiчне обслуговування та монтаж портативних електромеханiчних та пневматичних ручних iнструментiв, верстатiв для оброблення металу, дерева та iнших матерiалiв, зварювального устатковання, вiднесених до пiдкласiв 29.41.0, 29.42.0 та 29.43.1
  
29.5 Виробництво iнших машин та устатковання спецiального призначення 292x  
29.51 Виробництво машин та устатковання для металургiї 2923  
 29.51.1 Виробництво машин та устатковання для металургiї   
Цей пiдклас включає:
- виробництво машин та устатковання для оброблення рiдких металiв: конверторiв, виливниць, ковшiв, розливних та ливарних машин тощо
- виробництво прокатних станiв та валкiв до них
- виробництво вузлiв та деталей до машин та устатковання для металургiї 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво волочильних верстатiв (див. 29.42)
- виробництво опок та ливарних форм (крiм виливниць) (див. 29.56)
 
 
 29.51.2 Монтаж машин та устатковання для металургiї   
 29.51.3 Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання для металургiї   
29.52 Виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва 2924  
 29.52.1 Виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва   
Цей пiдклас включає:
- виробництво пiдйомникiв безперервної дiї та конвеєрiв для пiдземних робiт
- виробництво бурильних, врубових та прохiдницьких машин, iншого устатковання для проходки тунелiв
- виробництво машин для оброблення мiнералiв просiюванням, сортуванням, роздiленням тощо
- виробництво формувальних машин для виготовлення пiщаних ливарних форм
- виробництво бетонозмiшувачiв та змiшувачiв будiвельних розчинiв
- виробництво землерийних машин: бульдозерiв, у тому числi iз поворотним вiдвалом, грейдерiв, скреперiв, дорожнiх коткiв, планувальникiв, однокiвшевих екскаваторiв, кiвшових навантажувачiв тощо
- виробництво вiдвалiв бульдозерiв
- виробництво устатковання для забивання i висмикування паль, розподiлювачiв будiвельного розчину, бiтуму, устатковання для оброблення поверхнi бетону тощо
- виробництво гусеничних будiвельних тракторiв
- виробництво вузлiв i деталей до машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво пiдiймально-транспортного устатковання (див. 29.22)
- виробництво верстатiв для оброблення каменю, включаючи оброблення поверхнi каменю (див. 29.43)
- виробництво морських бурових платформ (див. 35.11) та автобурових платформ (див. 34.10)
 
 
 29.52.3 Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва   
 29.52.4 Монтаж машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва   
29.53 Виробництво машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв 2925  
 29.53.1 Виробництво машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв   
Цей пiдклас включає виробництво машин та устатковання для виготовлення харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв:
- для молочної промисловостi: сепараторiв, гомогенiзаторiв, опромiнювачiв, масловиготiвникiв, маслоробок
- для виробництва сиру: гомогенiзаторiв, сироробних ванн, машин для формування, пресiв тощо
- для борошномельної промисловостi: млинiв, вальцiв, дозаторiв, просiювачiв, сит, машин для очищення вiд висiвок, змiшувачiв, рисолущильних та горохолущильних машин тощо
- для виноробства, виготовлення сидру, фруктових сокiв: пресiв, дробарок, подрiбнювачiв тощо
- для хлiбопекарської промисловостi, для виготовлення макаронiв, спагетi та подiбних макаронних виробiв: неелектричних хлiбопекарських печей, змiшувачiв i роз'єднувачiв для тiста, машин для формування або дозування тiста тощо
- для виготовлення рiзних харчових продуктiв: кондитерських виробiв, какао, шоколаду, цукру; для перероблення м'яса та птицi; оброблення фруктiв, горiхiв та овочiв; оброблення риби, молюскiв та iнших морепродуктiв; для промислового оброблення або виробництва харчових продуктiв, включаючи напої
- для виготовлення тваринних жирiв та олiї
- для перероблення тютюну, виробництва сигарет, сигар, тютюну для люльок, жувального та нюхального тютюну
- для приготування їжi у готелях та ресторанах
- виробництво сiльськогосподарських сушарок
- виробництво вузлiв i деталей до машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво пакувальних та загортальних машин, устатковання для зважування (див. 29.24)
- виробництво машин для очищення, сортування та маркування яєць, фруктiв, насiння, зерна тощо (див. 29.32)
 
 
 29.53.2 Монтаж машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв   
 29.53.3 Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв   
29.54 Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкiряних виробiв 2926  
 29.54.1 Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкiряних виробiв   
Цей пiдклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних виробiв: машин для пiдготування, виробництва, формування, розтягування, текстурування та рiзання хiмiчних текстильних волокон, матерiалiв та пряжi; машин для пiдготування натуральних текстильних волокон: попередньочесальних, тiпальних машин, машин для розкладання бавовни, машин для промивання вовни, карбонiзаторiв вовни, гребенечесальних та кардочесальних машин, рiвничних машин тощо; прядильних машин; машин для пiдготування пряжi: мотальних, снувальних тощо; ткацьких верстатiв, включаючи ручнi; в'язальних машин; машин для виробництва сiткових полотен, тюлю, мережив, тасьми, басону тощо
- виробництво допомiжних механiзмiв та устатковання для текстильної промисловостi: ремiзних рам, жакардових механiзмiв, автоматичних вимикачiв, механiзмiв замiни човникiв, веретен тощо
- виробництво машин та устатковання для оброблення тканин: вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриттiв або просочування текстильних тканин; машин та устатковання для намотування, розмотування, складання, рiзання, крою, плiсирування, насiкання зубчикiв на тканинах тощо
- виробництво машин та устатковання для пралень: прасувальних машин, включаючи прасувальнi преси, пральних та сушильних машин, машин для хiмiчного чищення
- виробництво швейних машин, голiвок та голок для швейних машин
- виробництво машин та устатковання для виробництва й оброблення повстi, фетру та iнших нетканих матерiалiв
- виробництво машин та устатковання для оброблення шкiри: для пiдготування, дублення шкур i оброблення шкiри; машин та устатковання для виробництва i ремонту взуття та iнших виробiв зi шкiри або хутра
- виробництво вузлiв та деталей до машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкiряних виробiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин (див. 21.25)
- виробництво прасувальних машин каландрового типу (див. 29.24)
- виробництво брошурувально-палiтурного устатковання (див. 29.56)
- виробництво побутових пральних машин та сушарок (див. 29.71)
 
 
 29.54.2 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкiряних виробiв   
29.55 Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 2929x  
 29.55.1 Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону   
Цей пiдклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виробництва паперової маси, паперу та картону, виробiв з паперу та картону
- виробництво вузлiв i деталей до машин та устатковання для виробництва паперу та картону 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56) 
 
 29.55.2 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону   
29.56 Виробництво машин та устатковання спецiального призначення, н. в. i. г. 2929x  
 29.56.1 Виробництво машин та устатковання спецiального призначення, н. в. i. г.   
Цей пiдклас включає виробництво решти машин та устатковання спецiального призначення, не вiднесених до iнших групувань, наприклад:
- екструдерiв, прес-форм, машин для виробництва та вiдновлення пневматичних шин та iнших машин для виробництва виробiв з iуми або пластмас
- виробництво друкарського та брошурувально-палiтурного устатковання
- виробництво опок, ливарних форм, ливарних пiддонiв, ливарних моделей, форм для будь-яких матерiалiв
- машин для збирання ламп розжарювання, електронних ламп та електронно-променевих пристроїв, машин або приладiв для роздiлення iзотопiв, для виробництва та гарячого оброблення скла та скляних виробiв, скловолокон та склопряжi, машин для виробництва канатiв тощо
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарок вiдцентрових для бiлизни
- виробництво промислових роботiв широкого застосування тощо
- виробництво вузлiв i деталей до машин та устатковання спецiального призначення, вiднесених до цього пiдкласу 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво верстатiв для оброблення твердої гуми, твердих пластмас та холодного оброблення скла (див. 29.43)
- виробництво побутових приладiв (див. 29.7)
 
 
 29.56.5 Монтаж машин та устатковання спецiального призначення, н. в. i. г.   
 29.56.6 Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання спецiального призначення, н. в. i. г.   
29.6 Виробництво зброї та боєприпасiв 292x
2927
 
29.60 29.60.0 Виробництво зброї та боєприпасiв 2927  
Цей пiдклас включає:
- виробництво танкiв та iнших бойових машин
- виробництво артилерiйських снарядiв та балiстичних ракет
- виробництво легкої зброї
- виробництво боєприпасiв
- виробництво вузлiв i деталей до зброї та боєприпасiв
- монтаж, технiчне обслуговування i ремонт зброї 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво вогнепальної мисливської та спортивної зброї, вогнепальної зброї для самозахисту та боєприпасiв до цих видiв зброї
- виробництво вибухових пристроїв, таких як бомби, мiни та торпеди 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво детонаторiв, зривникiв, сигнальних та освiтлювальних ракет (див. 24.61)
- виробництво холодної зброї: шабель, мечiв, шпаг, штикiв тощо (див. 28.75)
- виробництво броньованих iнкасаторських машин (див. 34.10)
- монтаж, технiчне обслуговування зброї та боєприпасiв на мiсцях їх зберiгання (у вiйськових частинах) (див. 75.22)
 
 
29.7 Виробництво побутових приладiв 293  
29.71 29.71.0 Виробництво електричних побутових приладiв 2930x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво електричних побутових приладiв: холодильникiв та морозильних камер, посудомийних машин, пральних машин та сушарок, пилососiв, пiдлогонатирачiв, смiттєподрiбнювачiв, млинiв, м'ясорубок, мiксерiв, соковижималок, консервовiдкривачiв, електробритв, електричних зубних щiток, ножегострил, кухонних вентиляторiв та витяжних пристроїв тощо
- виробництво побутових електронагрiвальних приладiв: електричних водонагрiвачiв, електроковдр, сушарок для волосся, гребiнцiв, щiток, бiгудi, електропрасок, обiгрiвачiв примiщень, вентиляторiв, електропечей, мiкрохвильових печей, кухонних плит, пiдiгрiвачiв для посуду, тостерiв, кавоварок, чайникiв, сковорiд, грилiв, радiаторiв, нагрiвальних резисторiв (нагрiвачiв опору) тощо
- виробництво вузлiв та деталей до електричних побутових приладiв 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво, технiчне обслуговування i ремонт професiйних приладiв: нагрiвального устатковання для уникнення утворення криги на шляхах, для пiдiгрiву iрунту, iнфрачервоних радiаторiв для зовнiшнього використання тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво швейних машин (див. 29.54)
- виготовлення сушарок вiдцентрових для бiлизни (див. 29.56)
- ремонт та технiчне обслуговування побутових електроприладiв (див. 52.72.2)
 
 
29.72 29.72.0 Виробництво неелектричних побутових приладiв 2930x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво неелектричних побутових приладiв для приготування їжi, неелектричних нагрiвальних пристроїв: обiгрiвачiв примiщень, кухонних плит, жаровень, печей, водонагрiвачiв тощо
- виробництво вузлiв та деталей до неелектричних побутових приладiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво машин та устатковання для приготування їжi у готелях та ресторанах (див. 29.53)
- ремонт неелектричних побутових приладiв (див. 52.74)
 
 
Пiдсекцiя DL Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання   
30 Виробництво офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин 30  
Цей роздiл включає виробництво офiсного устатковання (машин для опрацювання текстiв, фотокопiювальних машин, касових апаратiв тощо), електронно-обчислювальних машин та iншого устатковання для оброблення iнформацiї (комп'ютерiв, периферiйних пристроїв), а також їх монтаж та установлення виробниками.  
Цей роздiл не включає:
- виготовлення електронних компонентiв (див. 32.10)
- виготовлення прикладних програм (див. 72.21)
- здавання в оренду офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин, за винятком, коли вони здаються в оренду виробником, тобто йдеться про одну з форм реалiзацiї продукцiї (див. 71.33)
- технiчне обслуговування i ремонт офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерiв (див. 72.50)
 
 
30.0 Виробництво офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин 300  
30.01 Виробництво офiсного устатковання 3000x  
 30.01.1 Виробництво офiсного устатковання   
Цей пiдклас включає:
- виробництво друкарських машин
- виробництво машин для опрацювання текстiв
- виробництво копiювально-розмножувального устатковання (гектографiв, ротаторiв, листових офсетних копiювальних апаратiв), адресувальних машин тощо
- виробництво калькуляторiв, касових апаратiв, маркувальних машин, квитково-касових машин тощо
- виробництво iнших офiсних машин та устатковання для сортування, пiдрахування та пакування монет, банкоматiв, машин для укладання у конверти поштової кореспонденцiї та iнших машин для оброблення пошти, машинок для загострення олiвцiв, перфораторiв, скобозшивачiв тощо
- виробництво вузлiв та приладдя до офiсного устатковання 
 
Цей пiдклас не включає:
- технiчне обслуговування та ремонт офiсного устатковання (див. 72.50) 
 
 30.01.2 Монтаж та установлення офiсного устатковання   
Цей пiдклас включає:
- монтаж та установлення офiсного устатковання його виробниками 
 
30.02 Виробництво електронно-обчислювальних машин та iншого устатковання для оброблення iнформацiї 3000x  
 30.02.1 Виробництво електронно-обчислювальних машин та iншого устатковання для оброблення iнформацiї   
Цей пiдклас включає:
- виробництво машин для автоматичного оброблення даних, у тому числi мiкро-ЕОМ: цифрових, аналогових та аналого-цифрових (гiбридних) обчислювальних машин
- виробництво периферiйних пристроїв: принтерiв, термiналiв, магнiтних та оптичних зчитувальних пристроїв, машин для запису даних у кодованому виглядi на носiї даних
- виробництво вузлiв i приладдя до електронно-обчислювальних машин та iншого устатковання для оброблення iнформацiї 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво елементiв для електронно-обчислювальних машин (див. 32.10)
- виробництво електронних iгор (див. 36.50)
- установлення персональних комп'ютерiв, якщо цi послуги супроводжують процес торгiвлi (див. 52.48.1)
- ремонт та технiчне обслуговування електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерiв (див. 72.50)
 
 
 30.02.2 Монтаж i установлення електронно-обчислювальних машин та iншого устаткований для оброблення iнформацiї   
Цей пiдклас включає:
- монтаж та установлення електронно-обчислювальних машин та iншого устатковання для оброблення iнформацiї виробниками 
 
31 Виробництво електричних машин та устатковання 31  
31.1 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 311  
31.10 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 3110  
 31.10.1 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв   
Цей пiдклас включає:
- виробництво електродвигунiв i генераторiв змiнного та постiйного струму
- виробництво унiверсальних електродвигунiв (змiнного/постiйного струму)
- виробництво установок електрогенераторних
- виробництво обертових електричних перетворювачiв
- виробництво електричних трансформаторiв
- виробництво електричних реакторiв
- виробництво котушок iндуктивностi, iнверторiв, статичних електричних перетворювачiв, включаючи напiвпровiдниковi полiкристалiчнi тощо
- виробництво вузлiв та деталей до електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво електрогенераторiв та стартерiв для транспортних засобiв (див. 31.61)
- виробництво дiодних випрямлячiв (див. 32.10)
 
 
 31.10.2 Ремонт та технiчне обслуговування електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв   
 31.10.3 Монтаж електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв   
31.2 Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури 312  
31.20 Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури 3120  
 31.20.1 Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури   
Цей пiдклас включає:
- виробництво електроапаратури для комутацiї або захисту електричних ланцюгiв, для їх приєднання або пiдключення до них: перемикачiв, вимикачiв, переривачiв, роз'єднувачiв, плавких запобiжникiв, блискавковiдводiв, розрядникiв, обмежувачiв напруги, штепселiв, вилок, розподiльних коробок, реле, розеток, патронiв для ламп тощо
- виробництво розподiльних щитiв, панелей, пультiв керування, стендiв, шаф керування тощо
- виробництво вузлiв до електророзподiльної та контрольної апаратури 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво дроту, стрижнiв та пластин для плавких запобiжникiв (див. 27.4)
- виробництво вугiльних та графiтових електродiв (див. 31.62)
- виробництво щитiв, панелей, стiйок тощо, якi використовуються в телефонному та телеграфному зв'язку (див. 32.20)
- прокладання електропроводiв та установлення електроарматури в будинках та на iнших будiвельних об'єктах (див. 45.31)
 
 
 31.20.2 Ремонт i технiчне обслуговуванння електророзподiльної та контрольної апаратури   
 31.20.3 Монтаж електророзподiльної та контрольної апаратури   
31.3 Виробництво iзольованого проводу та кабелю 313  
31.30 31.30.0 Виробництво iзольованого проводу та кабелю 3130  
Цей пiдклас включає:
- виробництво iзольованого проводу, кабелю, стрiчок та iнших iзольованих провiдникiв зi з'єднувальними елементами або без них
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних: сигналiв електрозв'язку, вiдеосигналiв, керувальних та iнформацiйних сигналiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво неiзольованого дроту з кольорових металiв (див. 27.4)
- виробництво неiзольованих металевих канатiв, тросiв, кабелю, а також iзольованого кабелю, що не можуть бути використанi в якостi провiдникiв (див. 28.73)
- виробництво комплектiв проводiв запалювання для двигунiв та iнших комплектiв проводiв для транспортних засобiв (див. 31.61)
- виробництво волоконних свiтловодiв та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопiї, освiтлення, отримання прямих зображень (див. 33.40)
 
 
31.4 Виробництво гальванiчних елементiв (електричних акумуляторiв та первинних елементiв) 314  
31.40 31.40.0 Виробництво гальванiчних елементiв (електричних акумуляторiв та первинних елементiв) 3140  
Цей пiдклас включає:
- виробництво первинних елементiв та батарей первинних елементiв, вузлiв та деталей до них
- виробництво електричних акумуляторiв та акумуляторних батарей, вузлiв та деталей до них 
 
31.5 Виробництво електричних ламп та освiтлювального устатковання 315  
31.50 31.50.0 Виробництво електричних ламп та освiтлювального устатковання 3150  
Цей пiдклас включає:
- виробництво ламп розжарення та газорозрядних ламп: ультрафiолетових, iнфрачервоних, дугових тощо
- виробництво електричних свiтильникiв та освiтлювального устатковання: переносних, настiльних, настiнних, пiдлогових, стельових, пiдвiсних, нiчних свiтильникiв, свiтлових дорожнiх знакiв, iнформацiйних табло та покажчикiв, iмпульсних ламп, електричних гiрлянд, прожекторiв та освiтлювачiв тощо
- виробництво неелектричних освiтлювальних приладiв, в яких використовується будь-яке джерело свiтла, крiм електричного (свiчки, олiя, гас тощо)
- виробництво вузлiв i деталей до електричних ламп та освiтлювального устатковання, крiм скляних чи пластмасових 
 
31.6 Виробництво iншого електричного устатковання 319  
31.61 31.61.0 Виробництво електричного устатковання для двигунiв i транспортних засобiв 3190x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунiв внутрiшнього згоряння: магнето, стартерiв-генераторiв, котушок запалювання, свiчок запалювання, стартерiв, пускових двигунiв, генераторiв постiйного та змiнного струму тощо
- виробництво електричного освiтлювального, звукового та свiтлосигнального (вiзуальної сигналiзацiї) устатковання для автомобiлiв, мотоциклiв, велосипедiв: фар, клаксонiв, сирен тощо
- виробництво комплектiв проводiв запалювання для двигунiв та iнших комплектiв проводiв для транспортних засобiв
- виробництво склоочисникiв, склообiгрiвачiв, антиоблiднювачiв та антизапотiвачiв скла для автомобiлiв i мотоциклiв
- виробництво вузлiв та деталей до електроустатковання для двигунiв i транспортних засобiв
- монтаж електричного устатковання для двигунiв та транспортних засобiв, що здiйснюється виробником зазначеного устатковання, а також для третiх осiб 
 
31.62 Виробництво iншого електричного устатковання, н. в. i. г. 3190x  
 31.62.1 Виробництво iншого електричного устатковання, н. в. i. г.   
Цей пiдклас включає:
- виробництво електричного устатковання для сигналiзацiї, забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху транспортних засобiв на автошляхах, залiзницях, внутрiшнiх водних шляхах, в морських та рiчкових портах, аеропортах
- виробництво рiзних електричних пристроїв звукової або свiтлової сигналiзацiї: дзвiнкiв, сирен, свiтлових табло, пристроїв пожежної, охоронної та протизламної сигналiзацiї тощо
- виробництво електромагнiтiв, включаючи електромагнiтнi та магнiтнi затискачi, патронiв, гальм, муфт та вантажопiдiймальних пристроїв
- виробництво електричних iзоляторiв та електроiзоляцiйної арматури, крiм скляних та керамiчних
- виробництво електроiзоляцiйної арматури для електричних машин та устатковання, крiм керамiчної та пластмасової
- виробництво вугiльних та графiтових електродiв
- виробництво iзоляцiйних трубок та їх з'єднувальних частин iз недорогоцiнних металiв з iзоляцiйним покриттям
- виробництво рiзних спецiалiзованих електричних машин та устатковання: прискорювачiв заряджених частинок, генераторiв сигналiв, мiношукачiв тощо
- виробництво вузлiв та деталей до електроустатковання, вiднесеного до цього пiдкласу 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво скляних колб для ламп (див. 26.15)
- виробництво ручних електричних розпилювачiв (див. 29.24)
- виробництво електричних газонокосарок (див. 29.32)
- виробництво електробритв (див. 29.71)
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладiв, у тому числi холоднокатодних (див. 32.10)
- виробництво ручних електричних медичних iнструментiв, включаючи стоматологiчнi (див. 33.10)
- виробництво електричного освiтлювального, звукового та свiтлосигнального (вiзуальної сигналiзацiї) устатковання для автомобiлiв, мотоциклiв, велосипедiв (див. 31.61)
 
 
 31.62.3 Ремонт та технiчне обслуговування iншого електричного устатковання, н. в. i. г.   
 31.62.4 Монтаж iншого електричного устатковання, н. в. i. г.   
32 Виробництво апаратури для радiо, телебачення та зв'язку 32  
Цей роздiл включає виробництво електро- та радiокомпонентiв, передавальних i приймальних пристроїв, пристроїв для запису чи вiдтворення звуку та зображення. Роздiл охоплює всю продукцiю - вiд професiйного устатковання до виробiв масового вжитку.  
Цей роздiл включає також дiяльнiсть з установлення i ремонту професiйного устатковання. При цьому ремонт побутової технiки вiдноситься до 52.7 "Ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку", а прокладання кабелiв та встановлення антен чи пристроїв сигналiзацiї - до 45.3 "Установлення iнженерного устатковання будiвель та споруд".  
32.1 Виробництво електро- та радiокомпонентiв 321  
32.10 32.10.0 Виробництво електро- та радiокомпонентiв 3210  
Цей пiдклас включає:
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладiв з термоелектронним катодом, холодним катодом, фотокатодом: приймальних телевiзiйних трубок (кiнескопiв), передавальних телевiзiйних трубок, електронно-оптичних перетворювачiв, пiдсилювачiв зображення, приймально-пiдсилювальних ламп, приймальних електронно-променевих приладiв тощо
- виробництво напiвпровiдникових приладiв: дiодiв, транзисторiв, фоточутливих напiвпровiдникових приладiв (фотогальванiчних елементiв), iндивiдуальних сонячних елементiв, складених п'єзоелектричних кристалiв тощо
- виробництво монолiтних (аналогових) iнтегральних та гiбридних iнтегральних схем (у тому числi кредитних, телефонних та iнших карток з iнтегральними схемами), мiкрозборок та мiкромодулiв тощо
- виробництво друкованих схем
- виробництво електричних конденсаторiв: силових, постiйної та змiнної ємностi
- виробництво резисторiв, включаючи реостати та потенцiометри
- виробництво вузлiв та деталей до електро- та радiокомпонентiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво нагрiвальних резисторiв (нагрiвачiв опору) (див. 29.71)
- виробництво електричних трансформаторiв (див. 31.10)
- виробництво перемикачiв (див. 31.20)
 
 
32.2 Виробництво передавальної апаратури 322  
32.20 Виробництво передавальної апаратури 3220  
 32.20.1 Виробництво передавальної апаратури   
Цей пiдклас включає:
- виробництво радiо- i телевiзiйної передавальної апаратури, включаючи ретрансляцiйнi передавачi та телевiзiйнi передавачi виробничого призначення
- виробництво телевiзiйних камер
- виробництво передавальної апаратури електрозв'язку: стацiонарних передавачiв та приймачiв, радiотелефонних пристроїв для транспортних засобiв, радiотелефонiв, ретрансляторiв, телефонних апаратiв, факсимiльних апаратiв, автоматичних та неавтоматичних телефонних станцiй, телексної апаратури, телетайпiв тощо
- виробництво устатковання для передачi даних: навiгаторiв, мiсткових схем, мiжмережних переходiв
- виробництво вузлiв та деталей до передавальної апаратури 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво електро- та радiоелементiв (див. 32.10)
- прокладення електричного кабелю (див. 45.31)
- ремонт мобiльних телефонiв (див. 52.74)
 
 
 32.20.2 Ремонт та технiчне обслуговування передавальної апаратури   
Цей пiдклас включає:
- технiчне обслуговування та ремонт професiйної передавальної апаратури 
 
 32.20.3 Монтаж передавальної апаратури   
Цей пiдклас включає:
- монтаж професiйної передавальної апаратури 
 
32.3 Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення 323  
32.30 Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення 3230  
 32.30.1 Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення   
Цей пiдклас включає:
- виробництво телевiзiйних приймачiв, включаючи вiдеомонiтори та вiдеопроектори
- виробництво апаратури для запису та вiдтворення звуку i зображення, в тому числi вiдеомагнiтофонiв, вiдеокамер, вiдтворювальних та записуючих пристроїв для цифрових вiдеодискiв (DVD)
- виробництво цифрових фотоапаратiв
- виробництво радiоприймачiв
- виробництво магнiтофонiв та iншої апаратури для запису та вiдтворення звуку, включаючи телефоннi вiдповiдачi, касетнi магнiтофони тощо
- виробництво електропрогравачiв грамплатiвок, касетних програвачiв, програвачiв компакт-дискiв, дискiв системи DVD тощо
- виробництво мiкрофонiв, гучномовцiв, навушникiв, телефонiв, пристосованих для одягання на голову, низькочастотних пiдсилювачiв звукових частот (включаючи еквалайзери)
- виробництво вузлiв до апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення: голiвок звукознiмачiв, блокiв з вiдтворення звуку, поворотних дискiв для електропрогравачiв, рекордерiв для грамплатiвок, антен, антенних рефлекторiв, поворотних пристроїв для антен, кабельних конвертерiв, телевiзiйних декодерiв тощо 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво електроакустичної апаратури, включаючи переговорнi пристрої, систем обслуговування синхронного перекладу, електронних систем голосування, устатковання для проведення конференцiй, пейджерiв, портативних звукопiдсилювальних систем тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- видання та копiювання звуко- та вiдеозаписiв на магнiтних стрiчках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.32, 92.11)
- виробництво готових незаписаних носiїв iнформацiї (див. 24.65)
- установлення та ремонт антен на будинках (див. 45.31)
- установлення радiоприймачiв на автотранспортних засобах (див. 52.45)
- ремонт апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення побутового призначення (див. 52.72.1)
 
 
 32.30.2 Ремонт i технiчне обслуговування апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення  
Цей пiдклас включає:
- технiчне обслуговування i ремонт апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення професiйного призначення
 
 32.30.3 Монтаж i установлення апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення  
Цей пiдклас включає:
- монтаж i установлення апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення професiйного призначення 
 
33 Виробництво медичної технiки, вимiрювальних засобiв, оптичних приладiв та устатковання, годинникiв 33  
Цей роздiл включає як виробництво науково-технiчних приладiв (апаратури для отримання медичних знiмкiв тощо), так i виробництво фото- та кiноапаратури, засобiв автоматичного контролю технологiчних процесiв, виробiв особистого користування (годинникiв, окулярiв тощо).  
Цей роздiл включає також послуги з установлення та ремонту промислового устатковання (крiм ремонту побутових виробiв - 52.7).  
33.1 Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань 331x
3311
 
33.10 Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань 3311  
 33.10.1 Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань   
Цей пiдклас включає:
- виробництво приладiв, апаратiв, устатковання та iнструментiв, якi використовуються у загальнiй медичнiй, хiрургiчнiй, стоматологiчнiй або ветеринарнiй практицi: електродiагностичних приладiв, таких як електрокардiографи, ультразвуковi дiагностичнi прилади, томографи, прилади, дiя яких базується на явищi ядерного магнiтного резонансу, бормашин, стерилiзаторiв, офтальмологiчних приладiв тощо
- виробництво шприцiв, медичних голок, дзеркал, рефлекторiв, ендоскопiв тощо
- виробництво приладiв та апаратiв, що заснованi на використаннi рентгенiвського, альфа-, бета- та гамма-випромiнювання та використовуються не тiльки в медицинi або ветеринарiї: рентгенiвських трубок, генераторiв високого тиску, рентгенiвських щитiв та пультiв керування, екранiв тощо
- виробництво медичних, хiрургiчних, стоматологiчних або ветеринарних меблiв: операцiйних столiв, лiкарняних лiжок з механiчним пристосованням, зуболiкарських крiсел тощо
- виробництво фiзiотерапевтичних апаратiв, масажних апаратiв, апаратiв для психологiчного тестування, для озонотерапiї, кисневої терапiї, штучного дихання, газових масок тощо
- виготовлення штучних зубiв, зубних протезiв тощо технiками-зубопротезистами, якi самi їх не установлюють
- виробництво ортопедичних та iнших пристосовань: милиць, хiрургiчних ременiв та бандажiв, шин, протезiв кiнцiвок та iнших протезiв, ортопедичного взуття, слухових апаратiв, кардiостимуляторiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво стоматологiчного цементу (див. 24.42)
- виробництво термометрiв (див. 33.20)
- виробництво лiнз для окулярiв чи до оптичних мiкроскопiв, оправ до лiнз (див. 33.40)
 
 
 33.10.2 Монтаж медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань   
 33.10.3 Ремонт i технiчне облуговування медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання, та ортопедичних пристосовань   
33.2 Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв 331x
3312
 
33.20 Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв 3312  
 33.20.1 Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв   
Цей пiдклас включає:
- виробництво високочутливих лабораторних ваг
- виробництво iнструментiв для креслення, розмiчування та вимiрювання: мiрних рейок та стрiчок, рулеток, мiкрометрiв, штангенциркулiв, калiбрiв, шаблонiв тощо
- виробництво мiкроскопiв (крiм оптичних) та дифракцiйних апаратiв, спектральних приладiв
- виробництво приладiв для контролю та вимiрювання електричних величин та iонiзуючих випромiнювань: осцилографiв, аналiзаторiв спектру, вимiрювачiв завад, приладiв для вимiрювання електричного струму, напруги, опору, лiчильникiв Гейгера, детекторiв iонiзуючих випромiнювань та дозиметрiв тощо
- виробництво приладiв та устатковання для навiгацiї, метеорологiчних, геофiзичних та подiбних дослiджень: геодезичних приладiв, океанографiчних або гiдрологiчних приладiв, сейсмометрiв, далекомiрiв, автопiлотiв, секстантiв, ультразвукових зондувальних приладiв, авiацiйних бортових приладiв та систем повiтряної навiгацiї, радiолокацiйного устатковання, приладiв дистанцiйного керування, радiонавiгацiйного устатковання
- виробництво електричних лiчильникiв та лiчильникiв споживання води, газу, бензину тощо
- виробництво машин та устатковання для випробування механiчних властивостей матерiалiв
- виробництво приладiв та апаратури для проведення фiзичних та хiмiчних дослiджень: газо- чи димоаналiзаторiв, поляриметрiв, фотометрiв, рефрактометрiв, колориметрiв, спектрометрiв, рН-метрiв, вiскозиметрiв, тензодатчикiв тощо
- виробництво приладiв та апаратури для вимiрювання та контролю витрат, рiвня, тиску та iнших характеристик рiдин i газiв: витратомiрiв, рiвнемiрiв, манометрiв, калориметрiв тощо
- виробництво iнших контрольно-вимiрювальних приладiв та устатковання для випробування: ареометрiв, термометрiв, барометрiв, тахометрiв, крокомiрiв, таксометрiв, балансувальних машин, випробних стендiв, компараторiв тощо
- виробництво вузлiв та приладдя до контрольно-вимiрювальних приладiв 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво оптичних контрольно-вимiрювальних приладiв та устатковання 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво гiдравлiчних насосiв, обладнаних вимiрювальними приладами (див. 29.12)
- виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне устатковання (див. 33.10)
- виробництво оптичних приладiв (див. 33.40)
- установлення лiчильникiв споживання води, газу та електроенергiї (див. 45.33)
 
 
 33.20.2 Монтаж та установлення контрольно-вимiрювальних приладiв   
 33.20.3 Ремонт та технiчне обслуговуванння контрольно-вимiрювальних приладiв   
33.3 Проектування та монтаж систем керування технологiчними процесами 331x
3313
 
33.3033.30.0 Проектування та монтаж систем керування технологiчними процесами 3313  
  Цей пiдклас включає:
- проектування та монтаж систем контролю та регулювання безперервних технологiчних процесiв
- проектування та монтаж централiзованої системи керування для автоматизованих виробничих пiдприємств (цехiв), обладнаних рiзними машинами, автоматичними транспортними та вантажно-розвантажувальними пристроями
- технiчне обслуговування та ремонт систем керування технологiчними процесами 
  
33.4 Виробництво оптичних приладiв та фотографiчного устатковання 332  
33.40 33.40.0 Виробництво оптичних приладiв та фотографiчного устатковання 3320  
Цей пiдклас включає:
- виробництво оптичних елементiв, змонтованих або незмонтованих: оптично оброблених скляних призм, лiнз, оптичних дзеркал, кольорових свiтлофiльтрiв, поляризацiйних елементiв тощо зi скла або iнших матерiалiв, волоконних свiтловодiв та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень (для ендоскопiї, освiтлення, отримання прямих зображень), лiнз для окулярiв та контактних лiнз, оправ для окулярiв, оправ iз лiнзами, оптичними або неоптичними (сонцезахисних окулярiв та iнших захисних, коригувальних окулярiв) тощо
- виробництво оптичних приладiв: мiкроскопiв, апаратури для мiкрофiльмування та мiкропроекцiювання, збiльшувальних стекол, лiнз, луп, бiноклiв, телескопiв, оптичних прицiлiв, астрономiчного устатковання, лазерiв (крiм лазерних дiодiв) тощо
- виробництво фото- та кiноапаратури: камер та фотоапаратiв, проекторiв, фотозбiльшувачiв, фотозменшувачiв, електронних фотоспалахiв багаторазової дiї та iнших фотоспалахiв, апаратiв та устатковання для фото- та кiнолабораторiй, проекцiйних екранiв, фотоапаратiв для пiдготування лiтографiчних пластин та цилiндрiв тощо
- виробництво вузлiв i приладдя до оптичних приладiв та фотографiчного устатковання
- монтаж, технiчне обслуговування i ремонт оптичних приладiв та фотографiчного устатковання 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво фотоматерiалiв (див. 24.64)
- виробництво необроблених оптичних елементiв зi скла (див. 26.15)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних (див. 31.30)
- виробництво iмпульсних ламп (див. 31.50)
- виробництво телевiзiйних камер (див. 32.20)
- виробництво мiкроскопiв, крiм оптичних (див. 33.20)
- виробництво оптичних контрольно-вимiрювальних приладiв та устатковання (див. 33.20)
- ремонт окулярiв, лiнз, фото-, кiноапаратури та устатковання побутового призначення (див. 52.7)
 
 
33.5 Виробництво годинникiв 333  
33.50 33.50.0 Виробництво годинникiв 3330  
Цей пiдклас включає:
- виробництво наручних та iнших годинникiв усiх видiв, включаючи годинники для панелей приладiв
- виробництво корпусiв годинникiв, включаючи корпуси з дорогоцiнних металiв
- виробництво годинникових механiзмiв усiх видiв
- виробництво приладiв вiдлiку часу: приладiв для вимiрювання, реєстрацiї або фiксацiї iнтервалiв часу, наприклад, лiчильникiв часу паркування, датчикiв часу тривання технологiчних процесiв, таймерiв, реле часу тощо
- виробництво деталей для годинникiв, таких як пружини, каменi, циферблати, стрiлки тощо
- виробництво металевих браслетiв та ремiнцiв для наручних годинникiв
- монтаж, технiчне обслуговування та ремонт приладiв вимiрювання часу промислового призначення 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво неметалевих ремiнцiв для годинникiв (див. 19.20)
- ремонт наручних, кишенькових, настiльних та настiнних годинникiв (див. 52.73.1)
 
 
Пiдсекцiя DM Виробництво транспортних засобiв та устатковання  
34 Виробництво автомобiлiв, причепiв та напiвпричепiв 34  
34.1 Виробництво автомобiлiв 341  
34.10 34.10.0 Виробництво автомобiлiв 3410  
Цей пiдклас включає:
- виробництво легкових автомобiлiв
- виробництво вантажних автомобiлiв: автофургонiв, вантажiвок, тягачiв для напiвпричепiв, позашляхових самоскидiв тощо
- виробництво автобусiв, в тому числi мiжмiських, та тролейбусiв
- виробництво iнших видiв автомобiлiв: автокранiв, автобурових платформ, снiгоходiв, гольфкартiв, амфiбiй, пожежних машин, прибиральних машин, мобiльних бiблiотек та броньованих iнкасаторських машин тощо
- виробництво автомобiльних двигунiв
- виробництво автомобiльних шасi, обладнаних двигуном
- складання автомобiлiв з окремих збиральних модулiв 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво двигунiв для мотоциклiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво тракторiв для сiльського господарства (див. 29.31), добувної промисловостi та будiвництва (див. 29.52)
- виробництво електроустатковання для автомобiлiв (див. 31.61)
- виробництво автомобiльних кузовiв (див. 34.20)
- виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв (див. 34.30)
- виробництво частин двигунiв для мотоциклiв (див. 34.30)
- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв, включаючи тролейбуси (див. 50.20)
 
 
34.2 Виробництво автомобiльних кузовiв, причепiв та напiвпричепiв 342  
34.20 34.20.0 Виробництво автомобiльних кузовiв, причепiв та напiвпричепiв 3420  
Цей пiдклас включає:
- виробництво кузовiв, включаючи кабiни для водiїв
- виробництво причепiв, напiвпричепiв та контейнерiв: автоцистерн, житлових причепiв тощо
- виробництво вантажних контейнерiв для перевезення одним або кiлькома видами транспорту
- виробництво вузлiв для причепiв та напiвпричепiв
- ремонт та технiчне обслуговування контейнерiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво причепiв та напiвпричепiв для використання в сiльському господарствi (див. 29.32) 
 
34.3 Виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв 343  
34.30 34.30.0 Виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв 3430  
Цей пiдклас включає:
- виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв: гальм, коробок передач, осей, ходових колiс, амортизаторiв пiдвiски, радiаторiв, глушникiв, вихлопних труб, муфт зчеплень, кермових колес, кермових колонок, кермових приводiв тощо
- виробництво вузлiв, деталей та приладдя для кузовiв автомобiлiв: ременiв безпеки, надувних подушок безпеки, дверцят, бамперiв тощо
- складання механiчного устатковання для автомобiлiв 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанiв двигунiв внутрiшнього згоряння
- виробництво частин двигунiв для мотоциклiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво автомобiльних акумуляторiв (див. 31.40)
- виробництво електроустатковання для автомобiлiв (див. 31.61)
- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв (див. 50.20)
 
 
35 Виробництво iнших транспортних засобiв 35  
35.1 Будування та ремонт суден 351  
35.11 35.11.0 Будування та ремонт суден 3511  
Цей пiдклас включає:
- будування транспортних суден: пасажирських суден, поромiв, вантажних суден, включаючи танкери, тощо
- будування вiйськових кораблiв
- будування промислових суден 
 
Цей пiдклас включає також:
- будування суден на повiтряних подушках
- будування плавучих та заглибних бурових платформ
- будування iнших плавучих конструкцiй та об'єктiв: плавучих докiв, понтонiв, кесонiв, кофердамiв, дебаркадерiв, буїв, резервуарiв, барж, лiхтерiв тощо
- ремонт, перебудування (модернiзацiю та реконструкцiю) i обладнання суден 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво гребних iвинтiв (див. 28.75)
- виробництво суднових двигунiв (див. 29.11)
- виробництво суднових навiгацiйних засобiв (див. 33.20)
- виробництво амфiбiй (див. 34.10)
- виробництво надувних човнiв та плотiв (див. 35.12)
- ремонт, перебудування i обладнання спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- рiзання суден на металобрухт (див. 37.10)
 
 
35.12 35.12.0 Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден 3512  
Цей пiдклас включає:
- виробництво надувних човнiв та плотiв
- будування парусних суден iз допомiжним двигуном або без нього
- будування моторних човнiв
- будування iнших спортивно-прогулянкових суден: каное, байдарок, каякiв, академiчних суден тощо
- ремонт, перебудування (модернiзацiю та реконструкцiю) i обладнання спортивно-прогулянкових суден 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво суднових двигунiв (див. 29.11)
- ремонт, перебудування та обладнання суден (див. 35.11)
- виробництво дощок для серфiнгу та вiндсерфiнгу (див. 36.40)
 
 
35.2 Виробництво залiзничного рухомого складу 352  
35.20 Виробництво залiзничного рухомого складу 3520  
 35.20.1 Виробництво залiзничного рухомого складу   
Цей пiдклас включає:
- виробництво залiзничних локомотивiв: електровозiв, тепловозiв, паровозiв, тендерiв тощо
- виробництво самохiдних вагонiв для електропоїздiв, метрополiтену, залiзничних, трамвайних вагонiв, включаючи пасажирськi та вантажнi
- виробництво залiзничних транспортних засобiв для ремонту та технiчного обслуговування колiй: вагонiв-майстерень, вагонiв-кранiв тощо
- виробництво пасажирських несамохiдних вагонiв (залiзничних, трамвайних та для метрополiтену), а також вагонiв багажних та спецiального призначення
- виробництво залiзничних вантажних несамохiдних вагонiв, в тому числi iз пристосованням для саморозвантаження, вагонiв-цистерн тощо
- виробництво вузлiв та деталей до локомотивiв залiзничних, трамвайних та рейкового рухомого складу: вiзкiв, осей та колiс, гальм та частин гальм, гакiв, пристроїв для автозчеплення, буферiв та частин буферiв, амортизаторiв вагонних та локомотивних рам, корпусiв, тамбурних з'єднань тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво рейок у незiбраному виглядi (див. 27.10)
- виробництво двигунiв та турбiн (див. 29.11)
- виробництво електродвигунiв (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для сигналiзацiї, забезпечення безпеки та регулювання руху транспортних засобiв (див. 31.62)
 
 
 35.20.2 Ремонт i технiчне обслуговування залiзничного рухомого складу   
Цей пiдклас включає:
- технiчне обслуговування, ремонт, вiдновлення та обладнання локомотивiв залiзничних, трамвайних та рухомого складу 
 
35.3 Виробництво лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi 353  
35.30 35.30.0 Виробництво лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi 3530  
Цей пiдклас включає:
- виробництво лiтакiв для перевезення вантажiв та пасажирiв, для використання у вiйськових цiлях, для спортивних та iнших цiлей
- виробництво гелiкоптерiв
- виробництво планерiв, включаючи дельтаплани
- виробництво аеростатiв, включаючи дирижаблi
- виробництво космiчних апаратiв та ракет-носiїв, супутникiв, автоматичних мiжпланетних станцiй (зондiв), орбiтальних станцiй, космiчних кораблiв багаторазового використання
- виробництво частин та належностей лiтальних апаратiв: основних вузлiв, таких як фюзеляжi, крила, дверi, рулi керування, шасi, паливнi баки, гондоли тощо; повiтряних iвинтiв, у тому числi для гелiкоптерiв, та їх лопат, авiацiйних двигунiв (у т. ч. турбореактивних та турбоiвинтових) та їх частин
- виробництво пристроїв для прискореного злету лiтакiв (катапульт), палубних гальмуючих пристроїв (для посадки лiтакiв на палубу авiаносця) тощо
- виробництво наземних тренажерiв для пiлотiв
- технiчне обслуговування, капiтальний ремонт та переобладнання повiтряних лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанiв до двигунiв внутрiшнього згоряння для лiтальних апаратiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво парашутiв (див. 17.40)
- виробництво бойових балiстичних ракет (див. 29.60)
- виробництво частин систем запалювання та iнших електричних частин двигунiв внутрiшнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво бортових авiацiйних приладiв (див. 33.20)
- виробництво систем повiтряної навiгацiї (див. 33.20)
- поточне технiчне обслуговування i ремонт лiтальних апаратiв службами аеропортiв (63.23)
 
 
35.4 Виробництво мотоциклiв та велосипедiв 359x  
35.41 35.41.0 Виробництво мотоциклiв 3591  
Цей пiдклас включає:
- виробництво мотоциклiв, мопедiв та велосипедiв, обладнаних допомiжним двигуном
- виробництво колясок для мотоциклiв
- виробництво вузлiв, деталей i приладдя для мотоциклiв та мопедiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво двигунiв для мотоциклiв (див. 34.10) та частин до них (див. 34.30)
- виробництво велосипедiв (див. 35.42)
- виробництво iнвалiдних колясок (див. 35.43)
- технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв та мопедiв (див. 50.40.4)
 
 
35.42 35.42.0 Виробництво велосипедiв 3592x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво безмоторних велосипедiв та iнших велосипедiв, включаючи триколiснi вантажнi велосипеди
- виробництво вузлiв та деталей до велосипедiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво велосипедiв, обладнаних допомiжним двигуном (див. 35.41)
- виробництво дитячих велосипедiв, крiм двоколiсних (див. 36.50)
- ремонт велосипедiв (див. 52.74)
 
 
35.43 35.43.0 Виробництво iнвалiдних колясок 3592x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво iнвалiдних колясок з двигуном або без двигуна
- виробництво вузлiв, деталей та приладдя до iнвалiдних колясок
- ремонт та обслуговування iнвалiдних колясок 
 
35.5 Виробництво iнших транспортних засобiв, н. в. i. г. 359  
35.50 35.50.0 Виробництво iнших транспортних засобiв, н. в. i. г. 3599  
Цей пiдклас включає:
- виробництво тачок, вантажних вiзкiв, ручних вiзкiв тощо
- виробництво транспортних засобiв iз використанням живої тяги
- ремонт i обслуговування транспортних засобiв, вiднесених до цього пiдкласу 
 
Пiдсекцiя DN Iншi галузi промисловостi  
36 Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї 36  
Цей роздiл включає виробництво всiєї iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань. В роздiлi не дотримуються звичайних критерiїв для групування класiв. Ремонт продукцiї, що класифiкують у цьому роздiлi, вiдноситься, зазвичай, до групи 52.7 "Ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку", за винятком ремонту меблiв, музичних iнструментiв, спортивного приладдя професiйного призначення, кегельбанiв тощо.  
36.1 Виробництво меблiв 361  
36.11 36.11.0 Виробництво меблiв для сидiння 3610x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво меблiв для сидiння з будь-якого матерiалу для офiсiв, лабораторiй, робочих та житлових примiщень, для театрiв, кiнотеатрiв, для транспортних засобiв: стiльцiв, крiсел, канапе, канапе-лiжок, диванiв тощо
- виробництво частин меблiв для сидiння
- ремонт та оздоблення (оббивання та набивання) стiльцiв та iнших меблiв для сидiння 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво садових меблiв для сидiння 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво медичних, хiрургiчних, стоматологiчних та ветеринарних меблiв (див. 33.10)
- ремонт автомобiльних сидiнь (див. 50.20)
 
 
36.12 36.12.0 Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi 3610x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво металевих та дерев'яних меблiв для офiсiв
- виробництво спецiалiзованих дерев'яних меблiв для пiдприємств торгiвлi: прилавкiв, вiтрин, полиць тощо
- виробництво меблiв для церков, шкiл, ресторанiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво електричних свiтильникiв та освiтлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво медичних, хiрургiчних, стоматологiчних та ветеринарних меблiв (див. 33.10)
- виробництво меблiв для сидiння (див. 36.11)
- виробництво металевих та пластмасових меблiв для пiдприємств торгiвлi (див. 36.14)
 
 
36.13 36.13.0 Виробництво кухонних меблiв 361 
Цей пiдклас включає:
- виробництво кухонних меблiв з будь-яких матерiалiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- монтаж кухонного устатковання та вбудованих шаф зi збiрних елементiв (див. 45.42) 
 
36.14 36.14.0 Виробництво iнших меблiв 3610x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво меблiв для спальних та житлових примiщень, для ванних кiмнат тощо, садових та iнших меблiв, а також їх частин з дерева, пластмас та iнших матерiалiв
- виробництво металевих та пластмасових меблiв для пiдприємств торгiвлi
- виробництво меблiв для суден, лiтакiв тощо
- виробництво частин меблiв, вiднесених до цього пiдкласу
- ремонт i реставрацiя меблiв, вiднесених до цього пiдкласу 
 
Цей пiдклас включає також:
- пульверизацiйне оброблення, лакування, полiрування, золотiння, фарбування, драпiрування тощо меблiв у процесi їх виготовлення 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво електричних свiтильникiв та освiтлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво та набивання меблiв для сидiння (див. 36.11)
- виробництво офiсних меблiв (див. 36.12)
 
 
36.15 36.15.0 Виробництво матрацiв 3610x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво каркасiв для матрацiв
- виробництво матрацiв пружинних, набивних та з внутрiшнiм каркасом iз допомiжних матерiалiв, необтягнутих матрацiв з пористої гуми або пiнопласту 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво подушок, у тому числi диванних, пуфiв, думок, стьобаних ковдр та покривал (див. 17.40)
- виробництво надувних гумових матрацiв (див. 25.13)
 
 
36.2 Виробництво монет та медалей, ювелiрних виробiв 369x
3691
 
36.21 36.21.0 Виробництво монет та медалей 3691x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво монет, включаючи монети, якi використовуються в якостi платiжних засобiв, медалей та медальйонiв з дорогоцiнних та недорогоцiнних металiв 
 
36.22 36.22.0 Виробництво ювелiрних виробiв 3691x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво оброблених перлiв
- виробництво обробленого дорогоцiнного та напiвдорогоцiнного камiння, включаючи оброблення камiння промислового призначення, а також штучного та вiдновленого дорогоцiнного та напiвдорогоцiнного камiння
- виробництво оброблених алмазiв
- отримання крихти та порошкiв природного або штучного дорогоцiнного чи напiвдорогоцiнного камiння
- виробництво ювелiрних виробiв iз дорогоцiнних та недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння, з дорогоцiнних металiв у сполученнi iз дорогоцiнним та напiвдорогоцiнним камiнням або з iншими матерiалами
- виробництво предметiв побуту з дорогоцiнних металiв або з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами: столових приборiв, дрiбного та глибокого посуду, предметiв туалету, декоративних виробiв для бюро та офiсiв, виробiв релiгiйного призначення тощо
- виробництво технiчних виробiв з платини 
 
Цей пiдклас включає також:
- гравiрування за iндивiдуальним замовленням виробiв з дорогоцiнних металiв виробниками 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво виробiв з недорогоцiнних металiв з гальванiчним покриттям з дорогоцiнних металiв (див. 28)
- виробництво корпусiв годинникiв та металевих браслетiв для годинникiв (див. 33.50)
- виробництво бiжутерiї (див. 36.61)
- виробництво оброблених коралiв, бурштину, сепiолiту, гагату та виробiв з них (див. 36.63)
 
 
36.3 Виробництво музичних iнструментiв 369x
3692
 
36.30 Виробництво музичних iнструментiв 3692  
 36.30.1 Виробництво музичних iнструментiв   
Цей пiдклас включає:
- виробництво струнних iнструментiв
- виробництво струнних клавiшних iнструментiв (роялiв, пiанiно), включаючи автоматичнi
- виробництво клавiшних органiв, фiсгармонiй та iнших клавiшних iнструментiв з металевими язичками
- виробництво акордеонiв та подiбних iнструментiв, включаючи губнi гармонiки
- виробництво духових, ударних, електромузичних iнструментiв
- виробництво музичних шкатулок, шарманок, калiоп тощо
- виробництво музичних приладiв: метрономiв, камертонiв, камертонiв-дудок, музичних струн тощо
- виробництво вузлiв та приладдя до музичних iнструментiв: перфокарт, дискiв та валикiв для механiчних музичних iнструментiв, смичкiв, струн, дек, клавiш, металевих язичкiв тощо 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво свисткiв, рiжкiв та iнших сигнальних iнструментiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- видання та копiювання звуко- та вiдеозаписiв на магнiтних стрiчках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.31, 22.32, 92.11)
- виробництво мiкрофонiв, пiдсилювачiв, гучномовцiв, навушникiв та подiбних приладiв (див. 32.30)
- виробництво електропрогравачiв, магнiтофонiв тощо (див. 32.30)
- виробництво iграшкових музичних iнструментiв (див. 36.50)
- послуги з настроювання фортепiано (див. 52.74)
 
 
 36.30.2 Ремонт, обслуговування та установлення музичних iнструментiв   
36.4 Виробництво спортивних товарiв 369x
3693
 
36.40 36.40.0 Виробництво спортивних товарiв 3693  
Цей пiдклас включає:
- виробництво iнвентарю та устатковання для спорту, спортивних iгор в закритих примiщеннях та на вiдкритому повiтрi: жорстких, м'яких та надувних м'ячiв, ракеток, биток та ключок, лиж, крiплень та палиць до них, дощок для серфiнгу та вiндсерфiнгу, водних лиж та iншого iнвентарю для занять водним спортом, iнвентарю для спортивного полювання та рибальства, альпiнiзму, боксу, кiнного спорту, фехтування, важкої атлетики, гольфу, тенiсу, хокею, футболу тощо; шкiряних спортивних рукавичок та головних уборiв, плавальних басейнiв, спортивних саней, ковзанiв, включаючи роликовi, лукiв та арбалетiв, iнвентарю для гiмнастичних залiв, оздоровчих та легкоатлетичних центрiв тощо
- установлення, ремонт i обслуговування спортивного iнвентарю 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво вiтрил (див. 17.40)
- виробництво спортивного одягу (див. 18.24)
- виробництво лимарно-сiдельних виробiв (див. 19.20)
- виробництво спортивного взуття (див. 19.30)
- виробництво iумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво зброї та боєприпасiв (див. 29.60)
- виробництво спортивних транспортних засобiв, крiм тобоганiв, саней тощо (див. 34.10, 35.41, 35.42)
- будування спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- виробництво столiв для бiльярду та автоматичного устатковання для кегельбану (див. 36.50)
- виробництво хлистiв та батогiв для верхової їзди (див. 36.63)
 
 
36.5 Виробництво iгор та iграшок 369x
3694
 
36.50 36.50.0 Виробництво iгор та iграшок 3694  
Цей пiдклас включає:
- виробництво ляльок, одягу та аксесуарiв для ляльок, iграшкових тварин та iнших iстот, вузлiв, деталей та приладдя до них
- виробництво iграшок на колесах, призначених для катання дiтей, включаючи триколiснi велосипеди
- виробництво iграшкових музичних iнструментiв
- виробництво виробiв для розважальних iгор на вiдкритому повiтрi, настiльних або кiмнатних iгор
- виробництво гральних карт
- виробництво автоматичних та механiчних iгор, гральних автоматiв, столiв та приладдя для бiльярду, спецiальних столiв для казино, автоматичного устатковання для кегельбану тощо
- виробництво електронних iгор, включаючи вiдеоiгри з використанням телевiзора
- виробництво мiнiатюрних моделей та подiбних виробiв, потягiв (електричних та неелектричних), дитячих конструкторiв, будiвельних наборiв тощо
- виробництво iгор-головоломок
- установлення, ремонт та обслуговування кегельбанiв та iнших iгор для масових розваг 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво велосипедiв (див. 35.42)
- виробництво виробiв для проведення народних гулянь, карнавалiв та iнших розваг (див. 36.63)
- створення iгрових програм для комп'ютерiв (див. 72.21)
 
 
36.6 Виробництво iншої продукцiї 369x
3699
 
36.61 36.61.0 Виробництво бiжутерiї 369x
3694
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво ювелiрних виробiв з дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння (див. 36.22) 
 
36.62 36.62.0 Виробництво мiтел та щiток 3699x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво мiтел, пензлiв та щiток, включаючи щiтки, що є складовими частинами машин, ручних механiчних щiток для пiдлоги, швабр, мiтелок з пiр'я, малярних пензлiв, малярних валикiв, iумових шкребкiв, iнших мiтел, щiток тощо
- виробництво щiток для взуття та одягу 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво дорожнiх наборiв для особистої гiгiєни та для чищення одягу i взуття (див. 19.20)
- виробництво косметичних пухiвок та тампонiв (див. 36.63)
 
 
36.63 36.63.0 Виробництво iншої продукцiї, н. в. i. г. 3699x  
Цей пiдклас включає:
- виробництво решти продукцiї, не класифiкованої в iнших групуваннях, наприклад: каруселей, устатковання для тирiв та iнших атракцiонiв; канцелярського приладдя, зокрема ручок та олiвцiв усiх видiв, механiчних або немеханiчних, стрижнiв для кулькових ручок, фломастерiв, крейди для малювання та для кравцiв, грифельних дощок; парасоль, тростин, iудзикiв, застiбок-блискавок; лiнолеуму; перук та iнших виробiв з волосу; сiрникiв, люльок для палiння, запальничок, газових балончикiв для перезарядження запальничок; новорiчних та рiздвяних виробiв, виробiв для проведення свят, карнавалiв та iнших розваг; дитячих колясок; предметiв туалету, таких як бiгудi, заколки, шпильки, косметичнi пухiвки та тампони; апаратури, приладiв, моделей, чучел виключно для демонстрацiйних цiлей; свiчок, штучних квiтiв, манекенiв, сит та решiт, термосiв, матерiалiв та виробiв рослинного, тваринного та мiнерального походження (оброблених коралiв, панцирiв черепах, кiстки, бурштину, сепiолiту, гагату i т. iн.) тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво iнотiв для запальничок (див. 17.54)
- виробництво пiротехнiчних виробiв, бенгальських сiрникiв (див. 24.61)
- виробництво головних уборiв зi штучних квiтiв (див. 18.24)
- виробництво балончикiв з чорнилами для авторучок (див. 24.66)
- виробництво бiжутерiї (див. 36.61)
 
 
37 Оброблення вiдходiв 3699x  
Цей роздiл включає оброблення вiдходiв та брухту, що були або не були у використаннi, з метою їх утилiзацiї. Утилiзацiя вiдходiв - це використання вiдходiв, як вторинних матерiальних чи енергетичних ресурсiв. Оброблення здiйснюється вiдповiдним механiчним або хiмiчним способом.
З точки зору продукцiї, дiяльнiсть з оброблення вiдходiв характеризується тим, що в результатi її здiйснення вхiдна продукцiя - вiдходи чи брухт, якi були непридатними для подальшого безпосереднього промислового перероблення - стає придатною для використання в промисловому технологiчному процесi. Вихiдну продукцiю - вторинну сировину - слiд розглядати як промiжний продукт, що має вартiсть, але не є новим готовим продуктом. 
 
Цей роздiл не включає:
- виробництво нових готових виробiв з вторинної сировини (див. 14 - 36)
- оптову торгiвлю вiдходами й брухтом, в т. ч. збирання, сортування, сепарацiю, демонтаж вiдпрацьованих виробiв з автомобiлiв для вiдбору деталей, що можуть бути використанi повторно, приведення в робочий стан, складування та постачання, але без вторинного перероблення (див. 50, 51, 52)
- оптову та роздрiбну торгiвлю уживаними товарами (див. 50, 52.50)
- оброблення вiдходiв з метою знищення, а не для вторинного використання в промисловому технологiчному процесi (див. 90)
 
 
37.1 Оброблення металевих вiдходiв та брухту 371  
37.10 37.10.0 Оброблення металевих вiдходiв та брухту 3710  
Цей пiдклас включає:
- оброблення металевих вiдходiв та брухту, а також металевих виробiв, уживаних або неуживаних, з метою отримання вторинної сировини: подрiбнення механiчним способом металевих предметiв, що вийшли з ладу, старих автомобiлiв, пральних машин, велосипедiв тощо з подальшим сортуванням та сепарацiєю
- подрiбнення механiчними способами громiздких металевих предметiв, наприклад, залiзничних вагонiв, транспортних засобiв, iнших металевих вiдходiв, що вийшли з використання
- iншi способи механiчного оброблення, а саме рiзання та пресування для зменшення об'єму 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво нового металу або нової готової продукцiї з вторинної сировини, отриманої вiд власного або невласного виробництва (див. 27 - 28)
- оптову торгiвлю вiдходами та брухтом, включаючи збирання, сортування, пакування, розподiлення тощо, без оброблення та промислового перероблення (див. 51.57)
- торгiвлю деталями та запчастинами, отриманими вiд розбирання автомобiлiв, машин, комп'ютерiв тощо, якi можуть бути використанi повторно, в т. ч. торгiвлю запасними частинами, що були у вжитку (див. 50, 51, 52)
- знищення уживаних товарiв, наприклад, холодильникiв, знешкодження небезпечних вiдходiв (див. 90)
 
 
37.2 Оброблення неметалевих вiдходiв та брухту 372  
37.20 37.20.0 Оброблення неметалевих вiдходiв та брухту 3720  
Цей пiдклас включає:
- оброблення неметалевих вiдходiв та брухту, а також неметалевих виробiв, уживаних або неуживаних з метою отримання вторинної сировини: утилiзацiя гуми, наприклад, вiдпрацьованих покришок; сортування i пресування пластмас в таблетки для одержування вторинної сировини, придатної для виготовлення труб, квiткових горщикiв, пiддонiв тощо; перероблення (очищення, плавлення, подрiбнення) вiдходiв пластмас та iуми на гранули; отримання хiмiкатiв з хiмiчних вiдходiв; подрiбнення, очищення та сортування скла та iнших вiдходiв для отримання вторинної сировини (наприклад, механiчне подрiбнення вiдходiв будiвництва, у тому числi деревини, асфальту тощо); перероблення вiдпрацьованих олiй та харчових жирiв у вторинну сировину для виробництва кормiв для тварин; перероблення iнших вiдходiв i залишкiв харчових продуктiв у вторинну сировину 
 
Цей пiдклас не включає:
- виробництво нових готових виробiв з вторинної сировини, отриманої вiд власного або невласного виробництва, наприклад, пряжi з клоччя, виробництво паперової маси з паперових вiдходiв або наварювання покришок (див. 14 - 36)
- оброблення вiдходiв виробництва харчових продуктiв для виробництва харчових продуктiв, в т. ч. кормiв для тварин (див. 15)
- оброблення вiдходiв боєнь для виробництва кормiв для тварин (див. 15.7)
- перероблення вiдпрацьованого ядерного палива (див. 23.30)
- виробництво компосту (див. 24.15)
- оптову торгiвлю неметалевими вiдходами та брухтом, у т. ч. збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)
- оптову та роздрiбну торгiвлю уживаними товарами (див. 50, 51, 52.50)
- спалювання, вивезення на звалище, захоронення вiдходiв (див. 90)
- оброблення та знищення перехiдних радiоактивних вiдходiв лiкарень (див. 90.02)
- оброблення, захоронення та зберiгання радiоактивно зараженого обладнання, радiоактивних вiдходiв (див. 90)
- оброблення та знищення заражених, токсичних вiдходiв (див. 90)
- оброблення вiдходiв шляхом компостування рослинних продуктiв для видалення та отримання похiдного продукту (компосту) (див. 90.02)
 
 
Секцiя E Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води  
  Ця секцiя включає виробництво та розподiлення електричної енергiї, газу та води засобами постiйної iнфраструктури (лiнiями електропередач, мережами кабелiв, труб i трубопроводiв). Розмiр мережi не є визначальним для класифiкацiї одиниць. Розподiлення електроенергiї, газу, пари та води може здiйснюватись як на промисловi об'єкти, так i для цiлей житлового господарства.
Виробництво, управлiння iнфраструктурою та розподiлення кiнцевим споживачам можуть здiйснюватися як однiєю одиницею, так i рiзними одиницями. Одиницi, що здiйснюють розподiлення не одного, а двох чи бiльше видiв продукцiї (наприклад, електроенергiї та газу чи води одночасно), класифiкують за основним видом дiяльностi. 
  
40 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, пари та гарячої води 40  
40.1 Виробництво та розподiлення електроенергiї 401  
40.11 40.11.0 Виробництво електроенергiї 4011  
Цей пiдклас включає:
- виробництво електроенергiї з використанням будь-яких джерел, включаючи теплову енергiю, ядерну енергiю, гiдроенергiю, енергiю, яку отримують вiд поновлюваних джерел, електроенергiю, яка виробляється газовими турбiнами, дизельними станцiями чи iншими поновлюваними джерелами 
 
40.12 40.12.0 Передача електроенергiї 40  
Цей пiдклас включає:
- експлуатацiю магiстральних електричних мереж, призначених для передачi електричної енергiї вiд виробника до пунктiв пiдключення мiсцевих (локальних) розподiльних мереж 
 
40.13 40.13.0 Розподiлення та постачання електроенергiї 401  
Цей пiдклас включає:
- постачання електроенергiї споживачам - надання електроенергiї за допомогою технiчних засобiв передачi та розподiлу електроенергiї на пiдставi договору
- експлуатацiю мiсцевих (локальних) мереж, призначених для передачi електроенергiї вiд магiстральної електромережi до споживача
- дiяльнiсть брокерiв або агентiв, що органiзують постачання електроенергiї через мережi електропередач, якi експлуатуються iншими особами 
 
40.2 Виробництво та розподiлення газу 402  
40.21 40.21.0 Виробництво газу   
Цей пiдклас включає:
- виробництво газу iз певною питомою теплотою згоряння з газу рiзного походження шляхом його очищення, змiшування та iнших процесiв перероблення: вугiльного, водяного, генераторного, природного газу, газу газових заводiв тощо
- виробництво газу, що використовують для газопостачання, шляхом газифiкацiї вугiлля, використання побiчних продуктiв сiльського господарства та вiдходiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- експлуатацiю коксових печей (див. 23.10)
- виробництво газоподiбних нафтопродуктiв (див. 23.20)
- виробництво промислових газiв (див. 24.11)
 
 
40.22 40.22.0 Розподiлення та постачання газу   
Цей пiдклас включає:
- постачання газу, що надходить по магiстральних трубопроводах, споживачам системами мiсцевих (локальних) мереж газопостачання
- дiяльнiсть брокерiв або агентiв, що органiзують постачання газу мiсцевими (локальними) розподiльними газопроводами, якi експлуатуються iншими особами
- експлуатацiю мiсцевих (локальних) мереж газопостачання 
 
Цей пiдклас не включає:
- торгiвлю газом та його постачання в балонах (включаючи їх заправлення та продаж) (див. 51.12, 51.51, 52.48.9)
- транспортування газу магiстральними трубопроводами (див. 60.30.2)
 
 
40.3 Постачання пари та гарячої води   
40.30 40.30.0 Постачання пари та гарячої води   
Цей пiдклас включає:
- виробництво, збирання та розподiлення пари та гарячої води для центрального опалення, виробництва енергiї та iнших цiлей
- розподiлення стисненого повiтря по трубопроводах 
 
Цей пiдклас включає також:
- виробництво та розподiлення охолодженої води або льоду для охолодження 
 
41 Збирання, очищення та розподiлення води   
41.0 Збирання, очищення та розподiлення води   
41.00 41.00.0 Збирання, очищення та розподiлення води   
Цей пiдклас включає також:
- видобування, збiр та очищення прiсної води
- опрiснювання морської води для виробництва прiсної води як основного продукту
- розподiлення питної та непитної води для промислових потреб, населенню тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- експлуатацiю зрошувальних систем в сiльському господарствi (див. 01.41)
- виробництво та розподiлення охолодженої води або льоду для охолодження (див. 40.30)
- очищення стiчних вод виключно з метою запобiгання забрудненню навколишнього середовища (див. 90.01)
 
 
Секцiя F Будiвництво  
Ця секцiя включає пiдготовчi роботи до будiвництва, загальне та спецiалiзоване будiвництво будiвель та споруд, монтаж будiвельних конструкцiй, роботи з облаштування будинкiв, роботи з завершення будiвництва та оренду будiвельної технiки з оператором. Секцiя включає нове будiвництво, ремонт, розширення, реконструкцiю будiвель та iнженерних споруд, монтаж збiрних будинкiв або конструкцiй на об'єктi, а також будiвництво тимчасових об'єктiв.
Загальне будiвництво включає зведення закiнчених будiвель та споруд: житлових, адмiнiстративних, громадських будинкiв, будiвель спецiального призначення, сiльськогосподарських будiвель тощо, зведення шляхiв, автострад, мостiв, тунелiв, залiзниць, аеродромiв, портiв та iнших морських та рiчкових об'єктiв, iригацiйних систем, санiтарних систем, промислових об'єктiв, трубопроводiв, лiнiй електропередачi тощо. Цi роботи можуть виконуватися як для власних потреб, так i для третiх осiб.
Частина або практично всi роботи можуть передаватися на субпiдряд.
Спецiалiзоване будiвництво включає зведення частин будiвель чи iнженерних споруд або пiдготовку до цих робiт.
Йдеться, зазвичай, про спецiалiзовану в одному напрямку дiяльнiсть, яка є загальною для рiзних видiв будинкiв та споруд i вимагає спецiальної квалiфiкацiї та устатковання. Секцiя включає такi види робiт, як забивання паль, будiвництво фундаментiв, бурiння свердловин для води, такi роботи, як бетонування, мурування, мостiння, монтаж риштовань, покрiвельнi роботи тощо.
Монтаж металевих конструкцiй включається в секцiю, якщо елементи конструкцiї невласного виробництва. Спецiалiзованi будiвельнi роботи, зазвичай, виконуються субпiдрядниками.
Роботи з облаштування будинкiв включають установлення рiзного роду зручностей, щоб надати будiвлi функцiональностi. Такi роботи виконуються, зазвичай, на будiвельному об'єктi, хоча деяка частина цих робiт може виконуватися в цехах. Сюди включаються сантехнiчнi роботи, установлення систем опалення та кондицiонування повiтря, антен, систем сигналiзацiї та iнших електричних систем, систем автоматичного гасiння пожеж, лiфтiв i механiчних сходiв тощо. 
 
Ця секцiя включає також роботи iзоляцiйнi (гiдроiзоляцiя, термоiзоляцiя, звукоiзоляцiя), монтаж систем освiтлення та сигналiзацiї для дорiг, залiзниць, аеропортiв, портiв тощо, а також їх ремонт.
До робiт iз завершення будiвництва включають роботи, що сприяють завершенню чи оздобленню будiвлi, такi як, склiння, оздоблення стелi, фарбування i декоративнi роботи, облицювання та покривання пiдлоги та стiн iншими матерiалами, такими як паркет, килимовi покриття, шпалери тощо; шлiфування пiдлоги, оздоблювальнi столярнi роботи, акустичнi роботи, чищення фасадiв тощо, а також ремонт зазначених елементiв.
До секцiї включають види дiяльностi, якi iнколи вважають переробними, але не класифiкують як переробнi. Наприклад, виготовлення конструкцiй та операцiї з виготовлення, що виконуються на будiвельному об'єктi. 
 
Ця секцiя не включає:
- облаштування та обслуговування (утримання) галявин i садiв, роботи з догляду за деревами (див. 01.41)
- добування та виробництво будiвельних матерiалiв (див. секцiї C i D)
- будiвельнi роботи, пов'язанi з добуванням нафти та природного газу (див. 11.20). При цьому зведення будiвель, спорудження дорiг тощо на гiрничих об'єктах залишається в цiй секцiї
- монтаж та установлення промислового устатковання, наприклад, монтаж промислових печей, турбiн тощо (див. секцiю D)
- монтаж цiлих збiрних будинкiв або конструкцiй з елементiв власного виробництва (класифiкують у вiдповiдному пiдкласi секцiї D залежно вiд основного матерiалу, що використовується, крiм випадкiв, коли основним матерiалом є бетон, i в яких ця дiяльнiсть вiдноситься до цiєї секцiї)
- монтаж риштовань i столярних виробiв власного виробництва (класифiкують у вiдповiдному пiдкласi секцiї D i, залежно вiд основного матерiалу, що використовується, наприклад, виготовлення риштовань i столярних виробiв - до сфери перероблення деревини (див. 20.30)
- монтаж металевих конструкцiй з елементiв власного виробництва (див. 28.11)
- архiтектурно-проектнi роботи (див. 74.20.1)
- будiвельне проектування (див. 74.20.1)
- миття вiкон, чищення димоходiв, котлiв, прибирання внутрiшнiх примiщень тощо (див. 74.70)
 
  
45 Будiвництво 45  
45.1 Пiдготовка будiвельних дiлянок 451  
45.11 45.11.0 Розбирання та знесення будiвель; землянi роботи 4510x  
Цей пiдклас включає:
- розбирання або знесення будiвель та споруд
- розчищення земельних дiлянок пiд будiвництво
- виконання земляних робiт: виймання iрунту, вiдсипання iрунту, вирiвнювання та планування будiвельних майданчикiв i дiлянок, копання траншей, видалення скельних порiд, пiдривнi роботи (включаючи послуги пiротехнiкiв, пов'язанi з будь-якими видами дiяльностi) тощо
- пiдготовку дiлянок для гiрничих робiт: розкривнi роботи та iншi роботи з пiдготування дiлянок для добування корисних копалин 
 
Цей пiдклас включає також:
- дренажнi роботи на будiвельних дiлянках
- дренажнi роботи на лiсових та сiльськогосподарських дiлянках 
 
45.12 45.12.0 Розвiдувальне бурiння 4510x  
Цей пiдклас включає:
- розвiдувальне бурiння та свердлiння, вiдбирання зразкiв порiд для будiвельних, геофiзичних, геологiчних та подiбних дослiджень 
 
Цей пiдклас не включає:
- послуги, пов'язанi з добуванням нафти та газу (див. 11.20)
- бурiння та будiвництво водних колодязiв, проходження шахтних стволiв (див. 45.25.1)
- розвiдку нафтових та газових родовищ, геофiзичну, геологiчну та сейсмiчну розвiдку (див. 74.20.2)
 
 
45.2 Будiвництво будiвель та споруд 452  
45.21  Загальнобудiвельнi роботи 4520x  
Цей клас включає:
- будiвництво всiх типiв будiвель та iнженерних споруд 
 
Цей клас не включає:
- улаштування поверхнi спортивних споруд (див. 45.23)
- установлення iнженерного устатковання будiвель (санiтарно-технiчнi роботи) (див. 45.3)
- роботи з завершення будiвництва в будiвлях та спорудах (див. 45.4)
- дiяльнiсть в галузi архiтектури та iнженерних вишукувань (див. 74.20.1)
- управлiння будiвельними проектами (див. 74.20.1)
 
 
 45.21.1 Будiвництво будiвель   
Цей пiдклас включає:
- будiвництво всiх типiв будiвель: житлових, адмiнiстративних, промислових (цехiв, заводiв), торгових, транспортних пiдприємств, складiв, закладiв культури, освiти та будь-яких iнших будiвель, крiм пiдприємств важкої (енергетика, гiрничодобувна) промисловостi
- будiвництво iндивiдуальних будинкiв "пiд ключ"
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту будiвель  
 
Цей пiдклас не включає:
- будiвництво пiдприємств енергетики, добувної та обробної промисловостi (див. 45.21.5)
- монтаж i встановлених збiрних будiвель (див. 45.21.7)
 
 
 45.21.2 Будiвництво мостiв, шляхових естакад, тунелiв та метрополiтену 452  
Цей пiдклас включає:
- будiвництво мостiв, включаючи шляхопроводи для автомобiльних дорiг, вiадукiв, метро, тунелiв, пiдземних переходiв
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- будiвництво автострад (див. 45.23) 
 
 45.21.3 Будiвництво магiстральних трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання 4520x  
Цей пiдклас включає:
- будiвництво магiстральних трубопроводiв, у тому числi газо-, нафто- та водопроводiв
- будiвництво магiстральних наземних i пiдземних лiнiй електропередач, у тому числi для залiзниць
- будiвництво магiстральних наземних та пiдземних комунiкацiйних лiнiй
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- послуги, пов'язанi з добуванням нафти та газу (див. 11.20) 
 
 45.21.4 Будiвництво мiсцевих трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання  
- будiвництво мiсцевих та мiських трубопроводiв, мереж зв'язку та електропередач, допомiжних iнженерних споруд: водопровiдних, теплових, каналiзацiйних i газопровiдних мереж, включаючи вуличну розподiльну мережу лiнiй електропередач, наземних i пiдземних мiсцевих телефонних та iнших комунiкацiйних лiнiй
- роботи з монтажу технологiчних трубопроводiв
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту 
 
 45.21.5 Будiвництво пiдприємств енергетики, добувної та обробної промисловостi   
Цей пiдклас включає:
- будiвництво будiвель та споруд пiдприємств енергетики, гiрничодобувної та металургiйної промисловостi (доменних, коксових печей тощо)
- будiвництво шахт
- роботи з демонтажу шахт
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- монтаж металевих конструкцiй для пiдприємств енергетики та споруд важкої промисловостi (див. 45.25.4) 
 
 45.21.6 Будiвництво iнших споруд   
Цей пiдклас включає:
- будiвництво споруд для стадiонiв та спортивних майданчикiв, плавальних басейнiв, iнших спортивних та рекреацiйних споруд
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- обладнання спортивних та iгрових споруд i майданчикiв (див. 45.23)
- установлення приватних плавальних басейнiв (див. 45.45)
 
 
 45.21.7 Монтаж та встановлення збiрних конструкцiй   
Цей пiдклас включає:
- монтаж з готових елементiв збiрних будiвельних конструкцiй на будiвельних майданчиках 
 
Цей пiдклас не включає:
- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцiй (див. 45.22)
- монтаж будiвель з металевих конструкцiй (див. 45.25.4)
 
 
45.22 45.22.0 Виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель 4520x  
Цей пiдклас включає:
- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцiй
- улаштування кроквяних конструкцiй покрiвель з рiзних матерiалiв (черепичних, металевих тощо), фарбування покрiвель
- роботи з гiдроiзоляцiї
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- просочування або дезинсекцiю дерев'яних конструкцiй (див. 20.10)
- монтаж ангарiв та зерносховищ (див. 45.21.1)
- гiдроiзоляцiю мостiв, шляхових естакад, тунелiв та метрополiтену (див. 45.21.2)
- монтаж металевих конструкцiй (див. 45.25.4)
 
 
45.23 45.23.0 Будiвництво дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивних споруд 4520x  
Цей пiдклас включає:
- будiвництво автострад, вулиць, шосе, iнших дорiг для автомобiльного транспорту та пiшоходiв
- будiвництво залiзниць
- будiвництво злiтно-посадкових смуг
- розмiтку фарбою поверхнi дорiг, автомобiльних стоянок
- улаштування поверхнi стадiонiв, тенiсних кортiв, майданчикiв для гольфу та iнших спортивних споруд, крiм будiвництва будинкiв
- обладнання спортивних та iгрових споруд i майданчикiв
- установлення захисних стiнок, шляхових знакiв тощо
- ремонт та реконструкцiю автомобiльних та залiзничних дорiг, аеродромiв та спортивних майданчикiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- попереднi землянi роботи (див. 45.11)
- будiвництво шляхових естакад (див. 45.21.2)
- експлуатацiю
, в тому числi поточний ремонт та утримання, автодорiг, мостiв, тунелiв тощо (див. 63.21.2) 
 
45.24 45.24.0 Будiвництво водних споруд 4520x  
Цей пiдклас включає:
- будiвництво: водних шляхiв, морських та рiчкових портових споруд, причалiв для спортивно-прогулянкових суден, шлюзiв, гребель та дамб тощо
- поглиблення дна
- пiдводнi роботи
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї, оновлення та ремонту 
 
45.25  Iншi будiвельнi роботи 4520x  
Цей клас включає:
- спецiалiзовану в одному напрямку будiвельну дiяльнiсть загальну для рiзних видiв будiвель та споруд, яка потребує спецiальної квалiфiкацiї та устатковання: роботи зi зневоложення будiвель, видалення азбесту, пiдiймальнi роботи, спецiалiзованi роботи, якi з причин доступу до об'єкта потребують навичок зi скелелазiння та використання особливої технiки (тобто робота на висотi на висотних конструкцiях) 
 
 45.25.1 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи   
Цей пiдклас включає:
- спорудження фундаменту, включаючи забивання паль
- бурiння та будiвництво водяних колодязiв, проходження шахтних стволiв (шурфiв)
- мурування та кладку з цегли та iншого каменю, включаючи брукiвку
- установлення та демонтаж риштовань та помостiв, включаючи орендованi
- залiзобетоннi роботи та iншi бетоннi роботи
- будiвництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо
- монтаж та демонтаж рейок пiд баштовi крани
- роботи з реконструкцiї, реставрацiї, оновлення та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- розвiдувальне бурiння (див. 45.12)
- оренду будiвельних риштовань та помостiв без установлення та демонтажу (див. 71.32)
 
 
 45.25.4 Монтаж металевих конструкцiй   
Цей пiдклас включає:
- монтаж металевих конструкцiй невласного виробництва
- згинання елементiв арматурних каркасiв
- монтаж будiвель з металевих конструкцiй 
 
45.3 Установлення iнженерного устатковання будiвель та споруд 453  
45.31 45.31.0 Електромонтажнi роботи 4530x  
Цей пiдклас включає:
- монтаж в будинках та iнших будiвельних об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладiв
- монтажнi роботи, пов'язанi з установленням систем телекомунiкацiї
- установлення електроопалювального устатковання
- роботи з установлення: систем протипожежної сигналiзацiї, систем протизламної (охоронної) сигналiзацiї, радiо- та телевiзiйних антен, громовiдводiв
- установлення в будинках та iнших будiвельних об'єктах лiфтiв та ескалаторiв тощо 
 
Цей пiдклас включає також:
- установлення та ремонт антен на будинках 
 
Цей пiдклас не включає:
- монтаж систем зв'язку (див. 32.20) 
 
45.32 45.32.0 Iзоляцiйнi роботи 4530x  
Цей пiдклас включає:
- улаштування в будинках та iнших будiвельних об'єктах теплової, звукової та вiбрацiйної iзоляцiї 
 
Цей пiдклас не включає:
- забезпечення гiдроiзоляцiї (див. 45.22) 
 
45.33 Санiтарно-технiчнi роботи 4530x  
 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря   
Цей пiдклас включає:
- улаштування в будiвлях та iнших будiвельних об'єктах опалювальних, вентиляцiйних, охолоджувальних систем та устатковання, систем кондицiонування повiтря, неелектричних приймачiв сонячної енергiї
- установлення лiчильникiв опалення 
  
Цей пiдклас не включає:
- установлення, обслуговування та ремонт водонагрiвальних котлiв центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинкiв дистанцiйного опалення (див. 28.22)
- установлення електроопалювального устатковання (див. 45.31)
- ремонт та технiчне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляцiйного устатковання (див. 52.72.2)
 
  
 45.33.2 Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи   
Цей пiдклас включає:
- улаштування водопровiдних систем та санiтарно-технiчного устатковання
- улаштування внутрiшньої каналiзацiйної системи
- улаштування систем автоматичного гасiння пожежi
- установлення лiчильникiв води 
 
Цей пiдклас не включає:
- ремонт та технiчне обслуговування лiчильникiв води (див. 41) 
 
 45.33.3 Газопровiднi роботи   
Цей пiдклас включає:
- улаштування газових систем та установлення газового устатковання, включаючи газовi лiчильники 
 
45.34 45.34.0 Iншi монтажнi роботи 4530x  
Цей пiдклас включає:
- установлення систем освiтлення та сигналiзацiї для автомобiльних дорiг, залiзниць, аеродромiв та портiв
- монтаж електричних iзоляторiв на лiнiях електропередач
- установлення в будiвлях та iнших будiвельних об'єктах арматури та устатковання (екранiв (жалюзi), наметiв, вивiсок, в т. ч. свiтлових тощо), не вiднесеного до iнших групувань
- роботи з установлення огорож та iрат
- загальний технiчний ремонт та обслуговування устатковання будинкiв 
 
45.4 Роботи з завершення будiвництва 454  
45.41 45.41.0 Штукатурнi роботи 4540x  
Цей пiдклас включає:
- зовнiшнi та внутрiшнi штукатурнi роботи в будiвлях та iнших будiвельних об'єктах, включаючи штукатурне лiплення 
 
45.42 45.42.0 Столярнi та теслярськi роботи 4540x  
Цей пiдклас включає:
- установлення виробiв та конструкцiй невласного виробництва: дверних та вiконних блокiв та коробок, устатковання кухонь, сходiв, устатковання магазинiв тощо з дерева та iнших матерiалiв
- внутрiшнє оздоблення примiщень, таке як улаштування стель, обшивка стiн дерев'яними панелями, установлення пересувних перегородок тощо
- установлення броньованих дверей
- роботи з оновлення та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- улаштування паркетних та iнших дерев'яних покриттiв для пiдлоги (див. 45.43) 
 
45.43 45.43.0 Покриття пiдлог та облицювання стiн 4540x  
Цей пiдклас включає:
- облицювання стiн та пiдлоги керамiчними, бетонними та кам'яними плитами чи плиткою
- улаштування паркетних та iнших дерев'яних покриттiв для пiдлоги
- покривання пiдлоги килимами, лiнолеумом, включаючи покриття з iуми та пластмаси
- облицювання пiдлоги та стiн тераццо, мармуром, гранiтом, шифером тощо
- склеювання стiн шпалерами
- внутрiшнi декоративнi роботи
- роботи з оновлення та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- роботи декораторiв iнтер'єру (див. 74.87) 
 
45.44 45.44.0 Малярнi роботи та склiння 4540x  
Цей пiдклас включає:
- фарбування будiвель зовнi та всерединi
- фарбування iнженерних споруд
- установлення скла, дзеркал тощо
- роботи з оновлення та ремонту 
 
Цей пiдклас не включає:
- установлення вiконних блокiв (див. 45.42) 
 
45.45 45.45.0 Iншi роботи з завершення будiвництва 455  
Цей пiдклас включає:
- установлення приватних плавальних басейнiв -пароструминне, пiскоструминне та iнше очищення фасадiв будiвель
- архiтектурно-реставрацiйну дiяльнiсть
- iншi оздоблювальнi та завершальнi роботи, не вiднесенi до iнших групувань 
 
Цей пiдклас не включає:
- прибирання нових будiвель пiсля завершення їх будiвництва (див. 74.70) 
 
45.5 Оренда будiвельної технiки з оператором 455  
45.50 45.50.0 Оренда будiвельної технiки з оператором 4550  
Цей пiдклас включає:
- оренду будiвельних машин, механiзмiв та устатковання з операторами, включаючи самохiднi крани 
 
Цей пiдклас не включає:
- оренду машин та устатковання для будiвництва або знесення будiвель без обслуговуючого персоналу (див. 71.32) 
 
Секцiя G Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  
Ця секцiя включає перепродаж (продаж без перероблення) будь-яких товарiв i надання послуг, пов'язаних з торгiвлею товарами.
Ця секцiя включає також технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв i мотоциклiв; установлення i ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку.
Оптова торгiвля - це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарiв роздрiбним торговцям, пiдприємствам та органiзацiям або iншим оптовикам, яка здiйснюється оптовими торговцями, оптовими фiрмами зi збуту промислових товарiв, оптовими базами, оптовиками-заготiвельниками, власниками складiв, експортерами, iмпортерами, кооперативними органiзацiями, якi займаються заготiвлею та збутом сiльськогосподарської продукцiї тощо.
Класифiкацiя оптової торгiвлi (роздiл 51) здiйснюється за асортиментом товарiв.
У секцiю включено дiяльнiсть посередникiв, що зв'язують мiж собою покупцiв та продавцiв або здiйснюють торговi операцiї вiд iменi третiх осiб, у т. ч. через iнтернет: торгових агентiв, комiсiонерiв, товарних брокерiв та iнших посередникiв. Посередникiв оптової торгiвлi класифiкують у групi 51.1. Посередникiв роздрiбної торгiвлi окремо не видiляють i класифiкують у вiдповiдному класi роздрiбної торгiвлi.
Роздрiбна торгiвля - це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарiв, призначених переважно для споживання приватними особами чи домашнiми господарствами. Роздрiбну торгiвлю класифiкують за мiсцем торгiвлi - торгiвля у магазинах, кiосках та з лоткiв, фiрмах посилкової торгiвлi, за допомогою рознощикiв та вуличних торговцiв, споживчих кооперативiв, аукцiонних фiрм тощо. Торгiвлю у магазинах класифiкують також за видами товарiв - торгiвля новими чи уживаними товарами, продаж у спецiалiзованих чи неспецiалiзованих магазинах та, якщо у спецiалiзованих магазинах, то, крiм того, за асортиментом товарiв.
Бiльшiсть роздрiбних торговцiв купують товари для продажу у власнiсть, але деякi виступають посередниками основного торговця i продають товар на засадах консигнацiї чи комiсiї.
Торгiвельна дiяльнiсть включає також здiйснення поточних операцiй: сортування крупних партiй товарiв, подiл або перефасування товару меншими партiями, перепакування, фасування та розлив у пляшки (з попереднiм миттям пляшок або без нього), зберiгання (у т. ч. заморожування та охолодження), очищення та сушiння сiльськогосподарських продуктiв, розрублення на частини закуплених у забiйнiй вазi м'ясних туш, включаючи вiдруби, з яких видаленi всi кiстки, у торгiвельнiй мережi, що здiйснюється як допомiжна послуга при їх продажi, складування, змiшування фарб на замовлення, змiшування вина, сортування вiдходiв, розрiзання металу чи дерев'яних панелей за замовленням покупця, модифiкацiю тої самої продукцiї, комплектацiю та модернiзацiю комп'ютерiв, доставку та установлення товарiв за власний рахунок, рекламнi акцiї на користь своїх клiєнтiв, розроблення етикеток тощо. 
 
50 Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт 50  
Цей роздiл включає всi види дiяльностi (крiм виробництва, оренди та прокату), пов'язанi з автомобiлями й мотоциклами (включаючи вантажнi автомобiлi та колiснi тягачi):
- оптову та роздрiбну торгiвлю новими та уживаними автомобiлями та мотоциклами
- технiчне обслуговування та ремонт
- оптову та роздрiбну торгiвлю деталями, вузлами та належностями до автомобiлiв та мотоциклiв
- дiяльнiсть посередникiв у оптовiй та роздрiбнiй торгiвлi автомобiлями та мотоциклами
- миття, полiрування, буксирування тощо автомобiлiв та мотоциклiв 
 
Цей роздiл включає також роздрiбну торгiвлю пальним, мастильними матерiалами та охолоджуючими рiдинами  
Цей роздiл не включає:
- оренду та прокат автомобiлiв (див. 71.10)
- оренду та прокат мотоциклiв (див. 71.21)
 
 
50.1 Торгiвля автомобiлями 501  
50.10  Торгiвля автомобiлями 5010  
Цей клас включає:
- оптову та роздрiбну торгiвлю новими та уживаними автомобiлями: пасажирськими автомобiлями, включаючи спецiалiзованi, такi як автомобiлi швидкої допомоги, мiкроавтобуси тощо; вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами; туристичними транспортними засобами, такими як житловi автофургони та причепи
- аукцiонну торгiвлю автомобiлями, у т. ч. через iнтернет 
 
Цей клас включає також:
- оптову та роздрiбну торгiвлю автомобiлями-всюдиходами (джипами) тощо
- оптову та роздрiбну торгiвлю через посередникiв 
 
Цей клас не включає:
- оптову та роздрiбну торгiвлю автомобiльними деталями та приладдям (див. 50.30) 
 
 50.10.1 Оптова торгiвля автомобiлями   
 50.10.2 Роздрiбна торгiвля автомобiлями   
 50.10.3 Посередництво в торгiвлi автомобiлями   
50.2 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв 502  
50.20 50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв 5020  
Цей пiдклас включає:
- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв: механiчний ремонт, ремонт двигунiв, ремонт електроустатковання, поточне обслуговування, ремонт кузовiв, ремонт частин автомобiлiв, полiрування, фарбування, у тому числi розпиленням, ремонт вiтрових стекол та вiкон, ремонт електронних систем упорскування, ремонт сидiнь автомобiлiв
- установлення деталей та приладдя
- антикорозiйне оброблення 
 
Цей пiдклас включає також:
- технiчне обслуговування та ремонт тролейбусiв
- миття автомобiлiв та аналогiчнi послуги
- послуги аварiйної дорожньої служби: буксирування, надання технiчної допомоги в дорозi 
 
Цей пiдклас не включає:
- вiдновлення шин (див. 25.12)
- технiчний огляд автомобiлiв без ремонту (дiагностування) (див. 74.30)
 
 
50.3 Торгiвля автомобiльними деталями та приладдям 503  
50.30  Торгiвля автомобiльними деталями та приладдям 50.30  
Цей клас включає також:
- установлення пневматичних автомобiльних шин
- установлення простого автомобiльного обладнання (допомiжних пристроїв, глушникiв тощо) 
 
 50.30.1 Оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям   
 50.30.2 Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям   
 50.30.3 Посередництво в торгiвлi автомобiльними деталями та приладдям   
50.4 Торгiвля мотоциклами та їх ремонт 504  
50.40  Торгiвля мотоциклами та їх ремонт 5040  
Цей клас включає:
- оптову та роздрiбну торгiвлю мотоциклами, аеросанями, снiгоходами, моторолерами, мопедами, деталями та приладдям до них
- технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв, аеросаней, снiгоходiв, моторолерiв, мопедiв 
 
Цей клас включає також:
- спецiалiзовану технiчну допомогу на дорогах 
 
Цей клас не включає:
- посередництво, оптову та роздрiбну торгiвлю велосипедами, їх деталями, вузлами та належностями, ремонт велосипедiв (див. 51.18, 51.47.9, 52.48.9, 52.74) 
 
 50.40.1 Оптова торгiвля мотоциклами   
 50.40.2 Роздрiбна торгiвля мотоциклами   
 50.40.3 Посередництво в торгiвлi мотоциклами   
 50.40.4 Технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв   
50.5 Роздрiбна торгiвля пальним 505  
50.50 50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним 5050  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю моторним пальним (бензином, включаючи неетильований бензин вищої якостi, газойлем, скрапленим нафтовим газом) для автомобiлiв, мотоциклiв тощо 
 
Цей пiдклас включає також:
- роздрiбну торгiвлю мастильними матерiалами й охолоджувальними рiдинами для автомобiлiв, мотоциклiв тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю пальним (див. 51.51)
- роздрiбну торгiвлю паливом (див. 52.48.9)
 
 
51 Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi 51  
Цей роздiл включає оптову торгiвлю - перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарiв роздрiбним торговцям, пiдприємствам та органiзацiям або iншим оптовикам, яка здiйснюється оптовими торговцями, оптовими фiрмами зi збуту промислових товарiв, оптовими базами, власниками складiв, експортерами, iмпортерами, кооперативними органiзацiями, якi займаються заготiвлею та збутом сiльськогосподарської продукцiї, iншими заготiвельними органiзацiями тощо.
Посередникiв оптової торгiвлi класифiкують у групi 51.1.
Групи 51.2 - 51.7 включають тiльки оптову торгiвлю за власний рахунок.
Класифiкацiя оптової торгiвлi здiйснюється за асортиментом товарiв. 
 
Цей роздiл включає також здiйснення поточних операцiй у сферi оптової торгiвлi: сортування крупних партiй товарiв, подiл або перефасування товару меншими партiями, перепакування, фасування та розлив у пляшки (з попереднiм миттям пляшок або без нього), зберiгання (у т. ч. заморожування та охолодження), очищення та сушiння сiльськогосподарських продуктiв, складування, змiшування вина, сортування вiдходiв, комплектацiю та модернiзацiю комп'ютерiв, заправлення в балони газоподiбних товарiв включно зi змiшуванням та фiльтруванням, доставку товарiв за власний рахунок, рекламнi акцiї на користь своїх клiєнтiв, розроблення етикеток тощо. Ця дiяльнiсть розглядається як допомiжна торгiвельна дiяльнiсть, здiйснюється за власний рахунок та не пiдлягає окремому кодуванню.  
Цей роздiл не включає:
- оптову торгiвлю автомобiлями, житловими автофургонами та причепами, мотоциклами тощо (див. 50.10.1, 50.40.1)
- оптову торгiвлю деталями та приладдям для автомобiлiв i мотоциклiв (див. 50.30.1, 50.40.1)
- оренду машин та устаткованая без обслуговуючого персоналу та прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку (див. 71)
- пакування твердих товарiв i фасування рiдких та газоподiбних товарiв, включаючи операцiї зi змiшування i фiльтрування, для третiх осiб на договiрнiй основi або за винагороду (див. 74.82)
 
 
51.1  Посередництво в оптовiй торгiвлi 511  
Ця група включає:
- дiяльнiсть агентiв, комiсiонерiв, товарних брокерiв та iнших посередникiв в оптовiй торгiвлi, якi здiйснюють торгiвельнi операцiї вiд iменi або за рахунок iнших осiб та фiрм для третiх осiб, у т. ч. через iнтернет
- дiяльнiсть, що пов'язана iз зведенням продавцiв та покупцiв або здiйсненням комерцiйних операцiй вiд iменi комiтента (довiрителя) 
 
Ця група включає також:
- дiяльнiсть оптових аукцiонних торгових фiрм, у т. ч. через iнтернет 
 
Ця група не включає:
- оптову торгiвлю вiд власного iменi (див. 51.2 - 51.9)
- посередництво в роздрiбнiй торгiвлi (див. 52)
- дiяльнiсть страхових агентiв (див. 67.20)
- дiяльнiсть агентств нерухомостi (див. 70.31)
 
 
51.1151.11.0 Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами 5121  
51.12 51.12.0 Посередництво в торгiвлi паливом, рудами, металами та хiмiчними речовинами  
Цей пiдклас включає також:
- посередництво в торгiвлi добривами 
 
51.1351.13.0 Посередництво в торгiвлi деревиною та будiвельними матерiалами  
51.14 51.14.0 Посередництво в торгiвлi машинами, промисловим устаткуванням, суднами та лiтаками  
Цей пiдклас включає також:
- посередництво в торгiвлi сiльськогосподарськими машинами
- посередництво в торгiвлi офiсним устаткованням 
 
Цей пiдклас не включає:
- посередництво в торгiвлi автомобiлями (див. 50.10.3) та мотоциклами (див. 50.40.3) 
 
51.1551.15.0 Посередництво в торгiвлi меблями, побутовими товарами, залiзними та iншими металевими виробами  
51.16 51.16.0 Посередництво в торгiвлi текстильними виробами, одягом, взуттям та шкiряними виробами  
Цей пiдклас включає також:
- посередництво в торгiвлi хутром та хутряними виробами 
 
51.1751.17.0 Посередництво в торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 5122  
51.18 51.18.0 Посередництво в спецiалiзованiй торгiвлi iншими товарами  
Цей пiдклас включає також:
- посередництво в торгiвлi велосипедами 
 
51.1951.19.0 Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту  
51.2 Оптова торгiвля сiльськогосподарською сировиною та живими тваринами 512x
5121
 
51.21 51.21.0 Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин 5121x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю садивною картоплею
- оптову торгiвлю сировиною, вiдходами та субпродуктами, що використовуються у виробництвi кормiв для тварин 
 
51.22 51.22.0 Оптова торгiвля квiтами та iншими рослинами 5121x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю бульбами i квiтковими бульбами, саджанцями чи прищепами 
 
51.2351.23.0 Оптова торгiвля живими тваринами 5121x  
51.2451.24.0 Оптова торгiвля шкурами та шкiрою 5121x  
51.2551.25.0 Оптова торгiвля необробленим тютюном 5121x  
51.3 Оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 512x
5122
 
51.31 51.31.0 Оптова торгiвля фруктами та овочами 5122x  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю свiжими фруктами, овочами та картоплею 
 
51.32 51.32.0 Оптова торгiвля м'ясом та м'ясопродуктами 5122x  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю м'ясом, м'ясом свiйської птицi, м'ясом дичини, переробленим м'ясом та м'ясопродуктами
- фасування м'яса за рахунок пiдприємств оптової торгiвлi 
 
51.33 51.33.0 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами 5122  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю молочними продуктами
- оптову торгiвлю яйцями та продуктами з яєць
- оптову торгiвлю олiєю, тваринним маслом та жирами 
 
Цей пiдклас включає також:
- закупiвлю, очищення, охолодження молока для подальшої його реалiзацiї молокопереробним пiдприємствам 
 
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю ефiрними олiями (див. 51.55) 
 
51.34 51.34.0 Оптова торгiвля напоями 5122x  
Цей пiдклас включає також:
- купiвлю вина у великих ємностях та його розлив у пляшки без перероблення
- купiвлю вина у великих ємностях з подальшим його змiшуванням, очищенням, розливом у пляшки та перепродажем 
 
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю кавою, чаєм, какао (див. 51.37) 
 
51.3551.35.0 Оптова торгiвля тютюновими виробами 5122x  
51.3651.36.0 Оптова торгiвля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 5122x  
51.3751.37.0 Оптова торгiвля кавою, чаєм, какао та прянощами 5122x  
51.38 51.38.0 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування 5122x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю виробами з картоплi
- оптову торгiвлю кормами для домашнiх тварин (собак, кiшок тощо) 
 
51.3951.39.0 Неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 5122x  
51.4 Оптова торгiвля непродовольчими споживчими товарами 513  
51.41 51.41.0 Оптова торгiвля текстильними товарами 5131x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю пряжею, тканинами, постiльною та столовою бiлизною, галантерейними товарами: швацькими голками, нитками тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю текстильними волокнами (див. 51.56) 
 
51.42  Оптова торгiвля одягом та взуттям 5131x  
Цей клас не включає:
- оптову торгiвлю ювелiрними та шкiряними виробами (див. 51.47.9) 
 
 51.42.1 Оптова торгiвля одягом   
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю верхнiм одягом, бiлизною 
 
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю одягом з хутра (див. 51.42.4) 
 
 51.42.3 Оптова торгiвля взуттям   
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю спортивним взуттям (див. 51.47.9) 
 
 51.42.4 Оптова торгiвля хутряними виробами та доповненням до одягу   
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю рукавичками, краватками, пiдтяжками, парасольками тощо 
 
51.43 Оптова торгiвля електропобутовими товарами, радiо- i телевiзiйними товарами 5139x  
 51.43.1 Оптова торгiвля електропобутовими приладами   
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю освiтлювальним устаткованням, проводами, перемикачами тощо 
 
 51.43.2 Оптова торгiвля радiотелевiзiйною апаратурою та засобами звуко- та вiдеозапису   
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю магнiтними стрiчками, компакт-дисками, цифровими вiдеодисками, аудiо- та вiдеокасетами тощо
-оптову торгiвлю електричними музичними iнструментами 
 
51.4451.44.0 Оптова торгiвля посудом, виробами зi скла, фарфору та керамiки, шпалерами та засобами для чищення 5139x  
51.4551.45.0 Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами 5139x  
51.46 51.46.0 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 5139x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю медичною технiкою, включаючи iнструменти
- оптову торгiвлю ортопедичними товарами 
 
51.47  Оптова торгiвля iншими непродовольчими товарами споживчого призначення 5139x  
Цей клас включає оптову торгiвлю iншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не вiднесеними до iнших групувань  
 51.47.1 Оптова торгiвля меблями, покриттям для пiдлоги та неелектричними побутовими приладами   
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю плетеними, корковими, бондарними та дерев'яними виробами
- оптову торгiвлю килимами, килимовими дорiжками, паркетом, лiнолеумом тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю офiсними меблями (див. 51.85) 
 
 51.47.2 Оптова торгiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям   
 51.47.9 Оптова торгiвля iншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. i. г.   
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю неелектричними музичними iнструментами та нотами, фотографiчними та оптичними товарами, iграми та iграшками, годинниками, ювелiрними виробами, спортивними товарами, велосипедами, їх частинами та належностями, виробами зi шкiри та дорожнiми належностями, iншими непродовольчими товарами споживчого призначення 
 
51.5 Оптова торгiвля несiльськогосподарськими промiжними продуктами 514  
51.51 51.51.0 Оптова торгiвля паливом 5141  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю твердим, рiдким та газоподiбним паливом та сумiжною продукцiєю 
 
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю моторним пальним, мастильними матерiалами, технiчними маслами тощо 
 
51.52  Оптова торгiвля металами та металевими рудами 5142  
Цей клас не включає:
- оптову торгiвлю вiдходами та брухтом металiв (див. 51.57) 
 
 51.52.1 Оптова торгiвля рудами залiза та кольорових металiв   
 51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них   
 51.52.4 Оптова торгiвля золотом та iншими дорогоцiнними металами   
Цей пiдклас не включає:
- операцiї зi зливками золота на фiнансових ринках (див. 65.23) 
 
51.53 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням 5143x  
 51.53.1 Оптова торгiвля деревиною   
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю необробленою деревиною
- оптову торгiвлю лiсоматерiалами, дерев'яними будiвельними конструкцiями та деталями, збiрними будинками, фанерою, плитами та панелями, дерев'яною тарою тощо 
 
 51.53.2 Оптова торгiвля будiвельними матерiалами   
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю будiвельними матерiалами: пiском, гравiєм тощо
- оптову торгiвлю фарбами та лаком
- оптову торгiвлю листовим склом 
 
 51.53.3 Оптова торгiвля санiтарно-технiчним обладнанням   
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю ваннами, раковинами, умивальниками, унiтазами та iншими сантехнiчними виробами 
 
51.54 51.54.0 Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним та опалювальним устаткованням 5143x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю санiтарно-технiчною арматурою: трубами, трубками, фiтингами, кранами, трiйниками, з'єднувальними елементами, iумовими шлангами тощо
- оптову торгiвлю iнструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та iншими ручними iнструментами 
 
51.55 51.55.0 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 5143x  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю промисловими хiмiчними речовинами: анiлiном, типографськими фарбами, ефiрними олiями, промисловими газами, хiмiчними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафiном, вiддушками, ароматичними та смаковими речовинами, содою, промисловою сiллю, кислотами та сiркою, продуктами на основi крохмалю тощо
- оптову торгiвлю добривами та агрохiмiчними продуктами
- оптову торгiвлю пластмасами в первиннiй формi
- оптову торгiвлю iумою i синтетичним каучуком 
 
51.56 51.56.0 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами 5149x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю папером у великiй масi (без пакування, в рулонах тощо)
- оптову торгiвлю текстильними волокнами тощо
- оптову торгiвлю коштовним камiнням 
 
51.57 51.57.0 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 5149x  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю (купiвлю i продаж) металевими та неметалевими вiдходами i брухтом, матерiалами для вторинного перероблення, включаючи їх збирання, сортування, сепарацiю, зберiгання, фасування, але без вторинного перероблення, а також демонтаж вiдпрацьованих виробiв для отримання деталей, якi можуть бути використанi повторно (вiдходи, що купуються й продаються, мають залишкову вартiсть)
- розукомплектування автомобiлiв, що вичерпали свiй ресурс, включаючи оптову торгiвлю побитими автомобiлями; продаж деталей побитих автомобiлiв приватним особам i професiйним користувачам 
 
Цей пiдклас не включає:
- оброблення вiдходiв та брухту з метою їх подальшої утилiзацiї як вторинних сировинних ресурсiв (див. 37.10, 37.20)
- розрiзання транспортних засобiв механiчним способом (див. 37.10)
- роздрiбна торгiвля уживаними товарами (див. 52.50)
- оброблення вiдходiв з метою знищення, а не для повторного використання в технологiчних процесах (див. 90)
- збирання i оброблення побутових i промислових вiдходiв (див. 90)
 
 
51.8 Оптова торгiвля машинами та устаткованням 515  
51.81 51.81.0 Оптова торгiвля верстатами 5150x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю верстатами з програмним керуванням 
 
51.8251.82.0 Оптова торгiвля машинами та устаткованням для добувної промисловостi та будiвництва 5150x  
51.83 51.83.0 Оптова торгiвля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 5150x  
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю машинами з програмним керуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
- оптову торгiвлю побутовими швейними машинами 
 
51.8451.84.0 Оптова торгiвля комп'ютерами, периферiйними пристроями та програмним забезпеченням   
51.85 51.85.0 Оптова торгiвля офiсною технiкою та устаткованням   
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю офiсними машинами, такими як друкарськi машинки, калькулятори тощо
- оптову торгiвлю офiсними меблями 
 
51.8651.86.0 Оптова торгiвля електронними компонентами та устаткованням   
51.87 51.87.0 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткованням 5150x  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю транспортними засобами та устаткованням, крiм автомобiлiв, мотоциклiв та велосипедiв
- оптову торгiвлю промисловими роботами
- оптову торгiвлю дротом, вимикачами та iншими електроустановочними виробами промислового використання
- оптову торгiвлю iншими електротехнiчними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори, а також їх електро- та радiоелементами
- оптову торгiвлю iншими машинами та устаткованням, крiм сiльськогосподарських, не вiднесеними до iнших групувань, для використання в промисловостi, торгiвлi, судноплавствi та iнших видах дiяльностi 
 
Цей пiдклас включає також:
- оптову торгiвлю вимiрювальними приладами, iнструментами та устаткуванням 
 
Цей пiдклас не включає:
- оптову торгiвлю автомобiлями, причепами, житловими автофургонами (див. 50.10.1)
- оптову торгiвлю деталями та приладдям для автомобiлiв (див. 50.30.1)
- оптову торгiвлю мотоциклами (див. 50.40.1)
- оптову торгiвлю велосипедами (див. 51.47.9)
 
 
51.88 51.88.0 Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою 5150x  
Цей пiдклас включає:
- оптову торгiвлю сiльськогосподарськими тракторами, приладдям та iнвентарем
- оптову торгiвлю газонокосарками, незалежно вiд способу приведення їх у дiю 
 
51.9 Iншi види оптової торгiвлi 519  
51.90 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi 5190  
Цей пiдклас включає:
- спецiалiзовану оптову торгiвлю, не вiднесену до попереднiх групувань
- оптову торгiвлю широким асортиментом товарiв без будь-якої визначеної спецiалiзацiї 
 
52 Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 52  
Цей роздiл включає роздрiбну торгiвлю - перепродаж (продаж без перероблення), головним чином населенню, нових та уживаних товарiв, призначених для особистого вжитку чи домашнiх господарств, магазинами, кiосками та з лоткiв, фiрмами посилкової торгiвлi, рознощиками та вуличними торговцями, споживчими кооперативами тощо (крiм роздрiбної торгiвлi транспортними засобами).
Роздрiбну торгiвлю класифiкують залежно вiд виду торгових точок: у магазинах - групи 52.1 - 52.5; поза магазинами - група 52.6.
Роздрiбну торгiвлю в магазинах подiляють на роздрiбну торгiвлю новими товарами (52.1 - 52.4) i роздрiбну торгiвлю уживаними товарами (52.5).
Щодо роздрiбної торгiвлi новими товарами в магазинах, iснує ще один подiл: на роздрiбну торгiвлю в спецiалiзованих магазинах (52.2 - 52.4) та в неспецiалiзованих магазинах (52.1).
Наведенi вище групи, в свою чергу, подiляються залежно вiд асортименту товарiв, якими торгують.
Торгiвля поза магазинами включає посилкову торгiвлю, торгiвлю шляхом обходу клiєнтiв, за допомогою автоматiв тощо. 
 
Цей роздiл включає також:
- встановлення та ремонт побутових (призначених для використання у домашньому господарствi) виробiв i предметiв особистого вжитку, якщо цей ремонт не пов'язаний з виготовленням, оптовою чи роздрiбною торгiвлею цими виробами та предметами
- роздрiбну торгiвлю через посередникiв
- дiяльнiсть аукцiонних торгових фiрм 
 
Цей роздiл не включає:
- торгiвлю автомобiлями, мотоциклам, деталями i пальним до них (див. 50)
- торгiвлю зерном, рудами, сирою нафтою, промисловою хiмiчною продукцiєю, продукцiєю чорної металургiї, машинами i промисловим устаткованням (див. 51)
- продаж харчових продуктiв, включаючи напої, для споживання на мiсцi та продажу на винос (див. 55.30, 55.40, 55.51)
- прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку (див. 71.40)
 
 
52.1 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах 521  
52.11 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 5211  
Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть унiверсальних магазинiв, в яких за обсягом продажу (понад 35 %) переважають харчовi товари, напої та тютюн, та в той самий час можуть продаватись iншi товари: одяг, меблi, побутовi електротовари, косметичнi товари тощо 
 
52.12 52.12.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 5219  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю в унiверсальних магазинах широким асортиментом товарiв без переваги продовольчих товарiв: одягом, меблями, побутовими електротоварами, залiзними виробами, косметичними товарами, ювелiрними виробами, iграшками, спортивними товарами тощо 
 
52.2 Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах продовольчими товарами 522  
52.21 52.21.0 Роздрiбна торгiвля фруктами та овочами, включаючи картоплю 5220x  
Цей пiдклас не включає:
- роздрiбну торгiвлю консервованими фруктами та овочами (див. 52.27) 
 
52.22 52.22.0 Роздрiбна торгiвля м'ясом та м'ясними продуктами 5220x  
Цей пiдклас включає також:
- роздрiбну торгiвлю м'ясом свiйської птицi та дичиною 
 
52.2352.23.0 Роздрiбна торгiвля рибою та морепродуктами 5220  
52.2452.24.0 Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами 5220x  
52.2552.25.0 Роздрiбна торгiвля алкогольними та iншими напоями 5220x  
52.2652.26.0 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 5220x  
52.27 Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами у спецiалiзованих магазинах 5220x  
 52.27.1 Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями   
 52.27.2 Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами   
Цей пiдклас включає також:
- роздрiбну торгiвлю сушеними або консервованими фруктами та овочами тощо 
 
52.3 Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами 523x  
52.3152.31.0 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами 5231x  
52.32 52.32.0 Роздрiбна торгiвля медичними та ортопедичними товарами 5231x  
Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть магазинiв оптики (див. 52.48.3)
- роздрiбну торгiвлю транспортними засобами для iнвалiдiв (див. 52.48.9)
 
 
52.33 52.33.0 Роздрiбна торгiвля косметичними та парфумерними товарами 5231x  
Цей пiдклас включає також:
- послуги з роздрiбної торгiвлi гiгiєнiчними товарами 
 
52.4 Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами 523  
52.41 52.41.0 Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами 5232x  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю тканинами
- роздрiбну торгiвлю побутовими текстильними товарами, такими як простирадла, скатерки, рушники тощо
- роздрiбну торгiвлю матерiалами для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишивок тощо
- роздрiбну торгiвлю нитками для в'язання
- роздрiбну торгiвлю iншими галантерейними виробами: голками, нитками для шиття тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- роздрiбну торгiвлю портьєрами, гардинами, тюллю тощо (див. 52.44.9) 
 
52.42 52.42.0 Роздрiбна торгiвля одягом 5232x  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю одягом, в тому числi одягом зi шкiри
- роздрiбну торгiвлю хутряними виробами
- роздрiбну торгiвлю головними уборами та iншими аксесуарами: рукавичками, краватками, пiдтяжками тощо 
 
Цей пiдклас включає також:
- послуги з припасування та перероблення одягу 
 
52.43 52.43.0 Роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряними виробами 5232x  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю взуттям, шкiряними виробами, дорожнiми належностями зi шкiри та замiнювачiв шкiри 
 
52.44 Роздрiбна торгiвля меблями та товарами для дому 5233x  
 52.44.1 Роздрiбна торгiвля меблями   
Цей пiдклас включає також:
- послуги з доставки та установлення меблiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- установлення меблiв на замовлення пiд час будiвництва (див. 45.42)
- роздрiбну торгiвлю офiсними меблями (див. 52.48.1)
- послуги з догляду за меблями (див. 60.24)
 
 
 52.44.9 Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому   
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю свiтильниками, господарсько-побутовими товарами: ножовими виробами, посудом, виробами зi скла та керамiки, у тому числi фарфору та фаянсу; портьєрами, гардинами, тюллю та iншими предметами домашнього вжитку з текстильних матерiалiв, виробами з дерева, корка та плетеними виробами
- роздрiбну торгiвлю побутовими виробами та приладдям, не вiднесеними до iнших групувань 
 
Цей пiдклас не включає:
- роздрiбну торгiвлю побутовими електротоварами (див. 52.45)
- роздрiбну торгiвлю плиткою з корка для пiдлоги (див. 52.48.9)
- роздрiбну торгiвлю антикварiатом (див. 52.50)
 
 
52.45 52.45.0 Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та телеапаратурою 5233x  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю побутовими електротоварами
- роздрiбну торгiвлю радiо-, теле-, аудiо- та вiдеоапаратурою
- роздрiбну торгiвлю вiдео- та аудiозаписами: аудiо- та вiдеострiчками, компакт-дисками, крiм програмних, цифровими вiдеодисками
- роздрiбну торгiвлю музичними iнструментами та партитурами 
 
Цей пiдклас включає також:
- установлення автомобiльних радiоприймачiв 
 
Цей пiдклас не включає:
- роздрiбну торгiвлю побутовими неелектричними приладами (див. 52.44.9)
- прокат вiдеокасет, цифрових вiдеодискiв, платiвок, компакт-дискiв тощо (див. 71.40)
 
 
52.46 52.46.0 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом 5234  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю матерiалами та устаткованням для роботи в домашнiх умовах
- роздрiбну торгiвлю газонокосарками, незалежно вiд способу приведення їх у дiю
- роздрiбну торгiвлю залiзними виробами
- роздрiбну торгiвлю фарбами, лаками та емаллю
- роздрiбну торгiвлю листовим склом та iншими будiвельними матерiалами: цеглою, деревиною тощо, санiтарно-технiчним обладнанням 
 
Цей пiдклас включає також:
- роздрiбну торгiвлю нестацiонарними саунами 
 
52.47 52.47.0 Роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами 5239x  
Цей пiдклас не включає:
- роздрiбну торгiвлю антикварними та букiнiстичними книгами (див. 52.50) 
 
52.48  Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах iншими непродовольчими товарами 5239  
Цей клас включає:
- спецiалiзовану роздрiбну торгiвлю будь-якими, не вiднесеними до iнших групувань, непродовольчими товарами 
 
 52.48.1 Роздрiбна торгiвля офiсним та комп'ютерним устаткованням   
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю офiсними меблями та устаткованням, комп'ютерами та програмним забезпеченням, що не адаптованi до iндивiдуальних вимог користувача 
 
 52.48.2 Роздрiбна торгiвля годинниками та ювелiрними виробами   
 52.48.3 Роздрiбна торгiвля фотографiчним, оптичним та точним устаткованням   
Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть магазинiв оптики, послуги спецiалiстiв з оптики 
 
 52.48.9 Роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, н. в. i. г.   
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю обладнанням зв'язку, включаючи телефоннi апарати, апарати мобiльного зв'язку; спортивними товарами, риболовними належностями, човнами та велосипедами, туристичним знаряддям, iграми та iграшками; квiтами та iншими рослинами, насiнням, добривами, домашнiми тваринами та кормами для домашнiх тварин; сувенiрами, кустарними виробами та виробами культового та релiгiйного призначення; шпалерами та пiдлоговим покриттям, килимами i килимовими покриттями; поштовими марками i монетами; побутовим рiдким котельним паливом, газом у балонах, вугiллям та дровами; зброєю та боєприпасами тощо 
 
Цей пiдклас включає також:
- роздрiбну торгiвлю транспортними засобами для iнвалiдiв
- виготовлення квiткових композицiй та вiнкiв 
 
52.5 Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах 524  
52.50 52.50.0 Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах 5240  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю антикварiатом, букiнiстичними книгами тощо 
 
Цей пiдклас не включає:
- роздрiбну торгiвлю уживаними автомобiлями (див. 50.10.2) 
 
52.6 Роздрiбна торгiвля поза магазинами 525  
52.61 52.61.0 Роздрiбна торгiвля, яка здiйснюється фiрмами посилкової торгiвлi 5251  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю будь-якими видами товарiв, яка здiйснюється шляхом поштових замовлень. Товари надсилають покупцевi, який вибирає їх з рекламних об'яв, каталогiв, зразкiв або з iнших видiв реклами 
 
Цей пiдклас включає також:
- торгiвлю по телефону чи за допомогою радiо, телебачення або через iнтернет 
 
52.62 52.62.0 Роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках 5252  
Цей пiдклас включає:
- роздрiбну торгiвлю будь-якими видами товарiв, що здiйснюється, зазвичай, з нестацiонарних палаток для вуличного продажу або на визначенiй територiї ринку 
 
52.63 52.63.0 Роздрiбна торгiвля поза магазинами, н. в. i. г. 5259  
Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть аукцiонних торгових фiрм
- роздрiбну торгiвлю через iнтернет
- роздрiбну торгiвлю будь-якими видами товарiв через торговi автомати
- роздрiбну торгiвлю через комiвояжерiв, рознощикiв тощо 
 
52.7  Ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 526  
Ця група включає:
- ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку, якщо вiн не пов'язаний з виготовленням, оптовою або роздрiбною торгiвлею цими виробами чи предметами. У разi, якщо ремонт пов'язаний з iншими видами дiяльностi, його вiдносять до вiдповiдних позицiй з виробництва або торгiвлi (роздрiбної чи оптової) 
 
Ця група не включає:
- ремонт автомобiлiв та мотоциклiв (див. 50.20, 50.40.4) 
 
52.71  Ремонт взуття та iнших виробiв зi шкiри 5260x  
Цей клас включає:
- ремонт взуття всiх видiв, валiз, сумок та подiбних виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв 
 
 52.71.1 Ремонт взуття   
 52.71.2 Ремонт виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв   
52.72 Ремонт побутових електричних товарiв 5260x  
 52.72.1 Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури   
 52.72.2 Ремонт iнших побутових електричних товарiв   
52.73 Ремонт годинникiв та ювелiрних виробiв 5260x  
 52.73.1 Ремонт годинникiв   
 52.73.2 Ремонт ювелiрних виробiв   
52.74 Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку   
 52.74.1 Ремонт та перероблення одягу 5260x  
 52.74.9 Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку   
Цей пiдклас включає:
- термiновi послуги з виготовлення ключiв, ламiнування документiв, гравiрування, друкування на текстильних виробах тощо
- ремонт побутових неелектричних приладiв
- ремонт мобiльних телефонiв
- настроювання фортепiано
- ремонт велосипедiв 
 
Секцiя H Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв  
55 Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв

Цей роздiл включає два види дiяльностi - надання мiсць для тимчасового, переважно короткотермiнового, проживання та надання готових страв та напоїв (алкогольних та безалкогольних) для споживання на мiсцi.
Цi види дiяльностi можуть здiйснюватись як окремими пiдприємствами, так i одним пiдприємством у поєднаннi.
Окремо не класифiкують торгiвлю напоями у разi її поєднання з торгiвлею стравами. Вони класифiкуються разом у групi 55.3 "Дiяльнiсть ресторанiв".
Мiсця для проживання у готелях, мотелях, туристичних базах або квартири для
тимчасового, переважно короткотермiнового, проживання можуть надаватися туристам, вiдрядженим та iншим особам. Деякi пiдприємства надають тiльки помешкання, а iншi разом з помешканням пропонують харчування та рекреативне знаряддя. Тип додаткових послуг може бути неоднаковий у рiзних одиниць.
Дiяльнiсть з надання певного меню страв для споживання на мiсцi, незалежно вiд того, чи це традицiйнi ресторани, кафе, у тому числi iз самообслуговуванням, або заклади, що пропонують страви на винос, постiйнi чи тимчасовi лотки з продажу смаженої картоплi та подiбнi заклади зi столиками або без них. Вирiшальним у класифiкацiї є той факт, що пропонується їжа для споживання на мiсцi, а не тип закладу, що їх пропонує.

Цей роздiл не включає:
- приготування їжi, не призначеної для споживання на мiсцi, або напiвфабрикатiв харчових продуктiв, якi не є стравою (див. 15)
- торгiвлю харчовими продуктами, що не виготовляються даною одиницею (див. секцiю G)
 

55  
55.1 Дiяльнiсть готелiв 551x  
55.1055.10.0 Дiяльнiсть готелiв

Цей пiдклас включає:
- надання мiсць для тимчасового, переважно короткотермiнового, проживання: у готелях, включаючи туристськi, мотелях, у готелях з конференц-залами

Цей пiдклас не включає:
- оренду житла для довготермiнового проживання (див. 70.20) 

5510x  
55.2 Надання iнших мiсць для тимчасового проживання

Ця група включає:
- надання мiсць iншими засобами розмiщення для тимчасового, переважно короткотермiнового, проживання: у туристичних таборах, лiтнiх будиночках, квартирах, якi здають пiд час вiдпускного перiоду, на майданчиках для кемпiнгiв i в будiвлях на територiї кемпiнгiв, у сiмейних пансiонах, селянських садибах, молодiжних та гiрських турбазах тощо

Ця група не включає:
- оренду житла для довготермiнового проживання (див. 70.20) 

551x  
55.2155.21.0 Надання мiсць молодiжними i гiрськими туристичними базами 5510x  
55.2255.22.0 Надання мiсць кемпiнгами 5510x  
55.2355.23.0 Надання iнших мiсць для тимчасового проживання, н. в. i. г.

Цей пiдклас включає:
- надання мiсць для тимчасового, переважно короткотермiнового, проживання, наприклад, у молодiжних гуртожитках, дитячих та студентських таборах, школах-iнтернатах, гуртожитках для приїжджих, гуртожитках для робiтникiв-мiгрантiв, унiверситетських мiстечках, гуртожитках вищих навчальних закладiв, технiкумiв, училищ, шкiл, спальних вагонах, будинках готельного типу та в iнших примiщеннях, якi здають для тимчасового проживання 

5510x  
55.3 Дiяльнiсть ресторанiв 552x  
55.30 Дiяльнiсть ресторанiв

Цей клас включає:
- продаж готової їжi та напоїв, призначених, переважно, для споживання на мiсцi, iнодi з показом розважальних програм в закладах ресторанного господарства: в ресторанах, в ресторанах та кафе самообслуговування, в закладах швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних тощо), в ресторанах з вiдпуском їжi додому, у кiосках, якi торгують жареною картоплею, курами-гриль тощо, в кафе-морозиво, у вагонах-ресторанах залiзничних та iнших органiзацiях ресторанного господарства, якi обслуговують пасажирiв рiзних видiв транспорту

Цей клас не включає:
- продаж будь-яких видiв товарiв через торговi автомати (див. 52.63)
- згаданi вище види дiяльностi, якi здiйснюються пiд час надання мiсця для проживання (див. 55.10, 55.21, 55.22, 55.23)
 

5520x  
55.30.1 Дiяльнiсть ресторанiв   
55.30.2 Дiяльнiсть кафе   
55.4 Дiяльнiсть барiв 552x  
55.4055.40.0 Дiяльнiсть барiв

Цей пiдклас включає:
- продаж напоїв, переважно, призначених для споживання на мiсцi, iнодi з показом розважальних програм: в тавернах, барах, нiчних клубах, пивних барах тощо

Цей пiдклас не включає:
- торгiвлю напоями для споживання за межами закладу (див. 52)
- продаж через торговi автомати (див. 52.63)
- згаданi вище види дiяльностi, якi здiйснюються пiд час надання мiсця для проживання (див. 55.10, 55.21, 55.22, 55.23)
 

5520x  
55.5 Дiяльнiсть їдалень та послуги з постачання готової їжi 552x  
55.5155.51.0 Дiяльнiсть їдалень

Цей пiдклас включає:
- продаж готової їжi i напоїв певному колу осiб, зазвичай, за зниженими цiнами, їдальнями на пiдприємствах чи органiзацiях, при спортивних клубах, їдальнями та кухнями у середнiх та вищих навчальних закладах, буфетами та їдальнями для особистого складу збройних сил тощо 

5520x  
55.5255.52.0 Послуги з постачання готової їжi

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть постачальникiв готової їжi, яка готується спецiалiзованими пунктами для споживання в iнших мiсцях: для авiакомпанiй, залiзничного та водного транспорту, для пунктiв "їжа на колесах", для банкетiв та прийомiв, весiль, прийомiв гостей та iнших свят 

5520x  
Секцiя I Дiяльнiсть транспорту та зв'язку

Ця секцiя включає:
- дiяльнiсть пасажирського або вантажного залiзничного, трубопровiдного, автомобiльного, водного та повiтряного транспорту
- допомiжну дiяльнiсть, таку як дiяльнiсть термiналiв i мiсць стоянки, транспортне оброблення вантажiв, складське господарство
- дiяльнiсть пошти та засобiв зв'язку
- оренду транспортних засобiв з водiєм або обслуговуючим персоналом

Ця секцiя включає також:
- послуги з органiзацiї подорожувань

Ця секцiя не включає:
- капiтальний ремонт або переобладнання транспортних засобiв, крiм автомобiлiв (див. 35)
- будiвництво, технiчне обслуговування i ремонт автодорiг, залiзниць, портiв, аеропортiв (див. 45)
- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв (див. 50.20)
- оренду транспортних засобiв без обслуговуючого персоналу (див. 71.1, 71.2)
- рекламу на транспортних засобах (див. 74.40)
 

 
60 Дiяльнiсть наземного транспорту 60  
60.1 Дiяльнiсть залiзничного транспорту 601  
60.10 Дiяльнiсть залiзничного транспорту

Цей клас включає:
- пасажирськi та вантажнi перевезення залiзничним транспортом за всiма видами сполучення

Цей клас не включає:
- дiяльнiсть пасажирських та вантажних термiналiв, транспортне оброблення вантажiв, зберiгання та iншу допомiжну дiяльнiсть (див. 63.11 - 63.40)
- технiчне обслуговування та дрiбний ремонт рухомого складу (див. 63.21.1)
- функцiонування iнфраструктури залiзничного транспорту (див. 63.21.1)
 

6010  
60.10.1 Дiяльнiсть пасажирського залiзничного транспорту

Цей пiдклас включає:
- пасажирськi перевезення залiзничним транспортом за всiма видами сполучення

Цей пiдклас не включає:
- послуги спальних вагонiв щодо тимчасового проживання, послуги вагонiв-ресторанiв (див. 55.23, 55.30.1)
- дiяльнiсть метрополiтену (див. 60.21.2)
- технiчне обслуговування та дрiбний ремонт рухомого складу (див. 63.21.1)
 

  
60.10.2 Дiяльнiсть вантажного залiзничного транспорту

Цей пiдклас включає:
- перевезення вантажiв залiзничним транспортом за всiма видами сполучення, у тому числi на пiд'їзних колiях промислових чи будiвельних пiдприємств 

  
60.2 Дiяльнiсть iншого наземного транспорту 602  
60.21 Дiяльнiсть автомобiльного та iншого мiського регулярного транспорту

Цей клас включає:
- примiськi та мiськi перевезення пасажирiв i багажу за встановленими маршрутами, посадку та висадку пасажирiв на вказаних в графiку зупинках (перевезення здiйснюються автобусами та маршрутними таксомоторами, тролейбусами, а також трамваями, метрополiтеном тощо)
- мiжмiськi перевезення, крiм залiзничних, пасажирiв i багажу за встановленими маршрутами, посадку та висадку пасажирiв на вказаних в графiку зупинках

Цей клас включає також:
- перевезення, якi здiйснюються фунiкулерами та пiдвiсними канатними дорогами, шкiльними автобусами, експресами, у тому числi за маршрутами "мiсто - аеропорт" або "мiсто - вокзал" тощо 

Цей клас не включає:
- екскурсiйнi та туристичнi перевезення, перевезення пасажирiв службовими автомобiлями, робiтникiв до мiсця роботи за договорами пiдприємств, органiзацiй, обслуговування делегацiй, приватних осiб за замовленнями (див. 60.23) 

6022x  
60.21.1 Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту   
60.21.2 Дiяльнiсть регулярного електротранспорту, включаючи дiяльнiсть фунiкулерiв та пiдвiсних канатних дорiг   
60.2260.22.0 Дiяльнiсть таксi

Цей пiдклас включає також:
- iншi види оренди легкових автомобiлiв з водiєм 

  
60.2360.23.0 Дiяльнiсть нерегулярного пасажирського транспорту

Цей пiдклас включає:
- перевезення пасажирiв автомобiлями та iншими видами наземного транспорту не за розкладом: чартернi перевезення, екскурсiйнi та туристичнi перевезення, перевезення пасажирiв службовими автомобiлями, робiтникiв до мiсця роботи за договорами пiдприємств, органiзацiй, обслуговування делегацiй, приватних осiб за замовленнями

Цей пiдклас не включає:
- перевезення пацiєнтiв автомобiлями швидкої допомоги (див. 85.14) 

  
60.2460.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

Цей пiдклас включає:
- перевезення рiзних вантажiв, у тому числi меблiв, лiсоматерiалiв, тварин, автомобiлiв, великовагових та небезпечних вантажiв тощо
- рефрижераторне перевезення
- перевезення непакованих вантажiв (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у тому числi збирання молока на фермах
- перевезення вiдходiв, гною, мулу чи забрудненого iрунту, зiбраних третiми особами, до мiсця кiнцевого оброблення (вiдповiдальнiсть за кiнцеве оброблення таких вiдходiв транспортне пiдприємство, зазвичай, не несе)

Цей пiдклас включає також:
- оренду вантажних автомобiлiв з водiєм
- вантажнi перевезення транспортними засобами з використанням живої тяглової сили

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть термiналiв з транспортного оброблення вантажiв (див. 63)
- поштову та кур'єрську дiяльнiсть (див. 64.1)
- перевезення вiдходiв спецiалiзованими пiдприємствами (див. 90)
 

6023x  
60.3 Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту 603  
60.30 Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту

Цей клас включає:
- дiяльнiсть, пов'язану з транспортуванням сирої нафти, нафтопродуктiв та газу магiстральними трубопроводами, включаючи послуги насосних станцiй та експлуатацiю трубопроводiв

Цей клас не включає:
- розподiлення природного або штучного газу, пари та води (див. 40.22, 40.30, 41) 

6030  
60.30.1 Транспортування сирої нафти та нафтопродуктiв трубопроводами   
60.30.2 Транспортування газу трубопроводами   
60.30.9 Транспортування iншої продукцiї трубопроводами   
61 Дiяльнiсть водного транспорту 61  
61.1 Дiяльнiсть морського транспорту 611  
61.10 Дiяльнiсть морського транспорту

Цей клас включає:
- оренду суден i кораблiв з екiпажем

Цей клас включає також:
- оренду прогулянкових суден з екiпажем 

6110  
61.10.1 Дiяльнiсть морського пасажирського транспорту

Цей пiдклас включає:
- перевезення пасажирiв морським транспортом за розкладом чи без розкладу
- експлуатацiю екскурсiйних, прогулянкових та туристичних суден
- експлуатацiю поромiв, водних таксi, iнших плавзасобiв
- здавання в оренду засобiв морського транспорту з екiпажем

Цей пiдклас не включає:
- послуги ресторанiв, кафе, їдалень, барiв на борту суден, за винятком послуг, якi входять до транспортних (див. 55.30, 55.40, 55.51) 

  
61.10.2 Дiяльнiсть морського вантажного транспорту

Цей пiдклас включає:
- перевезення вантажiв морським транспортом усiх видiв сполучення, включаючи послуги буксирiв, або плавучих платформ, бурових установок
- оренду плавзасобiв з екiпажем тощо

Цей пiдклас не включає:
- транспортне перероблення вантажiв, зберiгання вантажiв, портовi операцiї та iншу допомiжну дiяльнiсть, таку як: ремонт суден, лоцманськi послуги, навантаження та розвантаження суден, рятувальнi роботи (див. 63) 

  
61.2 Дiяльнiсть рiчкового транспорту 612  
61.20 Дiяльнiсть рiчкового транспорту

Цей клас включає також:
- оренду прогулянкових суден з екiпажем 

6120  
61.20.1 Дiяльнiсть рейсового пасажирського рiчкового транспорту

Цей пiдклас включає:
- перевезення пасажирiв рiчковим транспортом усiх видiв сполучення, пiдпорядкованим та не пiдпорядкованим розкладу

Цей пiдклас не включає:
- послуги ресторанiв, кафе, їдалень, барiв на борту суден, за винятком послуг, якi входять до транспортних (див. 55.30.1, 55.30.2, 55.40, 55.51) 

  
61.20.2 Дiяльнiсть вантажного рiчкового транспорту

Цей пiдклас включає:
- перевезення рiчковим транспортом вантажiв, включаючи послуги буксирiв, оренду плавзасобiв з екiпажем 

  
62 Дiяльнiсть авiацiйного транспорту

Цей роздiл включає:
- пасажирськi та вантажнi перевезення за допомогою авiацiйного та космiчного транспорту

Цей роздiл не включає:
- обприскування сiльськогосподарських культур (див. 01.41)
- капiтальний ремонт лiтакiв, двигунiв лiтакiв тощо (див. 35.30)
- рекламу на авiацiйному транспортi (див. 74.40)

- аерофотозйомку (див. 74.81) 

62  
62.1 Авiацiйнi регулярнi перевезення 621  
62.10 Авiацiйнi регулярнi перевезення 6210  
62.10.1 Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення

Цей пiдклас включає:
- перевезення пасажирiв авiацiйним транспортом за встановленими маршрутами та розкладом 

  
62.10.2 Авiацiйнi регулярнi вантажнi перевезення

Цей пiдклас включає:
- перевезення вантажiв авiацiйним транспортом за встановленими маршрутами та розкладом

Цей пiдклас не включає:
- регулярнi чартернi перевезення (див. 62.20.2) 

  
62.2 Авiацiйнi нерегулярнi перевезення 622  
62.20 Авiацiйнi нерегулярнi перевезення 6220  
62.20.1 Авiацiйнi нерегулярнi пасажирськi перевезення

Цей пiдклас включає:
- перевезення пасажирiв авiацiйним транспортом, не пiдпорядкованим розкладу
- здавання пiд найм та в довготермiнову оренду засобiв повiтряного транспорту з екiпажем 

  
62.20.2 Авiацiйнi нерегулярнi вантажнi перевезення

Цей пiдклас включає:
- перевезення вантажiв авiацiйним транспортом усiх видiв сполучення не за розкладом
- оренду авiацiйних транспортних засобiв з екiпажем

Цей пiдклас включає також:
- регулярнi чартернi перевезення 

  
62.3 Дiяльнiсть космiчного транспорту
 
  
62.3062.30.0 Дiяльнiсть космiчного транспорту

Цей пiдклас включає:
- запуск ракет-носiїв та космiчних апаратiв
- пасажирськi та вантажнi космiчнi перевезення

Цей пiдклас не включає:
- забезпечення зв'язку супутниковими системами (див. 64.20) 

  
63 Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї 63  
63.1 Транспортне оброблення вантажiв; складське господарство 630x  
63.1163.11.0 Транспортне оброблення вантажiв

Цей пiдклас включає:
- навантаження та розвантаження вантажiв та багажу пасажирiв незалежно вiд виду транспорту, що використовується для перевезення
- навантаження, включаючи закрiплення вантажу та розвантаження суден

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть термiналiв (див. 63.2) 

6301  
63.1263.12.0 Складське господарство

Цей пiдклас включає:
- зберiгання та складування всiх видiв товарiв, вуглеводневої сировини, рiдкого чи газоподiбного палива, хiмiчних продуктiв тощо на вiдповiдних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть стоянок для автомобiлiв (див. 63.21.2) 

6302  
63.2 Функцiонування транспортної iнфраструктури 630x
6303
 
63.21 Функцiонування iнфраструктури наземного транспорту 6303x  
63.21.1 Функцiонування iнфраструктури залiзничного транспорту

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть залiзничних пасажирських вокзалiв, станцiй, перевантажувальних товарних станцiй тощо
- обслуговування та дрiбний ремонт рухомого складу 

  
63.21.2 Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть автостанцiй, автовокзалiв
- експлуатацiю, в тому числi поточний ремонт та утримання, автодорiг, мостiв, тунелiв, iнших дорожнiх споруд, стоянок або гаражiв для автомобiлiв, стоянок для велосипедiв
- утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунiкулерних, метро тощо
- зберiгання житлових автофургонiв та причепiв у зимовий перiод

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть транспортних агентств (див. 63.4) 

  
63.2263.22.0 Функцiонування iнфраструктури водного транспорту

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть портiв, пiрсiв, пристаней та iнших морських та рiчкових термiналiв
- експлуатацiю шлюзiв тощо
- дiяльнiсть, пов'язану з навiгацiєю, лоцманським проведенням суден, швартуванням до причалу тощо
- дiяльнiсть, пов'язану з рятуванням суден
- дiяльнiсть маякiв 

6303x  
63.2363.23.0 Функцiонування iнфраструктури авiацiйного транспорту

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть аеропортiв та iнших термiналiв
- управлiння аеропортами та повiтряним рухом
- дiяльнiсть, пов'язану з наземним обслуговуванням на аеродромах (наприклад, поточне технiчне обслуговування i ремонт лiтальних апаратiв у аеропортах)
- дiяльнiсть служб з гасiння та запобiгання пожежам в аеропортах
- дiяльнiсть шкiл пiдвищення квалiфiкацiї (навчально-тренувальних центрiв) для пiлотiв комерцiйних авiалiнiй

Цей пiдклас не включає:
- навчання водiнню лiтакiв (з наданням льотних сертифiкатiв та навiгацiйних лiцензiй), крiм професiйної пiдготовки (див. 80.41) 

6303x  
63.3 Послуги з органiзацiї подорожувань 630x
6304
 
63.3063.30.0 Послуги з органiзацiї подорожувань

Цей пiдклас включає:
- туристичну дiяльнiсть: реалiзацiю та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розмiщення, консультацiї та планування маршрутiв, органiзацiя iндивiдуальних подорожей та iншi туристичнi послуги (вiдвiдування об'єктiв культури, органiзацiя вiдпочинку та розваг, реалiзацiя сувенiрної продукцiї тощо)
- посередницьку дiяльнiсть турагентiв з реалiзацiї туристичного продукту туроператорiв
- дiяльнiсть екскурсоводiв (гiдiв)
- продаж та резервування квиткiв з будь-якою метою (вiдпустка, вiдрядження тощо) для подорожування на всi види транспорту 

6304  
63.4 Органiзацiя перевезення вантажiв 630x
6309
 
63.4063.40.0 Органiзацiя перевезення вантажiв

Цей пiдклас включає:
- експедицiю вантажiв
- органiзацiю перевезень залiзничним, автомобiльним, водним, авiацiйним транспортом
- приймання групових та iндивiдуальних партiй вантажiв, включаючи пiдбiр вантажiв та групування вантажiв
- пiдготування транспортної документацiї та супровiдних листiв
- органiзацiю групового вiдправлення вантажiв залiзничним, автомобiльним, авiацiйним або водним транспортом, включаючи збирання та розподiлення вантажiв
- послуги митних брокерiв
- послуги фрахтових агентiв (морського транспорту) та експедиторiв (iнших видiв транспорту)
- операцiї з транспортного оброблення вантажiв: тимчасове пакування з метою збереження пiд час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажiв тощо
- послуги транспортних агентств

Цей пiдклас не включає:
- кур'єрську дiяльнiсть (див. 64.12)
- дiяльнiсть, пов'язану з органiзацiєю страхування вантажiв (див. 67.20)
 

6309  
64 Дiяльнiсть пошти та зв'язку 64  
64.1 Поштова та кур'єрська дiяльнiсть 641  
64.1164.11.0 Дiяльнiсть нацiональної пошти

Цей пiдклас включає:
- виймання, сортування, перевезення i доставку внутрiшньої та мiжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролi
- кур'єрську дiяльнiсть нацiональної пошти
- надання послуг з оренди поштових скриньок, обробку кореспонденцiї "до запитання" тощо

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть, яка пов'язана з поштовими безготiвковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, а також iншу фiнансову дiяльнiсть, що надається службами нацiональної пошти (див. 65.12) 

6411  
64.1264.12.0 Кур'єрська дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- виймання, перевезення i доставку листiв, бандеролей та посилок, що здiйснюється недержавними пiдприємствами

Примiтка.
Перевезення може здiйснюватись одним або кiлькома видами транспорту, особистим чи громадським.

Цей пiдклас включає також:
- мiськi послуги розсильних i вантажних таксi

Цей пiдклас не включає:
- кур'єрську дiяльнiсть нацiональної пошти (див. 64.11) 

6412  
64.2 Дiяльнiсть зв'язку

Ця група включає дiяльнiсть з передавання iнформацiї, а також надання послуг з доступу до тiєї чи iншої мережi, зокрема iнтернет. 

6420  
64.2064.20.0 Дiяльнiсть зв'язку

Цей пiдклас включає:
- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та iншої iнформацiї системами радiозв'язку, кабельного, радiорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобiльний, телеграфного зв'язку, у тому числi телекс; трансляцiю радiо- та телевiзiйних програм
- технiчне обслуговування мережi електрозв'язку
- надання доступу до мережi iнтернет

Цей пiдклас не включає:
- послуги вiдповiдача по телефону (див. 74.86)
- створення радiо- i телевiзiйних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцiєю (див. 92.20)
 

  
Секцiя J Фiнансова дiяльнiсть  
65 Грошове та фiнансове посередництво

Цей роздiл включає дiяльнiсть, пов'язану з отриманням та перерозподiлом фiнансових коштiв, крiм тих, якi призначенi для цiлей страхування, пенсiйного забезпечення або обов'язкового соцiального страхування.

Примiтка.
Дiяльнiсть, пов'язану з використанням кредитних карток, класифiкують залежно вiд того, хто надає цю послугу. 

65  
65.1 Грошове посередництво

Ця група включає отримання фiнансових коштiв у формi депозитiв, у т. ч. перевiдних (депозитiв до запитання). 

651  
65.1165.11.0 Дiяльнiсть центрального банку 6511  
65.1265.12.0 Iнше грошове посередництво

Цей пiдклас включає:
- грошове посередництво комерцiйних банкiв та iнших фiнансових установ

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть, пов'язану з поштовими безготiвковими розрахунками та поштово-заощаджувальними касами 

6519  
65.2 Фiнансове посередництво

Ця група включає фiнансове посередництво, крiм того, яке здiйснюють фiнансовi установи. 

659  
65.2165.21.0 Фiнансовий лiзинг

Цей пiдклас включає:
- придбання основних засобiв з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизацiї таких основних засобiв

Примiтка.
Пiсля закiнчення строку контракту лiзингоодержувач може придбати основнi засоби за залишковою вартiстю, укласти новий договiр або повернути лiзинговiй компанiї.

Цей пiдклас не включає:
- операцiйний лiзинг, вiдповiдно до виду товарiв, якi здаються в оренду (див. 71) 

6591  
65.2265.22.0 Надання кредитiв

Цей пiдклас включає:
- надання позик небанкiвськими фiнансовими установами (такими як кредитнi спiлки чи iншими), якi не здiйснюють дiяльнiсть з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермiнового фiнансування промисловостi тощо
- надання кредиту органiзацiями iпотечного кредитування, якi не отримують вкладiв
- факторинговi послуги
- послуги лихварiв 

6592  
65.2365.23.0 Iнше фiнансове посередництво

Цей пiдклас включає iншi види фiнансового посередництва (крiм надання позик), пов'язанi, в основному, з розмiщенням фiнансових коштiв:
- капiталовкладення в цiннi папери, наприклад, акцiї, облiгацiї, векселi, цiннi папери довiрчих товариств та траст-фондiв, iнвестицiйнi фонди i компанiї тощо
- операцiї з цiнними паперами, якi виконуються дилерами за власний рахунок
- операцiї зi зливками золота на фiнансових ринках
- капiталовкладення у власнiсть, якi здiйснюють, головним чином, за рахунок iнших фiнансових посередникiв (наприклад, траст-компанiй)
- укладання свопiв, опцiонiв та iнших арбiтражних операцiй
- дiяльнiсть ломбардiв

Цей пiдклас не включає:
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21)
- операцiї з цiнними паперами за дорученням iнших осiб (див. 67.12)
- купiвлю-продаж, лiзинг та оренду нерухомого майна (див. 70)
- операцiйний лiзинг (див. 71)
 

6599  
66 Страхування 66  
66.0 Страхування

Ця група включає довгострокове та короткострокове покриття страхових ризикiв з елементом заощаджень або без нього. 

660  
66.0166.01.0 Страхування життя та накопичення

Цей пiдклас включає:
- страхування та перестрахування життя 

6601  
66.0266.02.0 Недержавне пенсiйне забезпечення

Цей пiдклас включає:
- забезпечення виплат у зв'язку з виходом на пенсiю

Цей пiдклас не включає:
- управлiння програмами, що фiнансуються, головним чином, за рахунок державних джерел та не передбачають власних внескiв (див. 75.12)
- управлiння обов'язковим соцiальним страхуванням (див. 75.30)
 

6602  
66.0366.03.0 Iншi послуги у сферi страхування

Цей пiдклас включає:
- страхування та перестрахування, яке не вiдноситься до страхування життя: страхування вiд нещасних випадкiв та пожеж, страхування вiд хвороб, страхування майна, автомобiльне, морське, авiацiйне страхування та страхування транспортних засобiв, страхування на випадок фiнансових збиткiв та страхування вiдповiдальностi 

6603  
67 Допомiжнi послуги у сферi фiнансового посередництва та страхування

Цей роздiл включає надання послуг, що вiдносяться до фiнансового посередництва або тiсно пов'язанi з ним, крiм надання самих послуг фiнансового посередництва. 

67  
67.1 Допомiжнi послуги у сферi фiнансового посередництва 671  
67.1167.11.0 Управлiння фiнансовими ринками

Цей пiдклас включає:
- функцiонування фiнансових ринкiв та контроль за їх дiяльнiстю, крiм контролю державними органами: дiяльнiсть фондових бiрж, товарних бiрж тощо 

6711  
67.1267.12.0 Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

Цей пiдклас включає:
- управлiння власнiстю
- здiйснення операцiй на ринках фiнансових послуг за дорученням iнших осiб (наприклад, брокерськi операцiї на фондовiй бiржi) та пов'язану з цим дiяльнiсть
- здiйснення депозитарної дiяльностi зi зберiгання та обслуговування обiгу цiнних паперiв, включаючи ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв

Цей пiдклас не включає:
- операцiї на фiнансових ринках, якi здiйснюються за власний рахунок (див. 65.23) 

6712  
67.1367.13.0 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва

Цей пiдклас включає:
- всi види дiяльностi, якi є допомiжними по вiдношенню до фiнансового посередництва та не входять до iнших групувань, такi як дiяльнiсть брокерiв по iпотечних операцiях, дiяльнiсть пунктiв обмiну валют тощо 

6719  
67.2 Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 672  
67.2067.20.0 Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть, що вiдноситься або тiсно пов'язана зi страхуванням та пенсiйним забезпеченням (крiм фiнансового посередництва): дiяльнiсть страхових агентiв, дiяльнiсть фахiвцiв з оцiнювання страхового ризику та збиткiв 

6720  
Секцiя K Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг пiдприємцям  
70 Операцiї з нерухомим майном 70  
70.1 Операцiї з власним нерухомим майном 701x  
70.1170.11.0 Органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду

Цей пiдклас включає:
- органiзацiю та фiнансування будiвництва об'єктiв нерухомостi

Цей пiдклас не включає:
- проведення проектних та будiвельних робiт, що виконуються будiвельними органiзацiями (див. 45.2) 

7010x  
70.1270.12.0 Купiвля та продаж власного нерухомого майна

Цей пiдклас включає:
- купiвлю та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будiвель (багатоквартирних будинкiв, дач, окремих квартир тощо), земельних дiлянок 

7010x  
70.2 Здавання в оренду власного нерухомого майна 701x  
70.2070.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

Цей пiдклас включає:
- здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомостi
- здавання в оренду земельних дiлянок
- дiяльнiсть ринкiв

Цей пiдклас не включає:
- експлуатацiю готелiв, мебльованих кiмнат, стоянок для житлових причепiв, кемпiнгiв та iнших мiсць, призначених для короткотермiнового проживання (див. 55) 

7010x  
70.3 Операцiї з нерухомiстю для третiх осiб 702  
70.3170.31.0 Дiяльнiсть агентств нерухомостi

Цей пiдклас включає:
- посередницькi послуги з купiвлi, продажу, оренди та оцiнювання нерухомого майна 

7020x  
70.3270.32.0 Управлiння нерухомим майном

Цей пiдклас включає:
- управлiння вiд iменi власника житловою нерухомiстю: виконання комплексу послуг iз забезпечення функцiонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондицiювання, прибирання та загальний догляд за примiщеннями тощо); послуги консьєржа; управлiння житлом та iншим нерухомим майном у спiввласностi

Цей пiдклас включає також:
- послуги агентств зi збору орендної платнi 

7020x  
71 Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

Цей роздiл включає:
- операцiйний лiзинг, який, зазвичай, є довгостроковою орендою (без оператора)

Цей роздiл не включає:
- фiнансовий лiзинг, який, зазвичай, є формою надання кредиту (див. 65.21) 

71  
71.1 Оренда автомобiлiв 711x  
71.1071.10.0 Оренда автомобiлiв

Цей пiдклас включає:
- оренду, операцiйний лiзинг та прокат особистих автомобiлiв та легкових автофургонiв вагою до 3,5 т без водiя

Цей пiдклас не включає:
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21) 

7111  
71.2 Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устатковання 712  
71.2171.21.0 Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устатковання

Цей пiдклас включає:
- оренду та операцiйний лiзинг наземних транспортних засобiв та устатковання без водiя, крiм легкових автомобiлiв: залiзничних вагонiв, вантажних автомобiлiв, тягачiв, причепiв та напiвпричепiв, мотоциклiв, житлових автофургонiв та причепiв тощо

Цей пiдклас включає також:
- оренду вантажних контейнерiв

Цей пiдклас не включає:
- оренду та операцiйний лiзинг транспортних засобiв i вантажних автомобiлiв з водiєм (див. 60.2)
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21)
- оренду контейнерiв для проживання та розмiщення будiвельних контор (див. 71.32)
- прокат велосипедiв (див. 71.40)
 

7111  
71.2271.22.0 Оренда водних транспортних засобiв та устатковання

Цей пiдклас включає:
- оренду та операцiйний лiзинг засобiв та устатковування морського та рiчкового транспорту: кораблiв, торгiвельних суден тощо без екiпажу

Цей пiдклас не включає:
- оренду засобiв водного транспорту з екiпажем (див. 61)
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21)
- оренду прогулянкових човнiв та суден (див. 71.40)
 

7121  
71.2371.23.0 Оренда повiтряних транспортних засобiв та устатковання

Цей пiдклас включає:
- оренду та операцiйний лiзинг повiтряних транспортних засобiв та устатковання без екiпажу

Цей пiдклас не включає:
- оренду повiтряних транспортних засобiв з екiпажем (див. 62)
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21)
 

  
71.3 Оренда iнших машин та устатковання 712  
71.3171.31.0 Оренда сiльськогосподарських машин та устатковання

Цей пiдклас включає:
- оренду та операцiйний лiзинг машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства, вiднесеного до групи 29.3, без обслуговуючого персоналу

Цей пiдклас не включає:
- оренду сiльськогосподарської технiки з оператором (див. 01.4)
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21)
 

7121  
71.3271.32.0 Оренда будiвельних машин та устатковання

Цей пiдклас включає:
- оренду та операцiйний лiзинг будiвельних машин та устатковання без обслуговуючого персоналу
- оренду будiвельних лiсiв та риштовань без установлення та демонтажу
- оренду контейнерiв для проживання та розмiщення будiвельних контор

Цей пiдклас не включає:
- оренду будiвельної технiки з оператором (див. 45.50)
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21)
 

7122  
71.3371.33.0 Оренда офiсних машин та устатковання, включаючи обчислювальну технiку

Цей пiдклас включає:
- оренду та операцiйний лiзинг офiсних машин та устатковання, включаючи обчислювальну технiку без обслуговуючого персоналу: обчислювальних машин та устатковання, копiювально-розмножувальних машин, друкарських машинок та машин для опрацювання текстiв, бухгалтерських машин та устатковання

Цей пiдклас не включає:
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21) 

7123  
71.3471.34.0 Оренда iнших машин та устатковання

Цей пiдклас включає:
- оренду та операцiйний лiзинг iнших машин та устатковання, не вiднесених до iнших групувань, без обслуговуючого персоналу: двигунiв та турбiн, верстатiв, контрольно-вимiрювальної апаратури, устатковання для гiрничої, нафтової промисловостi, устатковання для радiомовлення, телебачення та зв'язку, iнших машин та устатковання наукового, торгiвельного та промислового призначення

Цей пiдклас не включає:
- фiнансовий лiзинг (див. 65.21)
- оренду сiльськогосподарських машин та устатковання без обслуговуючого персоналу (див. 71.31)
- оренду будiвельних машин та устатковання без обслуговуючого персоналу (див. 71.32)
- оренду офiсних машин та устатковання, включаючи обчислювальну технiку без обслуговуючого персоналу (див. 71.33)
 

7129  
71.4 Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 713  
71.4071.40.0 Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку

Цей пiдклас включає:
- прокат виробiв для домашнiх господарств, пiдприємств та органiзацiй: текстильних виробiв, одягу, взуття; меблiв, виробiв зi скла та керамiки, кухонного та столового посуду, побутових електроприладiв, ручних iнструментiв тощо; прогулянкових човнiв та суден, велосипедiв, спортивного iнвентарю; ювелiрних виробiв, музичних iнструментiв, театральних декорацiй та костюмiв, аудiо- та вiдеопродукцiї, квiтiв та iнших рослин тощо

Цей пiдклас не включає:
- оренду особистих автомобiлiв та легкових автофургонiв, мотоциклiв, житлових автофургонiв та причепiв, трейлерiв тощо (див. 71.10, 71.21)
- надання бiблiотеками книг, газет, журналiв, прокат платiвок, вiдеокасет i цифрових вiдеодискiв (див. 92.51.1)
- прокат пральнями бiлизни, робочого одягу та iнших подiбних виробiв (див. 93.01)
 

7130  
72 Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї 72  
72.1 Консультування з питань iнформатизацiї 721  
72.1072.10.0 Консультування з питань iнформатизацiї

Цей пiдклас включає:
- консультування щодо типу та конфiгурацiї комп'ютерних технiчних засобiв та використання програмного забезпечення: аналiз iнформацiйних потреб користувачiв та пошук найоптимальнiших рiшень

Цей пiдклас не включає:
- консультування щодо комп'ютерних технiчних засобiв, включаючи периферiйнi пристрої, яке здiйснюється пiдприємствами з їх виробництва чи продажу (див. 30.02, 51.84, 52.48) 

7210  
72.2 Розроблення програмного забезпечення та консультування в цiй сферi 722  
72.2172.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення

Цей пiдклас включає:
- розроблення, видання та реалiзацiю (продаж, прокат та (або) надання лiцензiй) системних пакетiв програм, службових та iгрових програм

Цей пiдклас не включає:
- тиражування програмного забезпечення загального користування (див. 22.33)
- консультування щодо програмного забезпечення для функцiонування комп'ютерних засобiв (див. 72.10)
 

7220  
72.2272.22.0 Iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення

Цей пiдклас включає:
- консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технiчних аспектiв комп'ютерних систем
- розроблення iндивiдуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетiв програм до специфiчних потреб користувачiв
- розроблення web-сторiнок
- надання послуг з системного аналiзу, програмування та супроводу, а також iнших спецiалiзованих послуг у сферi iнформатизацiї, не вiднесених до iнших групувань 

  
72.3 Оброблення даних 723  
72.3072.30.0 Оброблення даних

Цей пiдклас включає:
- оброблення даних iз застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення
- повне оброблення, пiдготовку та введення даних
- експлуатацiю на довготривалiй основi комп'ютерної технiки, що належить iншим користувачам
- надання мiсця у web-мережi 

7230  
72.4 Дiяльнiсть, пов'язана з банками даних 724  
72.4072.40.0 Дiяльнiсть, пов'язана з банками даних

Цей пiдклас включає:
- надання даних у певному порядку чи послiдовностi шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): данi можуть бути доступнi для всiх або для обмеженої кiлькостi користувачiв i сортуватися на замовлення
- видання будь-якої iнформацiї у iнтернетi, у т. ч. книг, газет, журналiв, якщо вони не мають iншої форми публiкацiї, крiм iнтернет
- створення баз даних у оперативному режимi "он-лайн"
- створення каталогiв, адресних спискiв тощо в оперативному режимi
- дiяльнiсть, пов'язану з порталами пошуку у web-мережi

Цей пiдклас не включає:
- видання матерiалiв у iнтернетi, якi мають iншi форми публiкацiї (див. 22) 

7240  
72.5 Ремонт i технiчне обслуговування офiсної та електронно-обчислювальної технiки

Цей клас не включає:
- монтаж та установлення офiсних машин та обчислювальної технiки (див. 30) 

725  
72.50 Ремонт i технiчне обслуговування офiсної електронно-обчислювальної технiки   
72.50.1 Ремонт i технiчне обслуговування офiсної технiки 7250  
72.50.2 Ремонт i технiчне обслуговування електронно-обчислювальної технiки   
72.6 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї   
72.6072.60.0 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї   
73 Дослiдження i розробки

Цей роздiл включає три види дiяльностi з наукових дослiджень та розробок:
- фундаментальнi дослiдження: наукова теоретична та (або) експериментальна дiяльнiсть, спрямована на одержування нових знань про закономiрностi розвитку природи, суспiльства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
- прикладнi дослiдження: роботи, спрямованi на одержування нових знань з метою практичного їх використання, а також для розроблення технiчних нововведень;
- експериментальнi розробки: систематична дiяльнiсть, яка спирається на наявнi знання, придбанi в результатi дослiджень i/чи практичного досвiду, спрямована на виробництво нових матерiалiв, продуктiв чи пристроїв, впровадження нових процесiв, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введенi в дiю. 

73  
73.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих та технiчних наук 731  
73.10 Дослiдження i розробки в галузi природничих та технiчних наук   
73.10.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих наук

Цей пiдклас включає:
- систематичне вивчення та творчi зусилля у трьох вищезазначених видах наукових дослiджень та розробок у галузях природничих наук (математики, механiки, фiзики, астрономiї, iнформатики та кiбернетики, хiмiї, бiологiї, геологiї, географiчних, сiльськогосподарських, ветеринарних, медичних, фармацевтичних наук тощо)

Цей пiдклас включає також:
- дослiдження i розробки багатогалузевого характеру 

7310  
73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук

Цей пiдклас включає:
- систематичне вивчення та творчi зусилля у трьох вищезазначених видах наукових дослiджень та розробок у галузях технiчних наук (енергетики, транспорту та зв'язку, будiвництва та архiтектури, добувної, обробної промисловостi тощо)

Цей пiдклас включає також:
- дослiдження i розробки багатогалузевого характеру 

7310  
73.2 Дослiдження i розробки в галузi гуманiтарних та суспiльних наук 732  
73.20 Дослiдження i розробки в галузi гуманiтарних та суспiльних наук   
73.20.1 Дослiдження i розробки в галузi гуманiтарних наук

Цей пiдклас включає:
- систематичне вивчення та творчi зусилля у трьох вищезазначених видах наукових дослiджень та розробок у галузi iсторичних наук, лiтературознавства, мовознавства, мистецтвознавства 

7320  
73.20.2 Дослiдження i розробки в галузi суспiльних наук

Цей пiдклас включає:
- систематичне вивчення та творчi зусилля у трьох вищезазначених видах наукових дослiджень та розробок у галузi нацiональної безпеки, державного управлiння, фiзичного виховання та спорту, соцiологiчних, полiтичних, фiлософських, економiчних, юридичних, педагогiчних, психологiчних науках

Цей пiдклас не включає:
- дослiдження кон'юнктури ринку (див. 74.13) 

7320  
74 Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг пiдприємцям

Цей роздiл включає дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку та аудиту, архiтектури, геологiї, геодезiї, гiдрометеорологiї, iнжинiрингу, а також надання послуг у сферi пiдприємницької дiяльностi, таких як: консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння, дослiдження ринку, наймання та пiдбiр персоналу, рекламну, охоронну дiяльнiсть, секретарськi послуги, фотографування, прибирання виробничих та житлових примiщень, пакування та iншi послуги, якi надаються, головним чином, пiдприємствам та фiзичним особам - пiдприємцям. Проте деякi послуги (наприклад, юридичнi, виготовлення фотографiй тощо) можуть надаватись приватним клiєнтам. 

74  
74.1 Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку та аудиту; консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння 741  
74.11 Дiяльнiсть у сферi права 7411  
74.11.1 Адвокатська дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- представництво iнтересiв однiєї сторони проти iншої сторони в судах або iнших судових органах

Примiтка.
Ця дiяльнiсть виконується професiйними адвокатами чи пiд їх наглядом: консультування та представництво з цивiльних справ, кримiнальних справ, консультування та представництво у зв'язку з трудовими суперечками.

Цей пiдклас не включає:
- арбiтраж та вирiшення конфлiктiв мiж працiвниками та роботодавцями (див. 74.14)
- дiяльнiсть судiв (див. 75.23)
 

  
74.11.2 Нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть державних нотарiусiв, нотарiусiв, судових виконавцiв, експертiв i арбiтрiв
- надання рекомендацiй та консультацiй з загальних питань, складання юридичних документiв: статутiв, установчих та iнших, пов'язаних зi створенням пiдприємств (органiзацiй), патентiв та авторських прав, пiдготовку юридичних актiв, заповiтiв, доручень тощо

Цей пiдклас не включає:
- арбiтраж та вирiшення конфлiктiв мiж працiвниками та роботодавцями (див. 74.14)
- дiяльнiсть судiв (див. 75.23)
 

  
74.1274.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Цей пiдклас включає:
- реєстрацiю, накопичення, узагальнення та зберiгання iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємств
- пiдготовлення, перевiрку, пiдтвердження достовiрностi фiнансових рахункiв, звiтiв, балансiв
- складання податкових декларацiй для юридичних та фiзичних осiб
- консультування та представництво (крiм юридичного) вiд iменi клiєнтiв перед податковими iнспекцiями

Цей пiдклас не включає:
- оброблення та зведення даних, у тому числi для цiлей бухгалтерського облiку (див. 72.30)
- консультування з питань управлiння щодо розроблення систем бухгалтерського облiку, програм облiку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису (див. 74.14)
 

7412  
74.1374.13.0 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки

Цей пiдклас включає:
- вивчення потенцiйних можливостей ринку, попиту та потреб споживачiв з метою полiпшення збуту та розроблення нових видiв продукцiї, включаючи статистичний аналiз результатiв
- вивчення суспiльної думки щодо полiтичних, економiчних та суспiльних питань, а також статистичний аналiз результатiв 

7413  
74.1474.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

Цей пiдклас включає:
- консультування, надання рекомендацiй та практичної допомоги суб'єктам пiдприємницької дiяльностi та державним службам у галузi зв'язкiв iз громадськiстю та обмiну iнформацiєю, розроблення систем бухгалтерського облiку, програм облiку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо
- консультування та надання практичної допомоги комерцiйним пiдприємствам та державним службам в галузi планування, органiзацiї, забезпечення ефективностi та контролю, iнформацiї для управлiння тощо
- консультування фермерiв з питань управлiння, а також спецiалiстами у галузi сiльського господарства (агрономами, економiстами тощо)
- арбiтраж та вирiшення конфлiктiв мiж працiвниками та роботодавцями 

7414  
74.1574.15.0 Управлiння пiдприємствами

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть з управлiння холдинговими компанiями, що оперують переважно в сферi володiння цiнними паперами (або iншими частками капiталу) iнших компанiй i пiдприємств з метою здiйснення контролю над ними або впливу на прийняття ними управлiнських рiшень
- дiяльнiсть арбiтражних керуючих

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть нефiнансових холдингових компанiй
- дiяльнiсть штаб-квартир (офiсiв) компанiй, централiзованих правлiнь i подiбних органiв, якi керують, контролюють i управляють iншими пiдроздiлами компанiї чи пiдприємства та якi здiйснюють звичайно функцiї з планування та стратегiчного чи органiзацiйного керiвництва компанiєю чи пiдприємством 

  
74.2 Дiяльнiсть у сферах iнжинiрингу, геологiї та геодезiї 742  
74.20 Дiяльнiсть у сферах iнжинiрингу, геологiї та геодезiї 7421  
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу

Цей пiдклас включає:
- консультування у галузi архiтектури на попереднiх стадiях проектування
- архiтектурно-проектнi роботи: проектування будiвель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будiвництвом (дiяльнiсть генеральних пiдрядникiв: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документацiї, укладання договорiв на будiвельнi роботи, контроль виконання, здавання об'єктiв "пiд ключ"), планування мiст, включаючи ландшафтне проектування садiв, паркiв, спортивних споруд тощо
- проектування виробничих будiвель та споруд, включаючи розмiщення машин та устатковання
- проектування, управлiння проектами, iнженерно-технiчну дiяльнiсть: проектування iнженерних споруд, включаючи гiдротехнiчнi споруди, проектування руху транспортних потокiв, розроблення та реалiзацiю проектiв у галузi електротехнiки, електронiки, гiрництва, хiмiчної технологiї, машинобудування, промислового будiвництва та системотехнiки, технiки безпеки тощо
- розроблення проектiв у галузi кондицiонування повiтря, холодильної технiки, санiтарної технiки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будiвельної акустики тощо
- дiяльнiсть технiчних консультантiв
- iншi послуги в галузi проектно-конструкторських робiт

Цей пiдклас не включає:
- розвiдувальне бурiння (див. 45.12)
- консультування з питань iнформатизацiї (див. 72.10)
- дiяльнiсть у сферi дослiджень та розробок (див. 73.1)
- проведення технiчних випробувань (див. 74.30)
- послуги декораторiв iнтер'єру (див. 74.87)
 

  
74.20.2 Дiяльнiсть у сферi геологiї та геологорозвiдування

Цей пiдклас включає:
- поверхневi замiри та спостереження з метою збору iнформацiї про пiдземнi структури та мiсцезнаходження родовищ нафти, природного газу, руд та iнших корисних копалин, а також пiдземних вод
- дистанцiйне зондування Землi 

  
74.20.3 Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї

Цей пiдклас включає:
- геодезичну дослiдницьку дiяльнiсть: дослiдження земної поверхнi, дослiдження верхнiх шарiв земної кори, картографiчну дiяльнiсть, дiяльнiсть, пов'язану з розмежуванням земельних дiлянок та складанням земельного кадастру, пiдготовленням космiчної iнформацiї, включаючи аерофотозйомку, розвiдувальнi та вишукувальнi роботи в галузi промисловостi та будiвництва
- гiдрографiчну дослiдницьку дiяльнiсть
- дослiдження в галузi гiдрометеорологiї, прогнозування погоди 

  
74.3 Технiчнi випробування та дослiдження 742x  
74.3074.30.0 Технiчнi випробування та дослiдження

Цей пiдклас включає:
- вимiрювання чистоти води та повiтря, радiоактивностi тощо
- аналiз стану навколишнього середовища: газiв, диму, стiчних вод тощо
- випробувальнi роботи в галузi гiгiєни харчування, у т. ч. випробування та ветеринарний контроль, пов'язанi з виробництвом продуктiв харчування
- випробування на мiцнiсть, надiйнiсть та зносостiйкiсть виробiв
- контроль розрахункiв елементiв будiвельних конструкцiй
- сертифiкацiю лiтакiв, транспортних засобiв, резервуарiв, працюючих пiд тиском, ядерних установок тощо
- технiчний догляд автотранспортних засобiв 

7422  
74.4 Рекламна дiяльнiсть 743  
74.4074.40.0 Рекламна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- планування та проведення рекламних кампанiй: створення та розмiщення реклами, наприклад, на афiшних тумбах, рекламних стендах, у вiтринах, демонстрацiйних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку рекламних матерiалiв чи зразкiв; рекламу у засобах масової iнформацiї, шляхом продажу часу та мiсця для реклами; повiтряну рекламу; здавання в оренду мiсця для реклами

Цей пiдклас не включає:
- друкування рекламних матерiалiв засобами полiграфiї (див. 22)
- дослiдження кон'юнктури ринку (див. 74.13)
- консультування, надання рекомендацiй та практичної допомоги у галузi зв'язкiв iз громадськiстю (див. 74.14)
- рекламну фотозйомку (див. 74.81)
- пiдготовлення рекламних повiдомлень для радiо, телебачення та кiно (див. 92.11, 92.20)
 

7430  
74.5 Пiдбiр та забезпечення персоналом 749x  
74.5074.50.0 Пiдбiр та забезпечення персоналом

Цей пiдклас включає:
- пошук персоналу та розподiлення по мiсцях роботи; такi послуги надаються потенцiйним роботодавцям або потенцiйним робiтникам: опис робiт, що мають виконуватись (наприклад, складання посадових iнструкцiй), вiдбiр та тестування претендентiв на отримання роботи, розгляд рекомендацiй тощо
- пошук та працевлаштування висококвалiфiкованих кадрiв (агентами з працевлаштування)
- дiяльнiсть з найму тимчасової робочої сили: забезпечення пiдприємств на пiдряднiй основi найманою робочою силою для виконання тимчасових робiт агентством, яке сплачує їм винагороду за виконану роботу

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть пiдрядникiв з наймання сiльськогосподарських робiтникiв (див. 01.4)
- дiяльнiсть iмпресарiо (див. 74.87)
- дiяльнiсть, пов'язану з пiдбором акторiв на ролi у кiнофiльмах, телевiзiйних передачах, театральних виставах (див. 92.72)
 

7491  
74.6 Проведення розслiдувань та забезпечення безпеки 749x  
74.6074.60.0 Проведення розслiдувань та забезпечення безпеки

Цей пiдклас включає:
- консультування в питаннях безпеки промислових об'єктiв, помешкань i громадських будинкiв включно з оцiнкою їхньої безпеки
- дiяльнiсть з розслiдування та дiзнання
- дiяльнiсть приватних детективiв
- дiяльнiсть з нагляду, охорони та iнших видiв захисту: перевезення грошей та цiнностей, послуги тiлоохоронцiв, патрулювання на вулицях, у громадському транспортi, поїздах, дiяльнiсть охоронних служб в магазинах, сторожiв та вахтерiв багатоквартирних будинкiв, установ, пiдприємств, будiвельних майданчикiв, готелiв, театрiв, концертних залiв i дискотек, охоронну дiяльнiсть, що здiйснюється за допомогою механiчних та електричних захисних пристроїв, послуги, що надаються за сигналами тривоги, виклик допомоги у разi потреби, використання службових телефонiв та iнших засобiв для дистанцiйного нагляду / контролю технiчного обладнання
- послуги iз захисту iнформацiї в комп'ютерних та iнших технiчних засобах вiд копiювання та несанкцiонованого доступу
- дресирування собак-охоронцiв
- iншi послуги з охорони та захисту

Цей пiдклас не включає:
- встановлення систем сигналiзацiї (див. 45.31)
- дiяльнiсть фахiвцiв з оцiнювання страхового ризику та збиткiв (див. 67.20)
 

7492  
74.7 Прибирання виробничих та житлових примiщень, устатковання та транспортних засобiв 749  
74.7074.70.0 Прибирання виробничих та житлових примiщень, устатковання та транспортних засобiв

Цей пiдклас включає:
- прибирання внутрiшнiх примiщень в будiвлях усiх типiв, у тому числi в установах, закладах, пiдприємствах, в магазинах, а також в багатоквартирних житлових будинках тощо
- чищення димоходiв, камiнiв, плит, печей, смiттєспалювачiв, бойлерiв, вентиляцiйних шахт та витяжних пристроїв тощо
- миття вiкон
- чищення промислового устатковання, миття пляшок, очищення цистерн для автодорожнiх та морських перевезень тощо

Цей пiдклас включає також:
- прибирання поїздiв, автобусiв, лiтакiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- захист рослин вiд хвороб i шкiдникiв (див. 01.41)
- пароструминне, пiскоструминне та iнше очищення фасадiв будiвель (див. 45.45)
- прибирання нових будiвель пiсля завершення їх будiвництва (див. 45.45)
- чищення ковдр, штор, занавiсок тощо (див. 93.01)
- послуги домашньої прислуги (див. 95)
 

7493  
74.8 Надання рiзних послуг споживачам 749x  
74.8174.81.0 Дiяльнiсть у сферi фотографiї

Цей пiдклас включає:
- виготовлення фотографiй для комерцiйних цiлей або приватних клiєнтiв: фотографiй на документи, шкiльнi та весiльнi фотографiї тощо, фотографiй для реклами, видавницької продукцiї, журналiв мод, операцiй з нерухомiстю чи для туризму, аерофотознiмкiв
- оброблення плiвок, не призначених для кiнопрокату
- монтаж слайдiв
- перезнiмання, реставрацiю та ретушування фотографiй

Цей пiдклас включає також:
- експлуатацiю фотоавтоматiв

Цей пiдклас не включає:
- оброблення плiвок, пов'язане з кiно та телебаченням (див. 92.11) 

7494  
74.8274.82.0 Пакування

Цей пiдклас включає:
- пакування, автоматизоване чи не автоматизоване, за винагороду або на договiрнiй основi: заповнення аерозольних пакувань, заповнення банок та пляшок харчовими продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарiв у прозорi паковання, фольгу, пакети тощо
- етикетування, нанесення маркувань та надписiв на пакунки
- пакування подарункiв
- фасування м'яса за винагороду або на договiрнiй основi
- безпечне пакування фармацевтичних виробiв

Цей пiдклас не включає:
- послуги, що обмежуються нанесенням iнформацiї на пакувальнi засоби (див. 22.22)
- пакувальнi роботи, пов'язанi з органiзацiєю перевезень вантажiв (див. 63.40)
 

7495  
74.8574.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть в галузi стенографiї та вiдправлення кореспонденцiї: друкування на машинцi, iншу секретарську дiяльнiсть, таку як розшифрування звукозаписiв на магнiтних стрiчках або дисках
- копiювання, свiтлокопiювання тощо
- нанесення адрес на конверти, розкладання у конверти, запечатування та вiдправлення кореспонденцiї, складання спискiв адрес тощо, включаючи вiдправлення рекламних матерiалiв
- письмовий та усний переклад

Цей пiдклас включає також:
- вичитування коректур

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть, пов'язану з банками даних (див. 72.40)
- дiяльнiсть у галузi бухгалтерського облiку та аудиту (див. 74.12)
 

7499x  
74.8674.86.0 Дiяльнiсть телефонних центрiв

Цей пiдклас включає:
- послуги, пов'язанi з обслуговуванням абонентiв для третiх осiб: центри вхiдних дзвiнкiв, послуги вiдповiдача з використанням систем автоматичного розподiлу дзвiнкiв, пiд'єднання телефону до комп'ютера або iнтерактивної голосової вiдповiдi, розмiщення замовлень, надання iнформацiї про товари, опрацювання скарг тощо; центри вихiдних дзвiнкiв, що займаються питаннями торгiвлi та рекламних акцiй щодо клiєнтiв, прямий маркетинг, перевiрку адрес тощо 

  
74.8774.87.0 Надання iнших комерцiйних послуг

Цей пiдклас включає:
- послуги з оцiнювання платоспроможностi у зв'язку iз фiнансовим станом або комерцiйною практикою фiзичних або юридичних осiб
- послуги з оплати рахункiв
- послуги з моделювання: текстильних виробiв, одягу, взуття, ювелiрних виробiв, меблiв, iнших предметiв внутрiшнього оздоблення iнтер'єрiв, сучасних товарiв, а також iнших побутових виробiв та товарiв особистого вжитку
- послуги з посередництва рiзного: дiяльнiсть посередникiв та маклерiв, iмпресарiо, лiтературних та iнших подiбних агентiв
- послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням i iнженерними послугами: судово-експертнi послуги з проведення кримiналiстичних, судово-медичних та судово-психiатричних експертиз, iншi види експертиз
- дiяльнiсть з органiзацiї ярмаркiв, виставок, конгресiв тощо
- випуск цiнникiв та фiрмових торгiвельних знакiв (логотипiв), дозволiв на пiльги та акцизних марок тощо
- випуск премiальних марок (купонiв), якi надають право на знижку або безкоштовну купiвлю товарiв тощо
- послуги з графiчного дизайну, послуги декораторiв iнтер'єру, художникiв-оформлювачiв
- дiяльнiсть незалежних аукцiонiстiв
- дiяльнiсть консультантiв, крiм iнженерiв i спецiалiстiв, не вiднесену до iнших групувань
- зняття показань газових, водяних та електричних лiчильникiв
- надання iнших, не вiднесених до iнших групувань, комерцiйних послуг

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть агентiв та агентств, що здiйснюється вiд iменi окремих осiб та пов'язана iз складанням контрактiв (договорiв) на участь у кiнофiльмах, театральних постановах та iнших розважальних чи спортивних заходах, а також iз наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографiй тощо видавцям, продюсерам тощо

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть, пов'язану з кредитними картками (див. 65)
- проектування виробничих будiвель та споруд, включаючи розмiщення машин та устатковання (див. 74.20.1)
- дiяльнiсть з розмiщення реклами (див. 74.40)
 

7499  
Секцiя L Державне управлiння

Ця секцiя включає дiяльнiсть органiв державного управлiння (державнi послуги). Державнi послуги надаються центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, а також iншими одиницями, якi забезпечують функцiонування органiв управлiння чи надання певних державних послуг.

Ця секцiя включає також:
- оборону, правосуддя, охорону громадського порядку i безпеку, закордоннi справи тощо
- загальну дiяльнiсть у сферi управлiння (законодавчу владу, виконавчу владу, фiнансове управлiння тощо на всiх територiальних рiвнях) або вiдомчу дiяльнiсть у сферi економiчного та соцiального життя
- управлiння обов'язковими програмами соцiального захисту

Ця секцiя не включає:
- дiяльнiсть, яка не є управлiнською та класифiкується в iнших позицiях
- управлiння у сферi освiти (нормативне регулювання, контроль, програми) вiднесено до роздiлу 75, а сама дiяльнiсть з освiти - до роздiлу 80
- дiяльнiсть вiйськових шпиталiв та в'язничних лiкарень (див. 85.11.1)
 

 
75 Державне управлiння 75  
75.1 Державне управлiння загального характеру; соцiально-економiчне управлiння 751  
75.11 Державне управлiння загального характеру 7511  
75.11.1 Управлiння загального характеру на державному рiвнi

Цей пiдклас включає:
- законодавчу та виконавчу дiяльнiсть центральних органiв державного управлiння
- управлiння та функцiонування служб соцiально-економiчного планування 

  
75.11.2 Управлiння на рiвнi державної автономiї

Цей пiдклас включає:
- законодавчу та виконавчу дiяльнiсть органiв управлiння Автономної Республiки Крим 

  
75.11.3 Управлiння на рiвнi областей та мiст Києва та Севастополя

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть мiсцевих органiв державного управлiння та органiв мiсцевого самоврядування областей та мiст Києва та Севастополя, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соцiально-економiчного розвитку, затвердженням мiсцевих бюджетiв та контролем за їх виконанням, збиранням мiсцевих податкiв i зборiв 

  
75.11.4 Управлiння на рiвнi районiв, мiст, районiв у мiстах

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть мiсцевих органiв державного управлiння та органiв мiсцевого самоврядування районiв, мiст, районiв у мiстах, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соцiально-економiчного розвитку, затвердженням мiсцевих бюджетiв та контролем за їх виконанням, збиранням мiсцевих податкiв i зборiв 

  
75.11.5 Управлiння на рiвнi сiл та селищ

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування сiл та селищ 

  
75.11.6 Управлiння у сферах фiнансової та податкової дiяльностi

Цей пiдклас включає:
- виконання державного бюджету та управлiння державними фондами i державним боргом: збирання податкiв та грошових коштiв, контроль за їх витрачанням
- управлiння та нагляд за податковою дiяльнiстю: управлiння системами оподаткування, збирання податкiв та мита на товари, розслiдування фактiв порушень податкового законодавства, управлiння митною службою 

  
75.11.7 Дiяльнiсть у сферi статистики та соцiологiї

Цей пiдклас включає:
- управлiння та дiяльнiсть статистичних та соцiологiчних служб на рiзних рiвнях державного управлiння 

  
75.1275.12.0 Управлiння в соцiальнiй сферi

Цей пiдклас включає:
- управлiння програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у галузях охорони здоров'я, освiти, культури, спорту, вiдпочинку, охорони навколишнього середовища, будiвництва житла, надання соцiальних послуг тощо

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть у сферi обов'язкового соцiального страхування (див. 75.30)
- дiяльнiсть у сферi освiти (див. 80)
- дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я (див. 85.1)
- збирання та оброблення стiчних вод, вiдходiв та аналогiчну дiяльнiсть (див. 90)
- iншу дiяльнiсть у сферi культури (дiяльнiсть бiблiотек, державних архiвiв, музеїв та iнших закладiв культури) (див. 92.5)
- дiяльнiсть у сферi спорту та iншу дiяльнiсть з органiзацiї вiдпочинку та розваг (див. 92.6, 92.7)
 

7512  
75.13. 75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi

Цей пiдклас включає:
- державне управлiння та регулювання у рiзних галузях економiки: сiльським господарством та землеустроєм, паливно-енергетичними та мiнеральними ресурсами, транспортом, зв'язком, готельним господарством, туризмом та iншими галузями, включаючи дiяльнiсть з лiцензування, патентування, стандартизацiї, сертифiкацiї тощо
- управлiння загальними питаннями зайнятостi робочої сили
- розроблення стратегiї та заходiв щодо реалiзацiї полiтики регiонального розвитку 

7513  
75.1475.14.0 Допомiжна дiяльнiсть у сферi державного управлiння

Цей пiдклас включає:
- управлiння кадровими службами, розроблення та реалiзацiю кадрової полiтики, методи оцiнки, класифiкацiю роботи, опис посадових обов'язкiв, контроль за виконанням правил державної служби
- дiяльнiсть служб загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцiй у сферi управлiння: утримання та збереження урядових документiв, дiяльнiсть центральних державних архiвних установ, експлуатацiю зайнятих урядом та органами державного управлiння будинкiв, надання послуг щодо централiзованого постачання та закупiвель, керiвництво центральними установами та надання iнших послуг загального характеру, не пов'язаних iз виконанням специфiчних функцiй

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть публiчних, iсторичних, наукових, музейних, бiблiотечних архiвiв (див. 92.51.2)
- дiяльнiсть мiсцевих державних архiвних установ (див. 75.11.2 - 75.11.4)
 

7514  
75.2 Надання державних послуг суспiльству в цiлому 752  
75.2175.21.0 Мiжнародна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- управлiння та функцiонування мiнiстерства закордонних справ, дипломатичних та консульських мiсiй за кордоном чи при секретарiатах мiжнародних органiзацiй
- управлiння, функцiонування та пiдтримку iнформацiйних та культурних служб, сфера дiяльностi яких розповсюджується за межi державних кордонiв
- надання допомоги iноземним державам безпосередньо або через мiжнароднi органiзацiї
- надання вiйськової допомоги iноземних державам
- управлiння зовнiшньою торгiвлею, фiнансовою мiжнародною дiяльнiстю та мiжнародним технiчним спiвробiтництвом
- мiжнародну допомогу, наприклад, програми надання допомоги бiженцям або голодуючим 

  
75.2275.22.0 Дiяльнiсть у сферi оборони

Цей пiдклас включає:
- управлiння, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною дiяльнiстю та функцiонуванням сухопутних, вiйськово-морських i вiйськово-повiтряних збройних сил, таких як: бойовi частини сухопутних вiйськ, морського флоту та вiйськово-повiтряних сил; iнженернi та транспортнi вiйська, зв'язок, розвiдка, матерiально-технiчне забезпечення, особовий склад штабiв та iншi небойовi пiдроздiли; резервнi та допомiжнi сили оборони; забезпечення вiйськовою технiкою, продовольством та спорядженням, iнженерно-технiчними спорудами тощо; медичне обслуговування особового складу армiї в польових умовах
- управлiння, функцiонування та пiдтримку сил цивiльної оборони
- сприяння в розробленнi планiв лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй та проведеннi навчань за участю цивiльних установ та населення
- дiяльнiсть з гасiння та запобiгання пожежам на вiйськових об'єктах

Цей пiдклас не включає:
- надання вiйськової допомоги iноземним державам (див. 75.21)
- дiяльнiсть вiйськових трибуналiв (див. 75.23)
- забезпечення населення предметами першої необхiдностi в разi надзвичайних ситуацiй в мирний час (див. 75.24.2)
- дiяльнiсть у сферi освiти, яку здiйснюють вiйськовi школи, училища, iнститути та академiї (див. 80)
- дiяльнiсть вiйськових шпиталiв (див. 85.11.1)
 

7522  
75.2375.23.0 Дiяльнiсть у сферi юстицiї та правосуддя

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть у сферi юстицiї
- управлiння та функцiонування адмiнiстративних, цивiльних та карних судiв, вiйськових трибуналiв та судової системи
- управлiння в'язницями та виправними закладами

Цей пiдклас включає також:
- послуги з надання реабiлiтацiйної допомоги

Цей пiдклас не включає:
- консультування та представництво з цивiльних, кримiнальних та iнших справ (див. 74.11.1)
- дiяльнiсть з розслiдування та дiзнання (див. 74.60)
- дiяльнiсть в'язничних шкiл (див. 80.22)
- дiяльнiсть в'язничних лiкарень (див. 85.11.1)
 

  
75.24 Дiяльнiсть у сферi охорони громадського порядку та безпеки 7523  
75.24.1 Дiяльнiсть з охорони громадського порядку та безпеки

Цей пiдклас включає:
- управлiння та функцiонування органiв мiлiцiї, служби безпеки, прикордонних вiйськ, берегової охорони, служб, що займаються регулюванням дорожнього руху, iнших служб спецiального призначення, допомiжних служб охорони громадського порядку, реєстрацiї iноземцiв, фiнансованих державою, а також дiяльнiсть мiлiцейських лабораторiй

Цей пiдклас не включає:
- управлiння, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною дiяльнiстю та функцiонуванням збройних сил (див. 75.22) 

  
75.24.2 Дiяльнiсть щодо безпеки населення в надзвичайних ситуацiях

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть, пов'язану з наглядом за ядерною та радiацiйною безпекою, а також лiквiдацiєю наслiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй та iнших надзвичайних ситуацiй
- забезпечення населення предметами першої необхiдностi у разi катастроф, надзвичайних ситуацiй в мирний час
- дiяльнiсть щодо збереження у разi надзвичайних ситуацiй страхового фонду документацiї 

  
75.2575.25.0 Дiяльнiсть з пожежної охорони

Цей пiдклас включає:
- гасiння та запобiгання пожежам: управлiння та функцiонування регулярних та допомiжних пожежних частин та iнших служб, фiнансованих державою, якi забезпечують запобiгання пожежам, гасiння пожеж, рятування людей та тварин, а також надання допомоги пiд час стихiйного лиха, повеней, дорожнiх катастроф тощо

Цей пiдклас включає також:
- надання послуг пожежними суднами

Цей пiдклас не включає:
- захист лiсу вiд пожеж (див. 02.02)
- дiяльнiсть власних служб пiдприємств з гасiння та запобiгання пожежам (див. D)
- дiяльнiсть служб з гасiння та запобiгання пожежам в аеропортах (див. 63.23)
- дiяльнiсть з гасiння та запобiгання пожежам на вiйськових об'єктах (див. 75.22)
 

  
75.3 Дiяльнiсть у сферi обов'язкового соцiального страхування 753  
75.3075.30.0 Дiяльнiсть у сферi обов'язкового соцiального страхування

Цей пiдклас включає:
- управлiння обов'язковим соцiальним страхуванням: страхування вiд хвороб, нещасних випадкiв на виробництвi, вiд безробiття; пенсiйне забезпечення за вiком та у випадку виходу у вiдставку

Цей пiдклас не включає:
- необов'язкове соцiальне страхування (див. 66)
- дiяльнiсть у межах соцiальної допомоги (див. 85.3)
 

7530  
Секцiя M Освiта

Ця секцiя включає державну i приватну освiту всiх рiвнiв та з усiх дисциплiн, у тому числi заочну, навчання будь-якої професiї, а також освiтнi передачi на радiо та телебаченнi. Ця секцiя включає не лише освiту, що надається традицiйними закладами освiти - шкiльною системою на всiх її рiвнях, а також освiту для дорослих (наприклад, курси вивчення мови для iммiгрантiв), програми лiквiдацiї неписьменностi тощо. Освiта для дорослих, змiст якої подiбний до освiти, що забезпечується на окремих рiвнях, включається з вiдповiдним рiвнем.
Кожний рiвень початкової освiти включає спецiальну освiту учнiв з фiзичними чи розумовими вадами.
Роз'яснення, якi наведенi до цiєї секцiї, щодо рiвнiв та ступенiв освiти, вiдповiдають Мiжнароднiй Класифiкацiї Освiти (ISCED).

Ця секцiя включає також
iншi типи освiти: навчання в автошколах тощо.

Ця секцiя не включає:
- навчання рекреацiйного характеру, яке пов'язане з вiдпочинком та розвагами, наприклад, курси гри в бридж чи гольф тощо (див. 92.72) 

 
80 Освiта 80  
80.1 Початкова загальна освiта

Освiта може забезпечуватися в шкiльнiй системi, за допомогою радiо, телебачення, через iнтернет або заочно. 

801  
80.10 Початкова загальна освiта 8010  
80.10.1 Дошкiльна освiта

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть дошкiльних закладiв з надання початкової освiти: дитячих ясел, дитячих садкiв з короткотривалим, денним, цiлодобовим перебуванням дiтей, а також дитячих садкiв iнтернатного типу, дитячих будинкiв тощо
- дiяльнiсть спецiалiзованих класiв при початкових школах

Цей пiдклас не включає:
- надання послуг з денного догляду за дiтьми, у т. ч. за дiтьми з фiзичними та розумовими вадами (див. 85.32.1) 

  
80.10.2 Початкова освiта

Цей пiдклас включає:
- початкову загальну освiту, що забезпечується середнiми загальноосвiтнiми школами першого ступеня 

  
80.2 Середня освiта

Освiта може забезпечуватися в шкiльних умовах, за допомогою радiо, телебачення, через iнтернет або заочно. 

802  
80.21 Загальна середня освiта та позашкiльна освiта 8021  
80.21.1 Загальна середня освiта

Цей пiдклас включає:
- базову загальну середню освiту, що забезпечується середнiми загальноосвiтнiми школами другого ступеня
- повну загальну освiту, що забезпечується середнiми загальноосвiтнiми школами третього ступеня, та забезпечує пiдготовку до вступу у вищi навчальнi заклади 

  
80.21.3 Позашкiльна освiта

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть позашкiльних навчальних закладiв у час, вiльний вiд навчання в загальноосвiтнiх та iнших навчальних закладах: дiяльнiсть гурткiв, секцiй, клубiв, культурно-освiтнiх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань на базi загальноосвiтнiх навчальних закладiв, мiжшкiльних навчально-виробничих комбiнатiв, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв I - II рiвнiв акредитацiї; дiяльнiсть клубiв та об'єднань за мiсцем проживання

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть танцювальних шкiл та викладачiв танцю розважального характеру (див. 92.34) 

  
80.2280.22.0 Професiйно-технiчна освiта

Цей пiдклас включає:
- професiйно-технiчну освiту нижчого рiвня, нiж вища освiта, описана у 80.30

Примiтка.
Професiйно-технiчна освiта здiйснюється на базi повної загальної середньої освiти або базової загальної середньої освiти з наданням можливостi здобувати повну загальну середню освiту.
Програми професiйно-технiчної освiти придiляють значну увагу предметнiй спецiалiзацiї та навчанню як теоретичним, так i практичним навичкам, пов'язаним з нинiшнiм чи майбутнiм родом занять. Цiлi програми можуть змiнюватись - вiд пiдготовки для роботи в рiзних галузях до отримання конкретної професiї.

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть позашкiльних навчальних закладiв - гурткiв, секцiй, клубiв, культурно-освiтнiх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань на базi професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв I - II рiвнiв акредитацiї

Цей пiдклас не включає:
- технiчну та професiйну освiту на рiвнi вищого навчального закладу II - IV рiвнiв акредитацiї (див. 80.30) 

8022  
80.3 Вища освiта 803  
80.3080.30.0 Вища освiта

Цей пiдклас включає:
- вищу освiту вiдповiдних освiтнiх рiвнiв: неповну, базову, повну та вiдповiдних освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв: молодший спецiалiст, бакалавр, спецiалiст, магiстр
- технiчну та професiйну освiту на рiвнi вищого навчального закладу II - IV рiвнiв акредитацiї

Цей пiдклас включає також:
- пiдготовку наукових i науково-педагогiчних працiвникiв вищої квалiфiкацiї: аспiрантура (ад'юнктура) i докторантура, а для творчих i виконавських кадрiв зi спецiальностей мистецьких напрямiв - асистентура, - стажування
- пiслядипломну освiту: перепiдготовку, спецiалiзацiю, розширення профiлю (пiдвищення квалiфiкацiї), стажування 

8030  
80.4 Iншi види дiяльностi у сферi освiти

Ця група включає спецiалiзовану освiту для дорослих, яка не вiдповiдає освiтi, вiднесенiй до 80.1 - 80.3.
Освiта може забезпечуватися в стацiонарних умовах, за допомогою радiо, телебачення, через iнтернет або заочно. 

809  
80.4180.41.0 Школи пiдготування водiїв транспортних засобiв

Цей пiдклас включає:
- навчання водiнню автомобiлiв з метою одержання прав водiїв всiх категорiй
- навчання водiнню суден та лiтакiв (з наданням льотних сертифiкатiв та навiгацiйних лiцензiй), крiм професiйної пiдготовки 

8090x  
80.4280.42.0 Освiта дорослих та iншi види освiти

Цей пiдклас включає:
- освiту для дорослих, тобто освiту для тих, хто не навчається у системi регулярної середньої чи вищої освiти

Примiтка.
Заняття можуть проводитись вдень чи ввечерi в школах чи спецiальних навчальних закладах для дорослих.
Освiта дорослих включає такi форми навчання:
- пiдготовку в межах пiдприємств чи запрошуваними спецiалiстами щодо пiдвищення професiйної майстерностi, пiдготовку щодо роботи на комп'ютерi, курси вивчення iноземних мов чи державної мови, наприклад, для iммiгрантiв, та iншi подiбнi види освiти, яка не подiляється за рiвнями;
- всi види навчання по радiо та телебаченню, а також заочне навчання;
- навчання релiгiйного характеру (семiнарiї, недiльнi школи тощо);
- навчання у виправних установах;
- iншi види освiти, переважно дорослих, якi не подiляються за рiвнями.

Цей пiдклас не включає:
- вищу освiту (див. 80.30)
- дiяльнiсть танцювальних шкiл та викладачiв танцю розважального характеру (див. 92.34)
- тренувальну дiяльнiсть у сферi спорту (див. 92.62)
 

8090x  
Секцiя N Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги  
85 Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги 85  
85.1 Дiяльнiсть в сферi охорони здоров'я людини 851  
85.11 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв 8511  
85.11.1 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв

Цей пiдклас включає:
- медичну дiяльнiсть, включаючи хiрургiчну, дiагностичну, терапевтичну, а саме: лiкування, проведення операцiй, аналiзiв та iнших дiагностичних процедур тощо
- забезпечення умов перебування в лiкувальних закладах: розмiщення, годування тощо

Цей пiдклас включає також:
- короткотермiновi та довготермiновi послуги лiкарень широкого профiлю, спецiалiзованих лiкарень, психiатричних лiкарень, центрiв реабiлiтацiї, лiкувальних закладiв для душевнохворих, лепрозорiїв та iнших установ, якi мають умови для стацiонарного перебування, а також вiйськовi шпиталi, шпиталi для учасникiв вiйни, в'язничнi лiкарнi

Примiтка.
Ця дiяльнiсть спрямована переважно на стацiонарне лiкування пацiєнтiв та виконується пiд безпосереднiм наглядом лiкарiв.

Цей пiдклас не включає:
- медичне обслуговування особового складу армiї в польових умовах (див. 75.22)
- послуги приватних медичних консультантiв у стацiонарних лiкувальних закладах (див. 85.12)
- стоматологiчну допомогу, що не потребує госпiталiзацiї (див. 85.13)
- послуги швидкої та невiдкладної медичної допомоги (див. 85.14)
 

  
85.11.2 Охорона материнства та дитинства

Цей пiдклас включає:
- акушерську допомогу та зберiгання вагiтностi в стацiонарних умовах 

  
85.11.3 Дiяльнiсть санаторно-курортних закладiв

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть бальнеологiчних лiкарень (включаючи дитячi), грязелiкарень, курортних полiклiнiк, санаторiїв, санаторiїв-профiлакторiїв, спецiалiзованих санаторiїв (включаючи дитячi), санаторiїв для дiтей з батьками, дитячих оздоровчих центрiв 

  
85.1285.12.0 Медична практика

Цей пiдклас включає:
- медичне консультування в галузi загальної та спецiальної медицини, якi надаються лiкарями загального профiлю (терапевтами), лiкарями-спецiалiстами та хiрургами, дiагностичнi обстеження та лiкування

Примiтка.
Ця дiяльнiсть може здiйснюватись: у порядку приватної практики; у полiклiнiках (клiнiках для амбулаторних пацiєнтiв) та медпунктах (амбулаторiях) при школах, пiдприємствах, фiрмах тощо; вдома у пацiєнтiв.

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть середнього медичного персоналу: акушерок, санiтарiв, медсестер, персоналу фiзiотерапевтичних кабiнетiв тощо (див. 85.14) 

8512x  
85.1385.13.0 Стоматологiчна практика

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть в галузi стоматологiї загального та спецiального характеру
- дiяльнiсть в галузi ортодонтiї

Примiтка.
Ця дiяльнiсть може здiйснюватись: у порядку приватної практики; у полiклiнiках (клiнiках для амбулаторних пацiєнтiв) та медпунктах (амбулаторiях) при школах, пiдприємствах, фiрмах тощо; в операцiйних кабiнетах.

Цей пiдклас не включає:
- виготовлення штучних зубiв, зубних протезiв тощо технiками-стоматологами, якщо вони самi їх не вставляють (див. 33.10) 

8512x  
85.1485.14.0 Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я людини

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я людини, яка здiйснюється не лiкарнями та не лiкарями, а середнiм (парамедичним) персоналом, якому наданi юридичнi права з догляду за пацiєнтами: дiяльнiсть акушерок, санiтарiв, медсестер, персоналу фiзiотерапевтичних кабiнетiв та iнших фахiвцiв, що працюють у сферi оптиметрiї, гiдротерапiї, лiкувального масажу, трудотерапiї, лiкування дефектiв мовлення, гомеопатiї, мануальної рефлексотерапiї, голковколювання, народної медицини
- дiяльнiсть спецiалiстiв нетрадицiйної медицини, яким законодавчо дозволено лiкувати хворих

Примiтка.
Ця дiяльнiсть може виконуватися в лiкувальних клiнiках, що дiють при пiдприємствах та органiзацiях, навчальних закладах, будинках престарiлих тощо, а також в стацiонарних лiкувальних закладах (крiм лiкарень), в приватних консультацiйних кабiнетах, вдома у пацiєнтiв.

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я населення, яка здiйснюється санiтарно-профiлактичними закладами (санiтарно-епiдемiологiчними станцiями, дезiнфекцiйними станцiями, пiдприємствами профiлактичної дезiнфекцiї тощо)
- дiяльнiсть середнього стоматологiчного персоналу: медичних сестер при шкiльних стоматологiчних кабiнетах, стоматологiв-гiгiєнiстiв
- дiяльнiсть медичних лабораторiй, дiагностичних центрiв
- дiяльнiсть банкiв кровi, банкiв сперми, банкiв органiв для трансплантацiї
- перевезення пацiєнтiв службами швидкої та невiдкладної медичної допомоги будь-яким видом транспорту, включаючи авiацiйний

Цей пiдклас не включає:
- виготовлення штучних зубiв, зубних протезiв тощо технiками-зубопротезистами, якщо вони самi їх не вставляють (див. 33.10)
- дослiдження якостi продуктiв харчування (див. 74.30)
 

8519  
85.2 Ветеринарна дiяльнiсть 852  
85.2085.20.0 Ветеринарна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть, яка пов'язана з лiкуванням та контролем за станом здоров'я сiльськогосподарських та домашнiх тварин
- дiяльнiсть швидкої допомоги для тварин

Примiтка.
Ця дiяльнiсть здiйснюється квалiфiкованими ветеринарами у ветеринарних клiнiках, а також пiд час вiдвiдування сiльськогосподарських ферм та господарств, псарень, притулкiв для собак та iнших тварин, в приватних лiкарняних, операцiйних кабiнетах чи вдома.

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть з догляду за свiйською худобою та птицею без надання медичної допомоги (див. 01.42) 

8520  
85.3 Надання соцiальної допомоги 853  
85.3185.31.0 Надання соцiальної допомоги iз забезпеченням проживання

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть, яка здiйснюється цiлодобово, спрямована на надання соцiальної допомоги дiтям, людям похилого вiку та особливим категорiям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, де лiкування, навчання не є головними елементами: дiяльнiсть дитячих будинкiв, iнтернатiв та гуртожиткiв для дiтей, цiлодобових ясел, будинкiв для престарiлих, будинкiв (iнтернатiв) для осiб з фiзичними чи розумовими вадами, у тому числi слiпих, нiмих та глухих, реабiлiтацiйних закладiв (без лiкування) для алкоголiкiв та наркоманiв, притулкiв для безпритульних, установ, що надають притулок матерям-одиначкам з їх дiтьми тощо

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть з усиновлення та удочерiння (див. 85.32.1)
- дiяльнiсть з надання тимчасового житла жертвам стихiйного лиха (див. 85.32.1)
 

8531  
85.32 Надання соцiальної допомоги без забезпечення проживання 8532  
85.32.1 Надання соцiальної допомоги без забезпечення проживання

Цей пiдклас включає:
- соцiальну допомогу, консультацiї, матерiальну допомогу, послуги з орiєнтацiї та допомоги бiженцям, а також аналогiчнi послуги, що надаються окремим особам чи сiм'ям в домашнiх умовах чи в iнших мiсцях державними службами чи приватними установами, наприклад, установами, що надають допомогу жертвам стихiйного лиха, загальнонацiональними та мiсцевими установами взаємодопомоги, а також фахiвцями, якi надають консультацiйнi послуги: соцiальний захист та поради в сферi орiєнтацiї для дiтей та пiдлiткiв; дiяльнiсть з усиновлення та удочерiння, а також захист дiтей та iнших осiб вiд жорстокого вiдношення; визначення права на отримання соцiальної допомоги, субсидiї на оплату житла чи талонiв на харчування; вiдвiдування осiб похилого вiку та хворих; поради з ведення бюджету домашнього господарства, подружнi та сiмейнi консультацiї; допомогу умовно осудженим та особам, що знаходяться пiд наглядом; дiяльнiсть у робочих колективах та за мiсцем проживання; допомогу жертвам стихiйного лиха, бiженцям, емiгрантам тощо, включаючи надання цим особам тимчасового мiсця проживання на тривалий строк; вiдновлення працездатностi та пiдготовку до певного виду дiяльностi осiб iз фiзичними чи розумовими вадами або безробiтних з обмеженим навчанням
- послуги центрiв денного перебування для безпритульних та iнших знедолених соцiальних груп
- денний догляд за дорослими особами з фiзичними чи розумовими вадами
- денний догляд за дiтьми, у т. ч. за дiтьми з фiзичними чи розумовими вадами

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть, що звичайно охоплюється програмами обов'язкового соцiального страхування (див. 75.30) 

  
85.32.5 Благодiйна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- благодiйну дiяльнiсть, таку як збирання коштiв чи iншу дiяльнiсть з надання соцiальних послуг 

  
Секцiя O Надання комунальних та iндивiдуальних послуг; дiяльнiсть у сферi культури та спорту  
90 Санiтарнi послуги, прибирання смiття та знищення вiдходiв

Цей роздiл включає:
- збирання та оброблення побутових i промислових вiдходiв не для подальшого промислового перероблення, а з метою знищення, в результатi чого отримують продукти, якi взагалi не мають вартостi або мають незначну вартiсть
- захоронення та зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива, радiоактивних елементiв промислового призначення, а також радiоактивних вiдходiв лiкарень
- оброблення, захоронення та зберiгання радiоактивно зараженого обладнання, радiоактивних вiдходiв
- оброблення та знищення заражених, токсичних вiдходiв

Цей роздiл включає також:
- iншi види дiяльностi: прибирання шляхiв, снiгу тощо

Цей роздiл не включає:
- оброблення вiдходiв та брухту з метою утилiзацiї (отримання вторинної сировини, яка не є готовою продукцiєю, але є придатною для подальшого перероблення) (див. 37)
- оптову торгiвлю металевими та неметалевими вiдходами i брухтом, включаючи їх збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)
 

90  
90.0 Санiтарнi послуги, прибирання смiття та знищення вiдходiв   
90.0190.01.0 Збирання i оброблення стiчних вод

Цей пiдклас включає:
- оброблення рiдких вiдходiв: вилучення побутових стiчних i дощових вод через каналiзацiйну систему та iншими засобами (асенiзацiйними машинами тощо), їх оброблення та видалення; видалення стiчних вод методом розбавлення, фiльтрування, седиментацiї, хiмiчного осаджування, вiдстоювання, оброблення за допомогою фiзичних, хiмiчних i бiологiчних засобiв чи iншими способами; технiчне обслуговування каналiзацiйних систем та водостокiв; спорожнення та чищення вигрiбних та помийних ям, колодязiв i канав, обслуговування туалетiв з хiмiчною стерилiзацiєю; оброблення стiчних вод плавальних басейнiв та промислових пiдприємств

Цей пiдклас не включає:
- будiвництво каналiзацiйних мереж (див. 45.21.4)
- чищення i прочищання каналiзацiї (див. 45.33.2)
- знезаражування iрунтiв i забруднених вод в рамках операцiй з боротьби iз забрудненням (див. 90.03)
 

9000  
90.0290.02.0 Збирання та знищення iнших вiдходiв

Цей пiдклас включає:
- оброблення твердих вiдходiв: збирання та видалення побутових вiдходiв та вiдходiв пiдприємств, у т. ч. небезпечних, використаних батарейок, уживаної для смаження олiї та харчових жирiв, використаних мастил суден i станцiй технiчного обслуговування автомобiлiв тощо
- видалення вiдходiв будiвництва та знесення будiвель
- управлiння мiсцями збирання утилю
- знищення вiдходiв шляхом спалювання чи iншими способами: подрiбнення вiдходiв; вивезення вiдходiв на звалища, смiтники, затоплення, захоронення або закопування у землю; оброблення i знищення перехiдних радiоактивних вiдходiв, переважно медичного походження, якi руйнуються протягом нетривалого перiоду; оброблення вiдходiв шляхом компостування рослинних продуктiв для видалення i отримання похiдного продукту (компосту)
- оброблення i знищення живих або мертвих токсичних тварин та iнших заражених вiдходiв
- знищення товарiв, що вийшли з ладу (наприклад, холодильникiв) для знешкодження шкiдливих вiдходiв

Цей пiдклас не включає:
- оброблення залишкiв їжi для виробництва харчових продуктiв (див. 15)
- оброблення вiдходiв боєнь для виробництва готових кормiв для тварин (див. 15.7)
- перероблення ядерних вiдходiв (див. 23.30)
- виробництво компосту шляхом змiшування або хiмiчного оброблення рослинних чи тваринних продуктiв (див. 24.15)
- перероблення залишкiв харчових продуктiв у вторинну сировину (див. 37.20)
- оброблення вiдходiв i брухту без застосування справжньої технологiї механiчного або хiмiчного перероблення з метою продажу третiм особам, наприклад, розбирання автомобiлiв, механiзмiв, комп'ютерiв тощо, сортування або пресування паперу, текстилю, пластмас, вiдходiв деревини тощо (див. 50, 51, 52)
 

  
90.0390.03.0 Прибирання смiття, боротьба iз забрудненням та подiбнi види дiяльностi

Цей пiдклас включає:
- прибирання та видалення смiття, що збирається в урнах у громадських мiсцях
- замiтання i поливання дорiг, скверiв, ринкiв, громадських садiв, паркiв, стоянок транспорту тощо
- прибирання снiгу й криги на шляхах i злiтно-посадкових смугах, посипання сiллю й пiском
- знезаражування iрунтiв i забруднених пiдземних вод за допомогою механiчних, хiмiчних або бiологiчних засобiв на мiсцi або з вивезенням
- знезаражування та очищення поверхневих вод внаслiдок випадкового забруднення шляхом видалення забруднювальних речовин або застосування хiмiкатiв
- очищення пiсля скидання нафти на землю, в поверхневi води, в океан або в прибережнi моря
- роботи з розмiнування та подiбнi роботи, наприклад, пiдривання вибухових речовин
- прокат пересувних туалетiв
- iншi спецiалiзованi види дiяльностi з боротьби iз забрудненням, не вiднесенi до iнших групувань

Цей пiдклас не включає:
- чищення канав i санiтарний захист в сiльському господарствi (див. 01.41)
- очищення пiдземних вод з метою водопостачання (див. 41)
- роботи з виймання, ущiльнення iрунту та iншi землянi роботи в рамках будiвельної дiяльностi (див. 45.11)
- роботи з видалення азбесту (див. 45.25)
- перевезення забрудненого iрунту, вже знятого третiми особами (див. 60.24)
- дiяльнiсть у сферi технiчного контролю та аналiзу стану навколишнього середовища (див. 74.30)
- санiтарнi роботи (див. 90.01)
 

  
91 Дiяльнiсть громадських органiзацiй 91  
91.1 Дiяльнiсть органiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв, професiйних органiзацiй 911  
91.1191.11.0 Дiяльнiсть органiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть громадських органiзацiй, члени яких зацiкавленi в забезпеченнi розвитку та процвiтання пiдприємств певної галузi, у т. ч. сiльського господарства, торгiвлi тощо, або економiчного розвитку певного географiчного району чи адмiнiстративної одиницi, незалежно вiд спрямування комерцiйної дiяльностi. До основних послуг, якi вони надають, входять: розповсюдження iнформацiї, представництво у державних установах, зв'язок з громадськiстю та переговори з профспiлками
- дiяльнiсть торгово-промислових палат, спiлок, гiльдiй та аналогiчних органiзацiй 

9111  
91.1291.12.0 Дiяльнiсть професiйних органiзацiй

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть органiзацiй, члени яких зацiкавленi в конкретнiй науковiй дисциплiнi, професiйнiй практицi чи технiчнiй сферi

Примiтка.
До цього пiдкласу входить дiяльнiсть органiзацiй, якi об'єднують спецiалiстiв в галузi науки, культури, наприклад, творчих спiлок: письменникiв, митцiв, артистiв, журналiстiв тощо. До основних послуг, якi вони надають, належить розповсюдження iнформацiї, встановлення критерiїв оцiнки практичної дiяльностi та контроль за їх виконанням, представництво в державних структурах та зв'язок з громадськiстю.

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть наукових товариств 

9112  
91.2 Дiяльнiсть професiйних спiлок 912  
91.2091.20.0 Дiяльнiсть професiйних спiлок

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть професiйних спiлок, членами яких є робiтники найманої працi, якi зацiкавленi, головним чином, у вираженнi своїх iнтересiв з питань заробiтної плати та умов працi, а також в узгоджених дiях через органiзацiю

Примiтка.
Включається дiяльнiсть спiлок робiтникiв одного пiдприємства, спiлок, якi об'єднують сумiжнi галузi, а також спiлок робiтникiв, якi об'єднуються за професiйним, регiональним, галузевим чи iншим принципом. 

9120  
91.3 Дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй 919  
91.3191.31.0 Дiяльнiсть релiгiйних органiзацiй

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть релiгiйних та аналогiчних органiзацiй
- дiяльнiсть жiночих та чоловiчих монастирiв
- надання ритуальних послуг

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть у сферi освiти, яка виконується релiгiйними органiзацiями (див. 80.42)
- дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я, яка виконується релiгiйними органiзацiями (див. 85.1)
- надання соцiальної допомоги релiгiйними органiзацiями (див. 85.3)
 

9191  
91.3291.32.0 Дiяльнiсть полiтичних органiзацiй

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть полiтичних та iнших органiзацiй, таких як молодiжнi об'єднання, якi взаємодiють з полiтичними партiями

Примiтка.
Цi органiзацiї впливають на прийняття рiшень органами влади шляхом представництва членiв партiї на полiтичних посадах, а також займаються розповсюдженням iнформацiї, зв'язками з громадськiстю, збиранням коштiв для потреб полiтичних органiзацiй, що бажають висунути своїх членiв на полiтичнi посади тощо. 

9192  
91.3391.33.0 Дiяльнiсть громадських органiзацiй, н. в. i. г.

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть органiзацiй, що сприяють рiшенню суспiльних задач та проблем шляхом громадської просвiти та полiтичного впливу, збирання коштiв тощо, але якi не пов'язанi безпосередньо з полiтичною партiєю: громадських iнiцiатив та рухiв протесту; рухiв з захисту навколишнього середовища та екологiї; органiзацiй, що виступають на пiдтримку громад та сфери освiти, не вiднесенi до iнших групувань; органiзацiй, що займаються захистом та забезпеченням iнтересiв окремих груп населення (етнiчних груп, груп меншостi тощо); органiзацiй патрiотичного характеру, включаючи об'єднання ветеранiв вiйни
- дiяльнiсть груп, якi об'єднуються за спiльними iнтересами, такi як "туристськi клуби", об'єднання автомобiлiстiв, товариства споживачiв
- дiяльнiсть товариств, таких як клуби дiлових людей, масонськi ложi тощо, метою яких є встановлення соцiальних контактiв
- дiяльнiсть асоцiацiй молодi, дитячих та юнацьких органiзацiй, унiверситетських клубiв, студентських братств тощо
- дiяльнiсть об'єднань, що займаються проведенням культурних та розважальних заходiв чи органiзацiєю вiдпочинку (крiм спорту чи iгор): поетичних кружкiв, лiтературних кружкiв, клубiв книголюбiв, любителiв iсторiї тощо
- дiяльнiсть клубiв колекцiонерiв, фотолюбителiв, любителiв музики та мистецтва, майстрування, спiлкування, товариств з проведення карнавалiв, садiвництва, товариства захисту тварин тощо

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть професiйних органiзацiй (див. 91.12)
- органiзацiї, якi здiйснюють дiяльнiсть в сферi мистецтва та якi сприяють цiй дiяльностi (див. 92.31)
 

9199  
92 Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг 92  
92.1 Виробництво фiльмiв 921x  
92.1192.11.0 Виробництво фiльмiв

Цей пiдклас включає:
- виробництво iгрових та неiгрових кiно- та вiдеофiльмiв для безпосередньої демонстрацiї в кiнотеатрах чи по телебаченню
- виробництво на кiностудiях чи в спецiальних лабораторiях анiмацiйних (мультиплiкацiйних) фiльмiв, повнометражних, документальних, короткометражних фiльмiв тощо, розважального, рекламного, навчального чи iнформативного характеру
- допомiжну дiяльнiсть: дублювання, монтаж кiно- та вiдеофiльмiв, оброблення плiвок, пов'язаних з кiно та телебаченням тощо
- дiяльнiсть студiй звукозапису, пов'язаних та не пов'язаних з виробництвом фiльмiв

Цей пiдклас не включає:
- контратипування та тиражування аудiо та вiдеозаписiв з оригiнальної матрицi (майстер-копiї) (див. 22.3)
- оброблення плiвок, не призначених для кiнопрокату (див. 74.81)
- дiяльнiсть агентiв та агентств, продюсерiв, що пов'язана зi складанням контрактiв на участь у кiнофiльмах, театральних постановах тощо (див. 74.87)
- виробництво кiно та вiдеофiльмiв на телестудiях (див. 92.20)
- дiяльнiсть незалежних професiйних творчих працiвникiв у сферi культури: акторiв, режисерiв, театральних художникiв, спiвакiв тощо (див. 92.31.1)
 

9211x  
92.1292.12.0 Розповсюдження фiльмiв

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть, пов'язану з укладанням контрактiв з iншими органiзацiями та установами на продаж чи прокат фiльмiв, цифрових вiдеодискiв i вiдеокасет, включаючи доставку i зберiгання фiльмiв
- купiвлю та продаж прав на розповсюдження кiно- та вiдеофiльмiв

Цей пiдклас не включає:
- контратипування та тиражування вiдеозаписiв з оригiнальної матрицi (майстер-копiї) (див. 22.32)
- оптову торгiвлю цифровими вiдеодисками i вiдеокасетами (див. 51.43.2)
- роздрiбну торгiвлю вiдеофiльмами (див. 52.45)
- прокат вiдеофiльмiв населенню (див. 71.40)
 

9211x  
92.1392.13.0 Демонстрацiя кiнофiльмiв

Цей пiдклас включає:
- демонстрацiю кiно- чи вiдеофiльмiв у кiнотеатрах, у т. ч. пiд вiдкритим небом, або в iнших, призначених для демонстрацiї фiльмiв, примiщеннях

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть клубiв кiнолюбителiв 

9112  
92.2 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення 921x  
92.2092.20.0 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення

Цей пiдклас включає:
- створення радiо- та телевiзiйних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцiєю
- передачу (трансляцiю) радiо- та телевiзiйних програм

Примiтка.
Програми можуть вiдтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цiлями чи для реклами, навчання, виховання, надання iнформацiї. Вони зазвичай записуються на плiвки, що можна продавати, давати напрокат чи зберiгати для трансляцiї чи повторної трансляцiї в майбутньому.

Цей пiдклас не включає:
- трансляцiю радiо- та телевiзiйних програм системою кабельного, радiорелейного чи супутникового зв'язку (див. 64.20)
- виробництво кiно та вiдеофiльмiв кiностудiями (див. 92.11)
- дiяльнiсть iнформацiйних агентств (див. 92.40)
 

9213  
92.3 Iнша дiяльнiсть у сферi культури 921x  
92.31 Дiяльнiсть у сферi мистецтва та лiтератури 9214  
92.31.1 Театральна та iнша мистецька дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- постановку театральних вистав, концертiв, оперних та балетних спектаклiв, танцювальних, естрадних та iнших сценiчних виступiв: дiяльнiсть ансамблiв та артистичних труп, оркестрiв та груп музикантiв
- дiяльнiсть незалежних професiйних творчих працiвникiв у сферi культури: акторiв, режисерiв, театральних художникiв та декораторiв, музикантiв-виконавцiв, спiвакiв, письменникiв, драматургiв, композиторiв, скульпторiв, художникiв, офортистiв, карикатуристiв тощо 

  
92.31.2 Реставрацiйна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- реставрацiю творiв мистецтва, таких як картини тощо

Цей пiдклас не включає:
- реставрацiю меблiв (див. 36.1)
- реставрацiю музичних iнструментiв, у т. ч. iсторичних (див. 36.30)
- реставрацiю будiвель (див. 45)
 

  
92.3292.32.0 Дiяльнiсть концертних та театральних залiв

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть з управлiння концертними, театральними та iншими залами для глядачiв та органiзацiї гастролей: установлення декорацiй, освiтлення чи iншого обладнання
- дiяльнiсть агентств з розповсюдження квиткiв
- експлуатацiю концертних, театральних та iнших залiв для глядачiв та обладнання

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть кiнотеатрiв (див. 92.13) 

9219x  
92.3392.33.0 Дiяльнiсть ярмарок та атракцiонiв 9219x  
92.3492.34.0 Iнша видовищно-розважальна дiяльнiсть

Цей пiдклас включає:
- органiзацiю розваг, не вiднесених до iнших групувань: вистав лялькових театрiв, циркових вистав, розважальних тирiв, родео, феєрверкiв, танцювальних шкiл та викладачiв танцю тощо

Цей пiдклас не включає:
- iншi види рекреацiйної дiяльностi (див. 92.72) 

9219  
92.4 Дiяльнiсть iнформацiйних агентств 922  
92.4092.40.0 Дiяльнiсть iнформацiйних агентств

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть агентств друку, якi надають засобам масової iнформацiї новини, фотографiї та iншi матерiали
- дiяльнiсть журналiстiв та фоторепортерiв 

9220  
92.5 Iнша дiяльнiсть у сферi культури, н. в. i. г. 923  
92.51 Дiяльнiсть бiблiотек та архiвiв 9231  
92.51.1 Дiяльнiсть бiблiотек

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть бiблiотек усiх видiв, читальних залiв та залiв для прослуховування (лiнгафонних кабiнетiв): складання каталогiв книг, перiодичних видань, рукописiв, архiвних документiв, художнiх колекцiй; видавання та зберiгання книг, карт, перiодичних видань, фiльмiв, платiвок, магнiтних стрiчок, творiв мистецтва тощо; пошук iнформацiї на замовлення, пiдбiр спецiалiзованих чи неспецiалiзованих документiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- прокат аудiо- та вiдеокасет i цифрових вiдеодискiв (див. 71.40)
- дiяльнiсть, пов'язану з банками даних (див. 72.40)
 

  
92.51.2 Дiяльнiсть архiвiв

Цей пiдклас включає:
- управлiння публiчними архiвами, ведення iсторичних, наукових, музейних, бiблiотечних архiвiв тощо
- дiяльнiсть архiвних пiдроздiлiв наукових установ, музеїв бiблiотек 

  
92.5292.52.0 Дiяльнiсть музеїв та охорона iсторичних мiсць i будiвель

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть музеїв усiх видiв: художнiх музеїв, музеїв прикладного мистецтва, меблiв, костюмiв, керамiки, ювелiрних виробiв, виробiв зi срiбла тощо; природничо-наукових та науково-технiчних музеїв, iсторичних музеїв, включаючи вiйськовi музеї, будинки-музеї тощо; iнших спецiалiзованих музеїв; музеїв пiд вiдкритим небом
- дiяльнiсть з охорони, реконструкцiї та реставрацiї iсторичних мiсць, будiвель i пам'яток культури 

9232  
92.5392.53.0 Дiяльнiсть ботанiчних садiв, зоопаркiв та заповiдникiв

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть ботанiчних садiв, дендрологiчних паркiв, зоопаркiв, у т. ч. дитячих
- дiяльнiсть природних заповiдникiв, у т. ч. охорону дикої природи 

9233  
92.6 Дiяльнiсть у сферi спорту 924x
9241
 
92.6192.61.0 Дiяльнiсть спортивних об'єктiв

Цей пiдклас включає:
- експлуатацiю споруд, призначених для проведення спортивних заходiв, критих i не критих, з трибунами або без трибун чи мiсць, вiдведених для глядачiв: стадiонiв, плавальних басейнiв, майданчикiв для гольфу, боксерських залiв, спортивних трас та стадiонiв для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадiонiв тощо

Цей пiдклас не включає:
- прокат спортивного iнвентарю (див. 71.40)
- дiяльнiсть паркiв вiдпочинку та пляжiв (див. 92.72)
 

9241x  
92.6292.62.0 Iнша дiяльнiсть у сферi спорту

Цей пiдклас включає:
- органiзацiю та проведення спортивних заходiв пiд вiдкритим небом або в закритому примiщеннi для професiоналiв та любителiв. Заходи проводяться органiзацiями, що мають чи не мають власнi спортивнi об'єкти: футбольними, плавальними клубами, клубами любителiв гри в кеглi, гольф-клубами, клубами боротьби, боксерськими, оздоровчими клубами або клубами культуризму, асоцiацiями для занять зимовими видами спорту, клубами настiльних iгор (шахiв, шашок, домiно тощо), легкоатлетичними та стрiлецькими клубами
- дiяльнiсть з сприяння та пiдготовки спортивних заходiв
- дiяльнiсть самостiйних професiйних спортсменiв та атлетiв, суддiв, хронометристiв, iнструкторiв, тренерiв, спортивних викладачiв тощо
- дiяльнiсть навчально-тренувальних центрiв та баз, спортивних таборiв з пiдготовки спортсменiв до змагань з рiзних видiв спорту, дитячих спортивних шкiл, шкiл вищої спортивної майстерностi, шкiл олiмпiйського резерву тощо
- дiяльнiсть конюшень для утримання скакових та бiгових коней, псарень для утримання бiгових собак та гаражiв для спортивних гоночних машин
- мисливство, як вид спорту чи дозвiлля, спортивно-аматорське рибальство
- дiяльнiсть шкiл верхової їзди, кiнноспортивних манежiв
- дiяльнiсть причалiв для прогулянкових суден
- надання послуг, пов'язаних зi спортом
Цей пiдклас не включає:
- прокат спортивного iнвентарю (див. 71.40)
- дiяльнiсть паркiв вiдпочинку та пляжiв (див. 92.72)
 

9241x  
92.7 Дiяльнiсть у сферi вiдпочинку та розваг 924x  
92.7192.71.0 Дiяльнiсть з органiзацiї азартних iгор

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть казино, iгорних будинкiв тощо, пов'язану з органiзацiєю карткових та iнших азартних iгор, таких як бридж, покер, преферанс, бiльярд, лото тощо (ставки, парi)
- експлуатацiю iгрових грошових автоматiв

Цей пiдклас включає також:
- органiзацiю лотерей, включаючи продаж лотерейних квиткiв 

9249  
92.7292.72.0 Iншi види рекреацiйної дiяльностi

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть, пов'язану з органiзацiєю вiдпочинку та розваг, не вiднесену до iнших групувань: дiяльнiсть паркiв вiдпочинку, у т. ч. проведення курсiв навчання з гри в бридж, шахи, органiзацiя настiльних iгор, електронних iгор, вiдеоiгор тощо, та пляжiв, включаючи послуги пляжної iнфраструктури, у т. ч. стацiонарної
- надання транспортних засобiв для вiдпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедiв, включаючи воднi, дiяльнiсть центрiв верхової їзди
- запрошення акторiв на ролi у кiнофiльмах, телевiзiйних передачах, театральних виставах

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть агентiв та агентств, що здiйснюється вiд iменi окремих осiб та пов'язана iз складанням контрактiв (договорiв) на участь у кiнофiльмах, iнших розважальних та видовищних заходах (див. 74.87)
- iншу дiяльнiсть у сферi вiдпочинку та розваг: органiзацiю циркових вистав, дiяльнiсть шкiл танцю тощо (див. 92.34)
 

9249x  
93 Надання iндивiдуальних послуг 93  
93.0 Надання iндивiдуальних послуг 930  
93.01 Прання, хiмчистка та фарбування

Цей клас не включає:
- ремонт та перероблення одягу, якщо це є самостiйним видом дiяльностi (див. 52.74)
- прокат одягу, крiм робочого, та iнших подiбних виробiв, навiть якщо чищення таких виробiв є складовою частиною цього виду дiяльностi (див. 71.40)
 

9301  
93.01.1 Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв

Цей пiдклас включає:
- прання, прасування тощо усiх видiв одягу, включаючи хутряний, та текстильних виробiв як для населення, так i для промислових й торгiвельних пiдприємств, у т. ч. пральнями самообслуговування чи машинами-автоматами
- збирання бiлизни та його доставку пiсля прання
- прокат пральнями бiлизни, робочого одягу та iнших подiбних виробiв

Цей пiдклас включає також:
- ремонт i дрiбне перероблення одягу та iнших текстильних виробiв в процесi прання 

  
93.01.2 Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв

Цей пiдклас включає:
- хiмчистку та фарбування усiх видiв одягу, включаючи хутряний, та текстильних виробiв як для населення, так i для промислових й торгiвельних пiдприємств
- чищення ковдр, штор, занавiсок тощо

Цей пiдклас включає також:
- ремонт i дрiбне перероблення одягу та iнших текстильних виробiв в процесi чищення 

  
93.0293.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси

Цей пiдклас включає:
- миття, пiдстригання, укладання, фарбування, завивання, випрямлення волосся та iншi подiбнi послуги, що надаються чоловiкам та жiнкам, а також голiння та пiдрiвнювання борiд
- масаж обличчя, манiкюр та педикюр, макiяж тощо

Цей пiдклас не включає:
- виробництво перук (див. 36.63) 

9302  
93.0393.03.0 Органiзацiя поховань та надання пов'язаних з ними послуг

Цей пiдклас включає:
- поховання та кремацiю трупiв (людей i тварин) та пов'язану з цим дiяльнiсть: пiдготовку тiл до поховання чи кремацiї та бальзамування, послуги бюро поховань; послуги щодо проведення поховання чи кремацiї; здавання в оренду чи продаж мiсць для поховання; здавання в оренду обладнаних ритуальних залiв

Цей пiдклас не включає:
- надання релiгiйних ритуальних послуг (див. 91.31) 

9303  
93.0493.04.0 Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть з метою покращення фiзичного стану та забезпечення комфорту, наприклад, послуги турецьких бань, саун та парових бань, солярiїв, оздоровлення мiнеральними водами (термальними джерелами), закладiв для зменшення ваги, кабiнетiв масажу, фiзкультурно-оздоровчих центрiв тощо 

9309x  
93.0593.05.0 Надання iнших iндивiдуальних послуг

Цей пiдклас включає надання будь-яких iнших iндивiдуальних послуг, наприклад, експлуатацiю автоматiв (фотоавтоматiв, автоматичних ваг, приладiв для вимiрювання артерiального тиску тощо), послуги чистильникiв взуття, носильникiв, послуги з паркування автомобiлiв, надання супроводження (ескортiв), дослiдження генеалогiї, послуги служб знайомства та бюро одружень, дiяльнiсть астрологiв та екстрасенсiв, послуги для домашнiх тварин (утримання, догляд, дресирування) тощо 

9309x  
Секцiя P Дiяльнiсть домашнiх господарств  
95 Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги

Цей роздiл включає виключно дiяльнiсть домашнiх господарств, якi наймають домашню прислугу: кухарiв, офiцiантiв, камердинерiв, дворецьких, праль, садiвникiв, носильникiв, конюхiв, шоферiв, консьєржiв, гувернанток, нянь, наставникiв, секретарiв тощо. Ця дiяльнiсть дає змогу найманим робiтникам зазначати вид дiяльностi роботодавця при переписах чи обстеженнях, попри те, що роботодавець є приватною особою.
Оскiльки виробленi послуги споживаються для власних потреб домогосподарств, цей вид дiяльностi не є ринковим i оцiнюється виходячи з витрат на такий персонал у нацiональних рахунках.
Зазначенi послуги не можуть надаватися пiдприємствами з надання послуг. 

95  
95.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги 950  
95.0095.00.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги 9500  
96 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання

Цей роздiл включає виключно дiяльнiсть домашнiх господарств як виробничих одиниць, що виробляють рiзнi товари для харчування, проживання та одяг для задоволення власних потреб. При цьому одиницi домашнiх господарств, що займаються тiєю чи iншою виробничою дiяльнiстю (некомерцiйною), як от сiльське господарство, вiдносяться до вiдповiдної сiльськогосподарської категорiї за КВЕД, а не до цього роздiлу. 

  
96.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання   
96.0096.00.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання   
97 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання

Цей роздiл включає виключно дiяльнiсть домашнiх господарств у виробництвi рiзних послуг для задоволення власних потреб. 

  
97.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання   
97.0097.00.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання   
Секцiя Q Дiяльнiсть екстериторiальних органiзацiй  
99 Дiяльнiсть екстериторiальних органiзацiй 99  
99.0 Дiяльнiсть екстериторiальних органiзацiй 990  
99.0099.00.0 Дiяльнiсть екстериторiальних органiзацiй

Цей пiдклас включає:
- дiяльнiсть мiжнародних органiзацiй: Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, її спецiалiзованих установ, регiональних представництв тощо, Європейського Спiвтовариства, Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi, Органiзацiї економiчної спiвпрацi та розвитку, Ради з митної спiвпрацi, Органiзацiї країн - експортерiв нафти, Мiжнародного валютного фонду, Свiтового банку тощо

Цей пiдклас включає також:
- дiяльнiсть дипломатичних та консульських мiсiй, якщо вони враховуються країнами, в яких розмiщенi, а не країнами, якi вони представляють

Цей пiдклас не включає:
- дiяльнiсть дипломатичних та консульських мiсiй за кордоном чи при штаб-квартирах мiжнародних органiзацiй (див. 75.21) 

9900  
 

 

================================

 

ДОДАТОК А (iнформацiйний)  

 

ЗМiНИ НА МiЖНАРОДНОМУ РIВНI ДК 009:2005

КВЕДКВЕД (друга редакцiя) 
Код 

Назва 

Код 

Назва 

27.35

Виробництво феросплавiв та iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших угруповань 

27.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 
29.40 Виробництво верстатiв 29.41 Виробництво портативних електромеханiчних та пневматичних ручних iнструментiв 
29.42 Виробництво верстатiв для оброблення металу 
29.43 Виробництво iнших верстатiв 
40.10 Виробництво та розподiлення електроенергiї 40.11 Виробництво електроенергiї 
40.12 Передача електроенергiї 
40.13 Розподiлення та постачання електроенергiї 
40.20 Виробництво та розподiлення газоподiбного палива 40.21 Виробництво газу 
40.22 Розподiлення та постачання газу 
51.6

Оптова торгiвля промисловим обладнанням 

51.8 Оптова торгiвля машинами та устаткованням 
51.61

Оптова торгiвля верстатами 

51.81 Оптова торгiвля верстатами 
51.62

Оптова торгiвля будiвельним обладнанням 

51.82 Оптова торгiвля устаткованням для добувної промисловостi та будiвництва 
51.63

Оптова торгiвля машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловостi 

51.83 Оптова торгiвля машинами для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 
51.64 Оптова торгiвля офiсною та комп'ютерною технiкою 51.84 Оптова торгiвля комп'ютерами, периферiйними пристроями та програмним забезпеченням 
51.85 Оптова торгiвля офiсною технiкою та устаткованням 
51.86 Оптова торгiвля iншими електронними компонентами та обладнанням 
51.65

Оптова торгiвля iншим промисловим обладнанням 

51.87 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткованням 
51.66

Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою 

51.88 Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою 
55.11

Готелi з ресторанами 

55.10 Дiяльнiсть готелiв 
55.12

Готелi без ресторанiв 

72.20 Створення програмного забезпечення 72.21 Видання стандартного програмного забезпечення 
72.22 Iншi види дiяльностi з розроблення програмного забезпечення 
74.83 Секретарськi послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота 74.85 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 
74.86 Дiяльнiсть телефонних центрiв 
74.84

Iншi послуги, що надаються юридичним особам та не включенi до iнших групувань 

74.87 Надання iнших комерцiйних послуг 
90.00 Асенiзацiя, прибирання вулиць та оброблення вiдходiв 90.01 Збирання i оброблення стiчних вод 
90.02 Збирання та знищення iнших вiдходiв 
90.03 Прибирання смiття, боротьба з забрудненням та подiбнi види дiяльностi 
немає аналогу 

 

96 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання 
немає аналогу 

 

97 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання 

 

=================================

 

ДОДАТОК Б (iнформацiйний)  

 

ЗМiНИ НА НАЦiОНАЛЬНОМУ РiВНi ДК 009:2005

КВЕДКВЕД (друга редакцiя) 
Пiдклас Назва Пiдклас 

Назва 

01.50.1 Мисливство, ловля та розведення дичини 01.50.0 Мисливство 
01.50.2 Надання послуг, пов'язаних з мисливством, ловлею i розведенням дичини 
05.01.1 Ловля риби 05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальствi 
05.01.2 Ловля ракоподiбних, молюскiв, збирання морепродуктiв 
05.01.3 Надання послуг, пов'язаних з риболовством 
05.02.1 Дiяльнiсть риборозплiдникiв i рибних ферм 05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництвi 
05.02.2 Надання послуг, пов'язаних з дiяльнiстю риборозплiдникiв i рибних ферм 
10.10.2 Вiдкрите видобування кам'яного вугiлля 10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугiлля 
11.10.3 Конденсацiя i регазифiкацiя природного газу для транспортування 11.10.2 Добування природного газу 
13.10.1 Пiдземне видобування залiзної руди 13.10.0 Добування залiзних руд 
13.10.2 Вiдкрите видобування залiзної руди 
13.20.1 Пiдземне видобування та збагачення марганцевої руди 

13.20.0

Добування руд кольорових металiв 

13.20.2 Вiдкрите видобування та збагачення марганцевої руди 
13.20.3 Видобування та збагачення алюмiнiєвої сировини 
13.20.4 Видобування та збагачення нiкелевої руди 
13.20.5 Видобування та збагачення ртутної руди 
13.20.6 Видобування та збагачення цинкової руди 
13.20.7 Видобування та збагачення титанової руди 
13.20.9 Видобування та збагачення руд iнших кольорових рiдкiсних та дорогоцiнних металiв 
14.50.1 Видобування дорогоцiнного та напiвдорогоцiнного камiння 14.50.0 Iншi галузi добувної промисловостi, н. в. i. г. 
14.50.2 Видобування кварцу i слюди 
14.50.3 Видобування абразивiв та сировини для виробництва пористих наповнювачiв 
14.50.9 Видобування iнших нерудних металiв 
15.33.1 Перероблення овочiв та фруктiв 15.33.0 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших угруповань 
15.33.2 Виробництво плодоовочевих консервiв (крiм картоплi), включаючи м'ясо-рослиннi та сало-бобовi 
15.61.1 Виробництво борошна 15.61.0 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi 
15.61.2 Виробництво круп 
15.86.1 Перероблення чаю 15.86.0 Виробництво чаю та кави 
15.86.2 Виробництво кави 
15.88.1 Виробництво продуктiв дитячого харчування 15.88.0 Виробництво продуктiв дитячого харчування та дiєтичних продуктiв 
15.88.2 Виробництво дiєтичних i гомогенiзованих продуктiв 
15.89.1 Виробництво харчових концентратiв (дегiдратiв) 15.89.0 Виробництво харчових продуктiв, н. в. i. г. 
15.89.2 Виробництво дрiжджiв 
15.89.9 Виробництво решти харчових продуктiв 
17.25.1 Виробництво лляних тканин 17.25.0 Виробництво iнших текстильних тканин 
17.25.9 Виробництво тканин з iнших матерiалiв 
17.40.1 Виробництво виробiв з текстилю 17.40.0 Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу 
17.40.2 Виробництво виробiв з текстилю спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
17.51.1 Виробництво килимiв та килимових покриттiв 17.51.0 Виробництво килимiв та килимових виробiв 
17.51.2 Виготовлення килимiв та килимових покриттiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
17.54.1 Виробництво фетрових виробiв 17.54.0 Виробництво текстильних виробiв, н. в. i. г. 
17.54.2 Виробництво вузьких тканин та iншої текстильної галантереї 
17.54.3 Виробництво текстильних виробiв, не вiднесених до iнших угруповань спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
17.54.9 Виробництво iнших текстильних виробiв 
17.72.1 Виробництво пуловерiв та подiбних виробiв 17.72.0 Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв 
17.72.2 Виробництво трикотажних виробiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
18.10.1 Виробництво одягу з шкiри 18.10.0 Виробництво одягу зi шкiри 
18.10.2 Виробництво одягу з шкiри спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
18.22.1 Виробництво верхнього одягу 18.22.0 Виробництво верхнього одягу 
18.22.2 Виробництво верхнього одягу спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
18.23.1 Виробництво спiднього одягу 18.23.0 Виробництво спiднього одягу 
18.23.2 Виробництво спiднього одягу спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
18.30.1 Вичинка та фарбування хутра й овечих шкур 18.30.0 Виробництво хутра та виробiв з хутра 
18.30.2 Виробництво виробiв з хутра 
18.30.3 Виробництво виробiв з хутра спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
19.20.1 Виробництво шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв 19.20.0 Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв 
19.20.2 Виробництво шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
19.30.1 Виробництво взуття 19.30.0 Виробництво взуття 
19.30.2 Виробництво взуття спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
22.31.1 Тиражування записiв на магнiтних носiях 22.31.0 Тиражування звукозаписiв 
22.31.2 Тиражування звукозаписiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
22.32.1 Тиражування вiдеозаписiв 22.32.0 Тиражування вiдеозаписiв 
22.32.2 Тиражування вiдеозаписiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
22.33.1 Тиражування записiв програмного забезпечення комп'ютерiв 22.33.0 Тиражування програмного забезпечення 
22.33.2 Тиражування записiв програмного забезпечення комп'ютерiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
26.40.1 Виробництво формованої i обпаленої глиняної цегли та блокiв 26.40.0 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини 
26.40.9 Виробництво iнших будiвельних виробiв з глини   
26.61.1 Виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв 26.61.0 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва 
26.61.9 Виробництво iнших будiвельних виробiв з бетону 
27.35.0 Виробництво феросплавiв та iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших угруповань 27.10.0 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 
27.45.1 Виробництво хрому, марганцю, нiкелю тощо 27.45.0 Виробництво iнших кольорових металiв 
27.45.9 Виробництво iнших кольорових металiв та окремих виробiв з них 
29.11.2 Виробництво турбiн та запчастин до них 29.11.1 Виробництво двигунiв та турбiн 
29.14.1 Виробництво шарикопiдшипникiв i роликових пiдшипникiв та їх запчастин 29.14.0 Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач та приводiв 
29.14.2 Виробництво механiчних передач загального машинобудiвельного призначення 
29.24.2 Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення 29.24.1 Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення 
29.32.2 Виробництво (без ремонту) машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва 29.32.1 Виробництво iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства 
29.32.3 Виробництво (без ремонту) машин для лiсiвництва 
29.32.5 Ремонт (спецiалiзований) машин для лiсiвництва 29.32.4 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства 
29.32.9 Виробництво (спецiалiзоване) iнших машин для сiльського господарства 29.32.1 Виробництво iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства 
29.40.1 Виробництво (без ремонту) металорiзальних верстатiв 29.42.0 Виробництво верстатiв для оброблення металу 
29.40.2 Виробництво (без ремонту) деревообробних верстатiв 29.43.1 Виробництво iнших верстатiв 
29.40.3 Виробництво (без ремонту) ковальсько-пресового обладнання; волочильних верстатiв 29.42.0 Виробництво верстатiв для оброблення металу 
29.40.4 Виробництво технологiчної оснастки для верстатiв 29.42.0  Виробництво верстатiв для оброблення металу  
29.43.1 Виробництво iнших верстатiв 
29.40.5 Ремонт (спецiалiзований) верстатiв 29.43.2 Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж верстатiв 
29.40.6 Виробництво ручних iнструментiв з ручним двигуном або пневматичним приводом 29.41.0 Виробництво портативних електромеханiчних та пневматичних ручних iнструментiв 
29.40.7 Виробництво iнших верстатiв (для оброблення каменю, включаючи машини для подрiбнення та шлiфування каменю) 29.43.1 Виробництво iнших верстатiв 
29.40.8 Виробництво машин для механiчного оброблення iнших матерiалiв (твердої гуми, твердих пластмас, холодного оброблення скла тощо) 29.43.1 Виробництво iнших верстатiв 
29.40.9 Монтаж та установлення верстатiв усiх видiв 29.43.2 Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж верстатiв 
29.52.2 Виробництво (без ремонту) будiвельних машин i обладнання 29.52.1 Виробництво машин та устатковання для добувної промисловостi та будiвництва 
29.54.3 Ремонт (спецiалiзований) машин для текстильної промисловостi 29.54.2 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкiряних виробiв 
29.55.3 Ремонт (спецiалiзований) машин для виробництва паперу та картону 29.55.2 Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону 
29.56.2 Виробництво машин для полiграфiчної промисловостi 29.56.1 Виробництво машин та устатковання спецiального призначення, н. в. i. г. 
29.56.3 Виробництво машин для промисловостi будiвельних матерiалiв i скляної промисловостi 
29.56.4 Виробництво машин для iнших галузей промисловостi 
31.50.1 Виробництво електроламп 31.50.0 Виробництво електричних ламп та освiтлювального устатковання 
31.50.2 Виробництво освiтлювального устатковання 
31.62.2 Виробництво зварювального та iншого електроустатковання 31.62.1 Виробництво iншого електричного устатковання, н. в. i. г. 
34.10.1 Виробництво автомобiльного транспорту 34.10.0 Виробництво автомобiлiв 
34.10.2 Капiтальний ремонт вантажних, легкових автомобiлiв та автобусiв 50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв 
36.11.1 Виробництво стiльцiв та сидiнь 36.11.0 Виробництво меблiв для сидiння 
36.11.2 Виробництво стiльцiв та сидiнь спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
36.12.1 Виробництво меблiв для офiсiв та магазинiв 36.12.0 Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi 
36.12.2 Виробництво меблiв для офiсiв та магазинiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
36.14.1 Виробництво iнших видiв меблiв 36.14.0 Виробництво iнших меблiв 
36.14.2 Виробництво iнших видiв меблiв спецiалiзованими пiдприємствами за iндивiдуальними замовленнями населення 
36.63.1 Виробництво олiвцiв, ручок, iнших засобiв складання текстових документiв 36.63.0 Виробництво iншої продукцiї, н. в. i. г. 
36.63.2 Виробництво iудзикiв, застiбок-змiйок, парасольок 
36.63.3 Виробництво iншої пластмасової та металевої галантереї 
36.63.4 Виробництво лiнолеуму та iншого покриття для пiдлоги 
36.63.5 Виробництво решти виробiв, не вiднесених до iнших групувань 
37.10.1 Оброблення металевих вiдходiв та брухту чорних металiв 37.10.0 Оброблення металевих вiдходiв та брухту 
37.10.2 Оброблення брухту та вiдходiв кольорових металiв 
37.10.3 Оброблення вiдходiв та брухту дорогоцiнних металiв 
37.20.1 Оброблення скла 37.20.0 Оброблення неметалевих вiдходiв та брухту 
37.20.2 Оброблення пластичних мас 
37.20.3 Оброблення текстильних волокон 
37.20.4 Оброблення паперу та картону 
37.20.5 Оброблення залiзобетонних та бетонних виробiв 
37.20.6 Оброблення вiдходiв, брухту та регенерацiя гуми 
40.10.1 Виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями 40.11.0 Виробництво електроенергiї 
40.10.2 Виробництво електроенергiї атомними електростанцiями 
40.10.3 Виробництво електроенергiї гiдроелектростанцiями 
40.10.4 Виробництво електроенергiї електростанцiями iнших типiв 
40.10.5 Розподiлення електроенергiї 40.12.0  Передача електроенергiї  
40.13.0 Розподiлення та постачання електроенергiї 
40.20.1 Виробництво газу 40.21.0 Виробництво газу 
40.20.2 Розподiлення газоподiбного палива системою трубопроводiв 40.22.0 Розподiлення та постачання газу 
45.11.1 Знесення будiвель; звiльнення будiвельних дiлянок 45.11.0 Розбирання та знесення будiвель; землянi роботи 
45.11.2 Виконання земляних робiт 
45.11.3 Пiдготовка дiлянок для гiрничих та iнших робiт 
45.22.1 Улаштування покрiвель 45.22.0 Виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель 
45.22.2 Роботи з забезпечення водонепроникностi 
45.23.1 Будiвництво автострад, дорiг, вулиць, залiзниць, злiтно-посадкових смуг на аеродромах 45.23.0 Будiвництво дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивних споруд 
45.23.2 Обладнання спортивних та iгрових споруд i майданчикiв 
45.25.2 Улаштування основ та бурiння свердловин i шурфiв 45.25.1 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи 
45.25.3 Бетоннi роботи 
45.25.5 Цегляна i кам'яна кладка 
45.25.9 Iншi спецiальнi будiвельнi роботи 
45.31.1 Монтаж електропроводки й арматури 45.31.0 Електромонтажнi роботи 
45.31.2 Монтаж систем пожежної та охоронної сигналiзацiї; монтаж антен 
45.31.3 Монтаж лiфтiв i ескалаторiв 
45.31.4 Iншi роботи з електроустатковання будiвель 
45.34.1 Установлення огорож i поручнiв 45.34.0 Iншi монтажнi роботи 
45.34.2 Iншi електромонтажнi роботи 
45.34.9 Iншi монтажнi роботи 
45.43.1 Роботи з покриття пiдлоги та облицювання стiн плиткою 45.43.0 Покриття пiдлог та облицювання стiн 
45.43.9 Iншi види дiяльностi, пов'язанi з покриттям пiдлоги i стiн 
45.44.1 Роботи iз склiння 45.44.0 Малярнi роботи та склiння 
45.44.2 Малярнi роботи 
50.20.1 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв пiдприємствами 50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв 
50.20.2 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв за замовленням населення 
51.36.1 Оптова торгiвля цукром 51.36.0 Оптова торгiвля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 
51.36.2 Оптова торгiвля шоколадними та кондитерськими виробами 
51.38.1 Оптова торгiвля рибою, морепродуктами i молюсками 51.38.0 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування 
51.38.2 Спецiалiзована оптова торгiвля iншими видами продовольчих товарiв 
51.41.1  Оптова торгiвля тканинами  51.41.0 Оптова торгiвля текстильними товарами 
51.41.2 Оптова торгiвля постiльною та столовою бiлизною тощо 
51.41.3 Оптова торгiвля голками, нитками тощо 
51.42.2 Оптова торгiвля хутровими виробами 51.42.4 Оптова торгiвля хутряними виробами та доповненням до одягу 
51.52.3 Оптова торгiвля напiвфабрикатами з чорних i кольорових металiв, не вiднесеними до iнших пiдкласiв 51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них 
51.61.0 Оптова торгiвля верстатами 51.81.0 Оптова торгiвля верстатами 
51.62.0 Оптова торгiвля будiвельним обладнанням 51.82.0 Оптова торгiвля машинами та устаткованням для добувної промисловостi та будiвництва 
51.63.0 Оптова торгiвля машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловостi 51.83.0 Оптова торгiвля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 
51.64.1 Оптова торгiвля офiсною технiкою й обладнанням 51.84.0  Оптова торгiвля комп'ютерами, периферiйними пристроями та програмним забезпеченням  
51.85.0 Оптова торгiвля офiсною технiкою та устаткованням 
51.64.2 Оптова торгiвля офiсними меблями 51.85.0 Оптова торгiвля офiсною технiкою та устаткованням 
немає аналогу  51.86.0 Оптова торгiвля електронними компонентами та устаткованням 
51.65.0 Оптова торгiвля iншим промисловим обладнанням 51.87.0 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткованням 
51.66.0 Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою 51.88.0 Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою 
51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi 
52.24.1 Роздрiбна торгiвля хлiбом i хлiбобулочними виробами 52.24.0 Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами 
52.24.2 Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами 
52.41.1 Роздрiбна торгiвля тканинами 52.41.0 Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами 
52.41.2 Роздрiбна торгiвля побутовими текстильними товарами 
52.41.3 Роздрiбна торгiвля голками, нитками тощо 
52.42.1 Роздрiбна торгiвля одягом, включаючи спортивний 52.42.0 Роздрiбна торгiвля одягом 
52.42.2 Роздрiбна торгiвля хутровими виробами, включаючи головнi убори з натурального хутра 
52.42.3 Роздрiбна торгiвля галантерейними виробами 
52.43.1 Роздрiбна торгiвля взуттям 52.43.0 Роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряними виробами 
52.43.2 Роздрiбна торгiвля шкiргалантерейними виробами 
52.44.2 Роздрiбна торгiвля побутовими товарами 52.44.9 Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому 
52.45.1 Роздрiбна торгiвля електропобутовими приладами 52.45.0 Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та телеапаратурою 
52.45.2 Роздрiбна торгiвля радiотелевiзiйними товарами 
52.47.1 Роздрiбна торгiвля книгами 52.47.0 Роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами 
52.47.2 Роздрiбна торгiвля газетами i журналами 
52.47.3 Роздрiбна торгiвля канцелярськими товарами 
52.48.4 Спецiалiзована роздрiбна торгiвля спортивними товарами, риболовними снастями, туристським iнвентарем, човнами та велосипедами 52.48.9 Роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, н. в. i. г. 
52.48.5 Спецiалiзована роздрiбна торгiвля iграми та iграшками 
52.48.6 Спецiалiзована роздрiбна торгiвля квiтами, рослинами, насiнням, добривами, домашнiми тваринами та кормами для них 
52.48.7 Спецiалiзована роздрiбна торгiвля сувенiрами, кустарними виробами i виробами релiгiйного призначення 
52.50.1 Роздрiбна торгiвля антикварiатом 52.50.0 Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах 
52.50.2 Роздрiбна торгiвля уживаними книгами 
52.50.9 Роздрiбна торгiвля iншими уживаними товарами 
52.62.1 Роздрiбна торгiвля з лоткiв 52.62.0 Роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках 
52.62.2 Роздрiбна торгiвля на ринках 
52.63.1 Роздрiбна торгiвля усiма видами товарiв, що здiйснюється комiвояжерами 52.63.0 Роздрiбна торгiвля поза магазинами, н. в. i. г. 
52.63.2 Роздрiбна торгiвля усiма видами товарiв через торговi автомати тощо 
52.74.2 Ремонт велосипедiв 52.74.9 Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 
55.11.0 Готелi з ресторанами 55.10.0 Дiяльнiсть готелiв 
55.12.0 Готелi без ресторанiв 
55.23.1 Надання мiсця для короткотермiнового проживання в лiтнiх будиночках, котеджах, квартирах, якi здають пiд час вiдпускного перiоду 55.23.0 Надання iнших мiсць для тимчасового проживання, н. в. i. г. 
55.23.2 Надання мiсця для короткотермiнового проживання в iнших примiщеннях 
55.51.1 Дiяльнiсть їдалень на пiдприємствах i в установах 55.51.0 Дiяльнiсть їдалень 
55.51.2 Дiяльнiсть шкiльних їдалень i кухонь 
55.51.3 Дiяльнiсть їдалень у вищих та середнiх учбових закладах 
55.51.4 Дiяльнiсть буфетiв i їдалень для особистого складу збройних сил тощо 
55.51.5 Дiяльнiсть загальнодоступних їдалень 
60.21.3 Дiяльнiсть тролейбусного транспорту 60.21.2 Дiяльнiсть регулярного електротранспорту, включаючи дiяльнiсть фунiкулерiв та пiдвiсних канатних дорiг 
60.21.4 Дiяльнiсть метрополiтенiв 
60.21.9 Дiяльнiсть iнших видiв наземного пасажирського транспорту, пiдпорядковуваного розкладу 
60.24.1 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту 60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту 
60.24.9 Дiяльнiсть iнших видiв наземного вантажного транспорту 
63.21.9 Функцiонування iнших видiв наземного транспорту 63.21.2 Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту 
65.12.1 Комерцiйнi банки 65.12.0 Iнше грошове посередництво 
65.12.9 Iншi види грошового посередництва 
67.12.1 Брокерськi операцiї з цiнними паперами 67.12.0 Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями 
67.12.2 Випуск та реєстрацiя цiнних паперiв 
67.12.3 Контроль та регулювання портфеля активiв 
67.12.9 Iнша дiяльнiсть, пов'язана з фондовими бiржами 
67.13.1 Посередництво в кредитуваннi 67.13.0 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва 
67.13.2 Фiнансовi консультацiї 
67.13.3 Дiяльнiсть, пов'язана з iноземною валютою 
67.13.4 Пакування кредитних бiлетiв та розмiнної монети 
67.13.9 Iншi види допомiжної дiяльностi у сферi фiнансiв 
70.12.1 Купiвля та продаж власної нерухомостi виробничо-технiчного призначення 70.12.0 Купiвля та продаж власного нерухомого майна 
70.12.2 Купiвля та продаж власної нерухомостi невиробничого призначення 
70.12.3 Купiвля та продаж земельних дiлянок 
70.20.1 Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 
70.20.2 Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi невиробничого призначення 
70.20.3 Здавання пiд найм земельних дiлянок 
70.31.1 Посередницькi послуги пiд час купiвлi, продажу, здавання в оренду та оцiнювання нерухомостi виробничо-технiчного призначення 70.31.0 Дiяльнiсть агентств нерухомостi 
70.31.2 Посередницькi послуги пiд час купiвлi, продажу, здавання в оренду та оцiнювання нерухомостi невиробничого призначення 
70.31.3 Посередницькi послуги пiд час купiвлi, продажу, здавання в оренду та оцiнювання земельних дiлянок 
72.20.0 Створення програмного забезпечення 72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення 
72.22.0 Iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення 
немає аналогу  72.60.0 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї 
73.10.0 Дослiдження та розробки в галузi природничих та технiчних наук 73.10.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих наук 
73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук 
73.20.0 Дослiдження та розробки в галузi гуманiтарних та суспiльних наук 73.20.1  Дослiдження i розробки в галузi гуманiтарних наук  
73.20.2 Дослiдження i розробки в галузi суспiльних наук 
74.20.4 Дiяльнiсть у сферi гiдрометеорологiї 74.20.3 Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї 
74.81.1 Виконання фоторобiт 74.81.0 Дiяльнiсть у сферi фотографiї 
74.81.2 Оброблення плiвок 
74.83.0 Секретарськi послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота 74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 
немає аналогу  74.86.0 Дiяльнiсть телефонних центрiв 
74.84.0 Iншi послуги, надаванi юридичним особам та не вiднесенi до iнших угруповань 74.87.0 Надання iнших комерцiйних послуг 
75.13.1 Курирування дiяльностi у сферi економiки 75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi 
75.13.2 Патентна дiяльнiсть 
75.13.3 Лiцензiйна дiяльнiсть 
75.13.4 Сертифiкацiйна дiяльнiсть 75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi 
75.23.1 Дiяльнiсть судiв 75.23.0 Дiяльнiсть у сферi юстицiї та правосуддя 
75.23.2 Дiяльнiсть органiв прокуратури 
75.23.3 Дiяльнiсть системи з виконання покарань 
80.21.1 Базова загальна середня освiта 80.21.1 Загальна середня освiта 
80.21.3 Позашкiльна освiта 
80.21.2 Повна загальна середня освiта 80.21.1 Загальна середня освiта 
80.21.3 Позашкiльна освiта 
85.14.1  Дiяльнiсть допомiжного медичного персоналу, що виконується не в лiкарнях i не лiкарями  85.14.0 Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я людини 
85.14.2 Перевезення хворих машинами швидкої допомоги 
85.32.2  Дiяльнiсть дитячих ясел та садкiв для дiтей з фiзичними та розумовими вадами  85.32.1 Надання соцiальної допомоги без забезпечення проживання 
85.32.3 Дiяльнiсть центрiв з нагляду за дорослими, що страждають фiзичними чи розумовими вадами 
85.32.4 Дiяльнiсть центрiв денного перебування для знедолених осiб 
90.00.1 Дiяльнiсть з оброблення твердих вiдходiв 90.02.0 Збирання та знищення iнших вiдходiв 
90.00.2 Дiяльнiсть з оброблення рiдких вiдходiв 90.01.0 Збирання i оброблення стiчних вод 
90.00.3 Iнша дiяльнiсть з прибирання смiття та очищення iнших територiй 90.03.0 Прибирання смiття, боротьба з забрудненням та подiбнi види дiяльностi 
92.52.1 Дiяльнiсть музеїв усiх видiв 92.52.0 Дiяльнiсть музеїв та охорона iсторичних мiсць i будiвель 
92.52.2 Збереження та реставрацiя iсторичних мiсць i пам'ятникiв iсторiї 
92.53.1 Дiяльнiсть ботанiчних садiв та зоопаркiв 92.53.0 Дiяльнiсть ботанiчних садiв, зоопаркiв та заповiдникiв 
92.53.2 Дiяльнiсть природних заповiдникiв 
немає аналогу  96.00.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання 
немає аналогу  97.00.0 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання 

 

З М I С Т

  #      Роздiл
1   Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги
2   Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги
5   Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги
10  Добування вугiлля, лiгнiту i торфу
11  Добування вуглеводнiв та пов'язанi з ним послуги
12  Добування уранової та торiєвої руд
13  Добування металевих руд
14  Iншi галузi добувної промисловостi
15  Виробництво харчових продуктiв, напоїв
16  Виробництво тютюнових виробiв
17  Текстильне виробництво
19  Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
21  Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробiв з них
22  Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв iнформацiї
23  Виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення та ядерних матерiалiв
24  Хiмiчне виробництво
26  Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
27  Металургiйне виробництво
28  Виробництво готових металевих виробiв
30  Виробництво офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин
31  Виробництво електричних машин та устатковання
32  Виробництво апаратури для радiо, телебачення та зв'язку
33  Виробництво медичної технiки, вимiрювальних засобiв, оптичних приладiв та устатковання, годинникiв
34  Виробництво автомобiлiв, причепiв та напiвпричепiв
35  Виробництво iнших транспортних засобiв
36  Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї
37  Оброблення вiдходiв
40  Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, пари та гарячої води
41  Збирання, очищення та розподiлення води
45  Будiвництво
50  Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт
51  Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi
52  Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
55  Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв
60  Дiяльнiсть наземного транспорту
61  Дiяльнiсть водного транспорту
63  Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї
64  Дiяльнiсть пошти та зв'язку
65  Грошове та фiнансове посередництво
66  Страхування
67  Допомiжнi послуги у сферi фiнансового посередництва та страхування
70  Операцiї з нерухомим майном
71  Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку
72  Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї
73  Дослiдження i розробки
74  Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг пiдприємцям
75  Державне управлiння
80  Освiта
85  Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги
91  Дiяльнiсть громадських органiзацiй
92  Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг
93  Надання iндивiдуальних послуг
95  Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги
96  Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання
97  Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання

 

УКНД   01.140.20

Ключовi слова:
нацiональний класифiкатор, статистична Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi, класифiкування видiв економiчної дiяльностi, термiни, визначення, правила користування.

_________________

 

Надруковано :
Збiрник "Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi", 2006 р.

 

 

  

 

 
    Sent e-mail     НЕДВИЖИМОСТЬ - для печати     вверх   
 
 
 
Недвижимость Киева
Недвижимость Киевская обл.
Недвижимость АР Крым
Недвижимость Винницы
Недвижимость Луцка
Недвижимость Днепропетровска
Недвижимость Донецка
Недвижимость Житомира
Недвижимость Ужгорода
Недвижимость Запорожья
Недвижимость Ивано-Франковска
Недвижимость Кировограда
Недвижимость Луганска
Недвижимость Львова
Недвижимость Николаева
Недвижимость Одессы
Недвижимость Полтавы
Недвижимость Ровно
Недвижимость Севастополя
Недвижимость Сум
Недвижимость Тернополя
Недвижимость Харькова
Недвижимость Херсона
Недвижимость Хмельницка
Недвижимость Черкасс
Недвижимость Черновцов
Недвижимость Чернигова
1999-2013. REALT.UA. © Все права защищены.
Идея и реализация ООО "МАК-про".

Правила.
Использование материалов портала. Реклама на портале Realt.ua
Связаться с нами.
 
Партнер в Беларуси - realt.by
  Мы в Google+
Lng9p690
 
Vkont 
Facebk 
Twitr  
ВАШ ОТЗЫВ